JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BIOĶĪMIĶIS


Kods: 2131 13


Darba saturs:
Bioķīmiķis pēta visus ķīmiskos procesus, kas notiek dzīvos organismos, tāpēc šajā profesijā ir plašas specializācijas iespējas, sākot no lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas līdz medicīnai un ģenētikai.
Darba lauku šajā specialitātē var nosacīti iedalīt divās daļās – zinātniskajā un praktiskajā darbā.
Strādājot zinātnisko darbu, bioķīmiķis studē zinātnisko literatūru, izvirza un pārbauda savas hipotēzes, veic pētījumus, apkopo rezultātus, patentē un nodod tos tālāk zinātnisku publikāciju veidā. Neatkarīgi no specializācijas šā darba pamatā ir eksperiments un centieni radīt noteiktā jomā kādus jaunumus, ko varētu izmantot gan zinātnē, gan jaunu produktu radīšanā, piemēram, izstrādāt medikamentus vai gripas vakcīnas. Bioķīmiķis izstrādā jaunas metodes, kā pētīt bioloģisko procesu mehānismus.
Strādājot praktisko darbu, bioķīmiķis veic analīzes un skaidro to rezultātus diagnostikas laboratorijās vai medicīnas iestādēs. Viņš arī saņem pacientu nodotās analīzes, ar dažādām metodēm apstrādā tās, skaidro iegūtos rezultātus un nodod tos pasūtītājam – ārstam, pacientam vai, piemēram, dopinga kontroles vai medicīnas ārstu komisijas pārstāvim. Šai darbā nav jāmeklē jauni atklājumi, bet jāpielieto savas zināšanas praktiskiem mērķiem, precizējot ārstu diagnozes un sniedzot precīzu pārskatu par pacienta veselības stāvokli. Apstrādājot analīzes, jāievēro izstrādātie stingrie priekšraksti un darbu secība, lai garantētu kvalitatīvus un ticamus rezultātus.
Bioķīmiķim jābūt radošam, arvien meklējot jaunus un interesantus projektus, kur darboties, jaunas pētījumu iespējas. Starptautiskā zinātniskā sadarbība sniedz iespējas arī darbam ārzemēs, savukārt bioķīmiķa galvenais mērķis un pienākums ir savus atklājumus un zināšanas nodot tālāk ar zinātniskām publikācijām un lasot lekcijas dažādās konferencēs. Atklājumi bioķīmijā tiek izdarīti teju katru dienu, tāpēc, darbojoties šajā jomā, jāspēj izsekot līdzi informācijai un strādāt saskaņā ar jaunākajiem atklājumiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Bioķīmiķa darbs norit ar ļoti dažādu aparatūru, sākot no laboratorijas svariņiem, kolbām un mēģenēm un beidzot ar ļoti precīzām un specifiskām iekārtām, piemēram, augstspiediena hromatogrāfu1 un šūnu audzēšanas iekārtām. Jāprot strādāt arī ar dažādiem robotiem un datortehniku, kā arī ar plašām datu bāzēm. Jārēķinās, ka jāstrādā arī ar laboratorijas dzīvnieciņiem, ar kuriem tiek izmēģināti jaunie atklājumi.


Darba apstākļi:
Lielākoties bioķīmiķa darbs notiek slēgtās, drošības standartiem atbilstīgās laboratorijās ar dažādām ķīmiskām vielām, reaģentiem un arī ar dzīviem organismiem, kas var izraisīt dažādas alerģijas. Pastāv risks gan aplieties ar ķīmiskām vielām, gan apdedzināties, tāpēc svarīgi ir ievērot noteiktos drošības pasākumus. Tāpat ikdienā jāsaskaras gan ar paaugstinātu trokšņa līmeni, darbinot iekārtas, gan ar elektromagnētisko starojumu, tomēr visas šīs laboratorijas atbilst stingriem drošības kritērijiem. Darba laiks parasti ir astoņas stundas dienā, tomēr var gadīties, ka garāku eksperimentu laikā darbā jāpavada vairāk laika. Tā kā labākās pētnieciskās idejas nereti rodas tieši ārpus darba laika, tad dienas ritms ir elastīgs, jo nepieciešamo literatūru var lasīt arī mājās un laboratorijā veikt praktisko pētījuma daļu.


Darba iespējas:
Bioķīmiķis var strādāt universitātēs par pasniedzēju, veikt pētījumus dažādos zinātniskos institūtos, piemēram, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Viņš var strādāt ministrijās, dažādos vides un veselības kontroles dienestos, piemēram, Sporta medicīnas valsts aģentūrā, arī slimnīcās, biomedicīnas centros un diagnostikas laboratorijās. Lielos farmācijas uzņēmumos bioķīmiķi nodarbojas ar jaunu zāļu izstrādi, savukārt nelielos izstrādā jaunus, specifiskus produktus ar augstu pievienoto vērtību tirgus vajadzībām.


Nepieciešamā izglītība:
Lai veiktu šo darbu, ir nepieciešama augstākā izglītība bioloģijā, ķīmijā vai medicīnā. Studiju ilgums trīs līdz seši gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Bioķīmija ir īstā profesija tiem, kuri vienmēr ir ieinteresēti uzzināt ko vairāk par dzīvības norisēm, pārbaudīt savas idejas zinātniskos pētījumos un nodot tās tālāk visai pasaulei. Tie, kuri vēlas atrast veidu, kā izārstēt vēzi, uzzināt, ko slēpj cilvēka genoms, atklāt ko jaunu jau šķietami izpētītās lietās – to visu var paveikt, apvienojot savu zinātkāri ar stabilām zināšanām.
Ja esi skolnieks un vēlies nākotni saistīt ar bioķīmiju, tad pievērs uzmanību eksakto priekšmetu un dabaszinātņu apguvei, vienlaikus attīstot radošo domāšanu un vēlmi eksperimentēt. Piedalīšanās dažādās olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrāde ļaus saprast, kuras jomas aizrauj visvairāk. Jau skolas laikā noskaidrojot savu interešu virzienu, vēlāk būs vieglāk specializēties kādā no bioķīmiķa darba jomām un mērķtiecīgi uz to virzīties.
Ja esi students, tad izmanto iespēju specializēties bioķīmijā, apgūstot attiecīgos studiju kursus un izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus par bioķīmijas jautājumiem. Ja studiju slodze pieļauj, vari tuvāk iepazīt šo darbu, strādājot par laborantu bioķīmijas laboratorijā.
Bioķīmiķa darbā svarīga ir rūpība, spēja analizēt dažādu informāciju, izdarīt secinājumus, pielietot zināšanas par likumsakarībām, lai rastu risinājumus konkrētām problēmām. Zinātniskajā darbā nozīmīgs ir radošums un oriģinalitāte. Lai gan bioķīmiķim ļoti svarīgi ir mācēt strādāt patstāvīgi, taču nereti tieši saskaņots darbs komandā ir veiksmīgu pētījumu pamatā, tāpēc nozīmīgas īpašības ir arī paškritika un spēja ieklausīties.
Izmanto iespējas piedalīties starptautiskos pētniecības projektos, sekojot līdzi informācijai zinātnieku forumos, zinātniskajos žurnālos un Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā www.lzp.lv.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

BIOLOGS

MIKROBIOLOGS

BIOFIZIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmija, bioloģija eksperimenti un atklājumi
ķīmiskie procesi dzīvos organismos darbs ar datoru un datu bāzēm
pētniecisks un zinātnisks darbs laboratorijas iekārtas
radošs darbs, izgudrojumi skaitliskas un rakstiskas informācijas analīze un apstrāde

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskā domāšana radošums intuīcija*****
kritiskums intraversija*** praktiskums
zinātkāre rūpība neatlaidība
patstāvība oriģinalitāte atbildība
intelektualitāte* komplicētība**** materiālisms******
sistemātiskums** precizitāte piesardzība

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***intraversija – savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

****komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***** intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

******materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

meklēt informāciju un lasīt zinātnisko literatūru skaidri nodot sarežģītu informāciju rakstveidā vai mutvārdos
izmantot zinātniskos principus un metodes problēmu risināšanā apstrādāt, dokumentēt un pierakstīt informāciju
kritiski izvērtēt risinājumu variantus strādāt ar datoru un datu bāzēm
veikt matemātiskus aprēķinus strādāt patstāvīgi un komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv