JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.HIDROLOĢIJAS INŽENIERIS


Kods: 2142 23


Darba saturs:
Hidroloģijas1 inženieris pēta un pārzina pazemes, virszemes un jūras ūdeņu kustību un prot pielietot šīs zināšanas dažādu hidrotehnisko būvju2 projektēšanā un ekspluatācijā. Viņš nosaka brīvostas akvatorija dziļumu, identificē dziļākās vietas, arī sēkļus, lai varētu izvērtēt, kur nepieciešams padziļināt gultni, tā nodrošinot kuģošanas iespējas kuģiem ar lielāku iegrimes līmeni.
Inženieris projektē arī hidrotehniskās būves, piemēram, dambjus, piestātnes, hidroelektrostacijas, kanālus un ostas, izvērtē plānoto būvju ietekmi uz dabu, pēta hidroloģiskos apstākļus un sniedz savu eksperta atzinumu ar secinājumiem un ieteikumiem. Gatavojot atzinumu, inženieris ņem vērā ne vien hidroloģiskos apstākļus, bet arī apkārtējo apbūvi, pieejamo infrastruktūru, teritorijas attīstības plānus un rūpīgi izvērtē jaunās būves ietekmi uz jau esošo apbūvi. Pēc tam kopā ar pasūtītāju vai projektētāju izvēlas piemērotākos būvniecības darbus, materiālus, atbilstīgu tehnoloģiju, nosaka nepieciešamos drošības pasākumus būves ekspluatācijas laikā. Inženiera pienākums var būt arī uzraudzīt jau esošo hidrotehnisko būvju tehnisko stāvokli, izstrādāt ūdens objektu apsaimniekošanas noteikumus un nodrošināt tiem pareizu būvju ekspluatācijas režīmu.
Pirms būvniecības projekta izstrādes hidroloģijas inženieris izpēta apvidu, lai zinātu, kādi strauti vai avoti plūst tuvākajā apkaimē, kā virzās gruntsūdeņi un kādas ūdenstilpnes atrodas tuvumā. Lai sniegtu kvalitatīvu atzinumu, viņš izmanto Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā pieejamos hidroloģisko novērojumu datus un hidroloģiskās kartes, bet, ja ar šo informāciju nepietiek, pats veic papildu hidrometriskos novērojumus. Piemēram, vēro ledus veidošanās procesus jūrā un upēs, ledus uzlūšanu upēs, lai atzīmētu posmus, kur, ledum lūstot, ūdens līmenis paaugstinās, kur veidojas vižņi un ledus sadrūzmējumi, cik ilgu laiku šie sastrēgumi saglabājas. Viņš analizē arī ledus kustību kuģu ceļos jūrā, lai zinātu, kur nepieciešama ledlauža palīdzība.
Hidroloģijas inženiera novērojumi un atzinumi ļauj paredzēt un novērtēt hidroloģisko apstākļu ietekmi uz esošiem un plānotiem objektiem, būvēm un apdzīvotām teritorijām, tā samazinot iespējamos materiālos zaudējumus un apdraudējumus gan cilvēku veselībai, gan dabai.

1 Zinātnes nozare, kas pēta zemeslodes ūdeņus.


2 Visas celtnes, ko izmanto ūdens resursu apsaimniekošanai un ūdens noārdošās iedarbības ierobežošanai.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Precīzu novērojumu un aprēķinu veikšanai hidroloģijas inženieris strādā ar speciālām hidroloģijas datorprogrammām, kā arī lieto ģeodēzijas un hidroloģijas mērinstrumentus, piemēram, teodolītus3 un nivelierus4, straumes ātruma mērītājus. Izmanto arī projektēšanas programmas, piemēram, AutoCad, ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmas un datu bāzes, globālās pozicionēšanas sistēmas.

3 Optiski mehānisks instruments leņķu mērīšanai horizontālā un vertikālā plaknē, arī virziena noteikšanai.

4 Ģeodēzisks instruments zemes virsas punktu augstuma starpības noteikšanai.


Darba apstākļi:
Mērījumu matemātiskos aprēķinus un projektēšanas darbus inženieris veic darba kabinetā, savukārt lauka apstākļos mērījumi jāveic noteiktā laikā. Vētru, plūdu un palu laikā īpaši jāuzrauga hidrotehniskās būves, tāpēc var nākties strādāt nepatīkamos laika apstākļos. Darba laiks ir piecas dienas nedēļā pa astoņām stundām, taču nepieciešamības gadījumā darba ilgums un darbadienu skaits var mainīties.


Darba iespējas:
Hidroloģijas inženieris var strādāt privātuzņēmumos vai valsts un pašvaldību institūcijās, kas nodarbojas ar būvniecību un būvniecības pārraudzību, arī lielākās hidrotehniskās būvēs – ostās, uz upju aizsprostiem, hidroelektrostacijās. Hidroloģiskās prognozes un atzinumus inženieris var gatavot pasūtītājiem arī kā individuālais pakalpojuma sniedzējs.


Nepieciešamā izglītība:
Hidroloģijas inženierim nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnē, vides un ūdenssaimniecībā vai vides inženierzinātnē. Mācību ilgums – trīs līdz pieci gadi. Lai iegūtu tiesības sniegt eksperta atzinumu, speciālistam nepieciešams būvprakses sertifikāts ģeotehniskajā inženierizpētē, upju vai jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā atbilstīgi 08.07.2003. MK noteikumiem nr. 383 “Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē tiltu un dambju būvniecība, vai gribi uzzināt, kāpēc upes neaizskalo aizsprostus un kāpēc daudzas vietas pavasaros applūst? Ja tev patīk iedziļināties dabas norisēs, esi precīzs un uzņēmīgs, ar labām novērošanas spējām un nebaidies no skarbiem laika apstākļiem, tad noteikti apsver iespēju kļūt par hidroloģijas inženieri.
Ja esi skolnieks, tad vispirms dodies dabā, vēro un saskati sakarības. Dabas zinību stundās uzdod tevi interesējošus jautājumus par ūdens apriti dabā, upju un ezeru veidošanos, notekūdeņiem, dambjiem. Skolā cītīgi apgūsti ģeogrāfiju, fiziku, matemātiku un informātiku, pievērs uzmanību arī rasēšanai. Lai gūtu labāku priekšstatu par šo profesiju, vari apmeklēt augstskolu atvērto durvju dienas, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, bet, lai paplašinātu zināšanas, iesaisties Jauno ģeogrāfu skolas (http://www.jgs.lv/) aktivitātēs.
Ja esi students, tad noteikti meklē prakses iespējas pieredzējuša hidroloģijas inženiera vadībā.
Veicot mērījumus un sekojot tam, kā tiek apstrādāti un interpretēti to rezultāti, augstskolā gūtās zināšanas varēsi savietot ar praktisko pieredzi. Tāpat interesējies par jaunākajām tehnoloģijām hidrotehnisko būvju būvniecībā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad vajadzēs iegūt augstāko izglītību vismaz bakalaura grāda līmenī, jo tikai tā hidroloģijas inženieris saņem tiesības patstāvīgi izstrādāt projektus un sniegt atzinumus.
Ja augstākā izglītība ir iegūta radniecīgā jomā, tad mācies tālmācības kursos vai apgūsti hidroloģijas inženieriju maģistra studijās.
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas nozarē, tad apmeklē dažādus pētnieku rīkotus seminārus, piedalies referātu priekšlasījumos un konferencēs hidroloģijas jomā, kā arī seko līdzi jaunākajiem sasniegumiem inženierijā – būvniecības materiālu piedāvājumam, jaunākajiem tehniskajiem risinājumiem un būvniecības metodēm. Iegūsti būvprakses sertifikātu ģeotehniskajā inženierizpētē, ko izsniedz Latvijas Būvinženieru savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija (www.building.lv/lbs/new/sertifikacija), vai jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas Jūrniecības savienības sertificēšanas centrs (www.ljs.lv/public/lat/sertificesanas_centrs), vai arī upju hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas Melioratoru biedrības hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs (http://lmb-melio.lv/ sertificesana).


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

ĢEOLOGS

VIDES INŽENIERIS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS

HIDROLOGS

MELIORĀCIJAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ģeogrāfija un fizika hidroloģijas datu apstrāde
dabas procesi ģeoloģija un hidroloģija
būvniecība un projektēšana hidrotehniskās būves
darbs brīvā dabā tehnisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

komplicētība* racionalitāte*** patstāvība
analītiskums kritiskums disciplinētība
sistemātiskums** praktiskums elastīgums
neatkarība pastāvība stabilitāte
neatlaidība saimnieciskums vērīgums
zinātkāre precizitāte intuitivitāte****

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

****intuitivitāte – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

veikt sarežģītus aprēķinus plānot darbus un strādāt sistemātiski
strādāt ar lielu datu apjomu veikt hidroloģiskus mērījumus
izstrādāt hidrotehnisko būvju projektus analizēt datus un izdarīt secinājumus
pārzināt un pielietot tiesību aktu normas sadarboties ar kolēģiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv