JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.HIDROLOGS


Kods: 2114 10


Darba saturs:
Hidrologi strādā monitoringa un zinātniski pētnieciskajā jomā. Monitoringa jomā hidrologs Latvijas upēs izdara hidrometriskos mērījumus – ūdens līmeņa un straumes ātruma, ūdens temperatūras, ledus biezuma, hidroķīmiskos u.c, kā arī novēro ledus veidošanos, tā iešanu un dažādas citas dabas izpausmes. Dažkārt viņam jāvēro arī upes gultnes izskalojumu un sanesumu veidošanās procesi.
Lielākajā daļā hidroloģisko staciju mērījumus veic automatizēti, izmantojot ūdens līmeņa un temperatūras sensorus, kas pa mobilo sakaru tīklu nosūta informāciju uz Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra serveriem. Latvijā ir tikai deviņi hidroloģijas tehniķi, kuri veic mērījumus neautomatizētās hidroloģiskās stacijās. Hidroloģijas tehniķi darbā izmanto ūdens termometrus un ūdens līmeņa latiņas un vēro dabu. Monitoringa hidrometrisko mērījumu datus kontrolē un apstrādā konkrēto reģionu hidrologi, kuri izdara arī upju caurplūdes un noteces aprēķinus.
Ja hidrologs veic lauka darbus monitoringa jomā, viņš mēra upju caurplūdi dažādos gadalaikos, lai noteiktu sakarību starp ūdens līmeni un upes caurplūdi. Ikdienas režīmā ūdens līmeni mēra automātiskās iekārtas, bet caurplūdes mērījumi pagaidām vēl nav automatizēti. Pamatojoties uz caurplūdes mērījumiem, kas veikti augsta, zema un vidēja ūdens līmeņa apstākļos, pieredzējis hidrologs spēj aprēķināt upes noteci un caurplūdes režīmu katrai dienai. Hidrologs izstrādā arī mērījumu un novērojumu veikšanas instrukcijas, gatavo hidroloģisko staciju izvietojuma projektus.
Svarīga hidrologa darba daļa ir lietišķie aprēķini, tie raksturo upju hidroloģisko režīmu. Šādus aprēķinus veic gan monitoringa, gan zinātniski pētnieciskajā jomā strādājošie hidrologi, un tajos izmanto hidroloģiskās modelēšanas matemātiskās metodes, kas balstās uz meteoroloģisko un hidroloģisko mērījumu datiem un ļauj prognozēt upju noteces režīmu palu vai sausuma periodos.
Operatīvo īstermiņa hidroloģisko prognožu sastādīšanai hidrologs apkopo automātisko meteoroloģisko staciju tīkla atsūtītos meteoroloģisko mērījumu datus, kā arī prognožu daļas meteoroloģisko prognožu datus un hidroloģiskos datus par ūdens līmeni, ledus un sniega kārtas biezumu upju baseinā. Pēc šiem datiem hidrologs veido situācijas prognozi. Informācija tiek iekļauta periodiskajā biļetenā par hidroloģisko stāvokli Latvijā. Atkarībā no klienta vajadzības biļetenā iekļauj datus par vienu upi, par reģionu vai arī par visu Latviju.
Strādājot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģisko prognožu nodaļā, hidrologs sniedz uzņēmumiem un masu medijiem operatīvo hidroloģisko informāciju, piemēram, par palu bīstamību vai ledus iešanu upēs.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Hidrologi, kuri veic mērījumus upēs, izmanto laivas un strādā ar automātiskām līmeņa hidrostatiskās mērīšanas iekārtām, straumes ātruma mērītājiem jeb hidroloģiskajiem spārniņiem un ģeodēziskajiem nivelieriem. Hidrologi, kuri apkopo datus, strādā ar specializētām datorprogrammām un matemātiskiem hidroloģisko procesu modeļiem, kuros ietilpst automātisko meteoroloģisko un hidroloģisko staciju tīkla atsūtītie mērījumu dati.


Darba apstākļi:
Hidrologi un hidroloģijas tehniķi, kuri strādā izbraukuma brigādēs, hidrometriskos darbus veic ārā lauka apstākļos. Siltajā sezonā darbs ir patīkams, bet rudens, ziemas un pavasara periodā jārēķinās ar salu, lietu un sniegu. Lauka darba uzdevumi hidrologam jāveic jebkādos laika apstākļos un jāizdara visi nepieciešamie mērījumi. Hidrologi, kuri veic datu apstrādi, strādā birojā. Gatavojot operatīvās hidroloģiskās prognozes, hidrologiem palu periodā un lietusgāžu laikā jāspēj strādāt saspringtā diennakts režīmā, lai brīdinātu iedzīvotājus par augsta ūdens līmeņa un plūdu iespējamību upēs.


Darba iespējas:
Hidrologs var strādāt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, hidroloģijas stacijās, monitoringa un hidroloģisko pētījumu uzņēmumos. Upju hidroloģiskā režīma datus, kā arī gultnes veidošanās prognozes pielieto hidroinženierijas jomā, projektējot un ceļot ēkas upju tuvumā, tiltus, dambjus, hidroelektrostacijas, kuģu piestātnes, naftas un gāzes cauruļvadu pārejas upēs, līdz ar to hidrologs var strādāt hidroinženierijas vai hidrotehnisko būvju uzturēšanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Mācību iestādes, kur varētu apgūt tieši hidroloģiju, Latvijā nav, bet par hidrologu var strādāt, ja ir iegūta augstākā izglītība ģeogrāfijā vai vides un ūdenssaimniecībā. Liela daļa vecākās paaudzes hidrologu ir beiguši Krievijas Hidrometeoroloģisko universitāti Sanktpēterburgā (www.rshu.ru), turp studēt var doties arī tagad.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, cik daudz ūdens gada laikā iztek cauri Latvijai, kāpēc upes ir līkumotas un kāpēc tās aizsalst, sākot no krastiem? Vai tev patīk gan daba un ģeogrāfija, gan matemātika un statistika?
Hidrologam jābūt neatlaidīgam, precīzam, godīgam, ar apzinīgu attieksmi pret darāmo. Darbā jābūt uzmanīgam, jāprot koncentrēties datu apstrādei, lai nepieļautu neuzmanības kļūdas. Operatīvo prognožu sagatavošanā hidrologam būtiska ir analītiskā domāšana un spēja ātri pieņemt svarīgus lēmumus, kas ietekmē daudzu cilvēku saimniecisko darbību. Darbam lauka apstākļos ir svarīga fiziskā izturība un laba veselība.
Ja esi skolnieks, vēro dabu, apmeklē Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, lai iepazītos ar hidrologa darba apstākļiem. Tu vari iesaistīties arī Jauno ģeogrāfu skolas (http://www.jgs.lv/) aktivitātēs. Skolā cītīgi mācies ģeogrāfiju, fiziku, matemātiku un svešvalodas.
Attīsti fizisko izturību, nodarbojoties ar sportu un it sevišķi ar peldēšanu.
Ja esi students, tad pievērs lielāku uzmanību ar hidroloģiju saistīto priekšmetu apguvei un meklē prakses iespējas uzņēmumos, kur strādā hidrologi. Lasi papildu literatūru par hidroloģiju un atrodi iespēju papildus apgūt matemātiskās modelēšanas metodes, kā arī hidroloģijā izmantotās datorprogrammas.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad to visvieglāk iespējams izdarīt, ja tev ir ģeogrāfa, hidroloģijas inženiera vai matemātiķa augstākā izglītība. Meklē darba iespējas hidroloģijas jomā un konsultējies ar speciālistiem, kādas zināšanas tev vēl nepieciešamas.
Ja vēlies papildināt savas zināšanas nozarē, tad vari doties uz starptautiskiem kvalifikācijas celšanas kursiem un stažēšanās praksēm ārzemēs.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

ĢEOLOGS

METEOROLOGS

KLIMATOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dabas procesi darbs dabā
dabas zinības, īpaši ģeogrāfija un ģeoloģija darbs ar lielu informācijas daudzumu
fizika, matemātika un statistika dabas sakarības un to prognozes
hidroloģijas mērinstrumenti sarežģīti uzdevumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums neatlaidība patstāvība
piesardzība intelektualitāte*** intuitivitāte****
zinātkāre pastāvība elastīgums
neatkarība praktiskums vērīgums
sistemātiskums* izturība stabilitāte
racionalitāte** precizitāte disciplinētība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

****intuitivitāte – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

veikt hidroloģiskos mērījumus peldēt un vadīt laivu
strādāt komandā novērot un izdarīt secinājumus, domāt kritiski
risināt sarežģītus aprēķinus strādāt ar kartogrāfisko materiālu
strādāt ar datoru ievērot drošības noteikumus lauka darbā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv