JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESAISTES INŽENIERIS


Kods: 2142 33


Darba saturs:
Inženierkomunikāciju1 piesaistes inženiera pamatuzdevums ir nodrošināt būvprojektu saskaņošanu ar esošo inženierkomunikāciju infrastruktūru2 un rūpēties par infrastruktūras sistēmu vienotu un loģisku attīstīšanu. Viņš arī nosaka, kādā veidā un kur iespējams šķērsot vai pieslēgties esošajām inženierkomunikāciju sistēmām, piemēram, kanalizācijas cauruļvadiem vai ūdensvadam.
Kad pasūtītājs vēlas būvēt ēku, viņš raksta iesniegumu pašvaldībai celtniecības atļaujas saņemšanai, kuru inženierkomunikāciju piesaistes inženieris izvērtē un salīdzina pasūtītāja vēlmes ar zemesgabala tuvumā esošo inženierkomunikāciju infrastruktūru. Pēc tam nosaka, vai ir iespējams šīs vēlmes īstenot, piemēram, vai namā būs iespējams nodrošināt gāzes, ūdens un elektrības padevi, vai varēs namu pievienot pilsētas kanalizācijas sistēmai. Izvērtējot situāciju, inženieris noformulē darba uzdevumu visiem projektēšanas posmiem, kas saistīti ar inženierkomunikācijām.
Kad inženierkomunikāciju piesaistes inženieris saņem jau gatavu projektu, viņš pārbauda tā atbilstību Vispārīgo būvnoteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un saderību ar esošajām inženierkomunikāciju sistēmām. Ja tiek atrasti kādi trūkumi vai kļūdas, inženieris tos uzskaita un lūdz projektētājam veikt labojumus. Ja viss projektā atbilst prasībām, tad projekta inženierkomunikāciju daļa tiek apstiprināta un apstiprinātu projektu inženierkomunikāciju piesaistes inženieris ievieto kopējā datu bāzē.
Pašvaldībā strādājošs inženierkomunikāciju piesaistes inženieris izskata visus projektus, kas saistīti ar inženierkomunikācijām – ne tikai ēku, bet arī ielu apgaismojuma un ūdensvadu būvi, iesakot veiksmīgāko un pašvaldībai finansiāli izdevīgāko projektu gadījumos, kad pasūtītājs ir pašvaldība, vai arī esošajai infrastruktūrai piemērotāko projektu, ja pasūtītājs ir privāta vai juridiska persona. Kopā ar būvprojektu saskaņošanu inženierim jāveic arī topogrāfisko plānu uzturēšana un karšu saskaņošana ar Valsts zemes dienestu.
Pilsētas pašvaldībā strādājošs inženierkomunikāciju piesaistes inženieris sagatavo plānošanas un arhitektūras uzdevumus visu veidu jaunu un rekonstruējamu transporta būvju, ielu un teritoriju inženiertehniskajai sagatavošanai, kā arī inženierkomunikāciju projektēšanai. Tāpat viņš organizē vai pasūta inženierkomunikāciju ierīkošanu un piesaistīšanu, piemēram, elektrolīniju ievilkšanu.
Atkarībā no specializācijas, piemēram, siltumenerģētikā vai ūdensapgādē, inženierkomunikāciju piesaistes inženierim reizēm jāveic arī kādi specifiskāki darbi, piemēram, strādājot siltumenerģētikas jomā – siltumpadeves punktu apsekošana, apkures ūdens padeves sistēmas darbības kontrole, noplūdes gadījumu konstatēšana un novēršana. Inženieris izskata un izvērtē esošo un izstrādājamo pilsētbūvniecisko dokumentāciju, inženierbūvju tehniskos risinājumus un sniedz konsultācijas par pilsētas inženierinfrastruktūras objektu projektēšanas un būvniecības jautājumiem.
Būvuzņēmumā strādājošs inženierkomunikāciju piesaistes inženieris izstrādā inženierkomunikāciju piesaistes projektu atbilstīgi likumdošanas normām un saskaņo projektus pašvaldības struktūrvienībās. Galvenokārt viņš strādā ar dokumentiem, tomēr reizēm nākas apspriest projekta īstenošanas iespējas ar klientiem.

1 Ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem (piemēram, elektrības vadu un kabeļu tīkli, ūdensvada cauruļu tīkli).


2 Sakaru, enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēma un tās izkārtojums kādā teritorijā.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Galvenais inženierkomunikāciju piesaistes inženiera darba instruments ir dators ar dažādām projektēšanas datorprogrammām, piemēram, AutoCAD un MicroStation. Lai atrastu nepieciešamās likuma normas un būvnoteikumus, bieži jāiedziļinās arī internetā. Šie inženieri strādā arī ar būvprojektu sējumiem, kas rakstīti uz papīra.


Darba apstākļi:
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris strādā astoņu stundu darba dienu, un darbs galvenokārt norit birojā, pieņemot apmeklētājus un iedziļinoties projektos. Reizēm viņi dodas apsekot objektus dabā.


Darba iespējas:
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris var strādāt pašvaldību būvvaldēs, kā arī būvniecības uzņēmumos un projektēšanas birojos.


Nepieciešamā izglītība:
Inženierkomunikāciju piesaistes inženierim nepieciešama augstākā izglītība būvniecības jomā. Mācību ilgums – trīs līdz četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē projektēšana un māju labiekārtošana? Vai patīk darboties ar rasējumiem, shēmām un dažādiem dokumentiem? Inženierkomunikāciju piesaistes inženiera darbā liela nozīme ir diplomātijai – spējai veiksmīgi sarunāties ar cilvēkiem, lai rastu labākos risinājumus, tādēļ jāspēj domāt plaši, ņemot vērā visu iesaistīto pušu intereses un argumentus.
Ja esi skolnieks, tad meklē iespējas Ēnu dienu laikā sekot kādam inženierkomunikāciju piesaistes inženierim, kā arī apmeklē atvērto durvju dienas augstskolās, kur piedāvā iegūt būvinženiera profesionālo kvalifikāciju. Skolā pievērs uzmanību fizikas, matemātikas, informātikas un tehniskās rasēšanas apguvei. Jau laikus vari pašmācībā vai kursos apgūt projektēšanas datorprogrammas, piemēram, AutoCad.
Ja esi students, tad meklē prakses vietu savas pilsētas būvvaldē vai kādā projektēšanas birojā. Īpašu uzmanību pievērs likumu un normatīvo aktu izpētei – labas likumdošanas zināšanas ļaus ievērojami ātrāk un kvalitatīvāk strādāt, kā arī labi sevi parādīt prakses vietā. Izmanto informācijas resursus Latvijas Būvinženieru savienības mājaslapā www.building.lv, kur ir pieejami arī žurnāla Būvinženieris izdevumi.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tev nepieciešama būvniecības vai līdzvērtīga tehniskā izglītība. Ja tāda ir, tad pašmācībā vai īpašos kursos iespējams apgūt nepieciešamo informāciju par likumiem, kas nosaka inženierkomunikāciju piesaistes kārtību. Iespējams iegūt maģistra grādu kādā inženiertehniskā jomā, kā arī uzzināt vairāk informācijas Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienības mājaslapā www.lsgutis.lv.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari mācīties specializētos semināros un kursos, kurus rīko augstskolas un lielie uzņēmumi, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju risinājumiem.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

BŪVINŽENIERIS

HIDROTEHNIKAS BŪVINŽENIERIS

ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

projektēšana un labiekārtošana datora grafiskās programmas
inženierkomunikāciju dokumenti tehniskie rasējumi
pārbaudes un kontrole fizika un informātika
inženierkomunikāciju veidi un risinājumi likumdošana celtniecības jautājumos

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte vērīgums
lietišķums disciplinētība komplicētība*
pielāgošanās spēja rūpīgums kritiskums
praktiskums apdomība racionalitāte**
zinātkāre izlēmība neatkarība
neatlaidība savaldība sistemātiskums***

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt un izstrādāt tehniskus rasējumus diskutēt un pamatot savu viedokli
iedziļināties detaļās, pamanīt nesakritības orientēties un pārzināt likumdošanu
izvērtēt projekta atbilstību normatīvo dokumentu prasībām izstrādāt inženierkomunikāciju piesaistes projektu
sadarboties ar cilvēkiem un konsultēt domāt telpiski

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv