JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.RISKU VADĪBAS SPECIĀLISTS1

1 PROFESIJU GRUPA „PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU VECĀKIE SPECIĀLISTI” 2423.

Darba saturs:
Risku vadība ir potenciālo briesmu un nevēlamo gadījumu noteikšanas process, minēto faktoru varbūtības un seku izpratne, riska kontroles pasākumu veikšana. Risku vadības speciālists noskaidro ar uzņēmuma darbību saistītos riskus, analizē tos un izstrādā veidus, kā šādas situācijas laikus pamanīt un novērst. Risku vadības speciālists sadarbībā ar uzņēmuma struktūrvienību vadītājiem izveido risku sarakstu jeb reģistru un novērtē to iespējamo ietekmi uz uzņēmuma darbību un rezultātiem.
Uzņēmuma darbību var ietekmēt dažādi iekšējie un ārējie riski. Tie ir atkarīgi no katra uzņēmuma nozares un var būt projektu, juridiskie, reputācijas, ar cilvēkresursiem saistītie riski, sagādes sistēmas, tirgus, investīciju, darba drošības, ārvalstu valūtu svārstību riski un vēl daudzi citi. Tie visi risku vadības speciālistam ir jāpārzina, jo katrs no tiem var negatīvi ietekmēt uzņēmuma sniegto pakalpojumu vai saražoto preču kvalitāti, kā arī tā darbību un attīstību.
Risku vadības speciālista uzdevums ir, apkopojot liela apjoma informāciju, t.i., izvērtējot visus pieejamos datus, gada atskaites, uzklausot speciālistu viedokļus, ņemot vērā arī dažādu pētījumu rezultātus un klientu viedokli, noskaidrot un izvērtēt iespējamos riskus uzņēmumā. Savā darbā speciālists aktīvi sadarbojas ar kolēģiem no uzņēmuma struktūrvienībām, piemēram, ar ražošanas un kvalitātes speciālistiem, inženiertehnisko dienestu, tirdzniecības, mārketinga nodaļu darbiniekiem, statistiķiem. Viņš var organizēt speciālistu komisiju, kas izvērtē riskus kādā noteiktā uzņēmuma darbības procesā, un pēc šā vērtējuma speciālists sagatavo ziņojumu, ko komisija apstiprina un kas tālāk tiek nodots izvērtētās nodaļas vadītājam apstiprināšanai. Tad to iesniedz uzņēmuma vadībai, kura pieņem lēmumu, kā rīkoties, lai risku novērstu.
Savā darbā risku vadības speciālistam jāņem vērā uzņēmums kopumā – jānovērtē risku ietekme uz tā darbību, mērķiem un attīstības perspektīvām. Pieņemot lēmumu, ko darīt – rēķināties ar risku vai censties to novērst –, jānovērtē arī tā ietekmes vai zaudējuma pakāpe. Speciālista uzdevums ir izpētīt, kāda ir varbūtība, ka risks radīsies, cik bieži tas var notikt un kādas sekas tas uzņēmumam var radīt. Ja risks ir noteikts un izprasts, var izstrādāt pasākumus tā mazināšanai vai novēršanai. Risku vadības speciālists atzīmē tos riskus, kurus uzskata par negatīvākajiem un kuri var radīt vislielākos zaudējumus. Ja šie zaudējumi var būt pārāk lieli, speciālists laikus plāno pasākumus to mazināšanai.
Riskiem katrā uzņēmumā ir noteikti cikli, saskaņā ar kuriem tos jāuzrauga. Ja uzņēmumā noris ražošana, tad tos vērtē atbilstīgi produkta dzīves ciklam no tā izgatavošanas brīža līdz nonākšanai pie klienta. Riski dažādu nozaru uzņēmumos ir atšķirīgi. Ir nozares, kur tie ne tikai spēj ietekmēt uzņēmuma attīstību, bet var kaitēt arī klientam, piemēram, farmācijā.
Pēc risku mazināšanas pasākumu izplānošanas un ietekmes novērtēšanas risku vadības speciālists rūpējas par šo pasākumu īstenošanu. Tos galvenokārt vada uzņēmuma struktūrvienības, bet risku vadības speciālists vai attiecīgā nodaļa tos koordinē, konsultējot un sniedzot nepieciešamo metodisko palīdzību uzņēmuma struktūrvienību darbiniekiem. Dažus riskus var novērst, ieviešot jaunas ražošanas iekārtas, mainot darbu gaitu vai mācot darbiniekus, kas gan var prasīt lielus ieguldījumus, kuru uzņēmumam var arī trūkt.
Risku vadības speciālists izstrādā visus ar riskiem saistītos dokumentus, piemēram, kā novērot, izmērīt un mazināt riskus, kā kontrolēt tos.
Ļoti bieži viņš strādā uzņēmuma vai iestādes kvalitātes un risku novērtēšanas nodaļā. Lielos uzņēmumos vai finanšu uzņēmumos var būt vairākas nodaļas, kur viena nodaļa novērtē un uzrauga tikai finanšu riskus, cita – pārējos iespējamos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Risku vadības speciālists darbā izmanto biroja tehniku, ar kuru sagatavo nepieciešamo informāciju, zīmē diagrammas, blokshēmas, vizualizē datus un sagatavo prezentācijas.


Darba apstākļi:
Risku vadības speciālists strādā biroja telpās astoņas darba stundas dienā. Ja uzņēmumā rodas riska situācija, jāstrādā arī virsstundas.


Darba iespējas:
Latvijā risku vadības speciālists var strādāt galvenokārt finanšu jomā (bankās, apdrošināšanā) un farmācijas uzņēmumos. Taču šis speciālists var strādāt jebkurā vidējā vai lielā ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā, kur ir sarežģīts darba process un nepieciešama risku izvērtēšana. Viņš var strādāt arī konsultāciju firmās, kas piedāvā risku vadības pakalpojumus. Ja risku vadības speciālistam ir eksperta zināšanas un kompetence, tad viņš var strādāt arī kā pašnodarbinātais un var sniegt konsultācijas uzņēmumiem, kuriem nav sava risku vadības speciālista.


Nepieciešamā izglītība:
Risku vadības speciālistam jābūt vismaz bakalaura izglītībai vadību zinātnē vai kvalitātes vadībā. Studiju ilgums ir četri gadi. Vēlama arī maģistra līmeņa izglītība ekonomikā, finansēs vai vadības zinātnēs. Šo studiju programmās parasti ir lekciju kurss par risku analīzi un vadību.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev šķiet interesants darbs ar dažādiem datiem, to apstrāde, kritisko punktu meklēšana darba procesā? Vai tev patīk un tu spēj analizēt darba procesus, risināt ar tiem saistītos uzdevumus? Risku vadības speciālista profesijā būtiska ir loģiskā, matemātiskā un analītiskā domāšana. Nozīmīgas īpašības ir arī precizitāte, mērķtiecīgums un zinātkāre. Lai kļūtu par labu risku vadības speciālistu, jāiegūst pieredze un daudz jāmācās ne tikai par risku vadību, tā novērtēšanas metodēm, bet arī jāzina viss par uzņēmumu, kurā strādā, par procesiem, kas notiek uzņēmumā.
Ja esi skolnieks, attīsti loģisko un analītisko domāšanu, risinot atjautības uzdevumus, minot krustvārdu mīklas, spēlējot šahu, stratēģijas un prāta spēles. Apmeklē atvērto durvju dienās uzņēmumus vai iestādes, kurās strādā risku vadības speciālisti, aprunājies ar viņiem, lai uzzinātu vairāk par šo profesiju. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, ekonomikas un svešvalodu apguvei. Papildus apgūsti projektu vadību un īsteno nelielus projektus mācību darbā. Lasi grāmatas par veiksmīgiem uzņēmējiem un centies izprast, kas ir bijis viņu veiksmes pamatā.
Ja studē bakalaura vai maģistra līmeņa studiju programmā vadības zinātni vai kvalitātes vadību, tad pievērs pastiprinātu uzmanību mācību kursam par risku vadību (risku noteikšanu, to izvērtēšanas metodēm, risku vadības sistēmām u.tml.). Pētnieciskos darbus velti risku vadības jautājumu teorētiskai analīzei un risku vadības prakses izpētei dažādu nozaru uzņēmumos.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai vadības zinībās, tad papildus mācies kursos par risku vadību, kā arī apsver iespēju studēt visaptverošo kvalitātes vadību maģistra studiju programmā. Uzzini vairāk par risku vadību mājaslapā www.riski.lv un citur.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas profesijā, iegūsti maģistra vai doktora grādu, pētniecisko darbu veltot risku vadības jautājumiem. Piesakies tālmācības programmai Riska menedžmenta institūtā (The Institute of Risk Management) www.theirm.org un iegūsti starptautisko sertifikātu risku vadībā. Lasi literatūru un pētījumus par risku vadību dažādu nozaru uzņēmumos, par labās prakses piemēriem.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU VADĪTĀJS

PROJEKTU VADĪTĀJS

KREDĪTPROJEKTU VADĪTĀJS

VALIDĀCIJAS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, projektu vadība precīzs un pētniecisks darbs
ekonomika un finanses kvalitātes un risku vadība
pakalpojumu sniegšanas vai ražošanas process un tā analīze iespējamie riski dažādos uzņēmumos, to risinājumi
matemātika problēmas un sarežģīti uzdevumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

vērīgums praktiskums analītiskums
rūpība materiālisms* komplicētība**
apzinīgums uzņēmība sistemātiskums***
disciplinētība uzstājība kritiskums
mērķtiecība sabiedriskums precizitāte
izlēmība ambiciozitāte patstāvība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izvirzīt mērķus un plānot uzdevumus to sasniegšanai izvērtēt alternatīvas un pieņemt lēmumus
aizstāvēt un pamatot savu viedokli, prezentēt to sadarboties komandā un sastrādāties ar citu struktūrvienību darbiniekiem
novērtēt, analizēt un prognozēt klausīties un saprast cilvēku viedokļus
strādāt ar datiem un apstrādāt lielu daudzumu informācijas pielietot risku novērtēšanas un statistiskās analīzes metodes un novērst riska rašanos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv