JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SILTUMENERĢĒTIKAS TEHNIĶIS


Kods: 3115 27


Darba saturs:
Siltumenerģētikas tehniķis kontrolē siltumapgādes režīmu un siltumtehnisko iekārtu darbību un lielākoties strādā siltumenerģijas piegādes uzņēmumos, arī namu pārvaldēs, namu apsaimniekošanas uzņēmumos un lielos privātos uzņēmumos, kur ir vietējās katlumājas, kas apsilda vairākas ēkas.
Siltumenerģijas piegādes uzņēmumā siltumenerģētikas tehniķis katru mēnesi pieņem klientu –ēku īpašnieku, pārvaldnieku, apsaimniekotāju – iesniegtos datus par izmantoto siltumenerģijas daudzumu, ievada tos datorsistēmā un salīdzina ar līgumā noteikto siltuma patēriņa režīmu. Ja šie dati neatbilst plānotajam patēriņam, tehniķis sazinās ar klientu un cenšas noskaidrot atšķirību cēloņus – varbūt neprecīzi nolasīts rādījums vai arī siltuma zudumi ir tehnisku iemeslu vai nepareizas siltumiekārtu ekspluatācijas dēļ. Līguma pārkāpumu gadījumos tehniķis sastāda aktu un uzdod ēkas pārvaldniekam tos novērst. Ja tas netiek izdarīts, tad tehniķis sastāda aktu par naudas soda piemērošanu. Ja klientam ir uzkrājušies parādi par patērēto siltumenerģiju, tehniķis pēc siltuma apgādes uzņēmuma rīkojuma var atslēgt apkures un karstā ūdens piegādi ēkai.
Katra siltumenerģētikas tehniķa pārraudzībā ir noteikti iecirkņi, un vismaz divas reizes apkures sezonā viņš apseko ēkas siltummezgla tehnisko stāvokli un kontrolē, vai ēkā netiek izmantota neapmaksāta siltumenerģija. Darba dienas sākumā siltumenerģētikas tehniķis no iecirkņu vadītājiem vai no siltumtīklu ekspluatācijas rajonu vadītājiem saņem operatīvo informāciju, kurās ēkās radušies apkures sistēmas vai karstā ūdens apgādes sistēmas bojājumi vai darbības traucējumi, piemēram, cauruļvadu plīsumi, apkures nepietiekamība un līdzīgi. Saņemto informāciju tehniķi ievada datu bāzē.
Gandrīz visās dzīvojamās un uzņēmumu ēkās ir uzstādīti individuālie siltummezgli, kurus ar automātiskās kontroles aparātu pat pa stundām var noregulēt vēlamajā apkures un karstā ūdens temperatūras režīmā. Pēc apkures sezonas beigām klientam jāveic sava siltummezgla profilaktiskais remonts un siltumenerģētikas tehniķa klātbūtnē arī siltummezgla hidrauliskā pārbaude, pēc kuras tehniķis sastāda aktu par siltummezgla gatavību jaunai apkures sezonai. Lai novērstu iespēju viltot rādījumus, tehniķi plombē skaitītājus un svarīgus siltummezgla blokus.
Namu pārvaldē siltumenerģētikas tehniķi darbu sāk jau pusastoņos no rīta, saņemot informāciju par dienas uzdevumiem un avārijas situācijām ēku siltumiekārtās. Avāriju gadījumos tehniķis sazinās ar ēkas pārvaldnieku vai apsaimniekotāju, lai iekļūtu siltummezgla telpās un apsekotu ēku cauruļvadus. Tehniķis veic arī profilaktiskās apgaitas ēku siltummezglos, pārbauda pagrabos vai bēniņos izvietotos siltumapgādes sistēmas mezglus un cauruļvadus un kontroles žurnālā atzīmē sistēmas darbības parametrus – ūdens temperatūru, siltuma skaitītāju rādījumus u.c. Namu pārvaldēs siltumenerģētikas tehniķis maina arī siltumapgādes sistēmu caurules ēku stāvvados un dvieļu žāvētājus dzīvokļos.
Siltumenerģētikas tehniķa darbs drīzāk ir piemērots vīriešiem, tomēr siltumapgādes uzņēmumos, kur jāveic siltuma režīma parametru kontrole, jāapstrādā informācija un diendienā jāsazinās ar klientiem, šo darbu lielākoties dara sievietes. Savukārt namu pārvaldēs un namu apsaimniekošanas uzņēmumos ar siltumiekārtu tehnisko ekspluatāciju un bojājumu labošanu nodarbojas vīrieši.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Siltumenerģijas piegādes uzņēmumos siltumenerģētikas tehniķi lieto dažādus siltumiekārtu plombēšanas līdzekļus un datorus operatīvās informācijas apstrādei. Namu pārvaldēs viņi vairāk izmanto atslēdznieku instrumentus – uzgriežņu atslēgas, cauruļu griešanas un cauruļvadu savienojumu vītņu griešanas aparātus, plastmasas detaļu lodēšanas aparātus, arī urbjmašīnas un perforatorus.


Darba apstākļi:
Siltumenerģētikas tehniķis strādā gan birojā, gan siltummezglu telpās ēku pagrabos un bēniņos, gan āra apstākļos. Viņam ir noteikta astoņu stundu darba diena, taču namu pārvaldē avārijas gadījumā jābūt gatavam ierasties darbavietā arī ārpus darba laika.


Darba iespējas:
Siltumenerģētikas tehniķis var strādāt pašvaldību siltuma ražošanas uzņēmumos vai privātās apkures katlumājās, kā arī lielos ražošanas uzņēmumos, kuros izmanto siltumenerģiju.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība siltumenerģētikā (studiju ilgums ir divi ar pusi gadu) vai vidējā vispārējā izglītība un papildu kursi par jaunākās siltumapgādes iekārtu ekspluatācijas tehnoloģijām. Nereti siltumapgādes uzņēmumi daļēji sedz mācību izdevumus saviem darbiniekiem, kuri mācās siltumtehnikas iekārtu ekspluatācijas specialitātēs.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kā ēkām tiek piegādāts siltums un kā tiek aprēķināts siltumenerģijas patēriņš? Varbūt vēlies uzzināt, kas notiek mājas siltummezglā? Siltumenerģētikas tehniķim lieliski jāpārzina siltumpadeves iekārtu uzbūve un darbība, jāprot saprasties ar cilvēkiem, jāreģistrē skaitītāju rādījumi un jākārto dokumenti, tāpēc svarīgas īpašības ir precizitāte, atbildīgums un stabilitāte stresa situācijās.
Ja esi skolnieks, tad skolā čakli mācies fiziku un matemātiku, kā arī lūdz skolotājai sarīkot ekskursiju uz kādu no siltumapgādes uzņēmumiem. Ēnu dienās vari pieteikties par ēnu kādam siltumenerģētikas tehniķim un palūkoties, kā norit viņa ikdienas darbs.
Ja esi siltumenerģētikas students, tad studiju praksē izmēģini darbu gan siltumapgādes uzņēmumā, gan namu pārvaldē siltumenerģētikas tehniķa vadībā. Tā gūsi priekšstatu, kur labprātāk gribētu strādāt.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad interesējies par siltumapgādes uzņēmumu vai mācību centru piedāvātajiem kursiem siltumenerģētikas jomā, tomēr pilnīgākas zināšanas šajā profesijā gūsi kādā no tehniskās ievirzes koledžām.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā jomā, tad vari turpināt studijas šajā nozarē, kā arī mācīties dažādos profesionālās pilnveides kursos un interesēties par jaunākajām tehnoloģijām siltumenerģētikas jomā.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

APSILDES, VENTILĀCIJAS UN SALDĒŠANAS IEKĀRTU TEHNIĶIS

CEHA/IEKĀRTU MEHĀNIĶIS

GĀZES IEKĀRTU TEHNIĶIS

MAŠĪNBŪVES TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika un matemātika siltumtehnika, tās uzbūve un darbības principi
siltumenerģētika mehānika un hidraulika
termodinamika un siltumapmaiņa siltumpadeves iekārtas
mērījumi un aprēķini tehnisks un praktisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

saimnieciskums lietišķums sistemātiskums*
piesardzība disciplinētība neatkarība
precizitāte rūpība apdomība
patstāvība apķērība sabiedriskums
vērīgums savaldība enerģiskums
praktiskums kritiskums uzņēmība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

analizēt siltumenerģijas iekārtu tehniski ekonomiskos rādītājus veikt mērījumus un skaitītāju rādījumu nolasījumus
plānot darbus, nosakot prioritātes veikt metālgriešanas darbus
ievērot darba drošības noteikumus veikt cauruļvadu savienošanas darbus
operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās saprasties ar cilvēkiem un risināt konfliktus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv