JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.



VIDES TEHNOLOGS


Kods: 3211 35


Darba saturs:
Vides tehnologs nodarbojas ar vides aizsardzību, vides tehnoloģiju (gāzu, atmosfēras, ūdens, augsnes un grunts attīrīšanas iekārtas) izmantošanu, dabas resursu apsaimniekošanu, kā arī atkritumu pārstrādi un noglabāšanu – veic vides novērtēšanas darbus (veic analīzes, lai konstatētu konkrētas teritorijas piesārņojuma līmeni un analizē, kādus draudus tas izraisa blakus esošajiem apgabaliem). Viņš vada šīs nozares uzņēmumu struktūrvienības, kas izpilda attiecīgos darba uzdevumus.

Vides tehnologs pārzina ar vidi saistīto likumdošanu, pieļaujamās piesārņojuma normas organizē un, balstoties uz tām, organizē vides attīrīšanas darbus. Vides tehnologs izplāno veicamos uzdevumus konkrētā vides aizsardzības pasākuma īstenošanai, piemēram, ja jūrā izlijusi nafta vai gruntsūdeņos nokļuvušas videi kaitīgas vielas, sadala pienākumus viņa pakļautībā esošajiem darba grupas speciālistiem, kas šo vides problēmu risinās praktiski. Viņš kontrolē uzdevumu izpildes gaitu, rezultātus un kvalitāti, kā arī vada izpildīto uzdevumu pieņemšanas un nodošanas darbu.

Izmantojot matemātiskas metodes, vides tehnologs veic vides analīzi, pētīšanu un rekomendāciju izstrādāšanu vides saglabāšanai.

Atkarībā no vides aizsardzības nozares, kurā vides tehnologs strādā, viņa pienākumi var būt saistīti ar dzeramā ūdens apgādi un tā kvalitātes nodrošinājumu, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tehnoloģijām, atkritumu savākšanu, pārstrādi un noglabāšanu, kā arī citu vides tehnoloģiju izmantošanas sfērām. Vides tehnologs uzrauga vides aizsardzības un kontroles iekārtu (piemēram, augsnes, grunts, gāzu, ūdens attīrīšanas iekārtas) ekspluatāciju (izmantošanu). Viņš pārbauda un kontrolē iekārtu darbības parametrus un režīmus, regulē attiecīgos tehniskos procesus. Vides tehnologa uzdevumos ietilpst arī ekspluatācijas gaitā radušos traucējumu novēršana.

Vadot sev padotā iecirkņa darbu, vides tehnologs noformē attiecīgo dokumentāciju, apkopojot vides tehnoloģiju darbību un to rezultātus.

Vides tehnologs izvērtē inženiertehnisko pasākumu nepieciešamību un apjomu savā darbības nozarē (piemēram, kādas un cik iekārtas, iekārtu sistēmas būtu nepieciešamas konkrētu vides aizsardzības vai attīrīšanas darbu veikšanai), kā arī sniedz to iespējamo risinājumu veidus - seko līdzi iekārtu izmantošanas tehniskajiem parametriem un kontrolē tos, ja nepieciešams, izvēlas papildu iekārtas un uzstāda tās, uzrauga iekārtu tehniskos režīmus. Vides tehnologs izstrādā priekšlikumus tehnoloģisko un tehnisko procesu uzlabošanai un pilnveidošanai, organizē nestandarta iekārtu un rezerves daļu izgatavošanu pēc paša izveidotas tehniskās dokumentācijas. Viņš arī organizē jaunu iekārtu un materiālu iegādi, orientējoties uz labāko pieejamo tehniku un videi draudzīgām tehnoloģijām, kā arī noformē pasūtījumus iekārtu remontam.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Vides tehnologs darbā lieto strāvas testēšanas iekārtas sprieguma un pretestības mērīšanai, laboratorijas instrumentus testa analīžu veikšanai, piemēram, pH metru, kolorimetru, kā arī datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri.


Darba apstākļi:
Daļa vides tehnologa darba dienas aizrit biroja tipa telpās, bet daļa – āra apstākļos, pārbaudot un vadot iekārtas, kas izvietotas ārpus telpām. Vides tehnologs strādā astoņu stundu darba dienu vai mazāk atkarībā no veicamo darbu apjoma. Darbā būtiski ir ievērot darba aizsardzības prasības, jo iespējama saskare ar dažādiem piesārņojuma veidiem.


Darba iespējas:
Vides tehnologs var strādāt ūdens apgādes un kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas, kā arī gaisa un augsnes kvalitātes nodrošināšanas uzņēmumos vai to pārvaldības organizācijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Mācību ilgums 3 – 3,5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 300 LVL.
Atalgojuma apjoms atkarīgs no vides tehnologa kvalifikācijas un ieņemamā amata uzņēmumā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē apkārtējās vides kvalitāte – dzeramā ūdens sastāvs, atklāto ūdeņu tīrība, kādu gaisu mēs elpojam un kur paliek mūsu radītie atkritumi? Vai tev liekas būtiski aizsargāt dabu, nodrošinot cilvēkus ar iespēju peldēties, dzīvot sakoptā un tīrā vidē?

Vides tehnologa profesijā svarīgas ir tādas īpašības kā spēja izprast likumsakarības dabas procesos un tehnisko iekārtu darbībā, novērtēt situāciju un pieņemt lēmumus. Būtiska ir prasme saprasties ar citiem cilvēkiem un strādāt kolektīvā, kā arī māka rīkoties ar tehniskām iekārtām, datoru, lasīt iekārtu rasējumus. Jau šobrīd vari attīstīt šīs īpašības un prasmes, iesaistoties tehniskās jaunrades pulciņos. Centies arī iepazīties ar vides problēmām un to risinājumiem savā tuvākajā apkārtnē.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, tehniskā grafika un informātika.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

VIDES INŽENIERIS

VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTS

DABAS AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

vides aizsardzības tehnoloģijas un metodes apkārtējās vides kvalitāte
darba vadīšana, tā izpildes kontrole matemātika, informātika, tehniskā grafika
fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija vides analīze, pētījumi un izvērtējums
attīrīšanas iekārtas dabas resursu apsaimniekošanas jautājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums patstāvība prasīgums
prātīgums neatlaidība disciplinētība
lietišķums godīgums racionalitāte**
kritiskums apzinīgums taupība
rūpība materiālisms* uzstājība
zinātkāre praktiskums piesardzība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

daudzpusīgi vērtēt situāciju lasīt rasējumus, tehniskās shēmas
labi saprasties ar cilvēkiem regulēt, uzraudzīt tehnisko iekārtu režīmus
lietot elektrotehnisko mēraparatūru rūpīgi izplānot veicamos darbus
apkopot darbības rezultātus, apstrādāt datus novērst traucējumus tehnisko iekārtu darbībā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS




Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv