JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SPORTA CENTRA VADĪTĀJS/DIREKTORS1

1 PROFESIJA “VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (SPORTA JOMĀ)” 1431 03.

Darba saturs:
Sporta centra vadītājs organizē sporta centra darbību, veido darbinieku komandu, izvēlas nepieciešamos speciālistus administratīvajam, saimnieciskajam, klientu apkalpošanas un sporta darbam, dod viņiem uzdevumus, uzrauga to izpildi un darba rezultātus, koordinē sadarbību.
Reģiona vai novada sporta centra vadītājam jāveic vispārīgais sporta darbs reģionā, jāveicina sportiskās aktivitātes konkrētā pilsētā un novadā. Viņš izstrādā sporta pasākumu kalendāro plānu, kurā ietilpst dažādas sacensības un citi pasākumi atbilstīgi sezonai, pārrauga šo pasākumu organizāciju, lai laikus sagatavotos ieplānotā norisei. Sporta centra vadītājs piedalās sacensību atklāšanas un uzvarētāju apbalvošanas ceremonijās. Izstrādā regulāro sporta nodarbību grafiku un nodrošina tā izpildi.
Svarīgs sporta centra vadītāja darba pienākums ir budžeta plānošana, kas atkarīgs no finansējuma, ko iedala konkrētās pašvaldības. Jāpiedalās arī ikgadējā pašvaldības budžeta plānošanā, lai pamatotu centram nepieciešamā finansējuma apjomu. Centra vadītājs atbild par šā finansējuma lietderīgu izmantošanu atbilstīgi izvirzītajam mērķim. Dažkārt viņam nākas meklēt sponsorus, lai iegūtu papildu finansējumu konkrētām sporta aktivitātēm.
Sporta centra vadītājam jārisina arī juridiskie jautājumi, jāslēdz līgumi par centra telpu un inventāra īri ar apakšīrniekiem – sporta klubiem un sporta federācijām un līgumi ar atsevišķiem sportistiem. Viņam jānodrošina ēku, stadionu un trašu apsaimniekošana, nepieciešamā inventāra un aprīkojuma iegāde un uzturēšana, jāplāno centra infrastruktūras attīstība.
Olimpisko sporta centru vadītāju pamatdarbība gan vairāk ir saistīta ar ēkas apsaimniekošanu un mazāk ar sacensību un treniņu organizēšanu. Viņš atbild par centra ūdens apgādes, apgaismojuma, elektrības padeves, apsildes sistēmu darbību, lai attiecīgam sporta veidam būtu nodrošināts piemērots klimats sporta zālēs, peldbaseinā u.c. Atbild arī par darba drošības pasākumu ievērošanu un par apmeklētāju drošību. Vadītāja pienākums ir informēt sabiedrību par centra pakalpojumiem un sporta aktivitātēm, organizēt reklāmas un mārketinga pasākumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sporta centra vadītājs izmanto biroja tehniku –datoru, printeri, stacionāro un mobilo tālruni, faksa aparātu, skeneri, kopētāju, kas nepieciešami veiksmīgam administratīvajam darbam. Ja centrā drošības nodrošināšanai tiek uzstādītas novērošanas kameras, tad vadītājs var izmantot šo speciālo sistēmu novērojumiem centra ikdienā.


Darba apstākļi:
Sporta centra vadītāji atbilstīgi pieejamam finansējumam paši veido savus un darbinieku darba apstākļus, lai tie būtu ērti gan sportistiem, gan administratīvajai un tehniskajai komandai. Vadītājs pamatā savu darbu veic biroja tipa telpās, bet, uzraugot gatavošanos sporta aktivitātēm dabā, stadionā vai trasē un to norisi, strādā ārā un ir pakļauts laika apstākļiem. Viņam ir astoņu stundu darba diena, bet ārkārtas situācijās jābūt pieejamam arī ārpus darba laika vai jāpiedalās sporta aktivitātēs, kas noris brīvdienās.


Darba iespējas:
Sporta centra vadītājs strādā pašvaldību vai privātos sporta centros, olimpiskajos sporta centros, sporta bāzēs un sporta skolās.


Nepieciešamā izglītība:
Lai vadītu sporta centru (sporta skolu), kur audzēkņus trenē dažādos sporta veidos, ir nepieciešama augstākā izglītība sporta pedagoģijā, citos centros ir vēlama augstākā izglītība uzņēmējdarbībā vai ekonomikā. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi. Pamata iemaņas vadītāja darbam var iegūt arī dažādos kursos.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Sporta centra vadītāja darbā nozīmīgas ir organizatora prasmes un spēja pārredzēt tā darbību kopumā. Viņam jāpārzina personāla vadības, budžeta plānošanas, grāmatvedības, lietvedības, tehniskie un juridiskie jautājumi. Jāprot plānot centra darbība īstermiņā un ilgtermiņā. Lai arī sporta centra vadītājam būtiskākās ir zināšanas un prasmes organizācijas vadībā, tomēr darbs būs interesantāks un sniegs vairāk gandarījuma, ja arī pašu interesēs sports.
Šai darbā nozīmīgas personības īpašības ir mērķtiecība, atbildīgums, izlēmība, emocionāla stabilitāte, spēja aizraut un iedvesmot.
Ja esi skolnieks, apmeklē sporta centru un iepazīsti tā darbību, iekšējās kārtības noteikumus, iekārtojumu, piedāvātos pakalpojumus. Pats esi aktīvs un nodarbojies ar sportu. Izvirzi sev mērķi noteiktā laika periodā attīstīt vai apgūt kādas šim darbam nepieciešamās spējas vai zināšanas, attiecīgi rīkojies un pēc noteikta laika novērtē savus sasniegumus. Attīsti organizatora spējas, rīkojot pasākumus draugiem un skolasbiedriem. Mācies plānot personisko finanšu līdzekļu izlietojumu, pieraksti savus tēriņus, pārdomā, kā lietderīgāk vari tos tērēt. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, ekonomikas, psiholoģijas mācību apguvei. Interesējies par dažādiem sporta veidiem un tiem nepieciešamo inventāru.
Ja esi students, pievērs pastiprinātu uzmanību to studiju kursu apguvei, kuri nepieciešami vadības darbā. Attīsti saskarsmes prasmes, it īpaši klausīšanās, informācijas nodošanas, sapulču un diskusiju vadīšanas un prezentācijas prasmes, jo tās ir nozīmīgas konstruktīvai sadarbībai kolektīvā, lai novērstu pārpratumu rašanās iespēju un nodrošinātu savstarpēju sapratni.
Sporta centra vadītājam pastāvīgi jāseko līdzi pārmaiņām tiesību aktos, dažkārt jāapmeklē semināri, lai dzirdētu kompetentu personu skaidrojumu par jauno normu un prasību piemērošanu. Ja vēlies padziļināt vai paplašināt zināšanas, tad izvērtē savu interesi un iespējas studēt maģistrantūrā iepriekšējo studiju virzienā vai citā ar vadības vai sporta jomu saistītā zinātņu nozarē.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad mācies tālākizglītības kursos, kur piedāvā sporta centra vadītājam nepieciešamo kompetenču apguvi. Iepazīsties ar sporta centru darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem.


Interešu joma(s): Sports


Radniecīgās profesijas:

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS

PROJEKTU VADĪTĀJS

LIELA UZŅĒMUMA/IESTĀDES VADĪTĀJS

MAZA UZŅĒMUMA VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

organizatorisks un administratīvs darbs darbs birojā
juridiskie jautājumi, tiesību akti matemātika un ekonomika
materiālo vērtību kontrole un uzraudzība projektu plānošana un īstenošana
sports, sporta pedagoģija uzņēmējdarbība, vadības zinības

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība ekstraversija* apdomība
godkāre optimisms lietišķums
ambiciozitāte pašapziņa patstāvība
atbildīgums sabiedriskums neatlaidība
uzstājība disciplinētība savaldība
enerģiskums apzinīgums saimnieciskums

* ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

organizēt un vadīt cilvēku darbu plānot finanšu līdzekļus un to izlietojumu
plānot darbu un uzraudzīt tā izpildi pamatot savu viedokli
veidot saliedētu kolektīvu risināt juridiskus jautājumus
izstrādāt un īstenot projektus risināt tehniskos jautājumus (ēkas un inventāra apsaimniekošana)

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv