JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS


Kods: 2133 01


Darba saturs:
Vides aizsardzības vecākais speciālists rūpējas par vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Viņa uzdevums ir sekot, lai dabas resursi tiktu izmantoti atbilstīgi likumdošanai, lai ražošana un uzņēmējdarbība radītu pēc iespējas mazāku kaitējumu videi, kā arī informēt sabiedrību par vides aizsardzību un iesaistīt cilvēkus tās nodrošināšanā.
Vides aizsardzības vecākais speciālists var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, rūpniecības uzņēmumos un vides aizsardzības organizācijās, viņa darba specifika ir atkarīga no organizācijas darbības virziena. Tā kā vides aizsardzība ir ārkārtīgi plaša joma, tad valsts un pašvaldību iestādēs strādājošie parasti specializējas šaurākā jomā, piemēram, piesārņojošās uzņēmējdarbības kontroles, jūras lietu un ūdens, hidroelektrostaciju, arī radiācijas vai atkritumu apsaimniekošanas kontroles jomā. Bet arī šo vides aizsardzības speciālista darbību var iedalīt vairākās jomās – vides aizsardzības regulēšana, vides aizsardzības prasību ievērošanas pārraudzība, vides ietekmēšanas novērtēšana, vides monitorings un vides aizsardzības programmu ieviešana un uzraudzība.
Vides aizsardzības regulēšanas jomā aizsardzības speciālists izstrādā priekšlikumus vides aizsardzības politikai, jaunu tiesību aktu ieviešanai vai esošo papildināšanai, vides aizsardzības standartus u.c. dokumentus.
Vides aizsardzības prasību ievērošanas pārraudzības jomā aizsardzības speciālists kontrolē, vai iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes ievēro dažādos tiesību aktos noteikto un nenodara kaitējumu videi, izstrādā pārbaudāmo objektu un teritoriju apsekošanas plānu vai veic neplānotas pārbaudes, ja ir saņemta sūdzība vai ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem. Apseko teritoriju vai objektu, ņem paraugus izmeklējumu veikšanai laboratorijā un veic 43 kontrolmērījumus, piemēram, ūdens, gaisa vai augsnes piesārņojuma noteikšanai. Pieprasa arī nepieciešamo informāciju, lai kontrolētu dabas resursu ieguves, lietošanas, vides piesārņošanas apjomus, iesaiņojuma plūsmu, atkritumu apsaimniekošanu, būvniecību un citas vidi ietekmējošas darbības.
Vides ietekmēšanas novērtēšanas jomā vides aizsardzības speciālists izskata iesniegumus un izsniedz atļaujas veikt kādus darbus, kas ir saistīti ar vides ietekmēšanu, piemēram, būvdarbus. Novērtē vides ietekmējumu, pārliecinās, ka ir ieplānoti pasākumi vides iespējamā negatīvā ietekmējuma samazināšanai vai novēršanai, arī, vai ir veikti nepieciešamie saskaņojumi dažādās iestādēs, vai iedzīvotājiem ir bijusi iespēja iepazīties ar projektu un tajā ietverto vides pārskatu un izteikt savu viedokli par tiem, ja tas būtu nepieciešams.
Vides monitoringa jomā speciālists nosaka vides stāvokli, izvērtē tendences un perspektīvu, izstrādā vides politikas pasākumus un novērtē līdzšinējo pasākumu lietderību un efektivitāti. Šos monitoringa pasākumus viņš veic atbilstīgi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra apstiprinātai Vides monitoringa programmai četriem gadiem. Tajā noteikts, cik regulāri un ar kādām metodēm jānovērtē vides stāvoklis. Vides aizsardzības speciālists veic vides monitoringam nepieciešamos novērojumus un mērījumus, reģistrē tos, analizē rezultātus un sagatavo pārskatus.
Vides aizsardzības programmu ieviešanas un uzraudzības jomā speciālists izstrādā vides aizsardzības programmas noteiktam mērķim konkrētā teritorijā. Lai programmu izstrādātu, viņš sadarbojas ar pētniekiem, citu nozaru speciālistiem un amatpersonām. Programmas ieviešanas laikā vides aizsardzības speciālists uzrauga, lai tajā plānotie pasākumi tiktu organizēti, lai tie atbilstu plānotajam un sasniegtu iecerētos rezultātus. Viņš var arī izstrādāt un vadīt konkrētus vides aizsardzības projektus un novērtēt to rezultātus.
Strādājot uzņēmumā, kas nodarbojas ar vidi piesārņojošu darbību, vides aizsardzības vecākais speciālists seko līdzi tam, lai uzņēmuma darbība ietekmētu vidi stingri pēc likumdošanā noteiktajām normām un nepārsniegtu iespējamo piesārņojumu, novērtē rūpniecisko avāriju risku. Nosaka arī iespējamos apdraudējumus un nevēlamos notikumus objektā vai ārpus tā, kuru dēļ var izraisīties rūpnieciska avārija, kas varētu radīt smagas sekas videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam. Vēl speciālists izstrādā rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumus, lai nodrošinātu darbinieku, apkārtējo iedzīvotāju un sabiedrības drošību un aizsargātu viņus un vidi no rūpnieciskās avārijas kaitīgās iedarbības. Vides aizsardzības speciālists plāno arī pasākumus, kā saglabāt kvalitatīvu vidi un kā atjaunot bojāto vidi avārijas gadījumā. Viņš izvērtē paredzēto vai veikto rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu lietderību un efektivitāti, sagatavo uzņēmuma piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus un iesniegumus un kārto citu atļauju saņemšanu vides jomā.
Vides aizsardzības speciālistam nemitīgi jāpapildina zināšanas, jo Eiropas Savienības likumdošana bieži mainās, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai speciālists spētu veikt vides piesārņojuma kontroli un varētu sniegt kvalitatīvas konsultācijas vides aizsardzības politikas jautājumos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Vides aizsardzības vecākais speciālists lielākoties izmanto datoru, printeri un automašīnu. Dodoties kontroles izbraukumos, līdzi tiek ņemtas arī globālās pozicionēšanas sistēmas ierīces, portatīvais dators, lineāls, bet radiācijas pārbaudei tiek izmantots speciāli aprīkots autobuss. Vides piesārņojumu konstatē organoleptiski1, bet analīžu veikšanai izsauc laboratoriju.

1 Īpašību noteikšana (produktiem, materiāliem u. tml.) ar maņu orgāniem.


Darba apstākļi:
Vides aizsardzības speciālista darba apstākļi ir atkarīgi no specifiskās jomas un uzdevumiem, tomēr visbiežāk tas ir darbs birojā un reizēm izbraukumi dabā vai uz uzņēmumiem. Arī darba laiks un darba dienas ilgums ir atkarīgs no darba vietas – strādājot ar dokumentiem, tā būs astoņu stundu darba diena, veicot izpēti izbraukumos, darba laiks var būt dažāds. Vides aizsardzības speciālistam nereti nākas risināt arī dažādas konfliktsituācijas, tāpēc svarīgi ir spēt saglabāt mieru un rīkoties atbilstīgi apstākļiem.


Darba iespējas:
Vides aizsardzības vecākais speciālists var strādāt valsts vai pašvaldību institūcijās, uzņēmumos, kas nodarbojas ar vidi piesārņojošu darbību, arī vides konsultantu uzņēmumos un nevalstiskās organizācijās.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par vides aizsardzības vecāko speciālistu, nepieciešama augstākā izglītība kādā no vides zinātnēm – ķīmijā, bioloģijā, dabas aizsardzībā, ģeogrāfijā vai ģeoloģijā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu interesējies par dabas zinībām un cilvēka ietekmi uz dabu? Varbūt tevi uztrauc globālā sasilšana un siltumnīcas efekts vai vienkārši tuvējās peldvietas tīrība? Vides aizsardzības speciālisti ir ideālisti, kuri ar savu darbu cenšas saglabāt līdzsvaru starp dabu un cilvēku, tāpēc nozīmīgas īpašības ir godīgums, stingra nostāja un prasme pamatot savus uzskatus. Vides aizsardzības speciālista uzdevums ir ne tikai kontrolēt, bet arī izglītot sabiedrību, tāpēc svarīga ir arī prasme sarunāties ar cilvēkiem un pārliecināšanas spēja.
Ja esi skolnieks, tad piedalies AS Latvijas Valsts meži rīkotajās akcijās un konkursos skolēniem –uzzini daudz jauna un iepazīsties ar domubiedriem. Vari iesaistīties kādā vides aizsardzības klubā www.vak.lv un doties sakopt piesārņotās teritorijas. Skolā īpaši cītīgi mācies dabas zinātnes –bioloģiju, ķīmiju, botāniku, fiziku un matemātiku.
Ja esi students, tad līdzās pamatpriekšmetu apguvei pievērs uzmanību likumdošanai – izpēti pašvaldību un nacionālo vides politikas plānu, seko līdzi Latvijas sadarbībai ar citām valstīm vides aizsardzības politikas īstenošanā. Jau laikus apsver, kurā vides aizsardzības jomā tu vēlētos darboties, un attiecīgi paplašini savas zināšanas šajā virzienā. Plašu ieskatu vides aizsardzības jomās vari iegūt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā www.vidm.gov.lv. Lasi par vides aizsardzības aktualitātēm vides aizsardzības kluba interneta žurnālā „Pienotava” http://pienotava.wordpress.com.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad apdomā iespēju iegūt augstāko izglītību kādā no dabas zinātnēm. Tāpat pārkvalificēties un par ļoti labu speciālistu var kļūt cilvēks ar juridisko izglītību, jo trūkst juristu, kuri pārzina likumdošanu vides jomā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad vari turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā. Meklē iespējas piedalīties semināros, konferencēs un darba grupās gan vietējā, gan Eiropas Savienības un pasaules līmenī. Apmeklē specializētus un savai darbības jomai atbilstīgus seminārus, kā arī izmanto darba vietas piedāvātās profesionālās pilnveidošanās iespējas.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

VIDES TEHNOLOGS

VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTS

DABAS AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dabas zinības un matemātika vides aizsardzība un monitorings
ilgtermiņa plānošana un vides politikas veidošana piesārņojuma un atkritumu apsaimniekošanas kontrole
likumdošana vides ietekmēšanas novērtēšana
populāciju, ekosistēmu ekoloģija un hidroekoloģija darbs ar dokumentiem, lielu informācijas daudzumu

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums tālredzība stingrība
zinātkāre metodiskums lietišķums
neatlaidība izlēmība savaldība
neatkarība godīgums pārliecinātība
intelektualitāte* patstāvība apdomība
kritiskums precizitāte uzstājība

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārzināt dabas aizsardzības normatīvos aktus un dabas aizsardzības institucionālo struktūru ievākt paraugus ekosistēmu komponentu ķīmiskajām analīzēm
meklēt, atlasīt un apstrādāt informāciju izstrādāt vides aizsardzības projektus, programmas
skaidri izteikt savas domas pazīt aizsargājamos augus un dzīvniekus
orientēties vides aizsardzības jomā organizēt ekoloģisko monitoringu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv