JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KONFERENČU UN PASĀKUMU ORGANIZATORS


Kods: 3332 01


Darba saturs:
Konferenču un pasākumu organizators rīko liela mēroga, starptautiskas un arī nelielas konferences, samitus un korporatīvos pasākumus, arī dzimšanas dienas ballītes, salidojumus, kāzas un sporta spēles.
Pirms plānotā pasākuma vai konferences organizators vispirms tiekas ar tā pasūtītāju, lai uzzinātu viņa vēlmes, intereses un priekšstatu par pasākuma norisi. Ja konferenci vai pasākumu nerīko viens konkrēts pasūtītājs, tad organizators iepazīstas ar attiecīgās nozares specifiku –tiekas ar speciālistiem, asociāciju vadītājiem, ministriju darbiniekiem, meklē informāciju internetā, laikrakstos, televīzijā, bibliotēkās – un, lai izvēlētos labāko vai interesantāko tēmu, mēģina noskaidrot, kas varētu interesēt konkrēto mērķauditoriju. Pēc tam viņš veido norises scenāriju un programmu – ieplāno aktivitātes un to secību, savieto tās laika grafikā un katrai aktivitātei pievieno izcenojumu. Gadījumā, ja konferencei vai pasākumam ir konkrēts pasūtītājs, tad sagatavoto scenāriju organizators piedāvā izvērtēt klientam un pēc viņa vēlmēm izdara korekcijas scenārija saturā un saskaņo arī pasākuma tāmi.
Ievērojot visas klienta vēlmes, projektam atvēlēto budžetu, auditorijas īpatnības un dalībnieku skaitu, konferenču un pasākumu organizators plāno savu darbu secību, meklē piemērotu vietu pasākuma norisei un to rezervē. Meklē arī sadarbības partnerus un organizatora ideju īstenotājus – mūziķus, aktierus, pasākumu vadītājus, ēdināšanas uzņēmumus – un izveido projekta darba grupu, kurai izskaidro konkrētā pasākuma mērķus un uzdevumus. Pasākuma organizatora pienākums ir rūpēties gan par tā organizēšanu, gan par pasākuma veiksmīgu norisi.
Ja tiek organizēta konference, tad paralēli tās programmas veidošanai organizators apsver, kādus cilvēkus varētu uzaicināt runāt par attiecīgo tēmu, un izvēlas piemērotākos konkrētajā jomā, aicinot viņus piedalīties konferencē.
Atkarībā no konferences vai pasākuma specifikas organizators sagatavo pasākuma materiālus, piemēram, konferences katalogu, kur ir informācija par visiem lektoriem, referātiem u.c., kas varētu interesēt dalībniekus, pasūta nozīmītes, kreklus, pildspalvas vai vēl kādus pasākuma atribūtus. Vajadzības gadījumā viņš ieplāno arī ekskursijas uz tēmai atbilstīgām vietām, seko, lai tiktu apmierinātas auditorijas specifiskās vajadzības – tulkošana, surdotulkošana, uzbrauktuves, auto un autobusu stāvvietas.
Uzņēmuma rīcībā esošajā datu bāzē pasākumu organizators atrod uzņēmumus un cilvēkus, kurus varētu interesēt izvēlētā tēma, sagatavo un izsūta ielūgumus. Pēc ielūgto personu vai uzņēmumu apstiprinājumu saņemšanas par dalību pasākumā konferenču un pasākumu organizators veido tā dalībnieku sarakstu un pasākuma dienā rūpējas par viņu reģistrāciju. Lai iecerētais bez aizķeršanās ritētu pēc iepriekš sagatavotā scenārija, organizators pirms tam vēl pārbauda, vai viss plānā paredzētais ir izdarīts un vai tas atbilst vajadzīgajai kvalitātei.
Nereti gadās, ka neparedzēti apstākļi traucē scenārija īstenošanu, piemēram, kāds no uzaicinātajiem mūziķiem, aktieriem vai lektoriem nav ieradies, kavējas vai auditorija neiesaistās ieplānotajās aktivitātēs, šādos brīžos konferenču un pasākumu organizatoram jāspēj operatīvi pārplānot scenāriju, mainīt aktivitāšu secību un atrast risinājumus problēmām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Lielākoties konferenču un pasākumu organizatoram nepieciešama dažāda veida biroja tehnika – dators ar interneta pieslēgumu informācijas meklēšanai un apstrādei, datu bāzu izmantošanai un pasākumu programmu veidošanai, tālrunis, fakss un e-pasts ātrai saziņai ar pasūtītāju un sadarbības partneriem, skeneris, printeris un dizaina datorprogrammas, piemēram, Adobe Photoshop, pasākuma materiālu sagatavošanai. Darbu secības un termiņu plānošanai nereti nākas izmantot speciālas datorprogrammas, piemēram, Microsoft Project.


Darba apstākļi:
Konferenču un pasākumu organizators strādā gan birojā, gan tiekas ar sadarbības partneriem un klientiem ārpus tā. Atkarībā no pasākuma specifikas viņš var pats plānot savu darba laiku, tomēr jārēķinās, ka ziedu salonus, dažādas iestādes un ēdināšanas uzņēmumus visērtāk ir sazvanīt darba laikā. Lielākoties konferenču un pasākumu organizatori strādā nenormētu darba laiku, jo daudzi pasākumi notiek vakaros, svētkos un brīvdienās.


Darba iespējas:
Konferenču un pasākumu organizators var būt gan darba ņēmējs, gan darba devējs, var strādāt uzņēmumos, kas tieši nodarbojas ar konferenču un pasākumu organizēšanu, arī pašvaldībās, kultūras un izglītības iestādēs, valsts iestādēs. Tāpat viņš var dibināt savu pasākumu aģentūru vai strādāt individuāli.


Nepieciešamā izglītība:
Šajā profesijā nav noteikti nepieciešama augstākā izglītība, tomēr Latvijā ir iespējams iegūt gan sarīkojumu vadītāja un svētku režisora, gan izklaides industrijas producenta augstāko izglītību, kas sniegs plašas zināšanas konferenču un pasākumu organizēšanā. Tāpat noderīga ir izglītība sabiedriskajās attiecībās, kultūras vadībā, arī teātra, kino un televīzijas dramaturģijā. Mācību ilgums – divi līdz četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk rīkot ballītes un dažādus tematiskus pasākumus? Varbūt tev parasti uztic organizatoriskas lietas, piemēram, izsūtīt ielūgumus, pasūtīt telpas un līdzīgi? Ja tu meklē dinamisku darbu un emocijas, nebaidies no saskarsmes ar cilvēkiem, esi radošs, drošs un neatlaidīgs, tad konferenču un pasākumu organizētāja profesijā jutīsies kā zivs ūdenī.
Šajā profesijā jāspēj saprasties ar dažādiem cilvēkiem un strādāt komandā, jābūt labām prezentēšanas prasmēm un jāprot vairākas valodas. Jābūt cilvēkam ar savu pasaules uzskatu, redzējumu un zināmu harizmu, tas nozīmē, jāspēj aizraut un iedvesmot, saprotoši paust savu domu un aizstāvēt to, lai varētu pārliecināt citus sadarbības partnerus un pasūtītājus par pasākuma koncepciju un scenāriju, jāmotivē cilvēki iesaistīties pasākuma un/vai konferences norisē, kā arī jārosina sadarbības partneri un potenciālā mērķauditorija sarunai, kurā šie cilvēki spētu atklāt viņus interesējošas lietas. Nereti viņam jāspēj ātri mainīt plānus un operatīvi risināt sarežģījumus, tāpēc organizatoram jābūt līdzsvarotam un ar stipru nervu sistēmu.
Ja esi skolnieks, tad iesaisties skolas pašpārvaldes projektos jau tagad un palīdzi rīkot pasākumus, ekskursijas, tematiskās nedēļas. Projektu nedēļā skolā vari izstrādāt konkrēta pasākuma scenāriju un īstenot to. Droši piesakies par brīvprātīgo arī kāda plašāka mēroga pasākuma organizēšanā – šādas iespējas bieži piedāvā nevalstiskās organizācijas. Apmeklē citu skolu, pašvaldību, draugu un radinieku organizētos pasākumus un vēro to norisi. Analizē, kas tur šķiet veiksmīgi un kas ne tik veiksmīgi noorganizēts. Skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodas, informātikas un arī ekonomikas apguvei. Organizējot starptautiskus pasākumus, ļoti noderēs arī svešvalodu zināšanas.
Ja esi students, tad aktīvi iesaisties studentu pašpārvaldes darbā, organizē pasākumus studiju biedriem. Padziļināti apgūsti tos kursus savā izvēlētajā studiju programmā, kuri var būt noderīgi konferenču un pasākumu organizatora darbā. Piesakies par palīgu augstskolā organizēto konferenču apkalpošanā. Attīsti saskarsmes un prezentācijas prasmes. Paralēli studijām nodarbojies ar sporta vai mākslas aktivitātēm, lai iegūtu padziļinātas zināšanas šajās jomās, kas vēlāk noderēs darbā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad piesakies par projekta asistentu uzņēmumā, kas nodarbojas ar pasākumu un konferenču rīkošanu. Tas palīdzēs saprast, vai tavas īpašības un prasmes atbilst šim darbam, un ļaus iegūt profesionālas zināšanas konkrētajā jomā. Tāpat vari mācīties dažādos tālākizglītības kursos, ko piedāvā pašvaldības.
Lai padziļinātu zināšanas savā jomā, vari iesaistīties arvien lielāku projektu organizēšanā, mācīties dažādu prasmju attīstīšanai paredzētos kursos un iegūt augstāko izglītību kādā no Latvijas vai ārvalstu augstskolām.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

SPORTA ORGANIZATORS

CEĻOJUMU ORGANIZATORS

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU ORGANIZATORS

KULTŪRAS PASĀKUMU TEHNISKAIS REŽISORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

radošs darbs mainīga, dinamiska darba vide
pasākumu veidi, organizēšanas principi un metodika pasākumu rīkošana, organizēšana un plānošana
spēļu un rotaļu vadīšanas metodika saskarsmes psiholoģija
pasākumu vizuālā noformēšana budžeta plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība izlēmība apdomība
pielāgošanās spēja pašapziņa laipnība
enerģiskums neatlaidība apķērība
ekstraversija* disciplinētība taktiskums
optimisms atraktivitāte pārliecinātība
sabiedriskums praktiskums atbildīgums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt komandā sastādīt tāmes un plānot budžetu
organizēt savu un cilvēku darbu izstrādāt pasākuma scenāriju
strādāt ar lielu informācijas daudzumu ātri reaģēt sarežģītās situācijās
plānot darbu un ievērot izpildes termiņus strādāt ar vairākiem uzdevumiem vienlaikus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv