JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS


Kods: 2611 02


Darba saturs:
Zvērināts advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kurš sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, konsultējot klientus, gatavojot dokumentus un veicot citas darbības. Zvērināti advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuri pirmstiesas izmeklēšanas iestādē esošo un citu lietas dalībnieku (klientu) uzdevumā piedalās lietas risināšanā jebkurā Latvijas tiesā. Zvērināts advokāts var risināt lietas arī tiesu priekšsēdētāju, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu vadītāju un Latvijas zvērinātu advokātu padomes uzdevumā. Zvērināta advokāta klients ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kurai nepieciešami juridiski pakalpojumi. Zvērināto advokātu darbību nosaka Latvijas Republikas Advokatūras likums. Parasti zvērināts advokāts specializējas noteiktā tiesību jomā, piemēram, krimināltiesībās, civillietās, komerctiesībās, ģimenes tiesībās.
Zvērināts advokāts vispirms tiekas ar klientu, lai noskaidrotu, kādā tiesību jomā ir radies jautājums vai problēma un vai ir iespējams sadarboties. Tad tiek izstrādāts līgums par klienta lietas risināšanu un atlīdzības apmēru. Zvērināts advokāts ir tiesīgs aizstāvēt un pārstāvēt klientu, viņa tiesības un intereses ne tikai tiesās, prokuratūrās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, bet arī visās valsts un pašvaldību institūcijās, organizācijās un uzņēmumos, un, lai to izdarītu, viņam nepieciešams savākt visus iespējamos pierādījumiem nepieciešamos dokumentus vai to norakstus.
Krimināllietās zvērināti advokāti aizstāv personas ar tiesībām uz aizstāvību un notiesātos, pārstāv cietušos un sniedz juridisku palīdzību jebkurai lietā iesaistītai personai. Zvērināta advokāta uzdevums ir meklēt veidus, kā panākt apsūdzētās personas attaisnošanu un labās slavas atjaunošanu. Viņš nodrošina klienta aizstāvību pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā, sagatavo apelācijas un kasācijas sūdzības (klientam nelabvēlīga tiesas sprieduma pārsūdzība augstāka līmeņa tiesā). Lai apsūdzību atceltu, advokāts cenšas panākt izlīgumu ar cietušo. Ja tas izdodas, piemēram, vienojoties ar cietušo par kompensāciju, tad zvērināts advokāts organizē izlīguma rakstisku noslēgšanu. Ja klientu attaisno, tad advokāts organizē atlīdzības piedziņu no valsts par labu viņam. Zvērināts advokāts pārstāv cietušās puses intereses, gan uzraugot tiesībaizsardzības iestāžu darbību, gan sadarbojoties ar tām, uzrauga arī izmeklēšanas un peratīvo iestāžu darbu klienta lietā, sagatavo iesniegumu vai sūdzību, ja šajā darbībā konstatē pārkāpumus vai kļūdas.
Civiltiesiskās situācijās zvērināts advokāts uzklausa klienta problēmu un sagatavo juridiski pamatotu atzinumu par strīda vai citas situācijas risinājuma variantiem. Zvērināts advokāts izskaidro klientam katra risinājuma varianta sekas un tā palīdz pieņemt pareizo lēmumu. Viņš sagatavo arī līgumu un citus dokumentus klienta situācijas risināšanai.
Ja nepieciešams panākt klienta jautājuma izskatīšanu tiesā, zvērināts advokāts sagatavo prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzības. Pēc klienta vēlēšanās advokāts pārstāv viņu tiesās un šķīrējtiesās, jo, nezinot juridiskās nianses, klientam pašam var būt grūti panākt savu tiesību ievērošanu. Piemēram, laulības un ģimenes lietas ir vienas no sarežģītākajām civillietām, kurās zvērināts advokāts var pārstāvēt klientu. Ja klients savas intereses vēlas pārstāvēt pats, tad zvērināts advokāts var konsultēt, kā viņam rīkoties savu interešu aizstāvībai.
Zvērināts advokāts konsultē un palīdz uzņēmuma reģistrācijas jautājumos. Izvērtējot maksājamos nodokļus, viņš var ieteikt labāko uzņēmējdarbības formu un iesniegt dokumentus uzņēmējdarbības uzsākšanai vai uzņēmumā veikto pārmaiņu reģistrācijai.
Administratīvajās lietās zvērināts advokāts konsultē klientu par iespējām aizstāvēt savas tiesības attiecībās ar valsts iestādēm. Viņš iepazīstas ar klienta gadījumu un iesaka, kā pārsūdzēt un apstrīdēt administratīvos sodus un citus valsts iestāžu lēmumus, kas skar klientu vai klienta uzņēmējdarbību. Ja klients vēlas, sagatavo iesniegumu un pārstāv klienta intereses valsts iestādē vai tiesā. Ja valsts iestādes rīcība tiek atzīta par nelikumīgu vai nepamatotu, zvērināts advokāts piedzen atlīdzību par labu klientam par valsts iestādes nodarīto kaitējumu.
Zvērināts advokāts konsultē gan darbiniekus, gan darba devējus darba attiecību jautājumu risināšanā. Viņš sagatavo prasības pieteikumu par darbinieka atjaunošanu darbā vai citos tiesību pārkāpuma gadījumos, panāk lietas izskatīšanu tiesā vai kompensāciju no darba devēja, pārstāv klientu tiesā un, ja darba devējs ir pārkāpis klienta tiesības, piedzen atlīdzību no viņa par nodarīto kaitējumu (neizmaksāto darba algu, nodarītos zaudējumus u.tml.). Tāpat viņš palīdz arī darba devējam aizstāvēt savas tiesības, ja jāpiedzen atlīdzība no darbinieka par nodarītajiem zaudējumiem, vai aizstāv darba devēju tiesā pret darbinieku prasībām. Zvērināts advokāts konsultē darba devēju darba līgumu sagatavošanas, dokumentu noformēšanas, pareizas rīcības un citos jautājumos, kas attiecas uz darbinieku pieņemšanu darbā vai atbrīvošanu no darba.
Zvērināts advokāts veic klientu lietu uzskaiti, organizē lietvedību, kārto savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Viņš var pieņemt darbā tehnisko, saimniecisko vai konsultatīvo personālu, kura darbu pats organizē un pārrauga.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Zvērināts advokāts izmanto biroja tehniku.


Darba apstākļi:
Zvērināts advokāts strādā kā pašnodarbinātais. Tā kā zvērināta advokāta klientu var aizturēt jebkurā diennakts laikā, arī svētku dienās, tad advokātam jābūt klientam pieejamam un nepieciešamības gadījumā jāstrādā ārpus noteiktā darba laika.


Darba iespējas:
Zvērināts advokāts var strādāt advokātu birojā vai veidot savu praksi. Ar Advokātu padomes piekrišanu zvērināts advokāts savu darbu var apvienot ar kādu citu, piemēram, pedagoģisko darbu.


Nepieciešamā izglītība:
Zvērinātam advokātam nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs un jurista profesionālā kvalifikācija. Studiju ilgums ir četri gadi. Papildus viņam vismaz trīs gadus jāiegūst darba pieredze tiesneša amatā, vismaz piecus gadus prokurora, zvērināta tiesu izpildītāja, zvērināta notāra vai zvērināta advokāta palīga amatā vai vismaz septiņus gadus augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā. Ja darba pieredze ir iegūta, tad jākārto advokāta eksāmens.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Zvērināta advokāta darbs ir radošs, jo nav divu vienādu lietu un ik dienu jātiekas ar dažāda rakstura cilvēkiem. Zvērināta advokāta darbu var salīdzināt ar sarežģītu rēbusu1 risināšanu, kur dažkārt sākumā šķiet, ka lietai risinājuma nav, taču, izmantojot analītisko domāšanu, loģiku, intuīciju un zināšanas, to izdodas atrast. Zvērinātam advokātam jāizmanto visi likumā paredzētie līdzekļi un metodes, aizstāvot un pārstāvot juridisko palīdzību lūgušās personas tiesības un likumīgās intereses.
Zvērinātam advokātam bieži nākas saskarties ar negācijām un sarežģītām cilvēku problēmām, ko psiholoģiski var būt grūti izturēt. Advokāts neaizstāv noziegumu vai nelikumīgu darbību, bet gan sniedz juridisku palīdzību, jo arī nozieguma veicējs ir tiesīgs to saņemt. Zvērinātam advokātam darbā jāspēj pārvarēt savu nepatiku pret klientu un jābūt neitrālam, viņam jābūt ļoti mērķtiecīgam, neatlaidīgam, neatkarīgam, drosmīgam, ar labām saskarsmes spējām un plašu interešu loku.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē tiesas sēdi, lai pavērotu zvērināta advokāta darbu tiesā. Skaties kinofilmas vai lasi grāmatas, kur parādīta advokātu darbība, un gūsti dziļāku priekšstatu par zvērināta advokāta darba izaicinājumiem, grūtībām un sasniegumiem. Attīsti prasmi paust un pamatot savu viedokli. Skolā pastiprinātu uzmanību velti latviešu valodas, politikas un tiesību, ētikas un psiholoģijas apguvei.
Ja esi tiesību zinātņu students, tad meklē prakses iespējas zvērināta advokāta birojā, izstrādā studiju darbus un pētījumus par tematiem, kas saistīti ar advokatūru. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes mājaslapā www.advokatura.lv uzzini vairāk par zvērināta advokāta palīgam izvirzītajām izglītības prasībām, kā arī eksaminācijas kārtību un eksāmena jautājumu tematiem, lai studiju gaitā tiem pievērstu pastiprinātu uzmanību. Pēc studiju beigšanas meklē zvērinātu advokātu, kuram ir ne mazāk kā septiņu gadu prakse advokāta darbā un nav palīga, lai lūgtu viņa piekrišanu būt par tavu patronu, tas ir, lai viņš uzņemtos tevi vadīt, mācīt, nodarbināt un uzraudzīt zvērināta advokāta palīga darbā. Pēc piecu gadu prakses šai darbā un advokāta eksāmena nokārtošanas varēsi pretendēt uz uzņemšanu zvērinātu advokātu rindās.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir juridiskā izglītība, ja esi nostrādājis Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteikto gadu skaitu kādā no likumā minētām juridiskās specialitātes profesijām, tad iepazīsties ar zvērināta advokāta eksaminācijas noteikumiem 10.03.2009. MK noteikumos nr. 227 “Zvērināta advokāta eksāmena kārtība”. Tur ir noteikts, kurās jomās pārbauda eksaminējamā zināšanas un prasmes. Ar eksāmena programmu vari iepazīties Latvijas Zvērinātu advokātu padomes mājaslapā, arī ar „Vadlīnijām dokumentu iesniegšanai – pretendentiem advokāta eksāmena kārtošanai”, lai sagatavotu nepieciešamos dokumentus un rekomendācijas, jo Latvijas Zvērinātu advokātu padome papildus eksāmenu rezultātiem vērtē arī pretendenta atbilstību amatam, reputāciju un iesniegtās atsauksmes.
Lai padziļinātu savas zināšanas profesijā, zvērināti advokāti apmeklē Advokātu atbalsta biedrības (www.latvijasadvokats.lv) organizētos un arī citus seminārus. Zvērināti advokāti paaugstina savu kvalifikāciju praktiskā darbā, jo katra jauna lieta ko iemāca. Iespējas specializēties ir plašas.

1 Mīkla, kurā atminamie vārdi vai frāze doti zīmju, figūru un burtu kombinācijās.
Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

JURISTS

ZVĒRINĀTA NOTĀRA PALĪGS

ZVĒRINĀTS NOTĀRS

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

cilvēku interešu aizstāvība cilvēku ietekmēšana, tās veidi
sarežģīti uzdevumi un problēmas, to risināšanas iespējas filmas, populārzinātniski raidījumi, grāmatas, kas paplašina redzesloku un erudīciju
tiesību zinātne un juridiskā prakse psiholoģija
radošs darbs polemika*

* publisks strīds, viedokļu sadursme kādā jautājumā

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība zinātkāre neatkarība
drosme komplicētība** disciplinētība
uzstājība kritiskums neatlaidība
ambiciozitāte precizitāte savaldība
mērķtiecība radošums sabiedriskums
materiālisms* intuīcija*** intelektualitāte****

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties lielā informācijas daudzumā, tai skaitā tiesību aktos konstruktīvi risināt konfliktus un panākt vienošanos
praksē pielietot savas juridiskās zināšanas ātri un adekvāti reaģēt uz pārmaiņām situācijā
argumentēt un pārliecināt sadarboties komandā, tai skaitā ar dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvjiem
veidot labu saskarsmi (uzklausīt, saprast, izskaidrot) kārtot lietvedību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv