JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS


Kods: 2359 07


Darba saturs:
Interešu izglītībā ietilpst nodarbības kultūras jomā, tehniskajā jaunradē, apkārtējās vides izzināšanā, darbs ar jaunatni, sports un citas ārpusskolas aktivitātes, kurās cilvēkam neatkarīgi no vecuma ir iespēja uzzināt daudz jauna, attīstīt vēlamās prasmes un iemaņas. Interešu izglītības skolotājs strādā ar jauniem cilvēkiem lielākoties skolas vecumā, taču viņš var organizēt un vadīt attiecīgās izglītības nodarbības arī pieaugušajiem vecumā līdz 25 gadiem.
Skolotājs izstrādā mācību programmu vienam gadam, kurā detalizēti raksturo konkrētās izglītības jomas nodarbību saturu, vada nodarbības atbilstīgi izstrādātajam plānam un pēc gada programmu papildina ar jaunumiem attiecīgajā jomā.
Interešu izglītības skolotājs māca bērniem vai jauniešiem šajā programmā paredzētās prasmes un iemaņas, cenšoties nodrošināt labu šo zināšanu apguvi. Nodarbību laikā skolotājs uzdod audzēkņiem veikt dažādus uzdevumus pēc izstrādātās programmas, lai viņi iemācītos tajā paredzēto un lietderīgi un interesanti pavadītu savu brīvo laiku.
Izglītības skolotāja darbdiena parasti sākas pēcpusdienā, kad jaunieši ir beiguši mācības vispārizglītojošās skolās. Skolotājam skaidri jāzina katras viņa vadītās mācību dienas darbu secība to nosaka izstrādātā programma. Pirms nodarbībām skolotājs sagatavo attiecīgai dienai nepieciešamos materiālus, aprīkojumu, iekārto telpu atbilstīgi tās dienas tematam un mērķim. Darbā pēc iespējas jāatrod individuāla pieeja katram audzēknim un jācenšas viņu ieinteresēt. Nodarbību sākumā jāpārrunā iepriekš darītais un mācītais, jāizskaidro esošās nodarbības saturs, ja nepieciešams, pirms praktiskām nodarbēm jāsniedz neliela teorētiskā informācija par dienas tematu. Ja nodarbībās bērni izmanto bīstamus priekšmetus (šķēres un nažus) un vielas (karstu līmi), interešu izglītības skolotājs pamāca, kā ar tiem apieties, un lūdz bērnus parakstīties darba drošības instrukciju ievērošanas žurnālā. Tajā skolotājs atzīmē arī nodarbību apmeklējumus, lai sekotu līdzi, ko un cik daudz katrs bērns ir apguvis. Pēc nodarbībām audzēkņi tiek aicināti sakopt savu darba vietu. Interešu izglītības nodarbību apmeklētāju uzcītību un veikumu skolotājs novērtē mutiski, taču tie netiek vērtēti ar atzīmi.
Tā kā interešu izglītībā ietilpst arī pedagoģija, tad skolotājs savā darbā izmanto dažādas pedagoģijas metodes, lai darbu ar audzēkņiem varētu veikt efektīvāk un viņu ieguvums interešu izglītības nodarbībās būtu pēc iespējas vērtīgāks. Skolotājs izglīto audzēkņus arī sociālajā jomā, mācot viņus savstarpēji sastrādāties un sadarboties, plānot katra darba secību, tā attīstot jaunajos cilvēkos prasmi organizēt savu ikdienu.
Tā kā interešu izglītība atšķirībā no vispārējās, ko audzēkņi apgūst skolā, ir brīvprātīga un ir ārpusskolas (ārpusklases), tad skolotāja darbā ietilpst arī radīt audzēkņos interesi par konkrēto apgūstamo jomu, lai jaunie cilvēki būtu motivēti pilnveidot savas iemaņas un attīstīt tās arī nākotnē.
Interešu izglītības skolotāja darba ikdiena atšķiras atkarībā no nodarbību virziena un veida.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Interešu izglītības skolotāja darba instrumenti un aprīkojums atšķiras atkarībā no nodarbību mērķa un satura. Tātad tā ir vizuāli plastiskā māksla, rokdarbi, galdniecība, modelēšana, dejošana, dziedāšana, teātris, mūzika, šahs, valodu apguve, sports vai vēl kas interesants jauniešiem. Katra veida nodarbībās tiek izmantots attiecīgais tehniskais aprīkojums vai instrumenti, kas nepieciešami veicamajam darbam. Tā var būt karstā līme lidmodeļu vai floristikas nodarbībās, sporta inventārs, mūzikas instrumenti, tērpi u.tml. Reizēm tiek izmantota tāfele, lai uzskatāmi izskaidrotu audzēkņiem veicamā darba secību un saturu.


Darba apstākļi:
Interešu izglītības skolotājs strādā telpās, kas iekārtotas radoši un tēmai atbilstīgi. Pārsvarā nodarbības notiek darbnīcu tipa telpās, kuras iekārtotas tā, lai audzēkņi varētu brīvi darboties un attīstīt savas spējas (mākslas, amatniecības, tehniskās jaunrades nodarbības) vai mēģinājumu zālēs, kurās ir iespēja brīvi kustēties (deju un mūzikas nodarbības). Atsevišķas tematiskas nodarbības var notikt ārpus telpām. Šā skolotāja darba laiks ir darbdienu pēcpusdienas un vakari, reizēm nedēļas nogales. Nodarbību darba telpas parasti atrodas pilsētās vai vietās, kas ir tuvu apdzīvotai vietai, lai tās būtu ērti sasniedzamas jebkuram audzēknim.


Darba iespējas:
Interešu izglītības skolotājs strādā bērnu un jauniešu centros, pirmsskolas, vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, interešu izglītības iestādēs – mākslas, mūzikas skolās u.tml. Viņš var būt arī pašnodarbināta persona un vadīt privātas nodarbības, kā arī strādāt privātajās izglītības iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Interešu izglītības skolotājam ir nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība, kuras ieguves ilgums ir trīs līdz četri gadi. Ja personai ir profesionālā vidējā izglītība (vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim) vai augstākā izglītība un minētā persona strādā par interešu izglītības pedagogu, tad jāiegūst sertifikāts profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvē. Izglītības prasības ir noteiktas 03.10.2000.g. MK noteikumos nr. 347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Ja vēlies strādāt par interešu izglītības skolotāju, tad vispirms izvērtē, vai tevi interesē darbs ar bērniem, jauniešiem un pedagoģija. Tāpat izvērtē, kādā jomā tev ir vai vēlies iegūt īpašas zināšanas un prasmes, piemēram, kādā no mākslas veidiem, tehniskajā jaunradē, sportā vai amatniecībā. Interešu izglītības skolotājam jāizstrādā mācību programma un tajā sīki jāraksturo katras nodarbības saturs, tādēļ pārdomā, vai tev patīk izstrādāt detalizētus plānus un īstenot tos.
Interešu izglītības skolotājam jāpiemīt vairākām svarīgām personības īpašībām: saskarsmes spējām, pacietībai, savaldīgumam, iejūtībai, pozitīvai attieksmei pret notiekošo un radošām spējām. Skolotājam jāspēj cilvēkus ieinteresēt, aizraut, vadīt, mācīt un organizēt.
Ja esi skolnieks, piedalies interešu izglītības nodarbībās un attīsti savas radošās spējas un prasmes. Atbilstīgi savai interešu jomai arī skolā pievērsies attiecīgo mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, piemēram, dabas zinībām, svešvalodām, informātikai, sportam vai mākslai. Attīsti prasmi mācīt, izskaidrojot mācību vielu klasesbiedram, kuram priekšmets sagādā grūtības, vai jaunākajam brālim vai māsai. Attīsti organizatora spējas, plānojot un sagatavojot pasākumus draugiem vai klasesbiedriem.
Ja esi students, velti laiku savam hobijam, jo tieši tas var pārtapt par tavu profesionālās darbības jomu interešu izglītībā. Ja vēlies darboties kādā jaunā interešu izglītības jomā, tad vispirms savas pašvaldības izglītības pārvaldē noskaidro, kādās trūkst skolotāju, un novērtē savu interesi un spējas darboties kādā no tām.
Ja vēlies turpināt savu profesionālo izaugsmi, tad sāc mācīties tālākizglītības kursos pedagoģijā, psiholoģijā, interešu izglītības jomā vai izskati iespējas studēt maģistrantūrā. Par pedagogu turpmākām izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs vari uzzināt Valsts izglītības satura centra mājaslapā internetā http://visc.gov.lv/index.shtml.
Ja vēlies pārkvalificēties, iepazīsties ar interešu izglītības sadaļu Valsts izglītības satura centra mājaslapā. Izvērtē, kādā jomā – dejas, mūzika, vizuālā māksla, teātra māksla, tehniskā jaunrade, folklora, vides izglītība u.c. – tev ir īpašas zināšanas un prasmes. Iepazīsties ar Valsts izglītības satura centra mājaslapā esošajiem metodiskajiem materiāliem interešu izglītības jomā, izmanto ieteikumus šādas programmas izstrādei, sagatavojot savu piedāvājumu. Iepazīsties ar Izglītības un zinātnes ministrijas 13.04.2000.g. ieteikumiem nr. 1 „Bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipi” un Ministru kabineta 28.08.2001.g. noteikumiem nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

VIDĒJAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

darbs ar jauniem cilvēkiem līderība, grupas vadība
radošs darbs pasākumu organizēšana
mūzika, māksla, literatūra sports, amatniecība, tehniskā jaunrade
pedagoģija un psiholoģija kultūras dzīves aktualitātes

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums pacietība neatkarība
zinātkāre atbildīgums ideālisms
izpalīdzība izteiksmība pašapziņa
sabiedriskums elastīgums uzņēmība
uzstājība intuīcija* godkāre
taktiskums oriģinalitāte enerģiskums

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

aizraut un ieinteresēt cilvēkus paslavēt un izteikt atzinību
izskaidrot informāciju, mācīt norādīt uz kļūdām, neaizskarot kāda pašcieņu
plānot un ievērot laika grafiku iekārtot telpu ar pasākumam atbilstīgu vidi
organizēt pasākumus izstrādāt mākslas vai tehniskās jaunrades darbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv