JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.POLICISTS


Kods: 5162 01


Darba saturs:
Policisti sargā sabiedrisko kārtību, iedzīvotājus no prettiesiskiem apdraudējumiem (noziegumiem un nelikumībām). Viņi dokumentē likumpārkāpumus, piedalās noziegumu atklāšanā un sauc pie atbildības likumpārkāpējus. Policisti arī uzrauga un kontrolē ceļu satiksmes drošību, apsargā dažādus objektus. Viņi sagatavo, apstrādā un noformē dienesta dokumentus, plāno un vada policijas iestāžu darbu un sadarbojas ar citu valstu policijas iestādēm un organizācijām.

Policisti ir specializētā valsts civildienesta – Valsts policijas – ierēdņi, un viņu darba pienākumi atkarīgi no viņu dienesta pakāpes.

Ierindas sastāva policisti atklāj un novērš noziedzīgus nodarījumus un likumpārkāpumus. Ierindas sastāva policisti aiztur, pārbauda un nogādā likumpārkāpējus policijas iestādē. Viņi pārbauda likumpārkāpēju personības – policijas datubāzē noskaidro šo personu vārdus un uzvārdus un pastāvīgo dzīvesvietu, kā arī apsargā un konvojē (pavada) aizturētos un apcietinātos.

Ierindas sastāva policisti izpilda tiesu (tiesnešu) un prokuroru lēmumus par to personu piespiedu atvešanu, kuras izvairās ierasties pēc tiesas/prokurora izsaukuma. Viņi izpilda tiesu lēmumus par apcietinājumu.

Policisti patrulē, uzrauga un uztur kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos. Viņi arī apsargā dažādus objektus, piemēram, valsts iestādes.

Viņi regulē ceļu satiksmi, kontrolē transportlīdzekļu un gājēju kustību. Ierindas sastāva policisti arī reģistrē un dokumentē ceļu satiksmes negadījumus un, ja nepieciešams, sniedz cietušajiem pirmo medicīnisko palīdzību. Viņi pavada (eskortē) satiksmes līdzekļus, aiztur, pārbauda transporta līdzekļus un personas sakarā ar ceļu satiksmes likumpārkāpumiem. Viņi sadarbojas ar tiesu aizsardzības un citām valsts un pašvaldības iestādēm.

Ierindas sastāva policisti iegūst, novērtē, sakārto, reģistrē un izmanto informāciju, kura attiecas uz viņu profesionālo darbību (piemēram, uz konkrētu likumpārkāpumu), kā arī sagatavo un noformē dienesta dokumentus.

Jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva policisti papildus pienākumiem, kurus veic arī ierindas sastāva policisti, savas kompetences ietvaros kārto arī lietu, kas saistītas ar administratīviem pārkāpumiem (piemēram, auto novietošanu neatļautā vietā), lietvedību.

Likumpārkāpumu izmeklēšanas gaitā viņi izvērtē procesuālās (ar tiesas procesu saistītās) un kriminālistiskās (ar noziegumu atklāšanu saistītās) darbības, kas nepieciešamas, lai likumpārkāpējus sauktu pie atbildības.

Jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva policisti sniedz nepieciešamo palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, izskata un pārbauda saņemtos iesniegumus un sūdzības par prettiesiskiem nodarījumiem.

Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policisti plāno policijas personāla izmantošanu, sastāda un vajadzības gadījumā labo norīkojumu grafiku, instruē jeb informē iesaistītos policistus par konkrētā gadījuma apstākļiem un veicamajiem uzdevumiem. Viņi izvērtē sev padoto policijas darbinieku darba rezultātus, sagatavo priekšlikumus par viņu apbalvošanu vai sodīšanu, kā arī plāno personāla ilgtermiņa dienestu un rūpējas par tā profesionālo sagatavošanu un apmācību.

Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policisti gādā par likumpārkāpumu liecinieku, cietušo, citu personu un to ģimenes locekļu drošību un mantas apsargāšanu, organizē dažādu objektu apsardzi. Viņi arī organizē un vada aizturēto un apcietināto personu apsargāšanu un konvojēšanu.

Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policisti vāc pierādījumus, lai noskaidrotu personas, kuras izdarījušas kādu noziegumu, veic dienesta pārbaudes.

Viņi arī pārbauda un uzrauga, vai tiek ievēroti ieroču, munīcijas, sprāgstvielu iegādes, glabāšanas, nēsāšanas un transportēšanas noteikumi.

Viņi apkopo un analizē informāciju, kas saistīta ar pienākumu izpildi, veido un iesniedz vadībai pārskatus par savu darbības jomu, kā arī plāno tās attīstību un nepieciešamos materiālos un finansiālos resursus. Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policisti sadarbojas ar juridiskām un fiziskām personām, uztur sakarus ar vietējiem iedzīvotājiem un masu informācijas līdzekļiem.

Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policisti piedalās Valsts Policijas attīstības stratēģijas veidošanā, plāno, vada un koordinē policijas dienesta darbību, analizē iestādes darba rezultātus. Viņi vada policistus, kas nodrošina sabiedrisko kārtību, personu drošību, likumpārkāpumu novēršanu un atklāšanu, kā arī atlasa personālu, organizē darbinieku profesionālo sagatavošanu. Viņi sagatavo tiesību aktu projektus un metodiskos dokumentus, kā arī sadarbojas ar juridiskām un fiziskām personām, masu saziņas līdzekļiem, citu valstu policiju un starptautiskajām policijas organizācijām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ierindas sastāva un jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva policisti darbā lieto steku, asaru gāzi, rokudzelžus, kā arī šaujamieročus. Ceļu policisti papildus pieminētajam aprīkojumam savā darbā lieto arī dzelteno atstarojošo vesti, zizli, alkometru, radaru, rāciju, auto. Visu dienesta pakāpju policisti darbā lieto likumu kodeksu, datoru, dažādu veidu datubāzes (piemēram, iedzīvotāju reģistru, automašīnu reģistru, autovadītāju reģistru) un biroja tehniku (printeri, faksu, kopēšanas aparātu), kā arī saziņas līdzekļus, piemēram, tālruni.


Darba apstākļi:
Policistu darba vide var atšķirties atkarībā no viņu dienesta pakāpes. Ierindas un jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva policisti ilgstoši strādā, atrodoties ārā. Veicot darba pienākumus, viņi var atrasties saskarē ar izplūdes gāzēm, paaugstinātu elektromagnētisko lauku (lietojot radaru). Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) un vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policisti darbu veic biroja tipa telpās. Ierindas sastāva un jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva policisti parasti strādā maiņu darbu saskaņā ar iepriekš sastādītu grafiku. Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) un vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policisti strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Policisti var strādāt Valsts policijā.


Nepieciešamā izglītība:
Ierindas sastāva policistiem un jaunākā komandējošā (instruktoru) sastāva policistiem nepieciešama profesionālā vidējā izglītība. Mācību ilgums 1 – 2 gadi. Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) un vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policistiem nepieciešama augstākā izglītība civilajā drošībā un aizsardzībā. Mācību ilgums 2,5 – 3,5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 500 LVL.
Policista algas apmērs atkarīgs no ieņemamās dienesta pakāpes un iegūtās izglītības.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai vēlies savu profesiju saistīt ar palīdzēšanu cilvēkiem? Vai tevi saista noziegumu atklāšana un novēršana?

Policistam jābūt fiziski labi attīstītam un psiholoģiski līdzsvarotam. Šīs īpašības vari attīstīt, piedaloties, piemēram, Skautu vai Jaunsargu organizāciju darbībā un to rīkotajās nometnēs. Piedalies dažādās sporta aktivitātēs, apmeklē treniņus, jo tā tev būs laba iespēja izkopt savu fizisko izturību! Augstāku dienesta pakāpju policistiem būtiskas ir organizatoriskās un vadītāja spējas, tāpēc centies sevī attīstīt arī tās! Noderēs zināšanas psiholoģijā un izpratne par tieslietu sfēru – paplašini savu redzesloku šajās jomās!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā sports, veselības mācība, politika un tiesības, psiholoģija un ētika.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

APSARGS

IZMEKLĒTĀJS

MILITĀRĀS PROFESIJAS NACIONĀLAJOS BRUŅOTAJOS SPĒKOS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

jaunākās aktualitātes sabiedrības dzīvē fiziski aktīvs, sportisks dzīvesveids
grāmatas un kinofilmas ar kriminālu sižetu, trilleri, detektīvi darbs, kur varu praktiski palīdzēt cilvēkiem
cīņu sporta veidi, pašaizsardzības paņēmieni cīņa ar noziedzību
rīcības veidi kritiskās situācijās fiziskās formas saglabāšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība pielāgošanās spēja pašapziņa
apzinīgums nepiespiestība materiālisms**
vērīgums ekstraversija * disciplinētība
izturība pacietība kārtīgums
lietišķums enerģiskums apķērība
piesardzīgums drosme atbildība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažādu sociālo slāņu cilvēkiem koncentrēties atbildīga un augstas precizitātes darba veikšanai neatkarīgi no apstākļiem
aizturēt likumpārkāpējus kārtot, sistematizēt iegūto informāciju
saglabāt mieru stresa situācijās lietot šaujamieročus
nodrošināt sabiedrisko kārtību vadīt automašīnu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv