JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PROJEKTĒŠANAS INŽENIERIS


Kods: 2149 45


Darba saturs:
Projektēšanas inženieris projektē mašīnas, mašīnu mezglus (piemēram, jaunu automašīnu ātrumkārbas un dzinējus, dažādus darbgaldus) un iekārtas, vada to izstrādes procesu. Projektēšanas inženieris plāno, kāda būs izstrādājamā mašīna vai ierīce kopumā. Viņš rada izstrādes pamatideju, sadala to pa izstrādes posmiem un organizē pašu attiecīgās mašīnas vai iekārtas ražošanu.

Mašīnu un iekārtu projektēšanas procesā projektēšanas inženieris izstrādā katras detaļas parametrus, lai tās varētu savienot kopā. Viņš arī aprēķina iekārtas būtiskākos un galvenos parametrus, piemēram, to, cik ātri griezīsies ieejošā vārpsta, kāds būs dzinēja tilpums, kāda būs jauda un griezes moments. Projektēšanas inženieris apvieno atsevišķu konstruktoru radītās detaļas un mezglus, kā arī ar datora palīdzību rasē detaļu un kopsalikuma rasējumus. Viņš datorā veic mezglu darbības simulācijas (virtuāli modelē dažādas situācijas, lai pārbaudītu, kā detaļas savā starpā kustas, kā veidojas, piemēram, mašīnas plūdlīnija) un ar speciālu datorprogrammu palīdzību pārbauda detaļu stiprību.

Kad visas detaļas savienotas, projektēšanas inženieris organizē eksperimentus, lai pārbaudītu izstrādātās ierīces vai mašīnas darbību. Ja kaut kas nedarbojas, projektēšanas inženieris mēģina saprast tā iemeslus un veikt nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus. Viņš arī sadarbojas ar dažādām laboratorijām, lai veiktu dažādus mērījumus un pārbaudes (piemēram, ar metroloģijas laboratoriju, ķīmisko laboratoriju, mehānisko laboratoriju, kas pārbauda detaļu stiprību). Pēc pārbaužu rezultātu saņemšanas viņš dod darba uzdevumus mehāniķiem, lai tie, piemēram, veiktu vajadzīgos uzlabojumus.

Projektēšanas inženieris izstrādā konkrētās detaļas/iekārtas ražošanas tehnoloģisko karti – norādījumus, kuros iekļauta visa informācija par produkta ražošanas posmiem, to secību, materiāliem, specifiskiem rādītājiem (laiku, temperatūru, spiedienu, ātrumu) un pēc kuriem vadoties tiek saražota jaunā detaļa/iekārta. Tehnoloģisko karti viņš veido citiem lietotājiem saprotamā veidā.

Nereti projektēšanas inženieris vada konstruktoru biroju un organizē konstruktoru darbu.

Projektēšanas inženieris izstrādā pats vai piedalās tehnisko rokasgrāmatu (iekārtu tehnisko aprakstu, kas ietver arī lietošanas pamācību un uzturēšanas nosacījumus) izstrādē.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Projektēšanas inženieris darbā lieto datoru un izmanto speciālas datorprogrammas (CAD programmnodrošinājumu, piemēram, Solidworks, AutoCAD), speciālas drukāšanas iekārtas – ploterus, kā arī profesionālo literatūru un tehniskās rokasgrāmatas.


Darba apstākļi:
Projektēšanas inženieris strādā biroja tipa telpās, kā arī laboratorijās, izmēģināšanas laboratorijās un ražošanas cehos. Projektēšanas inženieris strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Projektēšanas inženieris var strādāt ražošanas uzņēmumos, konstruktoru birojos un kā pašnodarbinātais, strādājot līgumdarbus.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība inženiertehnikā, mehānikā un mašīnbūvē. Mācību ilgums 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
350 līdz 750 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dažādu veidu tehnika? Vai tev patīk pašam kaut ko labot, konstruēt vai radīt no jauna? Vai tev sagādā prieku dažādu uzlabojumu izgudrošana un realizēšana, piemēram, velosipēdam vai mopēdam? Vai tu esi precīzs, rūpīgs un akurāts?

Labas praktiskās iemaņas, tehniskās zināšanas un priekšstatu par šīs sfēras specifiku var sniegt piedalīšanās dažādos pulciņos, interešu grupās, kas saistīti ar tehniku vai automehānismiem.

Būtiskas īpašības projektēšanas inženiera profesijā ir radoša pieeja un attīstīta loģika. To var veicināt, piemēram, izgudrojot dažādus tehniskus uzlabojumus savam velosipēdam, citiem saimniecībā lietojamiem mehānismiem vai priekšmetiem.

Projektēšanas inženiera profesijā noderēs līdera dotības un prasme organizēt cilvēkus, kā arī pieredze projektu vadīšanā. Tādēļ jau skolā var izdomāt un īstenot pasākumus, kas ļautu gan attīstīt komandas darba iemaņas, gan māku plānot veicamos pienākumus. Vēlams attīstīt arī prasmi sadarboties ar citiem cilvēkiem, rast kompromisus, risināt problēmsituācijas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, ķīmija, matemātika, tehniskā grafika, vizuālā māksla, loģika, svešvalodas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS

MEHATRONIKAS INŽENIERIS

INŽENIERIS

MEHĀNIKAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tehniskā dizaina principi, metodes un formas izstrādājamā produkta parametru analīze
produktu dizains matemātika, fizika, ķīmija
tehnoloģisko karšu izstrāde tehnisko rokasgrāmatu izstrāde
datorizētas plānoto darbību simulācijas, virtuāla situāciju modelēšana iekārtu, mašīnu un to atsevišķo mezglu projektēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums komplicētība** kritiskums
oriģinalitāte sistemātiskums*** racionalitāte****
intelektualitāte* akurātums neatlaidība
uzņēmība praktiskums materiālisms*****
piesardzība saimnieciskums darbīgums
prasmīgums apzinīgums radošums

* intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precīzi pildīt uzdevumu, pievērst uzmanību detaļām izmantot matemātiskās problēmu risināšanas metodes
izpaust iniciatīvu, pieņemt atbildīgus lēmumus izstrādāt jaunu produktu dizainu
kompleksi risināt problēmu, ņemot vērā vairākus faktorus izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses
pamatot savu viedokli, diskutēt, izskaidrot sarežģītu informāciju izstrādāt iekārtas projektu, tehniskos rasējumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv