JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS


Kods: 2331 01


Darba saturs:
Pamatizglītības skolotājs māca 4. līdz 9. klases skolēnus, pasniedzot mācību priekšmetus, kuros ir specializējies.

Pamatizglītības skolotājs organizē mācību darbu klasē – izskaidro jauno mācību vielu un, atbilstoši skolēnu vecuma īpatnībām, izmanto dažādas mācību metodes, vielas pilnīgākai apguvei vai atkārtošanai, veido skolēnu grupu darbu, aicina izzināt tēmu ar dažādu praktisku eksperimentu palīdzību, piemēram, lai izprastu, kā rodas saules vai mēness aptumsums, to kopā ar skolēniem imitē uz speciāla zemeslodes un spīdekļu modeļa, aicina skolēnus pašus aktīvi izteikt viedokli par dažādām apkārtējas pasaules norisēm, kas saistītas ar apskatāmo tēmu, vada šo diskusiju, uzdodot uzvedinošus jautājumus, tā sarunu attīstot vēlamajā virzienā. Pamatizglītības skolotājs izstrādā un uzdod skolēniem pārbaudes darbus, testus, izsauc skolēnus atbildēt vielu klases priekšā, rīko viktorīnas. Viņš regulāri uzdod un pārbauda mājas darbus.

Pamatizglītības skolotājs seko skolēnu emocionālai un fiziskai labsajūtai. Ja kāds skolēns jūtas slikti, piemēram, nespēj iejusties klases vidē, ir agresīvs vai sevī noslēdzies, bieži jūtas nomākts vai fiziski noguris, pamatizglītības skolotājs vai nu pats izzina minēto problēmu rašanās cēloņus un palīdz tos novērst, runājot ar konkrēto skolēnu, sadarbojoties ar viņa vecākiem, vai arī aicina palīgā speciālistus, piemēram, skolas psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, medicīnas māsu.

Kad pamatizglītības skolotājs līdztekus mācību priekšmetu mācīšanai ir arī klases audzinātājs, viņš palīdz skolēniem veidot izpratni par dzīvi un darbu kolektīvā, kur katram ir gan tiesības, gan pienākumi. Klases audzinātājs rosina savus audzēkņus veidot interesantu klases sabiedrisko dzīvi, palīdz viņiem to darīt, piemēram, organizējot klases vakarus, ekskursijas, pārgājienus, teātra un muzeja apmeklējumus. Klases audzinātājs, izmantojot savas zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, audzināšanas stundās māca skolēniem savstarpējas komunicēšanās prasmes, piemēram, pozitīvi (fiziski neiespaidojot un nepazemojot otru) un konstruktīvi (neiznīcinot tālākas saskarsmes un sadarbības iespējas) risināt domstarpības un konfliktus. Klases audzinātājs seko skolēnu sekmēm, spēcina viņu motivāciju (pamatojumu) mācīties. Viņš regulāri sazinās ar skolēnu vecākiem, rīko klases vecāku sapulces.

Pamatizglītības skolotājs ierodas uz skolas vadības organizētām sapulcēm un sēdēm. Ja nepieciešams, viņš pats piedalās skolas un klases labiekārtošanas darbos, kā arī iesaista tajos skolēnus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pamatizglītības skolotājs darbā lieto tāfeli un krītu, kā arī izmanto informācijas demonstrēšanas un atskaņošanas aprīkojumu, piemēram, audioiekārtu, kompaktdiskus, kodoskopu. Viņš darbā lieto arī biroja tehniku, piemēram, datoru, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri. Pamatizglītības skolotājs strādā ar daudzveidīgu dokumentāciju, piemēram, klašu žurnāliem, sekmju kopsavilkuma žurnāliem, skolēnu personīgajām lietām un liecībām.


Darba apstākļi:
Pamatizglītības skolotājs strādā klases telpā vai mācību priekšmeta specifikai atbilstoši iekārtotā kabinetā. Viņam ir noteikta darba slodze - nedēļā 21 mācību stunda, trīs audzināšanas darba stundas. Kopā ar gatavošanos stundām un pasākumiem, dokumentācijas aizpildīšanu un pašizglītošanos slodze pārsniedz 40 stundas nedēļā, tāpēc pamatizglītības skolotājam ir astoņu nedēļu apmaksāts atvaļinājums.


Darba iespējas:
Pamatizglītības skolotājs var strādāt valsts un privātās pamatskolās, speciālās skolās, internātskolās vai skolēna mājās (ja skolēns kādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt skolu). Viņš var strādāt arī Izglītības un zinātnes ministrijā, rajona vai pilsētas pašvaldības izglītības pārvaldē.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā, specializējoties kādā noteiktā zinātņu nozarē. Mācību ilgums 4 -5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
220 līdz 280 LVL.
Atalgojums atkarīgs no pamatizglītības skolotāja darba pieredzes un mācību stundu skaita nedēļā. Iespējamas premiālas piemaksas par īpašiem darba kvalitātes rādītājiem, piemēram, novatorisku un radošu darba stilu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir pozitīva attieksme pret bērniem? Vai esi kādreiz iztēlojies, ka stāvi klases priekšā un māci citus? Vai esi savaldīgs un pacietīgs?

Pamatizglītības skolotājam nozīmīga vēlme un prasme skaidri un skolēniem saistoši pasniegt informāciju, tāpēc viņam pašam jābūt dziļi ieinteresētam un zinošam savā mācību priekšmetā.

Šajā profesijā svarīgas ir labas komunikācijas prasmes, spēja iejusties otra situācijā, māka panākt saprašanos dažādās auditorijās – gan bērnu, gan vecāku. Šīs iemaņas var gūt, ikdienā izmēģinot individuālu pieeju katram konkrētajam sarunu partnerim – cenšoties izprast viņa pasaules uztveres īpatnības un, atbilstoši tam, veidot komunikācijas veidu un izvēlēties sarunas saturu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda, svešvalodas, psiholoģija, ētika, informātika un priekšmetiem, kuri ir pamatā izraudzītajai skolotāja specializācijai.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS

VIDĒJAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedriskās dzīves norises un pasākumi darbs ar bērniem
pasniegšanas metodes un mācību līdzekļi sava redzesloka, erudīcijas paplašināšana ar prāta spēlēm, populārzinātniskiem raidījumiem, filmām, grāmatām
pedagoģija un psiholoģija brīvā laika, aktīvās atpūtas, sporta pasākumu organizēšana
saskarsme un sadarbība ar cilvēkiem radošs darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums pārliecinātība izlēmība
izpalīdzīgums enerģiskums savaldība
godīgums iniciatīva centība
sabiedriskums optimisms apzinīgums
laipnība disciplinētība kārtīgums
uzņēmība neatlaidība pielāgošanās spēja

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar bērniem un pusaudžiem iedvesmot bērnus jaunu zināšanu apguvei
konstruktīvi un pacietīgi risināt konfliktus nodrošināt bērnu psiholoģisko komfortu
kontrolēt savas emocijas mācīt bērniem pamatizglītības priekšmetus
izteikties literāri pareizā un saistošā valodā mutiski un rakstveidā brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv