JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VALSTS PILNVAROTAIS VETERINĀRAIS INSPEKTORS1

1 PROFESIJU GRUPA „POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI” 2422.

Darba saturs:
Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors strādā Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) un veic veterināro uzraudzību. Jomas, kuras inspektors uzrauga, ir vairākas – dzīvnieku barības ražošana, dzīvnieku labturība, transportēšana, ārstēšana un veterinārie medikamenti. Valsts pilnvarotie veterinārie inspektori visos Latvijas reģionos kontrolē dzīvnieku fermas, novietnes, dzīvnieku pārvadātājus un viņu transportēšanas līdzekļus, veterinārās aptiekas, dzīvnieku barības un veterinārfarmaceitisko produktu ražošanu, tirdzniecību un pielietošanu, kā arī uzrauga veterinārārstu privātprakses. PVD uzdevums ir rūpēties par dzīvniekiem raksturīgo slimību baciļu nenonākšanu pārtikā, kas varētu radīt problēmas iedzīvotājiem, tādēļ valsts pilnvarotie veterinārie inspektori kontrolē, vai dzīvnieki, kuru pienu vai gaļu patērē cilvēki, ir veseli, vai viņiem nepamatoti netiek dotas antibiotikas vai aizliegtas zāles, pārbauda, vai dzīvnieki netiek turēti apstākļos, kas varētu negatīvi ietekmēt produkcijas kvalitāti.
Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors atbild arī par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un uzraudzību. Viņa uzdevums ir steidzami reaģēt uz ziņojumiem par sērgas vai sevišķi bīstamu infekcijas slimību uzliesmojumiem, doties uz to izplatības vietu, identificēt slimos dzīvniekus, izsekot, kur šie dzīvnieki atradušies iepriekš, analizēt slimības izplatības risku, plānot un novērst tās tālāku izplatīšanos.
Valsts pilnvarotā veterinārā inspektora darbs ir saplānots atbilstīgi PVD vadības uzdevumiem. Inspektors veic plānveida vai ārpuskārtas (ja ir sūdzības vai ziņojumi par slimību uzliesmojumiem) pārbaudes veterinārajai uzraudzībai pakļautās vietās. Ierodoties objektā, iegūst materiālu un datus nepieciešamo analīžu veikšanai, kur ietilpst dzīvnieku paraugu (asinis, āda, spalva u.c.) noņemšana un iesaiņošana, objekta temperatūras, apgaismojuma, mitruma un citu parametru mērīšana vai vēl kādi dati atkarībā no uzdevuma un pārbaudes nolūka. Pēc tam inspektors paraugus iesaiņo, noplombē un nogādā akreditētā laboratorijā. Pēc testēšanas pārskatu un rezultātu saņemšanas veterinārais inspektors izvērtē to atbilstību normatīvo aktu prasībām, ievada rezultātus PVD datu bāzē un sagatavo atbildi pārbaudītajam uzņēmumam.
Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors pārbauda arī dzīvnieku barības ražošanas un izplatīšanas uzņēmumus, lai pārliecinātos, kāda ir izejvielu kvalitāte un uzglabāšanas apstākļi, saražotās pārtikas kvalitāte, kā tiek ievērotas higiēnas prasības, kā norit ražošanas process, iesaiņošana, uzglabāšana un tālākā izplatīšana tirdzniecībai, tātad vai ražošanas un tirdzniecības gaitā ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Valsts pilnvarotā veterinārā inspektora pārraudzībā ir arī veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes, praktizējošie veterinārārsti un veterinārās aptiekas, kā arī tās aptiekas, kurās izplata dzīvniekiem domātos medikamentus. Šajās iestādēs viņš pārbauda higiēnas un medikamentu uzglabāšanas prasību ievērošanu, atbilstīgu medikamentu izsniegšanu u.c.
Dzīvnieku labturības jomā valsts pilnvarotais veterinārais inspektors pārbauda lauksaimniecības dzīvnieku, mājdzīvnieku, zooveikalos esošo un laboratorijas eksperimentos izmantojamo dzīvnieku labturību, skatoties, vai tie tiek turēti piemērotos apstākļos un pareizi baroti. Ja dzīvnieki (mājlopi, zirgi u.c.) tiek eksportēti uz ārvalstīm, inspektors izsniedz veterināros sertifikātus, kas šai gadījumā ir nepieciešami.
Valsts pilnvarotā veterinārā inspektora darbs ir daudzveidīgs, katru dienu veicamie uzdevumi ne vienmēr ir iepriekš paredzami. Tās var būt gan plānotas pārbaudes, gan negaidīti izsaukumi. Pēc pārbaudēm, analīžu rezultātu apkopošanas un ziņojuma uzrakstīšanas par iegūtajiem rezultātiem, ja ir konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām, veterinārais inspektors veic nepieciešamos pasākumus to novēršanai, nosaka arī sodu un termiņu, līdz kuram pārkāpumi jānovērš. Pēc paredzētā termiņa beigām inspektors pārbauda, vai pārkāpumi ir novērsti.
Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors savā darbā ievēro PVD izstrādātās instrukcijas, metodiskos materiālus, likumus un normatīvos aktus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Darbā lietojamo instrumentu klāsts ir ļoti plašs un atšķiras atkarībā no veicamā uzdevuma. Pārbaužu veikšanai inspektors izmanto dienesta automašīnu, instrumentus dzīvnieku paraugu ņemšanai (stobriņus, adatas, šķēres, pincetes, fiksācijas rīkus), dažādas mērierīces (termometru, hidrometru mitruma mērīšanai, luksometru gaismas mērīšanai, mērlentes, svarus), spaiņus, maisiņus un termosomas, kabatas lukturīti, ierīces čipu nolasīšanai, dezinfekcijas līdzekļus. Lielā mājlopu ganāmpulkā inspektors lieto speciālu aerosolu dzīvnieku iezīmēšanai. Pārbaužu rezultātu apkopošanai un ziņojuma rakstīšanai noderīgs ir dators un cita biroja tehnika.


Darba apstākļi:
Darbs noris divās vidēs – biroja tipa telpās un objektos (saimniecībās, laukā, zooveikalu telpās u.c.), kur apstākļi var būt visdažādākie. Valsts pilnvarotajam veterinārajam inspektoram objektā jāievēro higiēnas prasības un jāvelk darba apģērbs (halāts, cimdi, cepure, bahilas, bīstamu infekcijas slimību gadījumā speciāls kombinezons), jāveic arī dezinfekcijas pasākumi. Darba laiks nav normēts, vajadzības gadījumā tas tiek pakārtots sūdzībām un izsaukumiem.


Darba iespējas:
Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors strādā Pārtikas un veterinārajā dienestā. Tā kā šis darbinieks ir valsts amatpersona (ierēdnis), tad viņam likumdošanā ir noteikti ierobežojumi, ar kādu darbu viņš drīkst savienot savu veterinārā inspektora darbu, piemēram, viņam ir atļauts papildus strādāt par lektoru. Ar valsts veterinārā inspektora profesijai piemērotu izglītību viņš var strādāt arī par veterinārās jomas ekspertu dažādos pārtikas ražošanas un farmācijas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Valsts pilnvarotajam veterinārajam inspektoram ir nepieciešama augstākā izglītība veterinārmedicīnā. Mācību ilgums ir seši gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Valsts pilnvarotajam veterinārajam inspektoram jābūt interesei par dzīvniekiem, viņu attīstībai nepieciešamiem apstākļiem un vēlmei palīdzēt. Šim darbiniekam jāiemācās saskarsmes prasmes, jāspēj izskaidrot cilvēkiem normatīvo aktu prasības, soda piemērošanas noteikumi un jāinformē, kā rīkoties turpmāk. Viņam jābūt gan pretimnākošam, gan arī uzstājīgam, jo viņa pieņemtos lēmumus mēdz apstrīdēt. Domstarpību situācijās jāspēj rast kompromisu. Jāpiemīt ir precizitātei un nosvērtībai.
Ja esi skolnieks un interesējies par dzīvo dabu un dzīvnieku pasauli, tad rūpējies par kādu mājdzīvnieku vai, ja dzīvo zemnieku saimniecībā, palīdzi vecākiem gādāt par mājlopiem. Vari pieteikties par brīvprātīgo palīgu dzīvnieku patversmē. Skolā pievērs uzmanību bioloģijai, labi apgūsti anatomiju un ķīmiju. Ēnu dienās piesakies Pārtikas un veterinārajā dienestā, kur būs iespēja uzzināt vairāk par valsts pilnvarotā veterinārā inspektora darbu.
Ja studē veterinārmedicīnu, tad pastiprinātu uzmanību velti tieši likumu un normatīvo aktu apguvei veterinārās uzraudzības jomā. Iepazīsties ar PVD darbību mājaslapā www.pvd.gov.lv. Tajā atrodami arī likumi, normatīvie akti un PVD instrukcijas, kas labi jāpārzina valsts pilnvarotajam veterinārajam inspektoram.
Pārkvalificēšanās iespējama tikai tad, ja ir iegūta augstākā izglītība veterinārmedicīnā. Apgūsti datorprasmes, svešvalodas (angļu, vācu, krievu) vismaz pamatzināšanu līmenī, iegūsti autovadītāja apliecību B kategorijā. Izmanto iespēju papildināt zināšanas atbilstīgās nozares kursos un semināros.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad apsver iespēju studēt doktorantūrā. Iepazīsties ar PVD novērtēšanas un reģistrācijas centra zinātnisko pētījumu virzieniem, aktuālām pētījumu tēmām un izraugies tevi interesējošu tematu savai zinātniskajai darbībai. Mācies kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un meklē iespējas padziļināt savas zināšanas ārvalstīs.
Tā kā valsts pilnvarotā veterinārā inspektora darbā pārbaužu laikā nākas sastapties ar dažādiem cilvēkiem, kur nereti rodas paaugstināta stresa situācijas, tad trenē asertīvas (pozitīva uzstājība) uzvedības prasmes, lasot atbilstīgu psiholoģisko literatūru vai piedaloties saskarsmes prasmju treniņa semināros.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

VETERINĀRĀRSTS

VALSTS DARBA INSPEKTORS

VALSTS PILNVAROTAIS PĀRTIKAS INSPEKTORS

VIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzīvnieki, to aprūpe un audzēšana veterinārā medicīna
bioloģija un ķīmija problemātisku situāciju risināšanas veidi
kontrole un uzraudzība darbs ar datoru un dokumentiem
noteikumi, tiesību aktu prasības, to ievērošana intervijas, konsultācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums neatlaidība apķērība
precizitāte nosvērtība zinātkāre
izlēmība prasīgums kritiskums
analītiskums akurātums drosme
materiālisms* disciplinētība sabiedriskums
saimnieciskums sistemātiskums** uzstājība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties tiesību sistēmā, izprast tiesību aktus strādāt paaugstinātas psiholoģiskās spriedzes apstākļos, risināt konflikta situācijas
saprotami un lietišķi izteikties rakstiski konsultēt un intervēt cilvēkus
plānot pārbaudes posmus un to norisi noņemt un sagatavot paraugus analīzēm
novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un dzīves apstākļus ievērot higiēnas prasības un pārbaudīt to ievērošanu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv