JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEDICĪNAS FIZIKĀLO TEHNOLOĢIJU INŽENIERIS


Kods: 2144 37


Darba saturs:
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris strādā ar dažādu veidu medicīnisko aparatūru un iekārtām, piemēram, sterilizācijas iekārtām, elpošanas aparātiem, kardiogrāfiem, klīniskās laboratorijas analīzes aparātiem u.c. Viņš arī projektē un konstruē jaunas medicīniskās iekārtas un aparātus, pilnveido esošos, izstrādā šo iekārtu izgatavošanas tehnoloģiju. Inženieris uzstāda, pārbauda, regulē un apkalpo medicīnas iekārtas poliklīnikās, slimnīcās vai laboratorijās. Lai to veiktu, viņam perfekti jāpārzina datortehnika, elektronika, arī mehānikas, optikas, hidraulikas un pneimatikas pamati.
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris var asistēt ārstam kādas medicīniskās iekārtas izmantošanā. Radioterapijā viņš kopā ar terapeitu radiologu sagatavo pacientu radioterapijas kursam, izstrādā slimnieka apstarošanas plānu, aprēķina nepieciešamo starojuma devu audzēja iznīcināšanai tā, lai pasargātu blakus esošos veselos audus. Starošanas kursa laikā novēro pacienta stāvokli un kontrolē apstarošanas plāna izpildi.
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādēs.
Otrs medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera darbības virziens ir saistīts ar pētniecisko darbu –visu veidu diagnostikas un ārstnieciskās aparatūras izveidi, ieskaitot eksperimentēšanu, piemēram, kā diagnosticēt slimības, kā izveidot jaunas ārstēšanas metodes, lai pēc tam izstrādātu medicīnā pielietojamu aparatūru vai elektronizētas un datorizētas medicīnas sistēmas.
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris sniedz arī tehniskas konsultācijas medicīnas iestādēm par konkrēto iekārtu parametriem un to piemērotību. Inženierim jāzina un arī savā darbā jāievēro būtiski normatīvie akti, kas nosaka, kā medicīnas ierīce pareizi jāprojektē, kā tā jāražo, jāuzstāda 47 un jāekspluatē, kā iekārta jādemontē un jāutilizē. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierim perfekti jāzina tehniskā angļu valoda, jālasa savas nozares starptautiskie žurnāli, lai sekotu līdzi un pārzinātu visus jaunumus medicīnas iekārtu un tehnoloģiju attīstībā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Visbiežāk medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris izmanto dažādu veidu mērīšanas aparatūru, specifisku un arī standarta elektronikas vai elektronikas inženiera aparatūru. Šī joma ir ļoti plaša, tādēļ iepriekš nevar precīzi uzskaitīt, ar kādiem konkrētiem instrumentiem inženierim būs jāstrādā.


Darba apstākļi:
Darbs pārsvarā norit telpās, gan rūpnieciskās, gan biroja, gan arī laboratorijas tipa. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri medicīniskās aparatūras tirdzniecības un konsultāciju jomā strādā birojos. Turpretī medicīnas aparatūras servisa inženieri strādā izbraukumos, uzstādot un pārbaudot attiecīgo aparatūru. Pētniecības un medicīnas iekārtu projektēšanas jomā šie speciālisti strādā birojā vai laboratorijā, vai ar datoriem un uz ražošanas telpām dodas, ja izstrādātās iekārtas jāpārbauda. Radioloģijā medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri strādā slimnīcās, kur stingri jāievēro darba drošības noteikumi, jāvelk īpašs apģērbs, lai pasargātu sevi no jonizējošā starojuma pacienta apstarošanas laikā. Ja jāuzstāda kriokameras vai magnētiskās rezonanses aparatūras, tad nākas strādāt pie ļoti zemām temperatūrām.


Darba iespējas:
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris strādā pētniecības centros, laboratorijās, medicīnas iekārtu ražošanas, tirdzniecības un servisa uzņēmumos, arī veselības aprūpes iestādēs un slimnīcās. Pētniecības jomā Latvijā trūkst radošu speciālistu, bet gatavo iekārtu izplatīšanas un apkopes jomā pie mums ir izveidojusies konkurence. Darba iespējas ir atkarīgas no tā, cik radošs un spējīgs savā profesijā ir medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris.


Nepieciešamā izglītība:
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierim ir nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Studiju ilgums ir no četri ar pusi līdz pieci ar pusi gadu. Studijas var turpināt maģistrantūrā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk konstruēt un projektēt kādas ierīces? Vai tu vēlies izzināt iekārtu darbību? Un vai tevi interesē medicīna? Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierim jāpārzina mehānikas, optikas, hidraulikas un pneimatikas pamati, jāorientējas datortehnikā un elektronikā. Jāapgūst arī zināšanas anatomijā. Darbā jāievēro drošības noteikumi, lai nekaitētu savai un citu cilvēku veselībai un dzīvībai.
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera darbā nozīmīgas personības īpašības ir pienākuma apziņa, neatlaidība, radošums. Nepieciešama arī laba telpiskā domāšana un redzes atmiņa.
Ja esi skolnieks, pievērsies bioloģijas, matemātikas, fizikas, ķīmijas, tehniskās grafikas, informātikas un programmēšanas pamatu apguvei skolā. Brīvajā laikā iesaisties tehniskās jaunrades pulciņos. Attīsti telpisko domāšanu un radošumu, darbojoties ar konstruktoriem un zīmējot. Apmeklējot medicīnas iestādes, pievērs uzmanību tur esošajai medicīnas aparatūrai un tās veidiem.
Ja esi students, studiju laikā izvērtē tevi interesējošās darbības jomas nākotnē un padziļināti apgūsti zināšanas attiecīgajos studiju kursos. Izvērtē, vai vēlies nodarboties ar medicīnisko iekārtu un sistēmu projektēšanu, izgatavošanu, medicīnisko iekārtu un sistēmu uzstādīšanu, apkalpošanu un uzraudzību (apkope un remontēšana), varbūt vēlies strādāt zinātniskās pētniecības jomā. Ja izlemsi par labu pētniecībai, tad būs nepieciešamas attiecīgās studijas maģistrantūrā.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

PROJEKTĒŠANAS INŽENIERIS

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS

MEHATRONIKAS INŽENIERIS

BIOFIZIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika skaitliska un rakstiska informācija, tās apstrāde
elektronika medicīna, medicīnas tehnoloģijas
projektēšana un konstruēšana pētnieciskais darbs
instrumenti, mehānismi sadarbība ar cilvēkiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskā domāšana atturība kārtīgums
zinātkāre kritiskums precizitāte
patstāvība komplicētība**** materiālisms*****
intelektualitāte* rūpība neatlaidība
intraversija** pielāgošanās spēja godīgums
sistemātiskums*** atklātība piesardzība

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

*****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datoru gatavot un nolasīt rasējumus un skices
lasīt un izstrādāt medicīnisko iekārtu tehnisko dokumentāciju izmantot zinātniskos principus un metodes problēmu risināšanā
projektēt un konstruēt skaidri formulēt sarežģītu informāciju rakstveidā vai mutvārdos
veikt inženiertehniskos aprēķinus strādāt patstāvīgi vai komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv