JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU (IT) PAKALPOJUMU PĀRVALDĪBAS PROCESU KONSULTANTS


Kods: 2529 03


Darba saturs:
Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants ir ļoti augsti kvalificēts IT speciālists, kurš konsultē IT pakalpojumu sniedzējus šā darba jautājumos. Viņš tehniski sagatavo priekšlikumus IT pakalpojumu pilnveidošanai un to sniegšanas procesam, lai novērstu kādu esošu problēmu un sekmētu uzņēmuma attīstību. Pasūtītājs nosaka pakalpojumu inovāciju gaitā sasniedzamo rezultātu, bet IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants izskaidro procesa izstrādi un/vai tā ieviešanu.
Ja uzņēmums ir liels, kas sniedz daudzus un dažādus IT pakalpojumus, tad pārvaldīt šo procesu bez standartizētām procedūrām ir ļoti grūti. Daudziem procesiem katram ir savas funkcijas un uzdevumi kopējā mērķa sasniegšanā,1 un ar to standartizāciju arī nodarbojas IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants. Jāpiebilst, ka klients, kuram tiek sniegtas konsultācijas, var būt gan kāds no uzņēmuma darbiniekiem, gan citi uzņēmumi vai iestādes. Procesu konsultantu varētu salīdzināt ar finanšu auditoru, kurš veic finanšu revīziju uzņēmumā, tikai konsultants to dara IT jomā.
IT pakalpojumu pārvaldība ir uz uzņēmuma kopējo procesu un pakalpojumiem orientēta pieeja.
Šo pakalpojumu piegādātāji mūsdienās vairs nevar domāt tikai par tehnoloģiskiem jautājumiem un IT nodaļas problēmām, viņiem jāspēj nodrošināt kvalitāti ar labāko iespējamo rezultātu klientam sniegtajiem pakalpojumiem (informācijas sistēmu administrēšana, profilakse, automatizācija, programmēšana un audits, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzstādīšana, apkalpošana un pielāgošana, informācijas aizsardzība un tās droša glabāšana u.c.). Pakalpojuma pārvaldības procesā ietilpst plānošana, koordinēšana, vienošanās, uzraudzība un nepārtrauktu pakalpojumu uzlabojumu iespēju izskatīšana par saprātīgu maksu. Pakalpojuma vadītājam vai konsultantam par serveriem, tīkliem, informāciju sistēmām, pakalpojuma nozīmi uzņēmējdarbībā ir pieejama visa informācija kopumā.
Mūsdienīgos uzņēmumos IT pakalpojumu sniegšanas līmeni mēra ļoti precīzi. Viens no populārākajiem IT procesa pārvaldes modeļiem ir ITIL modelis,2 ar kuru var radīt optimālāko vidi IT procesu nodrošināšanai un kontrolei un uzlabot darba kvalitāti kopumā. Tātad, lai sasniegtu uzņēmējdarbības mērķi, svarīgi ir sākotnējie nosacījumi un apstākļi. Ja uzņēmums, izmantojot ITIL, iegūst IT pakalpojumus nepieciešamajā kvalitātē, tad arī klientiem sniegtie pakalpojumi būs augstā līmenī. ITIL ietilpst arī IT pakalpojumu kvalitātes pastāvīga mērīšana un pilnveidošana, ņemot vērā uzņēmējdarbības mērķus un klientu vajadzības. ITIL ir reāla IT atbalsta sistēma.
Konkrētu darba uzdevumu IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultantam dod pasūtītājs, un tie var būt atšķirīgi. IT sistēmas – aparatūra, programmatūra, infrastruktūra un cilvēki – katra ir atšķirīga, bet kopējā procesā ieņem noteiktu nozīmi. Konsultanta darbs var būt daļa no uzņēmuma attīstības koncepcijas, jo viņš pēta attiecīgā brīža situāciju uzņēmumā, analizē ne tikai IT jomu, bet arī citus tā procesus, un izstrādā priekšlikumus, ko un kā vajadzētu pilnveidot kopējā darbā.
IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants galvenokārt strādā ar projektiem, kas nozīmē, ka pasūtītājs noslēdz līgumu ar konsultantu par konkrēta uzdevuma īstenošanu noteiktā laikā. Projektam ir noteikts sākuma un izpildes termiņš, un tā ilgums var būt daži mēneši vai pat vairāki gadi. Kopīgi izveidotā projekta darba plānam ir atsevišķi posmi, kad jāpaveic konkrēts darbs, tādēļ projekta laikā IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants tiekas ar klientu, lai parādītu šā atsevišķā darba posma rezultātus.
Procesu konsultanta darbā ļoti nozīmīgas ir saskarsmes un pārrunu prasmes, jo sadarbībā ar klientiem var rasties dažādas situācijas. Jāprot izklāstīt sarežģītus jautājumus tiem cilvēkiem, kuri nepārvalda IT jomu, jāprot arī prezentēt savas idejas un tās pamatot. IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants var strādāt arī par pasniedzēju augstākās izglītības iestādēs un dažādos mācību centros. Tie speciālisti, kuri vada mācības vai organizē nodarbības, var veidot arī mācību materiālus un kursus interneta vidē.

1 Atkarībā no biznesa modeļa un/vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas procesus uzņēmumā var noteikt dažādi. Piemēram, var sadalīt šādi – personāla procesi, finanšu, ražošanas, kvalitātes nodrošināšanas procesi, arī IT pakalpojumu pārvaldība u.c.


2 IT Infrastructure Library, tieši tulkojot – informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēka, turpmāk (ITIL). Tas ir IT pakalpojumu pārvaldības labākās prakses apkopojums, kas ir pamats IT pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā vai iestādē. ITIL ir saistāms ar ISO 20000 standartu, kas ir viena no kvalitātes pārvaldības sistēmām.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants visvairāk izmanto datoru un biroja datorprogrammas Word, Excel, Powerpoint, Visual Studio (procesa shēmas apraksti), internetu, projektoru, arī viedtāfeli – interaktīvo tāfeli.


Darba apstākļi:
IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants strādā biroja vai mācību telpās un auditorijās. Parasti viņa darba dienas ilgums ir astoņas stundas, taču projekta laikā darbs dažkārt var būt arī nenormēts.


Darba iespējas:
IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants var strādāt par projekta vadītāju konsultatīvā uzņēmumā, kas specializējies IT sistēmās, arī lielos un vidējos uzņēmumos, kur ir atsevišķa nodaļa, kas pilnveido IT procesus. Viņš var strādāt par pasniedzēju augstākās izglītības vai tālākizglītības iestādēs, kļūt par pašnodarbinātu personu un dibināt uzņēmumu.


Nepieciešamā izglītība:
Šajā profesijā nepieciešama augstākā izglītība IT vai ar to saistītā jomā (studiju ilgums ir četri gadi), vēlams maģistra grāds (studiju ilgums ir viens ar pusi līdz divi ar pusi gadu). Svarīgas ir ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī praktiskā darba pieredze IT jomā. Dažādos tālākizglītības kursos ieteicams apgūt ekonomikas vai uzņēmējdarbības pamatus, zināšanas par projektu un kvalitātes vadību, psiholoģiju un lietišķo saskarsmi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultantam ļoti svarīga ir spēja domāt analītiski un loģiski, lai izanalizētu procesu un izdarītu pareizos secinājumus. Jāprot strādāt ar lielu informācijas daudzumu, jābūt vēlmei un prasmei runāt ar klientu viņam saprotamā veidā un izprast viņa vajadzības. Jāprot strukturēt un loģiski izklāstīt savas domas, argumentēt un uzstāties auditorijas priekšā.
IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultantam jāpiemīt iniciatīvai, jāpiedāvā vairāki risinājumi. Ierosinot pārmaiņas uzņēmuma ikdienas darbā, konsultantam jābūt gatavam saskarties ar darbinieku pretestību, tāpēc jāspēj pārliecināt par savu ieteikumu noderīgumu. Ja nav iespējams izpildīt kādas klienta vēlmes, tad saskarsmē ar viņu svarīgi būt koncentrētam un nosvērtam.
Nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas, jo profesionālā literatūra IT jomā pamatā ir angļu valodā, arī vēlmei pastāvīgi mācīties un papildināt savas zināšanas. Darbā svarīgi ir iekļauties noteiktajā laikā.
Ja esi skolnieks, tad darbojies programmēšanas pulciņos, interesējies par jaunākajām IT tehnoloģijām, veido mājaslapas, lasi IT jomas žurnālus un mācies angļu valodu. Daudz informācijas vari iegūt internetā. Apmeklē Ēnu dienas IT uzņēmumos, pavēro, kā strādā programmētāji un citi IT speciālisti.
Ja esi students, līdzās studijām IT jomā apgūsti uzņēmējdarbības pamatus un stratēģiju. Lasi profesionālo literatūru par IT sistēmu veidošanu uzņēmumā. Vari pieteikties praksē kādā IT nodaļā vai citur. Daudzi uzņēmumi ārvalstīs piedāvā prakses vietas tieši studentiem.
Ja vēlies pārkvalificēties un esi strādājis par IT pakalpojumu vadītāju vai speciālistu, vari mācīties tālākizglītības programmās, īpaši ITIL modeli, projektu un kvalitātes vadību. Reizēm liela nozīme ir atsauksmēm no iepriekšējās darba vietas. Un daudz kas būs atkarīgs no iepriekšējās darba pieredzes un spējām apgūt ko jaunu.
IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultantam nepārtraukti jālasa profesionālā literatūra, jāinteresējas par uzņēmuma un kvalitātes pārvaldību. Ja strādā par pasniedzēju, vari iestāties doktorantūrā un iesaistīties dažādos projektos.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PROJEKTU VADĪTĀJS

SISTĒMANALĪTIĶIS

PIELIETOJUMA ADMINISTRATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

informācijas tehnoloģijas IT pakalpojumu veidi
uzņēmējdarbības vadība pakalpojumu kvalitātes jautājumi
IT vadības sistēmas problēmsituāciju risināšanas veidi
programmēšana sadarbība komandā

Man raksturīgas šādas īpašības:

apdomība analītiskums lietišķums
savaldība komplicētība* godīgums
neatlaidība neatkarība radošums
praktiskums sistemātiskums** enerģiskums
disciplinētība racionalitāte*** pašapziņa
prasīgums akurātums sabiedriskums

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprast IT sistēmas un procesus uzņēmumā sagatavot IT tehnisko dokumentāciju
strādāt ar klientiem plānot un organizēt savu darbu
izstrādāt projektu konstruktīvi risināt problēmsituācijas
novērtēt IT pakalpojumu kvalitāti veidot labu saskarsmi un sadarboties komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv