JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AGRONOMS


Kods: 3212 12


Darba saturs:
Agronoms konsultē lauksaimniekus augkopības kultūru audzēšanas jautājumos, iesakot un organizējot kultūraugu sēšanu un stādīšanu, sekojot līdzi to augšanai, ražai, novākšanas un uzglabāšanas procesam.

Agronoms rūpējas, lai lauksaimnieciskā darbība būtu saskaņota ar dabas resursu un vides tīrības saglabāšanu. Viņš plāno un lemj par platībām, kur un ko sēt. Agronoms lauksaimniekiem iesaka, kādi kultūraugi būtu vispiemērotākie un dotu vislabāko ražu konkrētajā laukā (labība, kartupeļi, rapsis, cukurbietes, zālājs vai kāda cita kultūra).

Agronoms sastāda darbu plānu attiecīgam lauksaimniecības darbu periodam un organizē tā izpildīšanu. Viņš organizē pareizu zemes sagatavošanu sējai, sēju, sējumu mēslošanu, ražas novākšanu, sēklu un citu kultūraugu attīrīšanu un pareizu uzglabāšanu.

Agronoms iesaka un saskaņo ar lauksaimniekiem augu barošanai un aizsardzībai lietojamo mēslojumu un ķimikālijas. Viņš regulāri veic lauku apskati, paņem augsnes un augu paraugus un izdara to analīzi. Pamatojoties uz analīžu rezultātiem, agronoms prognozē augu slimību un kaitēkļu ietekmi uz kultūraugu ražīgumu.

Agronoms arī sadarbojas ar kompānijām, kas audzē un ievāc lauksaimniecības produkciju, ražo ķimikālijas, tehniku.

Agronoma darba pienākumi var atšķirties atkarībā no augkopības jomas, kādā viņš specializējies.

Sēklkopības agronoms vada kvalitatīvu šķirnes sēklu un stādu audzēšanu. Viņš izmēģina jaunas kultūraugu šķirnes. Izdarot analīzes, agronoms nosaka sēklu dīgtspēju un kontrolē šķirnes sēklu kvalitāti.

Daiļdārzniecības, dārzeņkopības un puķkopības agronomi konsultē attiecīgajā jomā darbojošos cilvēkus par augsnes sagatavošanu, mēslošanu, kā arī augu slimību, kaitēkļu un nezāļu likvidēšanas metodēm.

Augu aizsardzības agronoms izstrādā un iesaka lietošanai dažādas augu aizsardzības metodes: agrotehniskas (piemēram, kultivēšanu, vagošanu), bioloģiskas un ķīmiskas (miglošanu). Augu aizsardzības agronoma izstrādātās metodes palīdz iznīcināt augu kaitēkļus, slimības, nezāles un vienlaikus arī palīdz panākt kultūraugu lielāku ražīgumu. Viņš organizē pesticīdu sagādi, uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī apmāca lauksaimniekus rīkoties ar ķimikālijām atbilstoši sanitārajām normām.

Strādājot zinātniski pētnieciskās iestādēs un laboratorijās, agronoms pēta augu slimības, pārbauda importētos augus, to šķirnes un ķimikālijas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Agronoms darbā lieto lauku cirkuli, GPS (globālās pozicionēšanas sistēma) aparātu zemes uzmērīšanai, mitruma mērītāju, graudu un skābbarības zondi, augsnes zondi. Zinātniski pētnieciskajās laboratorijās agronoms strādā ar dažādiem laboratorijas instrumentiem un traukiem, mikroskopiem. Savā darbā agronoms izmanto arī datoru, kancelejas preces un biroja tehniku, piemēram, printeri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Agronoma darbs tiek veikts biroja tipa telpās un laboratorijās, savukārt, veicot apgaitu, sējumu un stādījumu apsekošanu, viņš strādā ārpus telpām, uz lauka. Agronoms lielākoties strādā astoņu stundu darba dienu. Tomēr pavasarī, vasarā un rudenī, īpaši sējas un ražas novākšanas laikā slodze ir lielāka, tāpēc bieži vien jāstrādā virsstundas vakaros un arī brīvdienās. Agronoma darbs var noritēt putekļainā un trokšņainā vidē. Iespējama arī saskarsme ar dažādām ķīmiskām vielām.


Darba iespējas:
Agronoms var strādāt izmēģinājumu un selekcijas stacijās, privātuzņēmumos, valsts iestādēs, pētniecības institūtu un universitāšu laboratorijās, agrorūpniecības un pakalpojumu uzņēmumos un kā pašnodarbinātais, sniedzot konsultācijas zemniekiem.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība laukkopībā. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 600 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no tā, kāda veida uzņēmumā viņš strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk rūpēties par kādu augu vai puķi un sekot līdzi tā augšanai un attīstībai? Vai tevi interesē lauku darbi?

Lai kļūtu par agronomu, vēlams orientēties dažādos lauksaimniecības darbos, lauksaimniecības tehnikā, lauksaimniecības ķīmijā, dažādos mēslojumos. Piedalies lauksaimniecības darbos – tādējādi tu gūsi izpratni par lauku darbu specifiku un organizāciju. Noderēs arī izpratne par galvenajiem uzņēmējdarbības principiem.

Strādājot par agronomu, būtiska ir precizitāte un rūpība, spēja plānot un analizēt informāciju, kas ietverta skaitļos un dažādos faktu materiālos, tāpēc mēģini sevī izkopt šīs īpašības un prasmes. Svarīgas ir arī izcilas saskarsmes spējas, jo darbs lielā mērā saistīts ar cilvēkiem un viņu konsultēšanu. Šīs īpašības vari attīstīt, aktīvi piedaloties skolas sabiedriskajā dzīvē, piedaloties dažādās interešu grupās un jauniešu organizāciju aktivitātēs.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dabaszinības, bioloģija, ķīmija, matemātika un biznesa ekonomiskie pamati.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

BIOLOGS

DĀRZNIEKS

STĀDAUDZĒŠANAS TEHNIĶIS

AUGU SPECIĀLISTS

LAUKSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS

RAŽAS IZPĒTES SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

lauksaimniecības darbi augu aizsardzības metodes
laboratorijas darbi kvalitātes kontrole
bioloģija, ķīmija, dabas zinības jaunas augu šķirnes
darbu plānošana, organizēšana, dabas procesu uzraudzība dabas resursi, to prasmīga un efektīva izmantošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

zinātkāre kritiskums saimnieciskums
intelektualitāte* komplicētība*** praktiskums
intraversija** racionalitāte**** tālredzība
rūpīgums neatkarība materiālisms*****
izlēmība atbildīgums apķērība
analītiskums neatlaidība vērīgums

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem strādāt ar biroja tehniku
izmantot laboratorijas instrumentus un aprīkojumu praktiski pielietot lauksaimniecības zināšanas
izvēlēties labāko risinājumu, salīdzinot ieguldījumus un ieguvumus saprotami izskaidrot sarežģītas lietas
izstrādāt prezentāciju veikt statistisko analīzi

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv