JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SILTUMFIZIĶIS


Kods: 2111 15


Darba saturs:
Siltumfiziķis pēta apkārtējās pasaules parādības un veic fundamentālus teorētiskus un eksperimentālus pētījumus par parādībām, kurās liela nozīme ir temperatūrai. Viņš pēta arī siltumpārnesi, balstoties uz trim siltuma pārneses veidiem – kondukciju, konvekciju un siltumstarojumu.
Vispirms fiziķis vēro pasauli, krāj zināšanas un izpratni par tajā notiekošiem procesiem un pēc tam definē problēmu vai hipotēzi, kuru pētījumā vēlas apstiprināt vai apgāzt, pamatojoties uz empīrisko datu analīzi. Uzsākot pētījumu, siltumfiziķis iepazīstas ar pieejamo literatūru par viņu interesējošo jautājumu, sagatavo un pārbauda, vai eksperimenta veikšanai nepieciešamā iekārta ir darba kārtībā, un izdara eksperimentu, mērot temperatūras un siltuma plūsmas un siltuma pārneses ātrumu vidē, kur noris siltuma pārneses procesi, piemēram, gaisā vai ūdenī.
Pēc eksperimenta veikšanas siltumfiziķis apkopo, analizē un interpretē iegūtos datus, veido siltumfizikālos modeļus, raksta vienādojumus, uzliek robežnosacījumus, meklē jaunus risinājumus attiecīgajai problēmai, no iegūtajiem rezultātiem zīmē grafikus, rēķina integrālos lielumus un enerģijas bilances.
Pētījumos viņš var izmantot arī dažādas eksperimentālās metodes. Senāk pētniecībā lietoja siltumtehniskos aparātus, temperatūras un plūsmu mērītāju mehānismus, taču mūsdienās vairāk pielieto jaunās eksperimentālās metodes – optisko hologrāfiju, elektromagnētiskās mērīšanas metodes u.c.
Siltumfiziķa darba svarīga sastāvdaļa ir publikāciju rakstīšana dažādiem zinātniskiem izdevumiem par pētījumu rezultātiem, par jauniem pieņēmumiem, par iespējamām teorijām. Tāpat viņš apmeklē dažādas konferences par viņu interesējošām tēmām, lai papildinātu savas zināšanas un uzzinātu jaunākos atklājumus, kā arī lai nodotu savu pētījumu rezultātus plašākai sabiedrībai un apspriestu tos ar kolēģiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ja siltumfiziķis vēlas izmērīt temperatūru, viņš izmanto termometru (spirta vai dzīvsudraba), termopāri vai termovizoru, ar kuru var izmērīt temperatūru no attāluma. Eksperimentos siltumfiziķis izmanto paplašinājuma vai sašaurinājuma caurules, spiediena un caurplūdes mērītājus, dažādas termometriskās u.c. metodes. Vienkāršāku formulu un darba piezīmju rakstīšanai labi noder papīrs un zīmulis, tomēr ļoti sarežģītu procesu attēlošanai un smalku aprēķinu veikšanai neiztikt bez datora un speciālām datorprogrammām. Ja viņš vēlas analizēt degšanas un gazifikācijas procesus, tad darbā izmanto dūmgāzes mērīšanas instrumentus – dūmgāzu analizatoru, datu apstrādes plati, kā arī spektrometru, kas atkarībā no dūmgāzes sastāva un absorbcijas spektriem ļauj saprast, kas veido konkrēto dūmgāzi.


Darba apstākļi:
Siltumfiziķis strādā četrdesmit stundu darba nedēļu, taču zinātniskais darbs parasti ir nenormēts, jo nevar paredzēt, kādas problēmas radīsies eksperimenta un pētījuma rezultātu aprakstīšanas gaitā. Var strādāt gan telpās, gan ārpus tām. Piemēram, ja eksperiments ir saistīts ar 15 megavatu jaudas iekārtu vai ir nepieciešams noteikt ēkas siltumbilanci, tad darbs noris ārā. Ja strādā ar laboratorijas iekārtām vai ar datoru, tad darbs notiek vai nu laboratorijā, vai kabinetā. Ja siltumfiziķis veic tehnisko pētījumu, tad darbā var būt troksnis, paaugstināta temperatūra, vibrācijas, augsti spriegumi, spiedieni un kaitīgi darba atmosfēras apstākļi, kur ļoti stingri jāievēro darba aizsardzības noteikumi.


Darba iespējas:
Siltumfiziķis var strādāt speciālās laboratorijās, kā arī uzņēmumos, kas izgatavo siltumierīces, komplektē aukstumiekārtas, ražo un piegādā siltumu. Zinātniskus pētījumus siltumfiziķis var veikt, piemēram, Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikāli enerģētiskajā institūtā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūtā, Latvijas Universitātes Fizikas institūtā u.c. Siltumfiziķi sadarbojas ar celtniecības firmām, zinātniski pētnieciskiem centriem, kas pēta siltumfizikālās materiālu īpašības, arī ar logu, durvju, stiklu un to pārklājumu izstrādātājiem, ar kurināmo katlu ražotājiem.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par siltumfiziķi, ir nepieciešama augstākā izglītība fizikā. Ja vēlas nodaroties ar zinātniskiem pētījumiem, vēlams arī maģistra grāds. Studijas ilgst trīs gadus bakalaura līmenī un divus gadus maģistrantūrā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kāpēc koka soliņš saulē sakarst krietni mazāk nekā metāla? Varbūt mēdz gudrot, kāpēc kāda materiāla apģērbā ir daudz siltāk nekā cita? Siltumfiziķim jābūt zinātkāram, ieinteresētam tajā, ko viņš dara, mērķtiecīgam, neatlaidīgam, spējīgam organizēt savu laiku, meklēt un atrast jaunus risinājumus fizikālām problēmām. Siltumfiziķim jāspēj ātri reaģēt dažādās nestandarta situācijās, īpaši, ja darbs ir saistīts ar augstām temperatūrām un jaudām. Jābūt precīzam, ar augstu atbildības izjūtu un koncentrēšanās spējām, jo bieži jāstrādā ar ierīcēm, kas ir bīstamas, tātad viņš nekad nedrīkst atkāpties no tehniskajām normām un parametriem.
Ja esi skolnieks, tad aktīvi risini skolotāja uzdotos uzdevumus fizikas un ķīmijas stundās. Neaizmirsti pamatīgi apgūt arī matemātiku, jo labas matemātikas zināšanas ievērojami atvieglo siltumfiziķa darbu. Lai saprastu, kur var mācīties par siltumfiziķi, ieskaties augstskolu mājaslapās un dodies uz augstskolu atvērto durvju dienām, bet, lai pavērotu, kā norit mācības, piesakies Latvijas Universitātes rīkotajam skolēnu informācijas pasākumam Studenta kurpēs.
Ja esi students, tad izvēlies rakstīt kursa darbus un bakalaura darbu par siltumfizikas jautājumiem, meklē prakses vai darba iespējas kādā no siltumfizikas laboratorijām. Seko līdzi jaunākajām publikācijām šajā jomā un papildini savas zināšanas, lasot zinātnisko literatūru.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad vari doties uz kādu no Latvijas augstskolām un iegūt fiziķa izglītību. Iepriekšējā izglītība būtu vēlama ar dabaszinātņu vai inženierzinātņu ievirzi, jo tas palīdzēs vieglāk uztvert jauno informāciju.
Ja vēlies papildināt zināšanas savā profesijā, vari turpināt studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā, darboties kvalifikācijas celšanas programmās, piemēram, datormodelēšanā, vai arī doties pieredzes apmaiņas braucienos, uz konferencēm, kongresiem un semināriem.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

FIZIĶIS

ĶĪMIĶIS

ĢEOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika un matemātika siltumenerģētika un siltumfizika
siltuma pārvades veidi teorētisks, zinātnisks darbs
aprēķini laboratorijas eksperimenti
mehānikas, siltuma un elektromagnētisma procesi pieņēmumu izvirzīšana un to pārbaude praksē

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums komplicētība** piesardzība
racionalitāte atbildīgums praktiskums
sistemātiskums neatlaidība lietišķums
intraversija* intuīcija*** neatkarība
zinātkāre precizitāte intelektualitāte****
kritiskums stabilitāte elastīgums

*intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pielietot teorētiskās zināšanas siltumfizikā veidot teorijas un aprakstīt tās
darboties ar laboratorijas instrumentiem lietot specializētās datorprogrammas
strādāt ar lielu informācijas daudzumu prezentēt savus atklājumus plašākai publikai
kritiski izvērtēt eksperimentu rezultātus ievērot darba drošības noteikumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv