JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PENITENCIĀRĀ UN PROBĀCIJAS DARBA SPECIĀLISTS


Kods: 2422 28


Darba saturs:
Probācijas darba speciālists nodrošina soda veidu – piespiedu darba un sabiedriskā darba – izpildi, uzrauga probācijas klientus un organizē sociālās uzvedības korekcijas pasākumus, lai novērstu atkārtotus noziedzīgus nodarījumus. Strādā ar nosacīti notiesātiem vai ar personām, pret kurām izbeigts kriminālprocess, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, ar cilvēkiem, kuriem piemērots sabiedriskais darbs vai par sodu noteikts piespiedu darbs, ar personām, par kurām tiesa, prokurors vai brīvības atņemšanas iestādes administrācija ir pieprasījusi sniegt izvērtēšanas ziņojumus, ar cilvēkiem, kuri izdarījuši ko noziedzīgu un ir piekrituši iesaistīties izlīgumā, ar personām, kurām tiek sniegta palīdzība pēc atgriešanās no ieslodzījuma (jeb postpenitenciārā palīdzība).
Uz probācijas darba speciālistu attiecas Valsts probācijas dienesta likuma 26. pantā noteiktie darba pienākumi, viņš konsultē probācijas klientus par pieejamo palīdzību, veic šo klientu uzskaiti un sniedz viņiem nepieciešamo atbalstu un palīdzību.
Sākotnēji speciālists novērtē klienta vajadzības un riska faktorus, lai izprastu, vai šī persona tuvākajā nākotnē reāli spētu atkārtoti izdarīt noziegumu. Katram probācijas speciālista klientam tiek piešķirts reģistrācijas numurs un iekārtota viņa lieta. Visas konsultācijas, apsekošanas un citu svarīgo informāciju par sadarbību ar viņu speciālists ieraksta klienta lietā un Valsts probācijas dienesta datu bāzē.
Probācijas speciālists sadarbojas ar klientu regulāri, un pamatā tās ir konsultācijas. Pirmajā reizē speciālists noslēdz ar klientu vienošanos par noteiktu uzdevumu izpildi un mērķiem, kurus plānots sasniegt sadarbības gaitā. Šo vienošanos sauc par individuālās uzraudzības plānu, kas ilgst ne vairāk kā sešus mēnešus. Šai laikā konsultācijas notiek vidēji vienu reizi nedēļā probācijas speciālista darba vietā. Ārpus tām speciālists pārbauda attiecīgās personas sniegtās informācijas pareizību, pieprasot to no valsts, pašvaldību un citām iestādēm. Piemēram, viņam ir tiesības saņemt informāciju par klienta bankas konta stāvokli.
Probācijas speciālista īstenotajās vai organizētajās programmās ietilpst dažādi pasākumi šo klientu integrācijai sabiedrībā un vērsti uz viņu uzvedības maiņu. Darbs noris terapeitisko grupu nodarbībās par dažādām tēmām (piemēram, vardarbības menedžments, sociālās uzvedības korekcija, klienta motivēšana mainīt savu uzvedību).
Ja persona, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir izteikusi gatavību izlīgt ar cietušo un arī cietušais tam piekrīt, tad probācijas speciālists ir starpnieks starp konfliktā iesaistītajām pusēm. Viņš rada apstākļus konflikta pārrunāšanai mierīgā veidā un vada regulāras pārrunas (sauktas par mediācijas sesijām) abu pušu starpā, ja ar viņiem ir noslēgta šāda vienošanās. Mediācijas sesijās var panākt cietušā un vainīgās personas izlīgumu.
Probācijas speciālists kontrolē arī klientam piespriestā piespiedu darba izpildi, regulāri pārbauda, vai viņš atrodas šā darba izpildes vietā, vai reāli strādā un vai dara to visas noteiktās stundas. Piespiedu darbi tiek veikti bezpeļņas organizācijās, piemēram, valsts un pašvaldību iestādēs, sabiedriskās organizācijās, reliģiskās organizācijās u.tml.
Speciālista pienākums ir regulāri apmeklēt personu dzīvesvietā, ja tiesa ir noteikusi šim cilvēkam noteiktu laiku nemainīt to vai kādā diennakts laikā atrasties tajā, un apseko viņu šajā dzīvesvietā dažādās diennakts stundās. To darot, speciālists var ievākt informāciju par attiecīgo personu arī no kaimiņiem.
Ja persona ilgstoši nepilda viņam uzliktos pienākumus, probācijas darba speciālists vēršas tiesā ar lūgumu piemērot stingrāku sodu vai atjaunot ieslodzījumu.
Pēc tiesas, prokuratūras un brīvības atņemšanas iestāžu pieprasījuma speciālists izvērtē un sniedz ziņojumus par personas sociālo vidi, norādot apstākļus, kas varētu radīt viņai vēlmi atkārtoti izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Ziņojumā probācijas speciālists sniedz savu vērtējumu par nepieciešamību personu izolēt no sabiedrības, raksturo viņa uzvedības modeli pirms ieslodzījuma, izvērtē nākotnes plānu un resursu (iespēju tos īstenot) atbilstību, kā arī secina, vai šī persona spēs integrēties sabiedrībā. Brīvības atņemšanas iestādēm šādus ziņojumus sniedz brīdī, kad tiek lemts par šā cilvēka pirmstermiņa atbrīvošanu no ieslodzījuma; prokuratūrai ziņojums tiek sniegts pirmstiesas procesā pēc prokurora pieprasījuma.
Penitenciārā darba speciālists uzrauga likumpārkāpēju kriminālsodu izpildi šajās iestādēs, t.i., ieslodzījuma vietās. Šā speciālista klients ir notiesātais, kuram piemērota brīvības atņemšana. Parasti tās ir personas, kas atrodas sociālās korekcijas izglītības iestādē, slēgtā vai atklātā tipa cietumā.
Penitenciārā darba speciālists organizē drošības līdzekļa izpildi – nokļūšanu apcietinājumā, ja kriminālsods ir brīvības atņemšana. Viņš informē ar šo sodu notiesātos par palīdzības veidiem un kārtību, kā arī par iespēju noslēgt vienošanos par tās saņemšanu penitenciārajā iestādē. Speciālists uzskaita ieslodzījuma vietā esošās personas, iekārto apcietināto lietas, kurās fiksē informāciju par katru personu un sadarbību ar viņu, šo informāciju ievada arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes datu bāzē. Speciālists arī sniedz nepieciešamo atbalstu un palīdzību ieslodzītajam agresijas mazināšanai, krīzes situācijā, piemēram, ja ir depresija vai radies garīgs un emocionāls nespēks.
Speciālists uzrauga un novēro ieslodzītā uzvedību un iesaistīšanos penitenciārās programmas pasākumos, organizē resocializēšanas un sociālās uzvedības korekcijas pasākumus (izglītojošas nodarbības, psiholoģisko atbalstu), sociālo rehabilitāciju – brīvā laika pavadīšanas pasākumus, kuros iesaista arī ieslodzītā ģimenes locekļus. Viņš izvērtē ieslodzītā personības un uzvedības pārmaiņas ieslodzījumā un personas spēju un gatavību resocializēties pēc soda izciešanas. Sagatavo ziņojumu par ieslodzītā uzvedības un vērtību piemērotību dzīvošanai ārpus ieslodzījuma, kad tiek lemts par apcietinātā pirmstermiņa atbrīvošanu, bet probācijas speciālists izvērtē šīs personas sociālo vidi viņa dzīvesvietā. Penitenciārā darba speciālists sagatavo ieslodzīto atbrīvošanai, sniedz informāciju par pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem pēc ieslodzījuma.
Penitenciārā un probācijas darba klienti nevēršas pie speciālista brīvprātīgi. Ieslodzījuma vietā speciālists pats vēršas pie ieslodzītā, savukārt pie probācijas speciālista personu nosūta ar tiesas nolēmumu.
Abu šo speciālistu darbā svarīga ir starpinstitucionālā sadarbība. Visbiežāk viņi sadarbojas ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Bāriņtiesu, Valsts probācijas dienestu un ar attiecīgajām ieslodzījuma vietām. Viņiem regulāri jāseko līdzi valsts un pašvaldību atbalsta programmām, sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem, jo šiem speciālistiem labi jāpārzina viss klientam pieejamā atbalsta un pakalpojumu klāsts. Viņiem vienmēr jābūt informētiem, kur konkrētos gadījumos klientam vērsties, lai risinātu savas problēmas un paaugstinātu savas dzīves labklājību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Penitenciārā un probācijas darba speciālists izmanto biroja tehniku, Valsts probācijas dienesta vai atbilstīgi Ieslodzījuma vietu pārvaldes elektronisko datu bāzi, arī automašīnu klientu dzīvesvietu apsekošanai, alkometru alkohola koncentrācijas līmeņa noteikšanai asinīs, jo šīs personas nedrīkst ierasties uz konsultāciju alkohola reibumā.


Darba apstākļi:
Penitenciārā darba speciālists pamatā strādā attiecīgo ieslodzījuma vietu konsultāciju un mācību telpās. Probācijas darba speciālists strādā kabinetā, kas iekārtots kā biroja telpas ar visu nepieciešamo biroja tehniku un metodiskajiem materiāliem. Valsts probācijas dienesta lielākajās teritoriālajās struktūrvienībās ir atsevišķas konsultāciju telpas sarunām ar klientiem. Abi speciālisti strādā 32 stundu darba nedēļu. Probācijas darba speciālistam reizēm jāstrādā arī agri no rīta vai naktī, kā arī nepieciešamības gadījumos nedēļas nogalēs. Iepriekš tiek sastādīts darba grafiks regulārai viņa klātbūtnes nodrošināšanai probācijas dienesta telpās.


Darba iespējas:
Penitenciārā un probācijas darba speciālists strādā Valsts probācijas dienestā un ieslodzījuma vietās.


Nepieciešamā izglītība:
Penitenciārā un probācijas darba speciālistam nepieciešama 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība. Vakanču gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem ar sociālā darbinieka, psihologa, sociālā pedagoga un pedagoga profesionālo kvalifikāciju. Studiju ilgums ir četri gadi. Svarīgas ir zināšanas par probācijas darba specifiku. Darba intervijās vienmēr tiek dots uzdevums sastādīt klienta situācijas risināšanas gaitu pa soļiem un argumentēti pamatot savu viedokli. Speciālistiem dziļāka mācību apguve notiek Valsts probācijas dienestā. Probācijas darba speciālistam ir nepieciešama arī B kategorijas vadītāja apliecība.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Penitenciārā un probācijas darba speciālistam jābūt psiholoģiski elastīgam, godīgam, orientētam uz izvirzītā mērķa sasniegšanu, ar stratēģisku un loģisku domāšanu, radošam, pārliecinātam par sevi, paškritiskam, iejūtīgam, pacietīgam un neatlaidīgam. Jābūt arī nepiekāpīgam, ja klients cenšas kādu savu pienākumu apzināti nepildīt vai vēlas veikt citas viņam neatļautas darbības. Nepieciešamas labas saskarsmes prasmes, lai mācētu klausīties, saprast klienta teikto, motivētu un pārliecinātu viņu un lai varētu strādāt komandā un sadarboties ar citiem speciālistiem. Penitenciārā un probācijas darba speciālistam jābūt pozitīvam piemēram klientiem, tādēļ rūpīgi jāseko līdzi savai rīcībai un uzvedībai.
Ja esi skolnieks, tad vari izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus par penitenciārā un probācijas darba jautājumiem, Ēnu dienās vari pieteikties par ēnu kādam probācijas darba speciālistam. Attīsti savas saskarsmes prasmes. Tev var noderēt mācību literatūra par saskarsmi, kurā piedāvāti praktiski uzdevumi šo prasmju treniņam. Attīsti mērķtiecību un neatlaidību, izvirzot sev kādu mērķi un nosakot laiku, līdz kuram tas jāsasniedz, izvēlies veicamos uzdevumus un tad izpildi tos. Skolā īpašu uzmanību pievērs psiholoģijai, politikai un tiesībām, latviešu, krievu un citu svešvalodu apguvei.
Ja esi students, būtu vēlams prakses laikā iepazīties ar Valsts probācijas dienesta darbu, lai vari izvērtēt, vai tas tev patiks un vai pats esi piemērots šādu uzdevumu veikšanai. Padziļināti apgūsti tiesības, tiesu sistēmu un iegūsti teorētiskās zināšanas par darbu ar dažāda vecuma likumpārkāpējiem. Vari pieteikties arī brīvprātīgajā darbā kādā no centriem, kas sniedz palīdzību no ieslodzījuma vietām atbrīvotajiem. Saņem autovadītāja apliecību.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad iepazīsties ar Valsts probācijas dienesta darbību mājaslapā www.probacija.lv, ar penitenciārajam un probācijas darbam saistošiem tiesību aktiem, tiesu sistēmu Latvijā un citiem dokumentiem. Apmeklē seminārus saskarsmes prasmju attīstīšanai, publiskās diskusijas un seminārus likumpārkāpumu profilakses un probācijas darba jautājumos.
Probācijas darba speciālisti regulāri piedalās sadarbības projektos, pieredzes apmaiņas programmās un dažādos starpvalstu sadarbības projektos un semināros. Izaugsme iespējama Valsts probācijas dienesta struktūrās.
Penitenciārā un probācijas darba speciālistam ir augsts profesionālās izdegšanas risks, tāpēc jāatrod veidi, kā atbrīvoties no spriedzes. Tās varētu būt regulāras fiziskās aktivitātes vai psiholoģiski līdzsvarojošās metodes.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

PSIHOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

cilvēki un viņu problēmas problēmu risināšanas veidi
sociālais darbs (palīdzība) motivēšanas, ietekmēšanas, pārliecināšanas iespējas
psiholoģija, pedagoģija drošība sabiedrībā
uzraudzība un kontrole tiesību akti, dokumenti

Man raksturīgas šādas īpašības:

lietpratība atbildība godkāre
draudzīgums uzņēmība enerģiskums
līdzjūtība uzstājība disciplinētība
izpalīdzība optimisms uzmanīgums
empātija* ekstraversija** neatlaidība
pacietība pašapziņa praktiskums

*empātija - spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzklausīt, intervēt un konsultēt vadīt automašīnu
patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu paredzēt, izvērtēt un novērst riska situācijas
sastādīt soda izpildes, uzraudzības plānu un organizēt tā izpildi analizēt klientu problēmas, rast tām risinājumus
risināt konflikta situācijas sadarboties komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv