JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.CEĻU BŪVINŽENIERIS


Kods: 2142 15


Darba saturs:
Ceļu būvinženieris projektē un būvē ceļus, laukumus un satiksmes pārvadus, piemēram, tiltus, viaduktus, tuneļus. Viņš organizē un vada ceļu vai tiltu būvdarbus, veic būvuzraudzību, kā arī veic ceļu un tiltu uzturēšanas un remonta darbus. Sertificēts ceļu būvinženieris specializējas projektēšanā, būvniecībā un būvuzraudzībā.

Projektējot, piemēram, autoceļu, ceļu būvinženieris izstrādā būvdarbu tehniski ekonomisko pamatojumu un būvprojektu, kā arī saskaņo un apstiprina būvprojektu nepieciešamajās instancēs. Tehniski ekonomiskajā pamatojumā ceļu būvinženieris apraksta autoceļa galvenos tehniskos parametrus, piemēram, salīdzina piedāvātos skiču projekta variantus un pamato efektīvākā varianta izvēli. Būvprojektā ceļu būvinženieris izstrādā rasējumus, piemēram, autoceļa plānu, šķērsprofilus (ceļa šķērsgriezumu), ūdens novadīšanas sistēmas (grāvjus), tiltus, caurtekas, krustojumus, autobusu pieturas, veido veicamo būvdarbu sarakstu un to izmaksas, apraksta un aprēķina, piemēram, cik zemes nepieciešams atsavināt ceļu būvei.

Ceļu būvinženieris ar būvuzrauga sertifikātu (būvuzraugs) būvobjektā pārstāv pasūtītāja tiesības un intereses. Viņš pārbauda, vai būvuzņēmēja rīcībā ir visa nepieciešamā dokumentācija, salīdzina, vai paveiktie darbi atbilst projektam, un ieraksta pārbaudē konstatēto būvdarbu žurnālā. Būvuzraugs ir atbildīgs par to, lai būvdarbos izmantotu kvalitatīvus un būvprojektam atbilstošus būvmateriālus. Viņš piedalās izpildīto būvdarbu pieņemšanā.

Ceļu būvinženieris, kam darba pienākumi saistīti ar ceļu un tiltu uzturēšanu, nodrošina, lai ceļu stāvoklis atbilstu tehniskajām un satiksmes drošības prasībām. Ceļu būvinženieris regulāri apbraukā viņa pārraudzībā esošos ceļus un tiltus – pārbauda, piemēram, kādā kvalitātē ir veikts ceļa seguma bedrīšu remonts, vai ir iztīrītas caurtekas, kā tiek attīrīti no sniega un kaisīti ceļi ar smilts un sāls maisījumu ziemā, cik ceļa zīmju nepieciešams atjaunot. Viņš arī vizuāli novērtē tiltu konstrukciju un autobusu pieturvietu stāvokli. Ceļu būvinženieris raksta defektu aktu un aprēķina paredzamās izmaksas (piemēram, materiālu daudzumu, nepieciešamo tehniku, remonta veikšanai vajadzīgo laiku), kā arī pasūta materiālus, tad uzdod darbu vadītājam novērst defektus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ceļu būvinženieris darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, kas aprīkots ar projektēšanas programmatūrām, printeri. Projekta izstrādes izpētes darbos, būvniecības un uzraudzības darbā viņš izmanto arī nivelieri, teodolītu (leņķu mērījamais instruments), latas, bloknotu, sakaru līdzekļus, piemēram, rāciju, kā arī automašīnu.


Darba apstākļi:
Ceļu būvinženieris strādā biroja tipa telpās, bet pirmsprojekta izpētes darbus, būvdarbus, daļu būvuzraudzības darbu veic ārā – būvobjektā. Ceļu būvinženieris strādā astoņu stundu darba dienu, izņemot gadījumus, kad būvdarbi notiek vairākās maiņās, piemēram, lai saīsinātu satiksmes apgrūtinājuma laiku.


Darba iespējas:
Ceļu būvinženieris var strādāt ceļu un tiltu projektēšanas, būvniecības, remonta un uzturēšanas uzņēmumos. Viņš var strādāt arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība būvniecībā vai transporta būvē, ko var apgūt 4,5 gadu laikā. Par ceļu būvinženieri var strādāt arī ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (mācību ilgums 3 gadi), ja ir 5 gadu praktiska darba pieredze, savukārt, patstāvīgas darbības uzsākšanai pēc augstākās izglītības iegūšanas, nepieciešama 3 gadu darba pieredze.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 800 LVL.
Atalgojums ir atkarīgs no ieņemamā amata un atbildības pakāpes, kā arī no darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kāpēc pavasarī uz ceļiem rodas bedres, vai kāpēc tilta konstrukcijas var noturēt lielu slodzi? Vai tu spēj ievērot darbā precizitāti? Vai tu spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un par tiem arī atbildēt?

Ceļu būvinženierim būtiska ir tehniskā un loģiskā domāšana, ass prāts. Prāta asumu iespējams trenēt ar atjautības un prāta spēlēm, arī nodarbojoties ar tehnisko grafiku.

Ceļu būvinženierim ir svarīga inovatīva (radoša, progresīva) pieeja, jo viņam ir jāplāno un jāveido arī jauni objekti. Jau skolā vari izdomāt un īstenot kādu klases vai skolas līmeņa pasākumu, kas prasīs no tevis gan izdomu, gan daudz darba, uzņēmības, mērķtiecības un atbildības, piemēram, noorganizē datorspēļu turnīru.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

BŪVINŽENIERIS

HIDROTEHNIKAS BŪVINŽENIERIS

KARTOGRĀFIJAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

informātika, tehniskā grafika fizika, matemātika
ceļu, laukumu, tiltu, viaduktu, tuneļu būve būvuzraudzība, pārraudzība un kvalitātes kontrole
būvdarbu organizācija un vadība aprēķini, dokumentēšana
projektēšana cilvēku koordinēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

kritiskums lietišķums atbildīgums
saimnieciskums praktiskums uzņēmība
piesardzība materiālisms* savaldība
neatlaidība godīgums rūpīgums
saprātīgums racionalitāte** izlēmība
analītiskums zinātkāre prasīgums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

patstāvīgi pieņemt svarīgus lēmumus organizēt un vadīt ceļu vai tiltu būvdarbus
orientēties ceļu būvmateriālu veidos, novērtēt to kvalitāti un piemērotību saglabāt paškontroli un konstruktīvi rīkoties arī augsta stresa situācijās
vērtēt tiltu konstrukciju un ceļu stāvokli vadīt cilvēku darbu, dot norādes un rīkojumus
projektēt ceļus, tiltus, viaduktus, tuneļus aprēķināt ceļu būves vai remonta izmaksas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv