JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BIOFIZIĶIS


Kods: 2131 12


Darba saturs:
Biofizika ir zinātne, kas pēta fizikālās un fizikāli ķīmiskās norises dzīvos organismos un šūnās. Galvenie tās novirzieni ir molekulārā, šūnu, maņu orgānu un sarežģītu sistēmu biofizika. Biofiziķis strādā zinātniskās pētniecības jomā un pēta dažādus fizikālus procesus, elektrisko un mehānisko enerģiju cilvēka un dzīvnieka organismā vai augos.
Molekulārās biofizikas jomā biofiziķis pēta olbaltumvielu, nukleīnskābju u.c. organisku vielu molekulu fizikālās īpašības, molekulāro procesu kinētiku un bioloģisko norišu termodinamiku.
Šūnu biofizikas jomā šis zinātnieks pēta šūnu komponentu fizikāli ķīmiskās īpašības un funkcionālās aktivitātes mehānismus. Arī bioloģisko audu stiprību, deformāciju, saderību, magnētismu un elektriskās parādības.
Maņu orgānu biofizikā pēta enerģētisko pārvērtību likumsakarības receptoros, bet sarežģītu sistēmu biofizikā – regulācijas un pašregulācijas mehānismus daudzšūnu organismā. Biofiziķis var specializēties arī biomehānikā, lai izzinātu organisma uzbūvi, tā daļu savstarpējo kustību, slodzes sadalījumu skeleta sistēmā, organismam kustoties.
Bioloģisko procesu mehānismu izpētē biofiziķis izstrādā jaunas metodes un dzīvo organismu darbības izpētē izmanto matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas metodes, noskaidrojot, kā smadzenes apstrādā un uzglabā informāciju, kā sirds pumpē asinis un kā saraujas muskuļi, arī kā augi izmanto gaismu fotosintēzē un citus jautājumus. Tas viss palīdz noskaidrot, kā organismi attīstās, redz, dzird, uztver, apstrādā informāciju un dzīvo, kā arī kāda ir cilvēka ģenētika un vides ietekme uz to.
Pētījumu datu apstrādei un analīzei un darbam pie tādiem apjomīgiem projektiem kā cilvēka genoma un cilmes šūnu projekti biofiziķis plaši izmanto speciālas programmatūras datu analīzei un apstrādei. Viņš izstrādā un veic eksperimentus ar lāzeriem, ciklotroniem1, teleskopiem, masspektrometriem2 un lieto arī citu aprīkojumu. Balstoties uz novērojumiem un to analīzi, cenšas atklāt un izskaidrot likumus, kas raksturo fizikālos procesus dabā un cilvēka organismā. Šā zinātnieka atklājumi ietekmē gan biotehnoloģijas, gan medicīnu. Biofiziķa rīcībā esošie paņēmieni ļauj izprast slimības molekulārā līmenī, piemēram, sirpjveida anēmiju un AIDS. Zināšanas par proteīnu un membrānu funkcijām ir pamats jaunu medikamentu izstrādei. Vēl biofiziķis pēta dažādas ārstniecības metodes, piemēram, vēža ārstēšanā, kur izmanto radiāciju un atomdaļiņas, un kādu kaitējumu šūnām un audiem tās nodara.
Biofiziķa pētījumi var būt arī pamats jaunu medicīnas tehnoloģiju izstrādei. Viņš izstrādā un pārbauda veselības novērtēšanas iekārtas medicīnas iestādēm, arī veterinārās medicīnas jomai, uzstāda dažādas medicīniskās iekārtas veselības aprūpes iestādēs un laboratorijās, māca tās lietot un veic to apkopi, ja iekārta nedarbojas, to remontē.
Vēl viena biofiziķa darbības joma ir mākslīgo bioloģisko materiālu un implantu izstrāde, kas var aizvietot bojātos dabiskos bioloģiskos audus, piemēram, cilvēka organismā, kur svarīga ir implanta (asinsvada protēzes, mākslīgā gūžas kaula, sirds vārstuļa) saderība ar dabiskajiem bioloģiskajiem audiem. Biofiziķis pārbauda, vai izstrādātais materiāls atbilst nepieciešamajiem bioloģiskajiem, ķīmiskajiem, mehāniskajiem un medicīniskajiem nosacījumiem, un izstrādā rekomendācijas šādu materiālu izmantošanai.
Biofiziķis parasti strādā grupā vai komandā kopā ar citiem zinātniekiem un atšķirīgas pieredzes profesionāļiem, lai kopīgi risinātu zinātniskas problēmas. Piemēram, kāds pēta molekulas, cits – proteīnus un abi kopīgi analizē pētījumu rezultātus, lai rastu jaunus risinājumus medicīniskām problēmām. Šī sadarbība notiek ar speciālistiem no citām zinātnes nozarēm – bioķīmiķiem, ķīmiķiem, inženieriem, mediķiem, mikrobiologiem. Piemēram, DNS pētījumos biofiziķi pēta molekulu un proteīnu funkcijas, bet izpētes rezultāti ir noderīgi kriminoloģijā.
Par saviem atklājumiem biofiziķis informē citus zinātniekus, izstrādājot zinātniskas publikācijas un prezentējot atklājumus starptautiskās konferencēs. Nozīmīgi ir sekot līdzi mūsdienu tehnoloģiju attīstībai un zinātniskiem pētījumiem biofizikā, tādēļ daļu biofiziķa darba laika aizņem zinātnisko publikāciju un grāmatu lasīšana.

1 Lādētu smago daļiņu (protonu, deitronu, α daļiņu, vieglo atomu jonu) paātrinātājs.


2 Reģistrē izotopu masas spektru.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Laboratorijā biofiziķis izmanto zinātniskās pētniecības procesā nepieciešamas iekārtas – lāzerus, ciklotronus, teleskopus, masspektrometrus, smalcinātājus, centrifūgas, sintezatorus, mikroskopus, fermentatorus, dzirnavas, dažādu veidu augsto temperatūru krāsnis u.c. Medicīnisko iekārtu uzstādīšanā lieto aparātus, kas nepieciešami konkrētās medicīniskās iestādes vai laboratorijas aprīkojumam. Darbā izmanto arī datoru ar speciālu programmatūru datu analīzei un apstrādei.


Darba apstākļi:
Biofiziķis strādā biroja tipa telpās, medicīniskajās un pētnieciskajās laboratorijās. Atkarībā no izmantojamām iekārtām viņš var būt pakļauts troksnim, darbā jālieto speciāls apģērbs un jāievēro drošība, lai nepakļautu sevi ķīmisko vielu iedarbībai, jonizējošam starojumam u.c.


Darba iespējas:
Biofiziķis var strādāt dažādās medicīniskās vai pētnieciskās laboratorijās, institūtos un slimnīcās.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu biofizikas zinātnes nozarē, nepieciešama augstākā izglītība fizikā, medicīnas inženierijā un fizikā, ķīmijas tehnoloģijās, tehniskajā zinātnē. Studiju ilgums ir četri līdz seši gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Biofiziķim jāspēj domāt radoši un zinātniski, lai varētu ierosināt jaunus eksperimentus. Zināšanas fizikā un bioloģijā ne tikai palīdz dziļi izprast fizisko pasauli, bet arī dod iespēju piedāvāt jaunas un inovatīvas idejas biofizikā. Cilvēkam, kurš vēlas darboties šajā nozarē, jāpiemīt mērķtiecībai, vēlmei iedziļināties un izprast konkrētās problēmas būtību, jāprot domāt eksakti, loģiski un secīgi. Biofizika ir piemērota cilvēkam, kurš ir ieinteresēts iegūt plašas zināšanas konkrētajā nozarē. Viņam jāizprot kopsakarības, kas pastāv starp fiziku, bioloģiju un ķīmiju, un jāinteresējas par procesiem cilvēka ķermenī un citos dzīvos organismos.
Biofiziķim obligāta nepieciešamība ir māka labi saprasties ar cilvēkiem, jo zinātniskais darbs bieži tiek veikts komandā. Arī medicīnisko aparatūru uzstādīšana jāveic kopā ar klientu, kuru jāiemāca ar to rīkoties. Šim zinātniekam jāprot sadarboties ar citiem speciālistiem.
Lai spētu lasīt jaunāko literatūru par zinātniskajiem pētījumiem, biofiziķis nevar iztikt bez krievu un angļu valodas zināšanām, viņam jāpiedalās starptautiskās konferencēs, zinātnisku rakstu izstrādē.
Ja esi skolnieks, tad pievērs uzmanību matemātikas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas un svešvalodu apguvei. Piedalies interešu izglītības programmās bioloģijā, fizikā vai tehniskajā jaunradē. Lasi populārzinātnisko literatūru, periodiku. Piedalies Latvijas skolēnu zinātniskās konferences fizikas un ķīmijas sekciju darbā vai apmeklē šīs konferences dalībnieku darbu izstādes. Spēlē prāta spēles, kas palīdz attīstīt loģisko un kritisko domāšanu.
Ja esi students, tad studiju laikā īpašu uzmanību pievērs biofizikas kursu apguvei. Iepazīsties ar pētniecības virzieniem biofizikas nozarē un izvērtē, kurā vēlies strādāt nākotnē vai arī kuru vēlies padziļināti apgūt maģistra līmeņa studijās.
Ja strādā biofizikas jomā, tad pārdomā iespējas paplašināt savas zināšanas, turpinot studijas maģistra vai doktora līmenī savā nozarē vai arī studējot radniecīgo zinātņu nozaru studiju programmā. Izmanto iespējas piedalīties starptautiskos pētniecības projektos, sekojot līdzi informācijai zinātnieku forumos, zinātniskajos žurnālos un Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā www.lzp.lv.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

FIZIĶIS

BIOLOGS

BIOĶĪMIĶIS

MEDICĪNAS FIZIKĀLO TEHNOLOĢIJU INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika radošs darbs un eksperimenti
bioloģija, ķīmija fizikālie procesi cilvēku un dzīvnieku organismā vai augos
pētniecisks un zinātnisks darbs medicīnas iekārtas un tehnoloģijas
izgudrojumi, atklājumi biofizikā, populārzinātniski raksti un raidījumi skaitliskas, rakstiskas informācijas apstrāde

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskā domāšana rūpība intuīcija****
kritiskums intraversija** pacietība
zinātkāre bagāta iztēle neatlaidība
patstāvība oriģinalitāte patiesums
intelektualitāte komplicētība*** materiālisms*****
sistemātiskums* nepakļāvība piesardzība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**** intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

******materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

atrast vajadzīgo informāciju un lasīt zinātnisko literatūru skaidri nodot sarežģītu informāciju rakstveidā vai mutvārdos
izmantot zinātniskos principus un metodes problēmu risināšanā apstrādāt, dokumentēt un pierakstīt informāciju
kritiski izvērtēt risinājumu variantus strādāt ar datoru un datu bāzēm
veikt matemātiskus aprēķinus strādāt patstāvīgi un komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv