JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.STATISTIKAS MATEMĀTIĶIS


Kods: 2121 02


Darba saturs:
Statistikas matemātiķi apkopo, analizē un skaidro pētījumu un eksperimentu skaitliskos rezultātus. Statistikas informācija ir skaitļi, kas tiek apkopoti, sagrupēti un sakārtoti tabulās, lai ar to palīdzību varētu raksturot un analizēt dažādas sociālas un juridiskas problēmas, piemēram, prognozēt dzimstības pieaugumu, iedzīvotāju vidējo mūža ilgumu tuvāko simt gadu laikā vai ekonomiskās situācijas attīstību, izstrādātu, piemēram, saražotās produkcijas kvalitātes kontroles testus, analizētu lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījumu pa reģioniem, prognozētu ražu dažādās lauksaimniecības nozarēs vai palīdzētu uzņēmumu vadītājiem un valsts amatpersonām lēmumu pieņemšanā un jaunu programmu rezultātu novērtēšanā.

Lai veiktu konkrētus pētījumus, statistikas matemātiķis parasti specializējas kādā zinātņu jomā, piemēram, bioloģijā, ķīmijā, ekonomikā, jurisprudencē, lauksaimniecībā vai inženierzinātnēs.

Saņemot darba uzdevumu, viņš apzina risināmā jautājuma sarežģītības pakāpi, noskaidro varbūtējos risinājuma veidus, paredz, kā konkrētā problēma varētu attīstīties un kādi riska faktori to ietekmēs. Balstoties uz šo datu kopumu, statistikas matemātiķis izvēlas piemērotākās statistiskās izpētes metodes, piemēram, anketēšanu, intervēšanu, dokumentu analīzi, matemātisko modelēšanu, kuru rezultātā savukārt var izrēķināt, piemēram, vidējos aritmētiskos rādītājus, kā arī gūt daudz sarežģītākus matemātiskos rādītājus. Viņš var izpētīt, piemēram, kādēļ vienas bankas klienti izmanto tieši šo banku, tā rodot iespēju raksturot banku tirgu kopumā, vai aprēķināt, cik daudz valstī ir cilvēku, kuri pelna virs vidējās algas, un kāda savukārt ir viņu vidējā alga.

Nereti, izmantojot intervēšanu vai anketēšanu, statistikas matemātiķis interesējošo jautājumu neuzdod tieši, jo iegūtās atbildes var būt neprecīzas, tādēļ no vairākiem netiešiem jautājumiem, izmantojot statistiskās metodes (atkarībā no uzdoto jautājumu skalas, mērķa), var noskaidrot esošo situāciju vai noteikt kādas problēmas cēloni, piemēram, kādas banku īpašības veicina klientu lojalitāti un kādas – klientu aiziešanu pie konkurentiem.

Statistikas matemātiķis piedalās aptaujas anketu izveidē, kad tiek pārbaudīta anketas atbilstība matemātiskajai loģikai. Svarīgi, lai aptaujas anketās nebūtu kļūdu, jo tad tiks iegūti neprecīzi rezultāti. Viņi pieņem lēmumus, kur un kā iegūt datus, nosaka izlases pārbaudes grupas veidu un lielumu, izstrādā pārskata aptaujas veidlapu vai atskaites formu. Tāpat viņi arī izstrādā instrukcijas darbiniekiem, kas apkopos atskaites datus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Statistikas matemātiķis darbā lieto datoru un speciālas statistikas datorprogrammas, kā arī dažādu biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Statistikas matemātiķis strādā biroja tipa telpās astoņas darba stundas dienā. Atsevišķos gadījumos ir jāstrādā arī virsstundas. Dažreiz statistikas matemātiķim, lai savāktu datus pārskatiem vai organizētu un kontrolētu šo datu iegūšanu, jādodas darba komandējumos.


Darba iespējas:
Statistikas matemātiķis var strādāt valsts vai privātuzņēmumos, statistikas pārvaldē.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība matemātikas statistikā, fizikā. Mācību ilgums 5 gadi. Statistikas matemātiķa darbu var veikt arī ar augstāko izglītību ekonomikā, ja augstskolas programmas ietvaros apgūts arī statistikas matemātikas kurss.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 800 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no darba pieredzes, profesionalitātes, atbildības pakāpes un uzņēmuma veida.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev šķiet interesants darbs ar dažādiem datiem, to apstrāde, dažādu likumsakarību saskatīšana? Vai patīk risināt matemātikas un fizikas uzdevumus?

Statistikas matemātiķa profesijā būtiska ir loģiskā un matemātiskā domāšana, datu analīzes spējas, ko veicinās matemātikas, fizikas, ķīmijas, atjautības uzdevumu risināšana un krustvārdu mīklu minēšana, šaha un stratēģijas spēļu spēlēšana, kā arī dalība (arī kā skatītājam) dažādās prāta spēlēs un šovos. Nozīmīga ir augsta precizitāte dažādu uzdevumu izpildē, jo pat sīku kļūdu pieļaušana aprēķinos var novest pie kļūdainiem rezultātiem.

Tā kā statistikas matemātiķim labi jāprot veikt aprēķinus ar datora palīdzību, var trenēties risināt matemātiskus uzdevumus ar dažādu aprēķinu veikšanai paredzētām programmām, piemēram, MS Excel.

No mācību priekšmetiem īpašu uzmanību pievērs matemātikai, fizikai, informātikai un biznesa ekonomiskajiem pamatiem.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

STATISTIĶIS

EKONOMIKAS STATISTIĶIS

MATEMĀTIĶIS

LIETIŠĶĀS STATISTIKAS STATISTIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika, fizika datu apstrādes programmatūra
stratēģiskās spēles aprēķinu metodes, to attīstība
pētniecisks darbs statistika un tās praktiska pielietošana
loģiski uzdevumi matemātiskās hipotēzes, teorijas, likumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums patstāvība pacietība
piesardzība rūpība apzinīgums
kritiskums zinātkāre apķērība
intraversija* prasmīgums komplicētība****
sistemātiskums** savaldība vērīgums
racionalitāte*** neatlaidība lietišķums

*intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

****komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar statistikas datorprogrammām izstrādāt aptaujas anketas
piedāvāt dažādas idejas viena jautājuma risināšanā izvēlēties atbilstīgas matemātiskās metodes vai formulas uzdevumu risināšanai
ievadīt datus datu bāzē, programmā strādāt ar lielu informācijas daudzumu
veikt aprēķinus ar datora palīdzību ātri un pareizi veikt matemātiskus aprēķinus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv