JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTS


Kods: 3439 20


Darba saturs:
Vides pārvaldības speciālists nodrošina iespējas lietderīgāk izmantot vides resursus un samazināt piesārņojumu, kas rodas dažādu procesu rezultātā, kā arī kontrolē, kā uzņēmumi ražošanas procesā samazina ietekmi uz vidi, ko atstāj notekūdeņi, atkritumi, izmeši, uzrauga, vai ražotāji izmanto vidi saudzējošas tehnoloģijas.

Vides pārvaldības speciālists kontrolē un pārzina aizsargājamo teritoriju vides kvalitāti, kā arī analizē un novērtē jebkuras vides kvalitāti pēc piesārņojuma kontroles un analīžu rezultātiem, lai varētu noteikt galvenos uzdevumus un pasākumus, kas jāveic vides kvalitātes uzlabošanas (piemēram, piesārņojuma, trokšņu līmeņa mazināšanas) gadījumā. Vides pārvaldības speciālists sagatavo pārskatus par vides kvalitāti, piedalās vides projektu izstrādē un sniedz priekšlikumus vides problēmu risināšanā.

Vides pārvaldības speciālists pārzina uzņēmuma vai iestādes lietvedību (sarakstes organizēšanu, dokumentu un informācijas plūsmas organizēšanu, dokumentācijas satura interpretāciju), pārzina iestādes budžeta veidošanas, plānošanas un kontroles principus, jo viņam jāorganizē sava un padoto darbība. Tāpat viņš sagatavo līgumus un vienošanās, nodrošina uzņēmumā darba aizsardzības uzdevumu izpildi, pārzina darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, instruē pakļautos darbiniekus drošības tehnikā, ugunsdrošībā, zina, kā jāreaģē nelaimes gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanā.

Vides pārvaldības speciālists sagatavo informāciju sabiedrībai par vidi, tās kvalitāti un problēmām, organizē aptaujas, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli. Viņš organizē sabiedrības, interešu grupu, pasūtītāju apmācības par vidi, tās kvalitāti un problēmām.

Vides pārvaldības speciālists pārzina gan Latvijas Republikas, gan Eiropas Savienības normatīvos aktus vides jautājumos un nepārtraukti seko līdzi to izmaiņām, apkopo un sistematizē informāciju vides aizsardzībā, veidojot datubāzes.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Vides pārvaldības speciālists darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru ar vides kvalitātes novērtēšanai, prognozei un modelēšanai paredzētām speciālām programmatūrām, printeri, skeneri, kopētāju, projektoru.


Darba apstākļi:
Vides pārvaldības speciālists strādā gan biroja tipa telpās, gan uz lauka. Darbā iespējama saskare ar patogēniem mikroorganismiem, toksiskām ķimikālijām vai pat bīstamiem atkritumiem. Vides pārvaldības speciālists strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Vides pārvaldības speciālists var strādāt valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās un uzņēmumos, kas nodrošina vides pārvaldības uzdevumu izstrādi un izpildi, realizē vides projektus un sniedz konsultācijas, ietekmes uz vidi novērtējumu, nodrošina vides plānošanu un apsaimniekošanu, dabas resursu ieguvi un pārvaldi, vides kvalitātes kontroli un uzraudzību, vides aizsardzības un ražošanas tehnoloģiju ieviešanu.


Nepieciešamā izglītība:
Vides pārvaldības speciālistam nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnē (var būt arī bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā, vadības zinībās). Mācību ilgums ir 4 gadi. Ļoti būtiskas ir svešvalodu (īpaši angļu valodas) zināšanas.


Iespējamais atalgojums:
280 līdz 400 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē vidē notiekošie procesi un tas, kā tie saistāmi ar tehnoloģiju straujo attīstību? Vai tev liekas interesantas pārraides un preses materiāli par vidi un efektīvu saimniekošanu tajā? Vai izjūti gandarījumu, ja izdevies novērst kādu kaitējumu dabai, piemēram, pēc piknika ar draugiem iesaistot viņus apkārtnes sakopšanā un atkritumu savākšanā?

Vides pārvaldības speciālistam ir būtiski izprast sakarības starp ekonomiku, sabiedrību un dabu, līdz ar to svarīga vispārēja erudīcija. Veicini sevī organizatora spējas, prasmi darboties un domāt patstāvīgi, pārliecinoši uzstāties.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

VIDES INŽENIERIS

DABAS AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija vides projektu izstrāde
vides piesārņojuma samazināšana publikācijas, populārzinātniski raidījumi par vides aizsardzības pasākumiem
informācijas sistematizēšana, datu bāzes veidošana ražošanas ietekme uz vidi, vidi saudzējošas tehnoloģijas
vides kvalitātes kontrole un uzraudzība dabas resursu lietderīga izmantošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

intelektualitāte* patstāvība mērķtiecība
analītiskums zinātkāre neatlaidība
rūpība elastīgums prasīgums
racionalitāte** godīgums savaldība
kritiskums uzņēmība pārliecinātība
materiālisms*** lietpratība oriģinalitāte

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārliecināt cilvēkus, daudzpusīgi analizēt situāciju novērtēt vides kvalitātes rādītāju atbilstību standartam
loģiski pamatot un aizstāvēt savu viedokli apkopot, sistematizēt, interpretēt datus
izstrādāt projektu plānot darbu un organizēt pasākumus
instruēt darba aizsardzības, ugunsdrošības jautājumos sniegt konsultācijas, padomus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv