JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.NODOKĻU INSPEKTORS


Kods: 3352 05


Darba saturs:
Nodokļu inspektora uzdevums ir nodrošināt valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā. Viņš veic nodokļu maksātāju uzskaiti, reģistrē gan fiziskas, gan juridiskas1 personas, informē par reģistrēšanas kārtību, pieņem un pārbauda ar to saistītos dokumentus, konsultē nodokļu maksātājus jautājumos par nodokļu aprēķināšanu un maksāšanas kārtību, pārbauda nodokļu deklarācijas.
Nodokļu inspektors izsniedz nodokļu maksātāju reģistrācijas apliecības un visu veidu izziņas par nodokļu nomaksu, maksājumu parādiem u.c. Viņš kārto nodokļu maksātāju lietas, ieliekot tajās pārskatus, deklarācijas, iesniegumus un citus dokumentus, un pēc tam reģistrē un ievieto tās lietu datu bāzē. Nodokļu inspektors sagatavo arī lietas analīzes veikšanai, kā arī nodošanai arhīvā.
Inspektors konsultē nodokļu maksātājus klātienē un pa tālruni, sniedzot visu nepieciešamo informāciju par viņu tiesībām un pienākumiem, par nodokļu nomaksas un iekasēšanas kārtību un termiņiem, par parādu piedziņu, konsultē par pārskatu un deklarāciju aizpildīšanu, izskaidro normatīvo aktu piemērošanu nodokļiem un nodevām un citus jautājumus. Nodokļu inspektora darbs ar juridiskām personām parasti risinās rakstveidā pēc iesniegumu pieņemšanas par konkrēto jautājumu.
Nodokļu inspektors saņem pārskatus, nodokļu deklarācijas un valsts amatpersonu deklarācijas, novērtē tajās uzrādīto datu ticamību, konstatē neprecizitātes. Pēc tam sagatavo vēstules ar informāciju par deklarētā un pārrēķinātā maksājuma starpību, par konstatētajām kļūdām iesniegtajos pārskatos un deklarācijās. Tā kā daudzi nodokļu maksātāji aizmirst laikus iesniegt pārskatus un deklarācijas, tad inspektora uzdevums ir sagatavot un izsūtīt brīdinājuma vēstules par iesniegumu kavējumiem.
Ja persona nodokļus nemaksā labprātīgi, tad inspektora pienākums ir parādu atgūt. Viņš var pieņemt lēmumu par soda naudas uzlikšanu, sagatavot pieprasījumus banku norēķinu konta operāciju un importa/eksporta operāciju apturēšanai. Ja kāda persona nodokļos ir samaksājusi vairāk, nekā noteikts tiesību aktos, tad nodokļu inspektors kārto pārmaksātās summas atmaksu.
Nodokļu inspektors ir ierēdnis2 un ir pilnvarots veikt konkrētus uzdevumus, tāpēc viņam tie jāveic tikai un vienīgi tādā kārtībā un apjomā, kā to nosaka Valsts ieņēmumu dienesta darbību reglamentējošie normatīvie akti. Tāpēc inspektoram ir rūpīgi jāseko līdzi pārmaiņām nodokļu likumdošanā.

1 Juridiska persona ir valsts, pašvaldības iestāde, uzņēmums vai cita reģistrēta organizācija.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Nodokļu inspektors darbā lieto biroja tehniku. Galvenokārt tas ir dators, printeris, kopētājs un fakss dažādu dokumentu izdrukai, pavairošanai, nosūtīšanai un saņemšanai.

2 Ierēdnis ir persona, kura strādā tiešās valsts pārvaldes iestādēs vai valsts civildienestā (sīkāk skat. Valsts civildienesta likumu).


Darba apstākļi:
Parasti nodokļu inspektors strādā klientu apkalpošanas zālē kopā ar citiem kolēģiem. Nereti darbu apgrūtina un uzmanību novērš troksnis, ja klientu apkalpošanas zālē ir pārāk daudz apmeklētāju. Katru brīdi, apkalpojot kādu cilvēku, jābūt gatavam atbildēt arī uz tālruņa zvaniem. Arī zvana signāls, īpaši, ja zālē vienlaikus zvana vairāki tālruņi, var radīt nelielu troksni, kas pa dienu nogurdina. Nodokļu inspektora darba laiks var nedaudz atšķirties dažādās Valsts ieņēmumu dienesta nodaļās. Parasti tas ir no plkst. 8.30 vai 9 līdz plkst. 17 darbdienās.


Darba iespējas:
Nodokļu inspektori var strādāt dažādās Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes nodaļās.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par nodokļu inspektoru, jāiegūst augstākā izglītība, vēlams ekonomikā, finanšu vai tiesību zinātnēs (studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi), kā arī var studēt muitas un nodokļu administrēšanu 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā (studiju ilgums ir divi gadi). Nodokļu inspektoram nevainojami jāzina valsts valoda un jāprot strādāt ar datoru. Visi priekšnoteikumi, lai iegūtu ierēdņa statusu, ir noteikti Valsts civildienesta likuma 7. pantā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk strādāt ar dokumentiem, aizpildīt veidlapas, rakstīt vēstules, pārbaudīt un meklēt kļūdas? Vai vēlies būt nepārtrauktā saskarsmē ar cilvēkiem, uzklausīt un konsultēt viņus? Nodokļu inspektoram jāspēj uzmanīgi uzklausīt klientus, izprast viņu problēmas vai situācijas, sniegt visu nepieciešamo informāciju un, ja vajadzīgs, konsultēt. Svarīgi ir spēt apkalpot nodokļu maksātājus individuāli, jo katram klientam ir sava, atšķirīga problēma, arī radušās situācijas un jautājumi ir atšķirīgi. Darbā ar klientiem var rasties arī konflikta situācijas, kas jāprot atrisināt, izturoties pret jebkuru cilvēku ar cieņu. Tādēļ pilnveido savas saskarsmes prasmes un attīsti savaldību, atsaucību un laipnību.
Iepazīsties ar Valsts civildienesta likuma 7. pantā uzrādītajiem nosacījumiem par ierēdņa statusa iegūšanu un izvērtē savu atbilstību tiem. Uzzini vairāk par Valsts ieņēmumu dienesta darbības jomām un nodokļu inspektoriem saistošu informāciju Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv un likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”.
Ja esi skolnieks, tad Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā vari pavērot nodokļu inspektoru darbu, lai iegūtu priekšstatu par to. Iepazīstoties ar Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā publicētajiem dokumentiem, pārliecinies, vai tevi saista darbs ar tiesību aktiem. Skolā centies labāk apgūt matemātiku, informātiku, politikas un tiesību jautājumus, psiholoģiju un latviešu valodu.
Ja esi students, pievērs uzmanību studiju kursiem ekonomikā, finanšu un tiesību zinātnēs. Iegūsti izpratni par Latvijas tiesību sistēmu un tās darbību.
Ja vēlies pārkvalificēties, iedziļinies Latvijas tiesību sistēmā, tās darbībā un nodokļu likumdošanā, apmeklē Valsts ieņēmumu dienesta rīkotos seminārus.
Nodokļu inspektoram regulāri jāseko līdzi pārmaiņām tiesību aktos un iekšējos Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumos, darba instrukcijās un citos dokumentos.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

GRĀMATVEDIS

NODOKĻU EKONOMISTS

NODOKĻU/ NODEVU ADMINISTRATORS

MUITAS EKSPERTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

darbs ar informāciju un skaitļiem nodokļi, nodevas, to iekasēšana
darbs ar cilvēkiem matemātika, ekonomika un finanses
darbs ar datoru uzraudzība un kontrole
darbs ar dokumentiem un tiesību aktiem juridiskie jautājumi, tiesību zinātne

Man raksturīgas šādas īpašības:

apzinība izpildīgums valdonība
rūpība kārtīgums pielāgošanās spēja
savaldība uzstājība sabiedriskums
neatlaidība apzinīgums laipnība
lietišķums taupība atsaucība
konkrētība pašapziņa uzņēmība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datoru risināt konflikta situācijas
uzklausīt cilvēkus ilgstoši koncentrēt uzmanību
saprotami izskaidrot sarežģītu informāciju novērtēt informāciju un noteikt tās atbilstību likumu un tiesību aktu prasībām
orientēties informācijas avotos analizēt informāciju un datus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv