JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.EIROPAS SAVIENĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS1

1 PROFESIJU GRUPA „POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI” 2422.

Darba saturs:
Eiropas Savienības (turpmāk – ES) projektu vadītājs vada starptautiskus vai vietējas nozīmes projektus, kurus finansē no ES fondu līdzekļiem. Dažkārt ES projektu vadītājs ne tikai vada projektu, kam jau piešķirts ES finansējums, bet arī izstrādā jaunu un sagatavo tā pieteikumu, kuru iesniedz finansējuma pieprasīšanai. Starptautiskajiem projektiem jāmeklē sadarbības partneri, kuri jāiesaista projekta idejas un pieteikuma izstrādē. Partneru sadarbību regulē partnerības līgumi, kurus vadošais partneris noslēdz ar pārējām iesaistītajām pusēm. Ja projekta pieteikums ir izstrādāts pēc ES projektu konkursa prasībām, ir kvalitatīvs un iztur konkursu, tad tiek slēgts līgums par tā īstenošanu un finansēšanu. ES projektu vadītājs sagatavo un organizē līgumu slēgšanu ar projekta personālu. Tā kā ES projektu vadītājs nav organizācijas, iestādes vai uzņēmuma vadītājs, kurš projektu ir pasūtījis, tad viņš nav tiesīgs līgumus parakstīt. Arī daudzi citi jautājumi un lēmumi ES projektu vadītājam ir jāsaskaņo ar savu darba devēju – organizācijas vadītāju un jāinformē viņš par padarīto.
Pēc nepieciešamo līgumu slēgšanas sākas praktiskais darbs – projektā ieplānoto pasākumu un aktivitāšu organizēšana un īstenošana. Darba saturs ir atkarīgs no projekta specifikas, kas var būt ļoti dažāda – būvdarbi, apkārtnes labiekārtošana, uzņēmuma tehniskā aprīkojuma modernizācija, mācības, mācību programmas izstrāde, pētījuma veikšana, kāda sociālā pakalpojuma nodrošināšana u.c. ES projekta vadītājs atbild gan par projekta saturiskās daļas (aktivitāšu) īstenošanu, gan par projekta budžetā plānotā finansējuma atbilstīgu izlietošanu un arī par tā administratīvo daļu – projekta vadību.
ES projektu vadītājs uzrauga, lai projekts tiktu īstenots precīzi pēc pieteikumā plānotā. Parasti tā ieviešana ir sadalīta vairākos posmos, tāpēc ES projektu vadītājs rīkojas pēc noteikta plāna. Viņš organizē un vada projekta personāla sanāksmes par darbu plānošanu, koordinēšanu, problēmu risināšanu un pārraudzības nodrošināšanu. ES projektu vadītājs pastāvīgi sazinās ar projekta partneriem elektroniski vai telefoniski, kā arī organizē partneru tikšanos klātienē. Ja projekts ir starptautisks un partneri ierodas no ārvalstīm, tad ES projektu vadītājs koordinē un organizē viņu atrašanos sadarbības vietā un atbraucēju izmitināšanu. Partneri atskaitās par paveikto, ES projektu vadītājs dod norādes turpmākiem darbiem un palīdz arī neskaidrību gadījumā.
Ja projekta īstenošanas gaitā tā aktivitātēs, finansēšanas plānā vai finanšu sadalījumā projekta budžetā ir nepieciešams veikt kādas pārmaiņas, tad ES projektu vadītājs izstrādā pieteikuma grozījumus, kurus nodod finansētājam saskaņot. Atbilstīgi projekta finansēšanai noslēgtā līguma prasībām ES projektu vadītājs regulāri sagatavo un iesniedz finansētājam pārskatus par projekta saturiskās īstenošanas gaitu, sasniegtajiem rezultātiem un arī finansējuma izlietojuma atskaites. Tuvojoties projekta nobeigumam, ES projektu vadītājs pieprasa no projektā iesaistītajiem partneriem atskaites par viņu paveikto un veido kopējo projekta atskaiti.
Projekta noslēgumā ES projektu vadītājs piesaista auditoru, kas izvērtē projekta noslēguma atskaišu un finansējuma izlietojumu. Auditors sagatavo slēdzienu, vai projekts ir īstenots atbilstīgi plānotajam, vai ir ievērotas ES fondu un LR likumdošanas prasības finanšu uzskaitē.
Projekta īstenošanas laikā ES projektu vadītājs rūpējas par projektā plānoto publicitātes pasākumu veikšanu atbilstīgi ES fonda noteikumiem. Sagatavo informācijas stendus, publikācijas u.c. materiālus, lai informētu sabiedrību par ES fondu finansētiem pasākumiem.
ES projektu vadītājs galvenokārt strādā ar projektam nepieciešamiem dokumentiem. Projekta idejas izstrādes laikā viņam jāiepazīstas ar ES un Latvijas Republikas Ministru kabineta dokumentiem, kas nosaka, kādās nozarēs, kādu jautājumu risināšanā (kādu prioritāšu sasniegšanai) kādas aktivitātes var plānot, ar pieejamā finansējuma apjomu un nosacījumiem, ar projektu izvērtēšanas gaitu, tā kritērijiem u.c. jautājumiem. Viņš iepazīstas ar projekta pieteikuma veidlapu un vadlīnijām projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai, kuras ir precīzi jāievēro. Viens no galvenajiem informācijas avotiem ES projektu vadītājam ir Eiropas Savienības fondu mājaslapa www.esfondi.lv, bet nepieciešamo informāciju un skaidrojumus var iegūt arī, apmeklējot informatīvos seminārus, kurus organizē par projektu pieteikumu konkursu organizēšanu atbildīgā iestāde.
ES projektus īsteno ļoti dažādās jomās – kultūras, izglītības, zinātnes, nodarbinātības, uzņēmējdarbības un citās.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
ES projektu vadītājam nepieciešams tālrunis, dators un cita biroja tehnika.


Darba apstākļi:
Lielākoties ES projektu vadītāja darbs noris pie datora un ar dokumentiem, dažkārt jādodas komandējumos uz sanāksmēm citās ES valstīs. Parasti viņš strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr, ja darba apjoms ir lielāks un jāievēro noteikti tā izpildes termiņi, tad nākas strādāt arī virsstundas.


Darba iespējas:
ES projektu vadītājs var strādāt valsts, pašvaldību iestādēs un sabiedriskās organizācijās, privātos uzņēmumos, ES projektu konsultāciju firmās, arī kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
ES projektu vadītājam ir nepieciešama augstākā izglītība (bakalaura grāds ekonomikā, sociālajās zinātnēs vai citā jomā), bet zināšanas un izpratne vajadzīga dažādās jomās, piemēram, ekonomikā, komunikācijā, likumdošanā, grāmatvedībā, vadības zinībās. Ļoti svarīga šajā profesijā ir praktiskā darba pieredze. Latvijas augstskolas piedāvā iespēju studēt projektu vadības programmā un iegūt profesionālā maģistra grādu projektu vadīšanā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
ES projektu vadītāja darbs ir dinamisks un daudzpusīgs. ES projektu vadītājam ir nepieciešamas labas svešvalodu zināšanas, īpaši angļu valoda, bet noderīga ir arī krievu un franču valoda. Nozīmīgas ir labas saskarsmes spējas un organizatora talants, māka vadīt cilvēku darbu un būt autoritātei arī projekta partneriem. Viņam jāsadarbojas ar dažādiem cilvēkiem, jābūt gatavam pielāgoties, strādāt komandā, ieklausīties, motivēt, iesaistīt cilvēkus projektā un atbalstīt viņu iniciatīvu aktīvi darboties. Labs ES projektu vadītājs ir par sevi pārliecināts cilvēks, kurš vienlaikus ir gatavs pieņemt kompromisus un stingri paust savu nostāju un viedokli.
Viņam jābūt atbildīgam, uzņēmīgam, pacietīgam, sabiedriskam, jāspēj strādāt plānveidīgi un iekļauties noteiktā termiņā.
Ja esi skolnieks, lasi internetā par projektiem, kuri ir saņēmuši ES finansējumu. Uzzini, kādi ES projekti ir īstenoti tavā pašvaldībā vai skolā. Tā gūsi priekšstatu, ko ar projektu palīdzību var īstenot un sasniegt dažādās jomās. Iesaisties projektos skolā, lai apgūtu darbu plānošanas, organizēšanas un sadarbības prasmes. Vari pats izstrādāt kāda projekta ideju, kas neprasa lielu finansiālu ieguldījumu, meklēt ziedotājus nepieciešamo materiālu iegūšanai un iesaistīt darbā brīvprātīgos projekta darbiniekus, lai savu projektu īstenotu. Ēnu dienās vari ēnot ES projektu vadītāju. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, informātikas, svešvalodu, ekonomikas, politikas, tiesību, kā arī psiholoģijas apguvei.
Ja esi students, tad vari aktīvi darboties nevalstiskajās jauniešu vai citās organizācijās, kuras īsteno ES projektus. Vari līdzdarboties kādā projektā kā brīvprātīgais palīgs vai veikt kādus konkrētus ES projekta vadītāja uzticētus uzdevumus. Iespējams arī savienot studijas ar projekta vadītāja asistenta pienākumiem, ja darbu apjoms ir neliels. Studijās īpašu uzmanību pievērs to studiju kursu apguvei, kuri var būt noderīgi ES projektu vadītāja darbā – vadības zinībās, ekonomikā un finansēs, tiesību zinātnēs, projektu vadībā, uzņēmējdarbībā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad iesaisties projekta izstrādes un īstenošanas darba grupā savā darba vietā, ja tajā tiek plānoti vai īstenoti kādi ES projekti. Iegūsti informāciju internetā par ES fondiem, projektu izstrādei izvirzītiem nosacījumiem un citu projektu īstenotāju pieredzi, piemēram, mājaslapā www.esfondi.lv. Mācies kursos, kur piedāvā projektu vadības zināšanu un prasmju apguvi, kā arī apmeklē seminārus, kur skaidro tieši ES projektiem izvirzītās prasības. Tāpat kursos vari apgūt grāmatvedības pamatus, vadības prasmes un zināšanas darba tiesībās, lietvedībā, jo tās visas ir noderīgas ES projektu vadītājam. Ja tev ir augstākā izglītība, tad izvērtē studiju iespējas maģistrantūrā projektu vadībā.
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas ES projektu vadībā, tad izvērtē, kurā projektu vadības darba jomā tev to trūkst, un mācies attiecīgos kursos. Iesaisties Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienībā www.esprojekti.lv, kas nodrošina pieredzes apmaiņas iespēju tieši ES projektu vadītājiem. Vari praksē specializēties ES projektu izstrādē konkrētā, tevi interesējošā jomā, piemēram, izglītībā, inženierzinātnē u.c. Iegūsti Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas projektu vadīšanas speciālista sertifikātu, ko Latvijā izsniedz Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. Uzzini par sertifikācijas līmeņiem un prasībām asociācijas mājaslapā www.lnpva.lv. Iepazīsties ar “Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijām”, ko izmanto projekta vadītāja zināšanu izvērtēšanai sertifikācijas procesā.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

PRODUCENTS

PROJEKTU VADĪTĀJS

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS

MAZA UZŅĒMUMA VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

komandas darbs, tās vadīšana darbs, kas prasa iniciatīvu un ideju īstenošanu
pasākumu, projektu plānošana, organizēšana un vadīšana Eiropas Savienības fondu darbība, attīstības stratēģijas un prioritātes nozarēs
aktīvs un sabiedrisks dzīvesveids uzņēmējdarbība, ekonomika, tiesības
dokumenti, tiesību akti, formalitāšu kārtošana sakaru dibināšanas un sadarbības veidošanas iespējas ar organizācijām un uzņēmumiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums valdonība disciplinētība
uzņēmība oriģinalitāte apdomība
ekstraversija* pašapziņa neatlaidība
atbildīgums pacietība draudzīgums
komplicētība** neatkarība taktiskums
enerģiskums materiālisms*** apķērība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datoru, Word, Excel, PowerPoint programmām organizēt un vadīt sanāksmes
skaidri izteikt un pamatot savu viedokli analizēt, prognozēt un pieņemt lēmumus
ievērot un lietot darbā Eiropas Savienības un nacionālos dokumentus sastādīt projekta resursu un izmaksu plānu katrai darba paketei un projektam kopumā
plānot, organizēt un vadīt darbus efektīvi plānot un izlietot finanšu līdzekļus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv