JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MELIORĀCIJAS INŽENIERIS


Kods: 2142 28


Darba saturs:
Meliorācijas inženiera darbu loks ir ļoti plašs. Šis būvniecības speciālists plāno lauksaimniecības zemju nosusināšanas vai apūdeņošanas sistēmas, meklē dīķu, grāvju, kanālu un ūdenskrātuvju rakšanas vietas, projektē ceļu, aizsprostu, dambju un dažāda apjoma drenāžas sistēmas un uzrauga arī to tehnisko stāvokli. Tātad meliorācijas inženieris ar savu darbu nodrošina lauksaimniecības zemju auglības paaugstināšanos, rūpējas par pazemes ūdeņu nepiesārņošanu, palīdz dažādām būvēm un pilsētvidei izsargāties no plūdiem un augsta gruntsūdeņu līmeņa.
Meliorācijas inženieris izdara mērījumus un noskaidro grunts sastāvu aptuveni pusotru līdz divu metru dziļumā, ko veic ar urbšanas instrumentu palīdzību. Atkarībā no tā, kāds ir grunts sastāvs, raksturs un caurlaidīgums, kādas ir pazemes āderu un gruntsūdeņu vietas, viņš nosaka drenu savstarpējo attālumu un to biezumu uz vienu hektāru. Tāpat viņš plāno grāvju un kanālu izvietojumu un, ja nepieciešams, upju gultņu taisnošanu. Meliorācijas inženieris var sniegt konsultācijas arī citiem būvniecības speciālistiem, piemēram, pilsētvidē meliorācija bieži ir nepieciešama ēku pagrabu un pazemes autostāvvietu applūšanas novēršanai. Savukārt ceļu būvē viņa konsultācijas ir būtiskas, lai novērstu iespējamo ūdens kaitējumu ceļa segumam un izvairītos no ceļu izskalošanas un biežiem remontiem.
Pēc izpētes un iegūto mērījumu analīzes meliorācijas inženieris zīmē objektu topogrāfiskos plānus, izstrādā meliorācijas sistēmas projektu un saskaņo to visās atbildīgajās iestādēs. Un tad organizē nepieciešamos meliorācijas vai būvniecības darbus.
Piedaloties atkritumu apsaimniekošanas un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu projektēšanā, inženieris gādā, lai noteces un atkritumu apglabāšanas poligoni tiktu izbūvēti pareizi un lai piesārņojums nekādā gadījumā nenonāktu gruntsūdeņos.
Līdztekus viņš kontrolē jau izveidoto meliorācijas sistēmu darbību un to tehnisko stāvokli, apsekojot objektus divas līdz trīs reizes gadā. Ja kādā caurtekā konstatē bojājumus vai aizsērējumus, ko rada, piemēram, bebru aizsprosti, meliorācijas inženieris aprēķina aizsērējuma kubatūru, apkopj drenāžas kolektoru, skalo ūdensvadus un cauruļvadus vai vajadzības gadījumā vecās meliorācijas caurules aizstāj ar jaunām. Vienlaikus viņš plāno un nodrošina liela izmēra priekšmetu, piemēram, koku zaru, izcelšanu no ūdenstilpnes, lai caurtekā, kas atrodas blakus, tuvākajā laikā neveidotos nosprostojumi.
Meliorācijas inženieris var nodarboties arī ar dīķu un dīķu sistēmu, uzbērumu, aizsprostu un dambju veidošanu, teritorijas planēšanu. Tomēr jāatceras, ka jebkuri meliorācijas darbi ir iejaukšanās dabiskajā vidē, tāpēc inženierim jābūt zinošam un ārkārtīgi apdomīgam, lai veiktie pasākumi neradītu negatīvu efektu, piemēram, augsnes eroziju, krastu izskalošanos vai blakus esošo teritoriju pārpurvošanos. Senāk veiktie meliorācijas pasākumi ne vienmēr izrādās veiksmīgi, tādēļ meliorācijas inženierim jācenšas novērst to kaitīgo ietekmi, piemēram, aizberot nevajadzīgos notekgrāvjus, atjaunojot upes dabiskās gultnes un līdzīgi. Atkarībā no darba vietas specifikas inženieris var arī pats pārraudzīt vai piedalīties teritorijas iekārtošanas darbos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Meliorācijas inženieris darbā izmanto nivelieri1, teodolītu2 un mērlentes attālumu mērīšanai un topogrāfisko plānu izveidei, mērlatu3 ūdens dziļuma mērīšanai, cirkuli un urbšanas instrumentus gruntsūdeņu izpētei. Lai sagatavotu objekta plānu, izmanto globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS). Projektēšanai lieto īpašas datorprogrammas, piemēram, MicroStation un AutoCad. Ierīkošanas darbos, kur nereti inženieris piedalās pats, neiztikt bez skalojamām iekārtām, buldozeriem, ūdenssūkņiem, ekskavatoriem un citas zemes darbu tehnikas.

1 Ģeodēzisks instruments zemes virsas punktu augstuma starpības noteikšanai.

2 Optiski mehānisks instruments leņķu mērīšanai horizontālā un vertikālā plaknē, arī virziena noteikšanai.

3 Lata mērīšanai, parasti ar garuma mērvienību iedaļām.


Darba apstākļi:
Mērījumu matemātiskos aprēķinus un projektēšanas darbus meliorācijas inženieris veic biroja telpās, savukārt apsekošanu, uzmērīšanu izdara dabā gan ziemā, gan vasarā. Tā kā meliorācijas darbus veikt ziemā ir sarežģīti, tad šai laikā inženieris vairāk nodarbojas ar plānošanas darbiem, bet vasarā ar apsekošanu un meliorāciju. Darba laiks ir astoņu stundu garš piecas dienas nedēļā, taču nepieciešamības gadījumā tā ilgums un dienu skaits var mainīties.


Darba iespējas:
Meliorācijas inženieris var strādāt uzņēmumos vai valsts un pašvaldību institūcijās, kas nodarbojas ar meliorāciju, atkritumu saimniecību, arī notekūdeņu attīrīšanu, attīrīšanas iekārtu uzturēšanu un būvniecību.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu šajā profesijā, nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnē, vides un ūdenssaimniecībā vai vides inženierzinātnē. Studiju ilgums – trīs līdz pieci gadi. Un atbilstīgi 08.07.2003. MK noteikumiem nr. 383 “Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” ir nepieciešams arī būvprakses sertifikāts meliorācijas sistēmu projektēšanas jomā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi kādreiz padomājis, kā tiek rakta aka vai nosusināti purvi? Varbūt esi domājis, kā tas var būt, ka avots sākas kalna galā un kāpēc kādā dīķī ir daudz ūdens, bet citā – maz? Ja tevi interesē dabā notiekošie procesi un vēlme tos savaldīt, tad tev ir visas iespējas kļūt par labu meliorācijas inženieri.
Ja esi skolnieks, tad vēro upes, grāvjus, dīķus, centies izprast ūdens līmeņa maiņu tajos pēc lietus un sausuma periodos, meklē, no kurienes tajos nonāk ūdens, un neskaidros jautājumus uzdod gan vecākiem, gan skolotājiem. Skolā īpaši rūpīgi apgūsti ģeogrāfiju, fiziku un ķīmiju, kā arī iesaisties Jauno ģeogrāfu skolā (http://www.jgs.lv/), kur uzzināsi par zemes slāņiem, augsnes īpašībām un ģeoloģiju.
Ja esi students, tad vispirms izsver, kura no meliorācijas inženiera darbības jomām tevi varētu interesēt visvairāk, un centies atrast prakses vietu uzņēmumā, kas ar to nodarbojas. Ja vēlies arī pats piedalīties teritorijas iekārtošanas darbos, vari apgūt zemes darbu tehniku. Neaizmirsti arī interesēties par jaunākajām meliorācijas tehnoloģijām, likumdošanu (Meliorācijas likums u.c.) un padziļināti apgūsti hidroloģiju un ģeoloģiju.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ar nepieciešamo prasmju apgūšanu šajā jomā nepietiks. Būs jāiegūst augstākā izglītība bakalaura grāda līmenī, citādi meliorācijas inženiera tiesības patstāvīgu projektu izstrādē nevarēsi saņemt.
Ja vēlies paplašināt zināšanas šajā profesijā, vari turpināt studijas maģistra līmenī, kā arī doties pieredzes apmaiņā uz ārvalstīm. Iesaisties Eiropas Savienības projektos un piedalies liela mēroga meliorācijas sistēmu izstrādē vai atjaunošanā. Iegūsti būvprakses sertifikātu meliorācijas sistēmu, upju hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā/ būvuzraudzībā, ko pēc eksaminācijas izsniedz Latvijas Melioratoru biedrības hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs. Latvijas Melioratoru biedrības mājaslapā http://lmb-melio.lv/sertificesana uzzini vairāk par sertifikācijas procedūru un eksāmena programmu.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

ĢEOLOGS

VIDES INŽENIERIS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS

HIDROLOĢIJAS INŽENIERIS

HIDROLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ģeogrāfija un fizika tehnisks darbs
būvniecība un projektēšana meliorācija, meliorācijas sistēmas
ģeoloģija un pazemes ūdeņi ainavu plānošana
dabas aizsardzība ekoloģija*

*zinātne par vides un organismu mijiedarbību

Man raksturīgas šādas īpašības:

saimnieciskums disciplinētība precizitāte
vērīgums zinātkāre intelektualitāte****
kritiskums sistemātiskums** materiālisms*****
neatkarība elastīgums patstāvība
komplicētība* racionalitāte*** stabilitāte
analītiskums praktiskums uzņēmība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārzināt un izprast dabas procesus analizēt datus un izdarīt secinājumus
veikt augsnes un gruntsūdeņu mērījumus veikt sarežģītus aprēķinus
plānot atbilstīgus meliorācijas pasākumus plānot darbus un strādāt sistemātiski
projektēt meliorācijai nepieciešamās ietaises un objektus pārzināt un pielietot tiesību aktu normas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv