JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BOTĀNIĶIS


Kods: 2131 18


Darba saturs:
Botānika ir zinātne par augiem, to augšanu, vairošanos un attīstību. Botāniķa darba ikdiena ir atkarīga no darba vietas un darba mērķa – tas var būt pētniecisks vai praktisks. Botāniķa darba pamatuzdevums ir Latvijas floras jeb augu valsts izpēte un mērķtiecīgas darbības vietējās floras saglabāšanā un attīstīšanā.
Strādājot botāniskajā dārzā, botāniķis rūpējas, lai apmeklētāji varētu apskatīt iespējami vairāk Latvijā savvaļā augošus augus un, ja to atļāvuši mūsu klimatiskie apstākļi, arī šeit audzētus ārvalstu augus. Botāniskā dārza botāniķim darba ikdiena ir sezonāla. Ziemā (no janvāra līdz martam) viņš veic sēklu apmaiņu ar ārvalstu botāniskajiem dārziem, lai Latvijas augus varētu eksponēt ārvalstīs un otrādi. Vispirms izsūta sarakstus ar sēklām, kuras attiecīgajā gadā mūsu botāniskais dārzs piedāvā iegūt. Pēc tam pasūta mūs interesējošās sēklas no citu botānisko dārzu piedāvājuma. Kad tās ir saņemtas, botāniķis apmēram divu mēnešu laikā attīra sēklas no liekajām daļām un piejaukumiem. Tad sagrupē pa šķirnēm un katru ievieto kārbiņā, uz kuru norādīts auga latīniskais nosaukums. Pēc visa padarītā botāniķis izveido sašķiroto sēklu katalogu.
Vasaras periodā, sākot no marta, botāniķis organizē viengadīgo augu stādīšanu. Stādīšanas procesu veic dārznieki, taču to, kādus augus stādīt, norāda botāniķis. Ziedēšanas laikā viņš regulāri dodas dārza apgaitā, lai pārliecinātos, vai augi iestādīti pareizi, vai tiem ir labvēlīgi augšanas apstākļi un vai ir iesēts pareizais augs. Vasaras periodā botāniķis dodas arī ekspedīcijās uz tuvāko apkārtni, lai atrastu interesantus, savvaļā augošus augus botāniskā dārza ekspozīcijas papildināšanai vai paplašināšanai.
Botāniķis veido sarakstu ar augiem, kas ir pieejami botāniskajā dārzā, un reģistrē datus par tiem. Tā viņš zina, kur tos var atrast, kā tos kopt, un spēj saplānot darbus, lai nenokavētu botāniskajā dārzā pieejamo augu sēklu savākšanu. Botāniskajā dārzā esošo augu apzināšana dod iespēju arī plānot, kāda veida augi vēl būtu nepieciešami, lai varētu izveidot pēc iespējas pilnīgāku noteiktas augu sugas apkopojumu.
Botāniskajos dārzos regulāri tiek organizētas ekskursijas skolēniem. Parasti šīs ekskursijas vada botāniķi un iepazīstina skolēnus ar dārzā eksponētajiem augiem.
Botāniķi sniedz arī konsultācijas interesentiem par vietējo floru un iesaka, kā labāk audzēt izvēlētos augus mājas apstākļos. Botāniskajos dārzos ierobežotā daudzumā tiek izsniegtas arī sēklas retāku augu ieaudzēšanai mazdārziņos.
Pētniecības jomā botāniķi identificē, klasificē un pēta augu struktūru, ekoloģiju, fizioloģiju, barības vielu uzņemšanu un izplatību. Arī regulāri veic pētījumus par Latvijas augu valsti. Parasti tiek izraudzīta viena augu suga, kurai pastiprināti tiek pievērsta uzmanība visu gadu, novērojot tās izplatību, izmantošanu ārstniecībā un faktorus, kas ietekmē sugas augšanu. Botāniķis pēta augu dzīves pamatprincipus – to izcelsmi, iekļaušanos apkārtējā vidē, attīstības gaitu, augu uzbūvi, aktīvi iesaistās jaunu sugu atklāšanā. Speciālās rokasgrāmatās tiek atrasta auga piederība klasei, rindai un kārtai. Ja to nav iespējams noteikt, sugu var uzskatīt par jaunu un turpmāk var veikt pētniecisko darbu jaunatklātās sugas dziļākai izpētei.
Pētījumos iegūtos rezultātus botāniķis ievada datorā, kur ar programmu palīdzību datus apstrādā, analizē un uzglabā. Pēc tam izstrādā ziņojumus par pētījumu rezultātiem un publicē tos zinātniskos žurnālos vai iesniedz attiecīgām valsts vai pašvaldību institūcijām. Botāniķis veido un izdod augu sugu aprakstus. Dažkārt viņš par atklājumiem informē plašāku sabiedrību, lai veicinātu diskusiju par vides un augu aizsardzības jautājumiem un izglītotu sabiedrību.
Botāniķis piedalās arī Latvijas īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādē un jaunu aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanā. Šādā gadījumā botāniķis sadarbojas ar Dabas aizsardzības pārvaldi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Botāniķis izmanto augu noteicējus – rokasgrāmatas augu izpētē. Tajās ir apkopotas daudzas un dažādas pazīmes, pēc kurām var noskaidrot, kas ir attiecīgais augs. Arī dažādas rokasgrāmatas un literatūru par augu valsti, datoru un datorprogrammas datu bāzu veidošanai vai esošo digitālo datu bāzu izmantošanai, arī internetu informācijas meklēšanai. Izmanto arī binokulārās lupas, mikroskopus, herbāriju – izkaltētu un presētu augu kolekciju, sēklu katalogus un digitālos fotoaparātus. Ekspedīcijās botāniķis lieto lāpstiņu, nazi, speciālas mapes un preses augu paraugu herbārija veidošanai, kolbas augu konservēšanai, mērlenti, palielināmo stiklu, teodolītu koku augstuma noteikšanai u.c. Sēklu uzglabāšanai viņš izmanto skapjus ar daudzām mazām atvilktnītēm, kurās pēc noteiktiem kritērijiem sēklas apkopo.


Darba apstākļi:
Botāniķa darba apstākļi ir mainīgi – ziemā darbs noris laboratorijās un citās darba telpās, vasarā pārsvarā dabā un botāniskā dārza āra teritorijā. Dodoties ekspedīcijās, viņam jābūt gatavam nelabvēlīgiem laika apstākļiem un ekspedīcijas vides īpatnībām, piemēram, insekti, purvi, krūmaina apkaime u.tml.


Darba iespējas:
Botāniķis var strādāt botāniskajos dārzos, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā, botānikas laboratorijā, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Botānikas katedras laboratorijā, dabas īpaši aizsargājamās teritorijās, Latvijas Dabas fondā, Latvijas Dabas muzejā, dabas aizsardzības pārvaldē. Var strādāt arī par mācībspēku augstskolās, profesionālajās vidusskolās un arodvidusskolās. Botāniķis Latvijā var strādāt tikai valsts sektorā, jo privātajā sektorā šis darbs netiek praktizēts.


Nepieciešamā izglītība:
Botāniķim ir nepieciešama augstākā izglītība bioloģijā, bet darba iespējas ir lielākas, ja iegūts arī maģistra grāds bioloģijā. Ja viņš vēlas strādāt botāniskajā dārzā, vēlama papildu izglītība agronomijā. Studiju ilgums ir trīs līdz pieci gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai mīli dabu un tevi interesē augu valsts? Vai patīk laboratorijas darbi bioloģijas stundās un augu sīkāka izpēte ar mikroskopa palīdzību? Vai vislabprātāk brīvo laiku pavadi botāniskajos dārzos, dabas muzejos vai staigājot pa dabas takām? Varbūt tev patīk strādāt dārzā un rūpēties par istabas augiem?
Ja esi skolnieks, vari piedalīties Latvijas Botāniķu biedrības organizētajās aktivitātēs, kā arī iepazīties ar aktualitātēm botānikā un atrast saistošu informāciju biedrības mājaslapā http:// botanika.sapnis.com. Piedalies mācību olimpiādēs, izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus botānikā, apmeklē botānikas pulciņus. Ja ir interese redzēt, kā botāniķis strādā ikdienā, Ēnu dienās vari pieteikties par ēnu kādam no praktizējušiem botāniķiem. Dārzā vai telpās mēģini izaudzēt un pavairot tevi interesējošos augus. Lasi grāmatas un skaties TV raidījumus vai filmas par dabu, dārzniecību, ekoloģiju. Izveido iepazīto augu herbāriju vai fotokolekciju. Skolā padziļināti apgūsti bioloģiju un ķīmiju.
Ja esi students un nākotni vēlies saistīt ar botāniku, tad studiju laikā padziļināti apgūsti mācīto attiecīgos studiju kursos, uzzini par aktuālajiem pētniecības virzieniem un darba iespējām botānikā. Pārdomā, vai tevi saista darbs dabas aizsardzības jomā vai zinātniskā pētniecība, un tad attiecīgi vairāk pievērs uzmanību mācībām tevi interesējošos studiju kursos. Vasarā piesakies praksē vai veic brīvprātīgu darbu botāniskajā dārzā.
Botāniķiem ir iespēja regulāri piedalīties konferencēs, pieredzes apmaiņas programmās un dažādos starpvalstu sadarbības projektos. Viņi var doties savvaļas augu atklāšanas un izpētes ekspedīcijās Latvijā vai ārvalstīs, izstrādāt zinātniskos pētījumus, tā paplašinot zināšanas šajā nozarē.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

BIOLOGS

MIKROBIOLOGS

VIDES INŽENIERIS

VIDES TEHNOLOGS

DABAS AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

augi un augu valsts daudzveidība augu fotografēšana, herbārija veidošana
bioloģija, populārzinātniskas filmas par dabu dators un datu bāzes
dārza vai istabas augu kopšana vides veselības un ekoloģijas jautājumi
žurnāli un grāmatas par savvaļas un dārza augiem botāniskie dārzi, dabas parki un rezervāti

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums piesardzība pacietība
intelektualitāte* zinātkāre kārtīgums
sistemātiskums** praktiskums vērīgums
intraversija*** saimnieciskums draudzīgums
kritiskums materiālisms**** ambiciozitāte
rūpība neatlaidība uzņēmība

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

iegūt un analizēt informāciju, strādāt ar datoru pētīt augu dzīves pamatprincipus un izstrādāt ziņojumus par pētījumu rezultātiem
pazīt augus izgatavot uzskatāmus augu fotoattēlus
plānot darbu un noteikt prioritātes pazīt sēklas un izveidot sēklu katalogu
sēt, stādīt un kopt augus sadarboties komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv