JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS


Kods: 2422 27


Darba saturs:
Jaunatnes lietu speciālists piedalās jaunatnes politikas veidošanā, izvērtē un izstrādā priekšlikumus tās pilnveidošanai un koordinē to īstenošanu, sadarbojas ar jaunatni, pārstāv un aizstāv viņu intereses, veicina jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedrības dzīvē. Viņš izstrādā jauniešu pasākumu gada plānu un organizē ieplānotā īstenošanu. Pēc pasākumiem speciālists lūdz aizpildīt aptaujas anketas, lai noskaidrotu dalībnieku viedokļus par pasākuma lietderību un kvalitāti, kas vēlāk palīdzētu vēl labāk organizēt nākamās aktivitātes, kā arī izstrādāt jauno darba plānu nākamajam gadam.
Jaunatnes darba vērtēšanai pašvaldībās speciālists izmanto vispārējos rādītājus, ko 2008. gadā izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija pēc jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018. gadam un labās prakses piemēriem Latvijas pašvaldībās, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dalībvalstīs. Rādītājos ietilpst šādas jomas: institucionālās sistēmas izveide un īstenošana darbam ar jaunatni, šā darba koordinācija, stratēģiski plānots darbs ar jaunatni, līdzekļu plānošana pašvaldības budžetā darbam ar jaunatni, jauniešu informētības palielināšana jaunatnes politikā un aktivitātēs, jauniešu līdzdalības nodrošināšana pašvaldības lēmumu pieņemšanā un jaunatnes organizācijās vai jauniešu iniciatīvu grupās, jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana, jauniešu sociālā aizsardzība, sabiedriskā kārtība un drošība, jauniešu rīcības atbilstība tiesiskām vai tikumiskām normām, viņu nodarbinātības, veselības un veselīga dzīvesveida jautājumu risināšana. Novērtējot šīs jomas, jaunatnes lietu speciālists izstrādā pašvaldības jaunatnes darba stratēģiju vai koordinē tās izstrādi. Tas ir plāns vairākiem gadiem ar noteiktiem mērķiem, to sasniegšanas posmiem un veidiem.
Jaunatnes politikas izstrādē speciālists sadarbojas ar pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kurā ir iekļauti pašvaldības speciālisti darbā ar jaunatni, jaunatnes organizāciju un iniciatīvu grupu pārstāvji, valsts pārvaldes iestāžu teritoriālo struktūrvienību un jauniešu domes un skolēnu un studentu pašpārvalžu pārstāvji.
Pašvaldībā jaunatnes lietu speciālists organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus jauniešiem par viņiem aktuāliem tematiem, izglīto šajās tēmās pats vai pieaicina atbilstīgus speciālistus, piemēram, karjeras izvēles, izglītības, veselīga dzīvesveida, kultūras, sporta un citās jomās.
Jaunatnes lietu speciālists konsultē jauniešus arī par jaunatnes politikas jautājumiem, palīdz izstrādāt un īstenot projektus, iesaista viņus brīvprātīgo darbā Latvijā vai ārvalstīs. Speciālists sniedz padomus organizāciju un pasākumu veidošanā un organizēšanā, palīdz jauniešiem apzināties un attīstīt savas individuālās spējas un atrast veidus, kā dot savu ieguldījumu pašvaldības jaunatnes dzīves situācijas uzlabošanā. Jaunatnes lietu speciālists nav pedagogs, viņš nemāca jauniešus, bet gan atbalsta viņus un veido tādu vidi, kurā jaunieši izjustu motivāciju īstenot savas idejas un kur apkārtnes iedzīvotāji šos jauniešus atbalstītu. Viņš koordinē arī starptautisko sadarbību jaunatnes politikas jomā.
Valsts pārvaldes iestādē jaunatnes lietu speciālists izstrādā valsts līmeņa jaunatnes politikas un stratēģijas dokumentus, izvērtē un uzrauga to īstenošanu. Sadarbojas ar pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem, ar nacionālām jauniešu organizācijām un valsts iestādēm, ar starptautiskām jaunatnes organizācijām, izglītības iestādēm un interešu centriem, nodrošina pašvaldību plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas metodisku vadību darbā ar jaunatni.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Jaunatnes lietu speciālists darbā lieto biroja tehniku (datoru, printeri, kopēšanas iekārtu, skeneri, projektoru, faksu), pasākumu dokumentēšanai un radošu projektu īstenošanai arī fotoaparātu un videokameru. Konkrētu projektu īstenošanai var būt nepieciešams sporta un tūrisma inventārs, mūzikas atskaņošanas un apgaismes iekārtas u.c.


Darba apstākļi:
Jaunatnes lietu speciālists pamatā strādā biroja tipa telpās. Darba jautājumos bieži dodas uz jauniešu centriem, pašvaldības komisijām un komitejām, valsts un pašvaldību iestādēm, skolām, augstskolām, sabiedriskām organizācijām. Daļu darba uzdevumu speciālists pilda ārpus telpām, kad tiek rīkotas nometnes vai plānoti pasākumi uz brīvdabas skatuves, parkos, pilsētas vai lauku vidē. Jāņem vērā, ka jauniešu un viņu organizāciju pasākumi parasti notiek vakaros vai brīvdienās un bieži tajos jāpiedalās arī jaunatnes lietu speciālistam. Starptautiskās sadarbības jomā jaunatnes lietu speciālists piedalās dažādos pasākumos, semināros, konferencēs, darba grupās ārvalstīs.


Darba iespējas:
Jaunatnes lietu speciālists var strādāt pašvaldības domē, pašvaldību izglītības pārvaldēs, bērnu un jauniešu centros, jaunatnes iniciatīvu un veselības centros, kultūras un atpūtas centros, Izglītības un zinātnes ministrijā. Jaunatnes lietu speciālista izglītība, zināšanas un prasmes var būt ļoti noderīgas darbam nevalstiskās organizācijās un privātuzņēmumos, kas strādā ar jaunatni vai ar jauniešiem saistītiem jautājumiem.


Nepieciešamā izglītība:
Lai sāktu strādāt par jaunatnes lietu speciālistu, ir nepieciešama augstākā izglītība, bet divu gadu laikā pēc darba uzsākšanas jāapgūst šā speciālista mācību programma ne mazāk kā 80 akadēmisko stundu apjomā. Šo prasību izvirza 2008. gada 16. decembrī apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi nr. 1047 „Jaunatnes lietu speciālistu apmācību kārtība”. Jaunatnes lietu speciālistu mācību programmu var vadīt personas, kurām ir tiesības īstenot pieaugušo izglītības programmas. 2010. gadā to darīja SIA „Personāla izglītības centrs „Agenda”” un Latvijas Pašvaldību mācību centrs. Iegūt jaunatnes lietu speciālista profesionālo kvalifikāciju var arī maģistrantūrā. Informācija par nepieciešamajām mācībām un cita darbam noderīga informācija ir atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas portālā www.jaunatneslietas.lv. Kopējais mācību ilgums četri līdz seši gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Ikvienam, kurš vēlas strādāt par jaunatnes lietu speciālistu, jābūt ieinteresētam jauniešu problēmu risināšanā, viņu dzīvesveida, kultūras, sporta, izglītības un nodarbinātības aktualitātēs. Tāpat topošajam speciālistam jāzina, ka starp jauniešiem (personām vecumā no 13 līdz 25 gadiem) ir arī dažādas īpaši atbalstāmas grupas – jaunieši ar invaliditāti, bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie, jaunieši bez pamatizglītības, policijas redzeslokā nonākušie, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie, jaunieši, kuri ir atkarīgi no psihotropām vielām, un citas grupas. Katrai šādai grupai ir savas atšķirīgas intereses un vajadzība pēc atbalsta. Tātad, pirms izvirzīt sev mērķi kļūt par jaunatnes lietu speciālistu, svarīgi ir pārdomāt, vai spēsi savas uzmanības lokā ietvert daudz atšķirīgu darbības virzienu atbilstīgi jauniešu specifiskajām problēmām un vai esi tolerants un iecietīgs.
Tā kā jaunatnes lietu speciālista darbā ietilpst starptautiskās sadarbības un jaunatnes politikas veidošana atbilstīgi starptautiskiem pamatvirzieniem, tad šim darbam nozīmīgi ir apgūt svešvalodas, it sevišķi, krievu, angļu un vācu valodu.
Ja esi skolnieks un nākotnē vēlies strādāt šajā profesijā, tad iesaisties skolēnu pašpārvaldes darbā, piedalies jauniešu zinātniski pētnieciskajā darbā par jauniešiem aktuāliem jautājumiem skolā vai novadā, esi aktīvs pašdarbības un interešu izglītības jomā, piedalies projektu izstrādē. Pārbaudi savas līdera spējas, organizējot pasākumus klasesbiedriem vai draugiem. Skolā pievērs uzmanību valodu apguvei, sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetiem (īpaši psiholoģijai, politikai un tiesībām, ētikai), sportam, mūzikai un vizuālajai mākslai.
Ja esi students, rūpīgi apgūsti studiju kursus pedagoģijā, psiholoģijā, tiesībās, projektu vadībā, veselības un veselīga dzīvesveida jautājumos. Ja šajās jomās studiju programma kursus nepiedāvā, tad izmanto iespēju tos apgūt kā izvēles kursus. Esi aktīvs studentu pašpārvaldes, jauniešu neformālo grupu dalībnieks, piedalies brīvprātīgajā darbā jauniešu organizācijās vai starptautiskās apmaiņas programmās. Iepazīsties ar vietējiem un Eiropas Savienības jaunatnes politikas dokumentiem.
Ja vēlies apgūt šo profesiju papildus esošajai, tad izskati iespējas studēt jaunatnes lietu speciālista izglītības programmā (80 akadēmisko stundu) vai maģistra studiju programmā, kas nodrošina jaunatnes lietu speciālista profesionālo kvalifikāciju. Vari mācīties tālākizglītības kursos pedagoģijā, psiholoģijā, jauniešu veselības jautājumos, komercdarbībā, tiesībās, saskarsmē un jaunatnes politikas pamatos, projektu vadībā, vides zinību pamatos un jauniešu neformālajā izglītībā, jo tos tad uzskatīs kā apgūtus atbilstīgi jaunatnes lietu speciālista mācību programmai.
Jaunatnes lietu speciālistam jābūt labā fiziskā un sportiskā formā, aktīvam un uzņēmīgam, ar plašu redzesloku, labam plānotājam, stratēģim un ar lieliskām saskarsmes spējām. Sīkāk savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību jaunatnes lietu speciālista profesijai vari izvērtēt prasmju lapā.


Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

darbs ar cilvēkiem jauniešu politikas un kultūras aktualitātes
darbs, kas prasa uzņēmību un iniciatīvu veselīgs dzīvesveids
radošs darbs pasākumi, to plānošana
darbs izglītošanas jomā sabiedriskās aktivitātes

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums uzņēmība emocionalitāte
izpalīdzība enerģiskums bagāta iztēle
pacietība ekstraversija* neatkarība
atbildība optimisms atklātība
sabiedriskums valdonība oriģinalitāte
taktiskums pašapziņa elastīgums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

ieinteresēt un iesaistīt cilvēkus pasākumos pamatot savu un respektēt citu viedokli
koordinēt daudzu cilvēku darbu izstrādāt pasākumu, projektu un programmu plānu, saturu un darba metodes
risināt konfliktus precīzi un skaidri izteikt domas
pārliecināt organizēt pasākumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv