JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS


Kods: 2619 07


Darba saturs:
Zvērināts tiesu izpildītājs ir tiesu varai piederīga valsts amatpersona, kas veic nolēmuma, t.i., tiesas un citu valsts institūciju un/vai amatpersonu pieņemto lēmumu, izpildi, lai piedzinējs1 pēc iespējas ātrāk varētu atgūt to naudas summu vai saņemt vēl ko citu, kas viņam ar nolēmumu ir piespriests atgūt. Lēmumi pārsvarā ir saistīti ar parādu piespiedu piedziņu, taču var būt arī par naudas sodu piedziņu, par izlikšanu no dzīvesvietas, tiesas piespriesto priekšmetu nodošanu, komunālo maksājumu parādu, nesamaksāto kredītu un nodokļu parādu piedziņu u.c.
Zvērināts tiesu izpildītājs uzsāk naudas līdzekļu vai kā cita piedziņu, balstoties uz konkrētiem nolēmumiem, ko piedzinējs iesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam, jo parādnieks, uz kuru attiecas lēmums par nepieciešamību veikt nolēmumā norādīto līdzekļu atmaksu vai kā cita atdošanu, atsakās lēmumu pildīt labprātīgi. Ja parādnieks nav arī izrādījis vēlēšanos atrisināt radušos situāciju, zvērināts tiesu izpildītājs sūta rakstisku brīdinājumu, t.i., priekšlikumu, parādniekam attiecīgās institūcijas nolēmumu izpildīt labprātīgi. Vienlaikus, lai iegūtu plašāku informāciju par parādnieka mantas atrašanās vietu un tās apjomu, kas palīdzētu izvērtēt piedziņas iespējas, zvērināts tiesu izpildītājs apseko parādnieka dzīvesvietu vai uzņēmumu; meklē nepieciešamo informāciju publiskajās datu bāzēs, t.i., zemesgrāmatu elektroniskajā datu bāzē, uzņēmumu datu bāzē, parādnieku reģistrā, laulāto mantisko attiecību reģistrā, lai noskaidrotu, kāds ir parādnieka mantas stāvoklis un vai laulātajiem ir noslēgts līgums par mantas šķirtību; meklē arī CSDD datu bāzē, vai uz parādnieka vārda ir reģistrēts kāds transportlīdzeklis u.tml. Situācijās, kad zvērināts tiesu izpildītājs konstatē, ka uz parādnieka vārda reģistrētais transportlīdzeklis vai lieta ir ņemta līzingā, viņš nevirza tās pārdošanai, jo līzingā ņemti kustamie un nekustamie īpašumi un lietas pēc noteikumiem pieder līzinga kompānijām.
Balstoties uz iegūto informāciju, zvērināts tiesu izpildītājs veic atzīmes visos publiskajos reģistros, apķīlājot2 attiecīgo kustamo un/vai nekustamo īpašumu izpildrakstā noteiktā apjomā. Apķīlāšana vai aizlieguma ierakstīšana notiek elektroniski. Līdz ar to parādnieks ar šo mantu vairs nevar veikt nekādas darbības līdz brīdim, kad pats nepiekrīt labprātīgi samaksāt vai atdot piedzītos līdzekļus zvērinātam tiesu izpildītājam.
Zvērināts tiesu izpildītājs sazinās arī ar bankām, lai uzzinātu parādnieka bankas kontu stāvokli. Ja viņam kontos atrodas nepieciešamā naudas summa vai arī regulāri tiek ieskaitīta darba alga, zvērināts tiesu izpildītājs sūta bankām rīkojumus par naudas līdzekļu noņemšanu no konta konkrētās parāda summas apjomā. Ja parādnieks pēc aicinājuma labprātīgi sadarboties to tomēr nedara, tad zvērināts tiesu izpildītājs veic piespiedu piedziņu, t.i., nodod lietas materiālus sertificētiem vērtētājiem, kuri sniedz atzinumu par parādnieka kustamo un nekustamo īpašumu vērtību. Balstoties uz viņu vērtējumu, tiek organizēta parādnieka kustamo un nekustamo īpašumu pārdošana izsolē. Tā kā ne visas lietas tiek nodotas sertificētiem vērtētājiem, tad zvērināts tiesu izpildītājs brauc uz parādnieka dzīvesvietu, pārbauda mantas stāvokli, apraksta to un nosaka lietu izsoles cenu.
Izsolē kāds no tās dalībniekiem, solot lielāko naudas summu par konkrēto īpašumu, iegūst tiesības to saņemt savā īpašumā. Konkrētajai personai mēneša laikā jāsamaksā pilna pirkuma summa. Kad tas ir izdarīts, zvērināts tiesu izpildītājs raksta pieteikumu tiesai un tiesa nozīmē tiesas sēdi, uz kuru izsauc visas piedziņas procesā iesaistītās puses, un tiesa apstiprina izsoles aktu. Mēdz būt situācijas, ka parādnieks dzīvo konkrētajā nekustamajā īpašumā, ko izsolē ir ieguvis jauns īpašnieks, un atsakās doties no tā prom. Šādā situācijā zvērināts tiesu izpildītājs, balstoties uz saņemto pieprasītāja nolēmumu, nodrošina parādnieka izlikšanu no dzīvesvietas. Tā kā situācijas šādos gadījumos var būt dažādas, tad, ja ir paredzams apdraudējums, zvērināts tiesu izpildītājs pieaicina policiju. Tā tiek pieaicināta arī gadījumos, ja parādnieks atsakās atvērt durvis un atstāt savu dzīvesvietu arī pēc iepriekš nosūtīta brīdinājuma par durvju piespiedu atvēršanu. Vienlaikus tiek pieaicināti arī meistari, kuri durvis var atvērt.
Neapmaksāto naudas līdzekļu piedziņas procesā zvērināts tiesu izpildītājs fiksē faktus par kustamo un nekustamo īpašumu konkrētajā dienā un laikā, piemēram, nofotografē dzīvokli, mēbeles, auto u.c. Fiksētie fakti kopā ar sastādīto aktu ir pierādījums lietā par mantas stāvokli izsoles brīdī. Ja atkārtota īpašuma apmeklējuma laikā ir konstatēti kādi mantas bojājumi vai zudumi, tad zvērināts tiesu izpildītājs pieaicina ekspertus un kopā ar viņiem veido padomi, kas pieņem lēmumu par bojājumu un zudumu nopietnību un to iespējamo cēloni. Mantas stāvokļa fiksēšana noder arī situācijās, kad parādnieks vēlas izīrēt savu dzīvokli īrniekam, jo fotogrāfijas kopā ar zvērināta tiesu izpildītāja sagatavoto aktu palīdz izvairīties no papildu zaudējumiem parādniekam, kurš īrniekam īpašumu ir nodevis labā stāvoklī, bet saņem to atpakaļ ar dažādiem bojājumiem.
Tā kā zvērinātam tiesu izpildītājam ir pieejami nepieciešamie materiāli par parādnieka situāciju, tad reizēs, kad parādnieks vai kāda cita iesaistītā persona lūdz plašāku informāciju un atsevišķus dokumentus par šo lietu, zvērināts tiesu izpildītājs tos sagatavo un par attiecīgu samaksu arī izsniedz. Situācijās, kad naudas līdzekļus no parādnieka nav iespējams piedzīt, zvērināts tiesu izpildītājs sagatavo aktu, kurā norāda uz parādnieka nespēju segt parādus.

1 Fiziska vai juridiska persona, valsts, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, kurai par labu ir pieņemts nolēmums.


2 Pēc tiesas lēmuma vai administratīva rīkojuma ierobežo īpašnieka brīvu rīcību (ar viņa mantu), piemēram, dāvināt.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Zvērināts tiesu izpildītājs ikdienā strādā ar datoru, kuram ir noteiktas lietvedības programmas un pieeja internetam, jo lielākā daļa dokumentu tiek sastādīta un nosūtīta elektroniski. Lai nepieciešamos dokumentus sagatavotu uz papīra, pavairotu, ieskenētu un nosūtītu, zvērināts tiesu izpildītājs izmanto dažādu biroja tehniku – kopētāju, skeneri, printeri un faksu. Lai ierakstītu savas sarunas ar parādnieku, zvērināts tiesu izpildītājs izmanto diktofonu. Parādnieka kustamā un nekustamā īpašuma apjoma un stāvokļa fiksēšanai zvērināts tiesu izpildītājs izmanto fotoaparātu vai videokameru.


Darba apstākļi:
Zvērināts tiesu izpildītājs strādā savā birojā. Tur viņš glabā visu dokumentāciju un tur notiek darbs ar parādniekiem un piedzinējiem. Bet nākas strādāt arī ārpus biroja, jo telpu un lietu aprakstīšanai viņam jādodas uz tām vietām, kur atrodas parādnieka kustamā un nekustamā manta. Tiesu izpildītāja ētikas kodekss nosaka, ka zvērinātam tiesu izpildītājam vienmēr jābūt sasniedzamam, tātad viņš ir tiesīgs pieņemt darbā tik daudz darbinieku, cik uzskata par nepieciešamu, t.i., zvērināta tiesu izpildītāja palīgus, sekretāri, grāmatvedi u.c.


Darba iespējas:
Zvērināts tiesu izpildītājs darbojas kā pašnodarbinātā persona vienas konkrētas apgabaltiesas teritorijā.


Nepieciešamā izglītība:
Zvērinātam tiesu izpildītājam ir nepieciešams maģistra grāds tiesību zinātnēs (studiju ilgums ir pieci līdz seši gadi) un valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī. Pēc izglītības iegūšanas un sasniedzot 25 gadu vecumu, attiecīgā persona var pieteikties par kandidātu zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtošanai. Ja ir brīvas amata vietas, tad jurists, kurš atbilst vecuma un izglītības kritērijiem, piesakās uz konkrēto zvērināta tiesu izpildītāja vietu. Lai viņa kandidatūru izvērtētu, personai ir nepieciešama iepriekšēja darba pieredze kā juristam vai kā zvērināta tiesu izpildītāja palīgam. Pēc amata ieņemšanas zvērinātam tiesu izpildītājam regulāri jākārto atestācijas eksāmeni (reizi piecos gados), lai pierādītu savu kvalifikāciju. Ja šo piecu gadu periodā zvērināts tiesu izpildītājs ir paaugstinājis savu kvalifikāciju, mācījies kursos, apmeklējis lekcijas, pats vadījis lekcijas, studējis doktorantūrā vai piedalījies darba grupās likumprojektu izstrādē, tad viņu var atbrīvot no kvalifikācijas eksāmena atkārtotas kārtošanas. Iepriekš minētās prasības ir noteiktas Tiesu izpildītāju likumā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Zvērinātam tiesu izpildītājam jābūt ar labām juridiskām zināšanām. Viņam jāpārzina tiesu, advokātu un notāru darba funkcijas. Tāpat viņam vajadzīgas labas zināšanas ekonomikā un uzņēmējdarbībā, lai spētu veiksmīgi organizēt savu un personāla darbu un viņa vadītais birojs būtu pietiekami plaši pazīstams, kas veicinātu klientu skaita palielināšanos. Zvērinātam tiesu izpildītājam jābūt psiholoģiski stabilam, mierīgam, nosvērtam un savaldīgam, jo darbs bieži vien rada spriedzi un prasa stipru nervu sistēmu. Tai pašā laikā viņam jābūt uzņēmīgam, apveltītam ar līdera spējām un labām saskarsmes un konfliktu risināšanas prasmēm. Zvērinātam tiesu izpildītājam jāspēj uztvert parādnieka un piedzinēja emocionālo stāvokli un jāprot pozitīvi atrisināt nepatīkamas situācijas.
Zvērināta tiesu izpildītāja raksturā galvenās ir augstas morāles un vērtību normas, augsta taisnīguma un godprātības izjūta. Viņam jāprot vienlīdzīgi izturēties pret visiem cilvēkiem, jo, atsavinot cilvēkiem piederošās mantas, zvērināts tiesu izpildītājs nevar piedzīt no šīs personas par labu piedzinējam vairāk, nekā likums to ir paredzējis. Zvērinātam tiesu izpildītājam jābūt ļoti precīzam, neitrālam un ar augstu atbildības izjūtu, jo darbs ir saistīts ar naudu un tiesas darbiem, kur katru zvērināta tiesu izpildītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
Ja vēlies darbu, kas ir pilns ar izaicinājumiem un kur ienākumi ir atkarīgi no tavas profesionalitātes un spējām, tad kā savu studiju virzienu nākotnē izvēlies tiesību zinātnes (jurisprudenci).
Ja esi skolnieks, tad skolā pastiprinātu uzmanību pievērs matemātikas, ekonomikas, psiholoģijas, politikas un tiesību apguvei. Tā kā zvērinātam tiesu izpildītājam ikdienā ir jāstrādā ar dažādu nacionalitāšu pārstāvjiem un jāpārzina starptautiskās normas, tad jau skolā padziļināti apgūsti krievu un angļu valodu vai latviešu, ja tā nav tava dzimtā valoda. Apgūsti arī ētiku, jo ētiska rīcība ir ļoti svarīga zvērinātu tiesu izpildītāju darbā.
Ja esi students, tad uzzini vairāk par zvērināta tiesu izpildītāja darba ikdienu, piesakoties praksē zvērinātu tiesu izpildītāju birojā. Tas palīdzēs izvērtēt, vai pats esi gatavs nākotnē strādāt šo darbu. Izstrādā patstāvīgos darbus, kas saistīti ar tiesu izpildītāja kompetences jautājumiem, parādnieku un piedzinēju tiesībām u.c. Studiju laikā pievērs uzmanību arī saskarsmes psiholoģijas un konfliktu risināšanas veidu apguvei. Ja studiju programma to nepiedāvā, tad apgūsti to kā izvēles kursu vai kā klausītājs citā studiju programmā.
Ja tev ir maģistra grāds tiesību zinātnēs un vēlies pārkvalificēties, tad uzzini vairāk, kā iespējams kļūt par zvērinātu tiesu izpildītāju un par eksaminācijas kārtību Tiesu izpildītāju likumā. Par aktualitātēm šajā jomā, zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem u.c. informāciju vari iegūt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā http://www.lzti.lv/.
Ja vēlies padziļināt zināšanas šajā jomā, tad iestājies doktorantūrā, apmeklē starptautiskas konferences un sanāksmes, piedalies vietēja un starptautiska līmeņa darba grupās un dodies pieredzes apmaiņas braucienos. Rūpējies, lai paaugstinātās spriedzes radītais emocionālais nogurums nekaitētu tavai veselībai un saskarsmei ar citiem cilvēkiem. Tādēļ atrodi veidus, kā ikdienā atbrīvoties no stresa – sporto, darbojies harmonizējošās nodarbībās u.c.


Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

JURISTS

NODOKĻU INSPEKTORS

PENITENCIĀRĀ UN PROBĀCIJAS DARBA SPECIĀLISTS

ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tiesību zinātne, jurisprudence problēmu risināšanas iespējas
likumi un tiesību akti psiholoģija
cilvēku motivēšana, pārliecināšana un ietekmēšana literatūra un filmas par tiesu praksi, noziegumu atklāšanu, sodu piemērošanu
godīgums un taisnīgums ekonomika un uzņēmējdarbība

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums sabiedriskums izlēmība
godīgums godkāre apzinīgums
materiālisms* uzņēmība draudzīgums
neatlaidība drosme pacietība
lietišķums disciplinētība apķērība
valdonība savaldība analītiskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties likumos un tiesību aktos un pielietot tur noteikto ātri pieņemt lēmumu un reaģēt neparedzētās situācijās
saprotamā veidā izskaidrot sarežģītus jautājumus saglabāt mieru un konstruktīvi risināt konflikta situācijas
plānot un organizēt savu un citu cilvēku darbu uztvert un izprast cilvēku emocionālo stāvokli
lietot latviešu, krievu un angļu valodu ievērot morāles normas un ētiku

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv