JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ZVĒRINĀTS NOTĀRS


Kods: 2619 05


Darba saturs:
Zvērināts notārs ir tiesu sistēmai piederīga persona, kura galvenie amata pienākumi ir noteikti Notariāta likumā. Notārs apliecina dokumentu vai darījumu patiesumu, sagatavo notariālos aktus, apliecinājumus, pieņem glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus, risina mantojuma lietas.
Zvērināta notāra klienti ir juridiskas vai fiziskas personas, kurām nepieciešami juridiski pakalpojumi. Klienti pie notāra vēršas, lai saņemtu notāra apstiprinājumu (piemēram, apstiprinājumu, ka dokumenta noraksts, kopija, tulkojums vai paraksts ir īsts, vai ka persona, kas veic kādu darījumu, ir dzīva utt.). Šajos gadījumos zvērināts notārs salīdzina oriģinālo dokumentu ar tā norakstu, kopiju vai tulkojumu, pārbauda parakstītāja identitāti, apliecinot viņa paraksta īstumu.
Zvērināts notārs sagatavo un apliecina pilnvaras, kas, piemēram, dod iespēju vadīt cita īpašnieka automašīnu ārpus Latvijas robežas bez viņa klātbūtnes vai atļauj nepilngadīgam bērnam šķērsot Latvijas robežu viņu uzraugošas personas pavadībā u.c. gadījumos. Rakstot pilnvaru, zvērināts notārs pārbauda tās devēja identitāti un rīcībspēju1. Pilnvaras devējs var iesniegt zvērinātam notāram gatavu pilnvaras teksta projektu vai lūgt to sastādīt. Pilnvaras akts jāparaksta pilnvaras devējam zvērināta notāra klātbūtnē.
Zvērināts notārs noformē un apliecina dokumentus par kādas kustamas mantas pāriešanu citas personas īpašumā, un slēdz uztura līgumus, ja šī persona apņemas iepriekšējo īpašnieku uzturēt. Tāpat viņš izstrādā pirkuma, dāvinājuma, īpašuma maiņas vai cita darījuma veikšanas līgumus, arī līgumus par laulāto mantas kopību vai sadalījumu. Klienti pie zvērināta notāra vēršas arī mantojuma jautājumos, ja nepieciešams apstiprināt savas tiesības uz mantojumu vai juridiski atteikties no tā, kā arī publiska testamenta sagatavošanas vai mantojuma līguma noslēgšanas reizēs. Zvērināts notārs var pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus.
Visus apliecinātos darījumus un sagatavotos aktus zvērināts notārs reģistrē aktu un apliecinājumu reģistros, notariālo aktu, glabājumu grāmatā, alfabētiskajā rādītājā ieraksta personas, kuru vārdā izpildīta notariālā darbība, u.c. Zvērināts notārs visus datus elektroniski reģistrē arī „Mantojuma lietu ievešanas reģistrā” un „Elektroniskajā notariālo darbību reģistrā”. Aktus, grāmatas, zīmogus, klientu lietas un vērtības notārs uzglabā drošā vietā un nebojātā veidā. Tāpat zvērinātam notāram pastāvīgi glabājamie dokumenti jānodod Latvijas Nacionālajā arhīvā.
Zvērinātam notāram ir atļauts gādāt par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās, kā arī tiesību, tiesību nodrošinājumu vai ziņu ierakstīšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastrā un Uzņēmumu reģistrā. Lai iegūtu atļaujas, apliecības un citus dokumentus notariāli noformēto un apliecināmo aktu noslēgšanai vai nostiprināšanai, zvērināts notārs tās var sagādāt no valsts, pašvaldības un privātām iestādēm, kā arī no amatpersonām un privātām personām.
Zvērināts notārs veic arī citas darbības, piemēram, no 2011. gada 1. februāra viņš ir tiesīgs šķirt laulības bezstrīdus kārtībā, t.i., gadījumos, ja laulātajiem nav strīdu par bērnu aizgādnību un par īpašuma sadali.
Zvērināts notārs ne tikai apliecina un sagatavo dokumentus, bet arī konsultē klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos, izskaidro viņu darbības tiesiskās sekas un ieteic tālākās darbības. Sagatavojot notariālos aktus, zvērināts notārs abām pusēm izskaidro dokumentu saturu un to parakstīšanas sekas. Palīdz pusēm izstrādāt vienošanos (cik iespējams, samierināt, ja nav panākta pilnīga saprašanās), nodrošinot tās līdzsvaru un taisnīgumu, lai mazāk pieredzējusī vai mazāk kompetentā puse nenonāktu nelabvēlīgā stāvoklī.

1 Rīcībspēja nozīmē personas spēju ar savām darbībām paust apzinātu gribu, iegūt tiesības un uzņemties pienākumus (tai skaitā slēgt tiesiskus darījumus). Rīcībspēju nav nepilngadīgajiem, personām, kurām iedibināta aizgādnība izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī garīgi slimām personām, kuras ar tiesas spriedumu atzītas par rīcībnespējīgām.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Zvērināts notārs izmanto biroja tehniku un amata zīmogu.


Darba apstākļi:
Zvērināts notārs strādā birojā savā prakses vietā atsevišķā kabinetā. Visbiežāk darba apstākļus viņš izvēlas un rada pats. Notariāta likums nosaka zvērināta notāra darba laiku, kas ir astoņas stundas dienā piecas dienas nedēļā. Likums nosaka, ka klientu pieņemšanai zvērinātam notāram jāatvēl ne mazāk kā piecas stundas dienā. Lielos birojos tehniskie darbinieki un zvērināta notāra palīgi var sniegt viņam pilnvērtīgu atbalstu un atvieglot darbu, tāpēc notārs var pieņemt klientus arī astoņas stundas dienā. Zvērināts notārs dodas arī mājas vizītēs, var pārstāvēt klientu gan pašvaldības domē, gan Valsts zemes dienestā un citās iestādēs.


Darba iespējas:
Zvērināts notārs ir pašnodarbināta persona un var strādāt tikai tad, ja ir atbrīvojusies kāda amata vieta. Notāru skaitu Latvijas Republikā nosaka Ministru kabinets.


Nepieciešamā izglītība:
Zvērinātam notāram ir nepieciešama otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija, kā arī maģistra grāds tiesību zinātnēs. Studiju ilgums ir seši gadi. Lai varētu pretendēt uz zvērināta notāra amatu, jāiegūst arī darba pieredze zvērināta notāra palīga amatā vismaz divus gadus vai vismaz trīs gadus tiesneša vai citos amatos, par ko sīkāk var izlasīt Notariāta likuma 9. pantā. Lai kļūtu par zvērinātu notāru, jānokārto eksāmens un pēc tam reizi piecos gados jākārto kvalifikācijas eksāmens, tāpēc zvērinātam notāram pastāvīgi jāpaaugstina sava kvalifikācija.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Zvērinātam notāram labi jāorientējas Latvijas tiesu sistēmā. Viņa sociālajai kompetencei, saskarsmes prasmēm jābūt ļoti augstā līmenī. Zvērinātam notāram jāizprot klienta intereses un jāspēj risināt sarunas tā, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Viņam jāpanāk, lai veidotos abpusēja sapratne un klients būtu apmierināts.
Zvērinātam notāram jāpiemīt augstai atbildības izjūtai, jābūt precīzam un vērīgam, emocionāli noturīgam, godīgam, pacietīgam, nepiekāpīgam un principiālam. Attieksmei pret darbu jābūt pedantiskai un skrupulozai – jāievēro visaugstākā precizitāte skaitļos un nosaukumos, jo viens burts vai cipars var mainīt dokumenta saturu un spēku. Lai gan zvērināta notāra darbs ir saistīts ar dokumentu izstrādi un normatīvo aktu piemērošanu, tas ir radošs un nav vienmuļš, jo situācija katram klientam ir atšķirīga.
Ja esi skolnieks un tevi interesē zvērināta notāra amats, tad Notāru dienās vari doties uz notariātu un uzdot tevi interesējošus jautājumus. Vari izpētīt informāciju Latvijas notāru mājaslapā www.latvijasnotars.lv, uzrakstīt tajā savus jautājumus notāriem. Ēnu dienās apmeklē zvērināta notāra biroju un pavēro viņa darbību ikdienā, lai novērtētu, vai esi gatavs strādāt šādu darbu. Skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodas, politikas un tiesību, un ētikas mācībām.
Ja esi tiesību zinātņu students un studē neklātienē, tad piesakies darbā zvērināta notāra birojā. Kad būsi ieguvis jurista profesionālo kvalifikāciju un divus gadus nostrādājis pie zvērināta notāra, varēsi pretendēt uz zvērināta notāra palīga amatu. Tas būs pamats nākotnē pretendēt uz zvērināta notāra amatu, ja turpināsi studijas maģistrantūrā tiesību zinātnēs. Lasi žurnālu “Jurista Vārds” un seko līdzi pārmaiņām notariāta tiesību aktos. Studiju laikā īpašu uzmanību pievērs civiltiesību, komerctiesību, darba, administratīvo tiesību, civilprocesa likuma, nodokļu un notariāta tiesību apguvei.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tev nepieciešama augstākā juridiskā izglītība un maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī praktiskā darba pieredze darbā par tiesnesi, advokātu, prokuroru, tiesu izpildītāju, juriskonsultu, zvērināta notāra palīgu vai citā amatā atbilstīgi Notariāta likumā noteiktajam. Sagatavojies zvērināta notāra eksāmenam, kurā vērtēs šim darbam nepieciešamās teorētiskās un normatīvo aktu zināšanas, prasmi piemērot tās praksē, ieskaitot aktu sastādīšanu un zvērināta notāra lietvedības kārtošanu. Sīkāk par eksāmena norises kārtību un zināšanu pārbaudēm lasi 30.06.2008. MK noteikumos nr. 485 “Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība”.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari apmeklēt Notāru padomes rīkotās mācības, seminārus un kursus par konkrētām tēmām. Šo kursu vadīšanai tiek piesaistīti tiesneši, zemesgrāmatu tiesneši, Latvijā atzīti juristi, kuri iepazīstina ar jaunumiem noteiktā juridiskā jomā. Zvērinātam notāram jāpiemēro arī Eiropas Savienības normatīvie akti. Tos apgūt jādodas uz ārzemēm. Ja zvērināts notārs regulāri mācās kursos, lasa lekcijas, piedalās pasākumos, piemēram, Notāru dienās, tad var pretendēt uz daļēju vai pilnīgu atbrīvojumu no notāra atkārtota kvalifikācijas eksāmena kārtošanas pēc piecu gadu perioda beigām. Par dalību semināros un citos pasākumos zvērināts notārs iegūst kredītpunktus, kurus uzskaita Notāru padome.


Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

JURISTS

ZVĒRINĀTA NOTĀRA PALĪGS

ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

juridiskās metodes juridisko problēmu un konfliktu risināšanā populārzinātniski raidījumi, filmas, grāmatas, kas paplašina redzesloku un erudīciju
palīdzība cilvēkiem darījumi, līgumi un vienošanās
tiesību zinātne un notariālās darbības organizatorisks darbs
precīzs darbs ar dokumentiem sadarbība ar cilvēkiem, viņu vadīšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība zinātkāre neatkarība
drosme komplicētība** disciplinētība
uzstājība kritiskums neatlaidība
ambiciozitāte precizitāte savaldība
enerģiskums radošums sabiedriskums
materiālisms* intuīcija*** taktiskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties lielā informācijas daudzumā, tai skaitā tiesību aktos veidot labu saskarsmi (uzklausīt, saprast, izskaidrot)
pievērst uzmanību sīkām detaļām dokumentu izstrādē konstruktīvi risināt konfliktus un panākt vienošanos
piemērot praksē tiesību aktos noteikto sadarboties komandā
plānot, organizēt un vadīt darbu kārtot lietvedību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv