JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĶĪMISKĀS UN BIOĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS IEKĀRTU MEHĀNIĶIS


Kods: 3115 49


Darba saturs:
Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis strādā ķīmijas, bioķīmijas, pārtikas rūpniecības uzņēmumos ar dažādām fizikāli ķīmisko procesu iekārtām. Piemēram, farmācijas uzņēmumā – ar iekārtu, kas gatavo zāļu aktīvās vielas, vai tādu, kas tās žāvē. Mehāniķim ir jāpārzina ķīmisko un bioķīmisko rūpniecības iekārtu uzbūve, darbības principi un svarīgākie parametri, lai nodrošinātu to tehnisko apkalpošanu un sekmīgu darbību. Viņam būtiski ir pārzināt attiecīgos rasējumus, shēmas un saprast tehniskos aprakstus, jo iekārta var būt unikāla, izgatavota tieši konkrētam uzņēmumam.
Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķa galvenais uzdevums ir ik dienu nodrošināt iekārtu darbību un ražošanu atbilstīgi plānotajam procesam, tādēļ viņš šīs iekārtas un ierīces gan montē, gan apkalpo pēc to lietošanas noteikumiem. Pirms darbības uzsākšanas iekārtu mehāniķis veic iekārtu ārējo apskati, regulē tās, pārbauda eļļošanas un dzesēšanas sistēmu un, ja nepieciešams, uzreiz novērš nelielus bojājumus vai nobīdes. Mehāniķis arī plāno un organizē visus vajadzīgos lielākos remontdarbus un ikvienā posmā ievēro un nodrošina darba drošību. Atkarībā no darba pienākumiem iekārtu mehāniķim, iespējams, jāveic arī atslēdznieka darbi, piemēram, jācērt, jāapgriež vai jānovīlē kāda metāla detaļa vai jāizgatavo tā pēc noteikta šablona. Mēdz būt, ka ražošanas ierīces vai to daļas ir izgatavotas no plastmasas, stikla vai gumijas, tad jāprot veikt arī to apstrāde. Nereti jāizgatavo arī atsevišķu detaļu rasējumi.
Iekārtu remontdarbus var veikt tikai pēc viena ražošanas procesa noslēguma, kamēr nav uzsākts nākamais, un tie var būt arī apjomīgi, iepriekš ieplānoti darbi, kad iekārtas nākas izjaukt pilnībā. Šādos gadījumos iekārtu mehāniķis sastāda remonta un tehniskās apkopes grafiku un sagatavo nepieciešamos materiālus un detaļas. Pēc paveiktā remonta iekārtas ir jāsaliek un jā-145 uzstāda no jauna un, pirms tās atkal iekļaujas ražošanas procesā, to darbība rūpīgi jāpārbauda. Par visiem montāžas un remontdarbiem jāveic ieraksti attiecīgajos dokumentos.
Darba specifika, plānošana un ražošanas process dažādos uzņēmumos var atšķirties, reizēm jāprot ātri rīkoties arī paaugstināta stresa apstākļos. Piemēram, var gadīties, ka apstājas ražošanas iekārta, kas dienā saražo 10 tonnu ķīmisko vielu vai kurai jānodrošina nepārtraukts ķīmisks process.
Lielā uzņēmumā ķīmisko un bioķīmisko iekārtu mehāniķa vadībā lielu daļu ikdienas darbu veic atslēdznieki. Daudzos gadījumos tas ir komandas darbs, kad darba diena sākas ar apspriedi, kur pārrunā problēmas, sastāda nepieciešamo materiālu sarakstu un pieņem lēmumu par racionālāko risinājumu. Iekārtu mehāniķa darbs rit ciešā saistībā ar ražošanas tehnologiem un tehniskā nodrošinājuma dienestu, tāpēc kopējam rezultātam nozīmīgas ir sadarbības prasmes.
Darbā ar ķīmiskām vielām stingri jāievēro darba drošības noteikumi saskaņā ar uzņēmumā noteikto kārtību un dokumentāciju. Jāpārzina arī ražošanas procesa tehnoloģijas pamati un tā posmi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Nodrošinot tehnoloģisko iekārtu un ierīču darbību, šo iekārtu mehāniķis strādā ar dažādiem instrumentiem – skrūvgriežiem, stangām, atslēgām, metālgriešanas instrumentiem un citiem, kuri ir piemēroti ķīmiskajā rūpniecībā. Piemēram, nedrīkst strādāt ar instrumentiem, kas rada plastisko strāvu, tāpēc tiem ir speciāli pārklājumi, kas nebojā nerūsējošā tērauda virsmu. Iespējams, jāstrādā ar vienkāršiem pacēlājmehānismiem un citām ierīcēm. Izmanto arī datoru, noformējot un sastādot, piemēram, tehnisko un remontdarbu dokumentāciju.


Darba apstākļi:
Darba apstākļi ķīmisko un bioķīmisko iekārtu mehāniķim ir atkarīgi no darba vietas un plānotajiem darbiem. Tie var būt mazāk vai vairāk kaitīgi, darbs var būt tikai pa dienu un noritēt arī maiņās. Darba vietā mēdz būt paaugstināts trokšņa līmenis, arī dažādas smakas. Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtas var būt bīstamas un darbs noritēt ķīmiski aktīvā un agresīvā vidē, kur lieto aizsargtērpu un masku. Šādā gadījumā būs nepieciešama pielaide darbam ar bīstamām iekārtām un/vai paaugstinātu bīstamību un mehāniķa veselības stāvoklim jāatbilst šādam darbam, ko apliecina arodslimību ārsta (vai ģimenes ārsta) atzinums par potenciālā darbinieka veselību. Pirmreizējo veselības pārbaudi var nokārtot pats vai uz pārbaudi nosūtīs darba devējs. Veikt turpmākās obligātās veselības pārbaudes norīkos darba devējs. Tās var būt vairākas atkarībā no darba vides riska faktoriem un parasti jāveic vismaz reizi vienā vai divos gados atbilstīgi Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. Pārsvarā darbs noris iekštelpās, taču ir iekārtas, kas atrodas ārpus tām. Tās mēdz būt arī lielas, tad jāstrādā lielā augstumā, lietojot ķiveri atbilstīgi darba drošības prasībām.


Darba iespējas:
Ķīmiskās rūpniecības nozare ir ļoti plaša un dažāda – tie var būt uzņēmumi, kur ražo sadzīves ķīmijas preces, kosmētiku, materiālus celtniecībai, medicīniskos preparātus un daudzus citus ražojumus, kas saistīti ar ķīmiskām un bioķīmiskām vielām. Var strādāt arī pārtikas rūpniecības uzņēmumos, laboratorijās.


Nepieciešamā izglītība:
Ķīmisko un bioķīmisko iekārtu mehāniķim ir nepieciešama vismaz profesionālā vidējā izglītība inženiermehānikā, ko apgūst pēc pamatskolas beigšanas četru gadu laikā. Lai iegūtu augstāku kvalifikāciju, vēlama pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība inženiermehānikā vai inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķa darbs saistīts ar tehniskām ierīcēm, tāpēc šim cilvēkam jābūt precīzam, pacietīgam, labi organizētam, stingri jāievēro darba drošība. Lai arī ierīces ir automatizētas, šo profesiju izvēlas cilvēki, kuriem patīk izgudrot dažādus tehniskus risinājumus. Rakstura īpašības – akurātība, augsta atbildības izjūta, uzņēmība.
Ja esi skolnieks, tev labi jāapgūst pamatzināšanas fizikā, ķīmijā un matemātikā, ārpus skolas vari darboties tehniskās jaunrades pulciņos. Daži uzņēmumi rīko ekskursijas skolēniem, kur var iepazīties ar ražošanas procesu, izjust rūpnīcas gaisotni. Jāņem vērā, ka profesionālā tehniskā literatūra var būt tikai svešvalodā, tāpēc valodu zināšanas lieti noderēs.
Ja ir apgūta atslēdznieka specialitāte, tad iespējams pārkvalificēties, darba vietā iemācoties rīkoties ar ķīmiskām un bioķīmiskām iekārtām. Ir pieejami arī dažādi profesionālās kvalifikācijas celšanas kursi. Ja iepriekš nav apgūta nekāda tehniskā specialitāte, tad praktiski nav iespējams strādāt par ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķi.
Šiem mehāniķiem specializētas mācības vai kursus var rīkot arī uzņēmums, piemēram, ieviešot jaunu ražošanas tehnoloģiju, tas iegādājas jaunu iekārtu. Var būt nepieciešamas mācības ārzemēs, kur iekārta ražota, lai apgūtu tās specifiku un apkopi.
Ja iegūts bakalaura grāds, izglītību var turpināt maģistrantūrā.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

MEHĀNIĶIS

RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN RĪKU MEHĀNIĶIS

CEHA/IEKĀRTU MEHĀNIĶIS

METĀLAPSTRĀDES IEKĀRTU MEHĀNIĶIS

MEŽA MAŠĪNU MEHĀNIĶIS

REMONTATSLĒDZNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tehnoloģisko un mehānisko iekārtu uzbūve tehnikas, ierīču un mehānismu darbības principi
ķīmija, fizika, informātika, matemātika tehniskie mērījumi un mērīšanas līdzekļi
metāla apstrāde ierīču un tehnikas remonts
rasējumi, tehniskās shēmas atslēdznieka instrumenti

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība sistemātiskums** zinātkāre
pielāgošanās spēja piesardzība draudzīgums
materiālisms* precizitāte pacietība
disciplinētība praktiskums izpalīdzība
akurātība analītiskums atbildīgums
saimnieciskums patstāvība apķērība

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

montēt, regulēt un remontēt iekārtas un ierīces plānot darbu secību, noteikt prioritātes
strādāt ar tehnisko dokumentāciju, lasīt rasējumus uzraudzīt tehnisko iekārtu darbību
strādāt ar atslēdznieka instrumentiem konstruktīvi risināt problēmsituācijas
veikt metāla apstrādi un griešanu sadarboties un strādāt komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv