JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORS


Kods: 3412 03


Darba saturs:
Sociālā palīdzība ir „naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai”.1
Sociālās palīdzības organizatora galvenie pienākumi ir norādīti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Viņa darbs ir novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju, noteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu un saņemšanas ilgumu, informēt šīs personas par viņu tiesībām saņemt sociālo palīdzību, nodrošināt tās sniegšanu un izskaidrot viņu līdzdarbības pienākumus.
Sociālās palīdzības organizatora darbību nosaka normatīvie akti, kas regulē sociālās palīdzības piešķiršanu, piemēram, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, likums „Par sociālo drošību”, Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumi nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”, kā arī pašvaldību saistošie noteikumi.
Lai izvērtētu sociālās palīdzības piešķiršanas iespējas, tās organizators pieņem personu iesniegumus un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, piemēram, uzziņas no Nodarbinātības valsts aģentūras, ja palīdzības pieprasītājs ir bezdarbnieks, arī uzziņas no darba vietas par darba algu pēdējos trijos kalendārajos mēnešos, ja palīdzības pieprasītājs ir nodarbinātais. Pēc tam izvērtē iesniegtos dokumentus un pārbauda visas palīdzības pieprasītāja sniegtās ziņas. Šaubu gadījumā organizatoram ir tiesības pieprasīt vēl kādus dokumentus no valsts un pašvaldību iestādēm, lai pārliecinātos par personu sniegto ziņu patiesumu.
Iesniegumu izvērtēšanas procesā tiek izmantotas īpašas datu bāzes, kurās ir apkopota informācija par pašvaldības iedzīvotāju datiem Iedzīvotāju reģistrā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datu bāzē, Zemesgrāmatu nodaļās, Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzē, kā arī citās datu bāzēs pēc pašvaldību iespējām un vajadzībām. Ja palīdzības iesniedzējs neatbilst tam personu lokam, kuriem ir tiesības saņemt sociālo palīdzību, tad sociālās palīdzības organizators raksta argumentētu atteikumu, norādot tā iemeslus un iespējas pretendēt uz sociālo palīdzību nākotnē.
Visus personu iesniegumus sociālās palīdzības organizators reģistrē speciālā žurnālā un datu bāzē un aizpilda arī dažādas veidlapas – iesniegumus, apsekošanas aktus, iztikas līdzekļu deklarācijas. Pēc tam katram klientam iekārto personas lietu, kur sakārto visus saņemtos dokumentus.
Sociālās palīdzības organizators regulāri apseko arī personu dzīvesvietas, kas jādara ne retāk kā reizi gadā. Ja persona pēc sociālās palīdzības vēršas pirmo reizi, pirms tās piešķiršanas dzīvesvietas apsekošana ir obligāta. Lielākos sociālos dienestos to dara tieši šim uzdevumam algots speciālists, mazākos dienestos – sociālās palīdzības organizators. Dzīvesvietas apsekošanā jākonstatē tās iedzīvotāju sastāvs (kas konkrētajā mītnē dzīvo) un jānovērtē sadzīves apstākļi. Ja sociālās palīdzības pieprasītāja ģimenē ir nepilngadīgs bērns, tad jāpārliecinās, vai viņš aug drošos sadzīves apstākļos, ja nākas secināt, ka tie nav piemēroti bērna labvēlīgai attīstībai, tad organizators par to informē sociālo darbinieku.
Sociālās palīdzības piešķiršanas brīdī ar tās pieprasītāju tiek noslēgta vienošanās par viņa līdzdarbības pienākumiem. Tā kā sociālā palīdzība ir paredzēta kā īslaicīgs atbalsts krīzē nonākušām personām, tad šo pienākumu mērķis ir finansiālās un sociālās labklājības paaugstināšana vai vismaz tās nostabilizēšana, lai palīdzības saņēmējs turpmāk būtu spējīgs dzīvot bez šādiem pabalstiem.
Sociālās palīdzības organizatora klients ir katra pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša persona, kura ir nonākusi trūkumā. Organizatora pienākums ir noteiktajā pieņemšanas laikā vai pa telefonu informēt visus iedzīvotājus par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām un nosacījumiem.

1 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 1. nodaļa, 1. pants, 17. punkts. Internetā pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488 (sk.: 28.03.2011.)
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sociālās palīdzības organizators izmanto datoru, sociālās palīdzības administrēšanas datu bāzes tās piešķiršanas izvērtēšanai un reģistrācijai, kā arī citu biroja tehniku – kopētāju, skeneri, tālruni.


Darba apstākļi:
Sociālās palīdzības organizators strādā kabinetā, kur ir biroja tehnika, veidlapas, normatīvie akti un citas darbam vajadzīgas lietas, turpat pieņem katru iedzīvotāju, kurš vēršas pēc palīdzības. Ideālā variantā katram sociālās palīdzības organizatoram tiek nodots atsevišķs kabinets, lai konsultāciju laikā nodrošinātu personu sniegto ziņu konfidencialitāti (klienta izpaustās informācijas saglabāšanu noslēpumā). Bez tam viņš strādā pašvaldību iestādēs, kas ģeogrāfiski atrodas vietā, kur katram pašvaldības iedzīvotājam būtu ērti nokļūt. Parasti tā atrodas pilsētu un novadu centros. Ja pašvaldība ir administratīvi lielāka, sociālais dienests var būt sadalīts teritoriālos centros, lai iedzīvotājiem nokļūšana turp būtu vēl ērtāka. Apsekot personu dzīvesvietas sociālās palīdzības organizators dodas ar sabiedrisko transportu vai dienesta auto. Sociālās palīdzības organizators strādā tikai darbadienās ar 40 stundu slodzi. Darbs ir intensīvs, prasa koncentrēšanos, dažkārt rodas arī stresa situācijas, ja, piemēram, persona ir noskaņota agresīvi


Darba iespējas:
Sociālās palīdzības organizators strādā pašvaldību sociālajos dienestos.


Nepieciešamā izglītība:
Sociālās palīdzības organizatoram ir nepieciešama pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālās palīdzības organizēšanā. Studiju ilgums ir divi gadi. Sociālās palīdzības organizatora pienākumus var veikt arī cilvēki ar sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju (studiju ilgums ir četri gadi), tomēr tādā gadījumā darbs būs zemākas kvalifikācijas nekā iegūts studijās.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Sociālās palīdzības organizatoram jāprot patstāvīgi strādāt ar datoru un izmantojamām datu bāzēm, sekmīgākai darba veikšanai jāprot saprasties latviešu un arī krievu valodā, arī izskaidrot normatīvajos aktos noteiktās prasības personai saprotamā valodā, jāpārzina normatīvie akti un sociālās palīdzības sistēma valstī.
Šis darbs prasa īpašu attieksmi, jo tajā regulāri jāsastopas ar negatīvi noskaņotiem cilvēkiem, jāuzklausa sarežģīti dzīvesstāsti. Nereti jāpārvar nepatika pret dažādām smakām vai netīriem un nolietotiem dokumentiem. Jāsaprot, ka cilvēks vēršas pie sociālās palīdzības organizatora ar konkrētu mērķi (saņemt sociālo palīdzību), tādēļ jebkurš norādījums vai līdzdarbības pienākums, kas laika ziņā attālina personu no pabalsta saņemšanas, nereti šai cilvēkā izraisa negatīvu attieksmi pret organizatoru.
Sociālās palīdzības organizatoram jābūt pacietīgam, iecietīgam, saprotošam, precīzam un kārtīgam, kā arī empātiskam, elastīgam, dinamiskam un ar augstu atbildības izjūtu. Būtiska ir viņa vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem.
Ja esi skolnieks, vari izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus par sociālās palīdzības jautājumiem, Ēnu dienās pieteikties par ēnu kādam no praktizējošiem sociālās palīdzības organizatoriem. Vari organizēt labdarības pasākumu sadarbībā ar sociālo dienestu, piedalīties kā brīvprātīgais mazlietota apģērba, mājsaimniecībā noderīgu lietu, skolai nepieciešamo mācību līdzekļu vai pārtikas saiņu izdalīšanā trūcīgām ģimenēm. Tas dos plašāku ieskatu darba ikdienā un varēsi izvērtēt, vai tev ir nepieciešamās īpašības darbam šajā jomā. Skolā uzmanību pievērs matemātikas, informātikas, latviešu valodas un svešvalodu, īpaši krievu valodas, psiholoģijas, politikas un pilsoņu tiesību apguvei.
Pārkvalificēšanās cilvēkam ar vidējo izglītību ir iespējama tikai pēc augstākās izglītības iestāžu studiju programmas apgūšanas, bet ne mācoties kādos šai tēmai veltītos kursos. Studijas parasti ilgst divus līdz divarpus gadu.
Sociālās palīdzības organizatoram ir iespēja regulāri piedalīties konferencēs, pieredzes apmaiņas programmās un dažādos starpvalstu sadarbības projektos, kā arī semināros atbilstīgi pašvaldību finansējumam. Izaugsme iespējama atkarībā no paša interesēm – iegūstot sociālā darbinieka kvalifikāciju, var strādāt par sociālo darbinieku valsts un pašvaldību sociālajās institūcijās.


Interešu joma(s): Sociālā palīdzība, psiholoģija


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS

BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS

NODOKĻU INSPEKTORS

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

palīdzība cilvēkiem informācijas apstrāde, aprēķini
dokumenti un tiesību akti konsultēšanas un informēšanas veidi
darbs ar datoru un datu bāzēm psiholoģija, politika un tiesības
darbs komandā sociālā palīdzība un pakalpojumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums pacietība praktiskums
izpalīdzība disciplinētība uzstājība
atbildība apzinīgums enerģiskums
sabiedriskums precizitāte uzņēmība
taktiskums konkrētība ekstraversija*
iejūtība savaldība empātija**

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**empātija - spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprotami izskaidrot normatīvajos aktos noteiktās tiesības un prasības precīzi un saprotami izskaidrot lēmumus
latviešu un krievu valodu strādāt ar datoru, datu bāzēm
orientēties normatīvajos aktos, meklēt informāciju dažādos avotos sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, ar fiziskām un juridiskām personām
risināt konflikta situācijas cienīt cilvēkus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv