JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KUĢU REMONTU TEHNOLOGS

Darba saturs:
Kuģu remontu tehnologs saņem pasūtījumus veikt kādas kuģa detaļas vai mehānisma remontu un pēc pavaddokumentiem izvērtē un nosaka, kādā veidā jāveic konkrētā defekta novēršana. Atkarībā no veicamo darbu sarežģītības un apjoma viņš aprēķina attiecīgā remonta izmaksas un tās fiksē defektācijas kartē (aprakstā, kurā norāda bojājumus un to novēršanas paņēmienus). Viņš koordinē remonta uzsākšanai nepieciešamos sagatavošanas darbus, piemēram, tehnisko rasējumu pasūtīšanu, detaļu pasūtīšanu, darba galdu sagatavošanu, kā arī remonta laikā uzrauga darbu norisi atbilstoši remonta veikšanas grafikam.

Kuģu remontu tehnologs atbilstoši savai specializācijai (piemēram, kuģu motoru remontā, kuģu korpusu remontā) un, pārzinot kuģa uzbūves pamatprincipus, strādā ar to saistīto tehnisko dokumentāciju, piemēram, mehānismu remonta tehnisko dokumentāciju, detaļu tehniskās pasēm, lietošanas instrukcijām. Gadījumā, ja jāveic standarta remontdarbi, viņš izmanto tipveida aprakstu jeb defektācijas karti, savukārt nestandarta remontdarbu gadījumos izstrādā individuālu defektācijas karti, kurā precīzi norāda, kādi remontdarbi jāveic un kāda metode jāpielieto, piemēram, jāpasūta jauna eļļas sūkņa galvas blīve un jāveic tās nomaiņa.

Lai veiktu kuģa remontdarbus, nereti ir nepieciešams sagatavot tehniskos rasējumus. Kuģu remontu tehnologs pats sagatavo vienkāršākos tehniskos rasējumus (skices), savukārt, kad nepieciešams sarežģītāks rasējums, viņš sagatavo darba uzdevumu konstruktoram, kurā precīzi norāda visu tehnisko informāciju, piemēram, nepieciešamos detaļas izmērus, kā arī to, kā detaļa tiks izgatavota, piemēram, ar rokām vai, izmantojot darbgaldu. Viņš seko līdzi rasējuma tapšanai, sniedz nepieciešamos precizējumus, kā arī pirms remontdarbu uzsākšanas pārbauda tehnisko rasējumu – vai precīzi ir ievēroti visi sniegtie parametri, vai rasējums ir skaidrs un darba procesā nevar rasties pārpratumi.

Gadījumā, ja remontdarbu veikšanai ir paredzēts izmantot darbgaldus, kuģu remontu tehnologs sagatavo tehnoloģiskā procesa karti, kurā norāda, kādā secībā un kā jāveic darbības, izmantojot darbgalda iespējas.

Nereti kuģu remontam nepieciešamās detaļas vai to sagataves tiek pasūtītas jau gatavā veidā. Kuģu remontu tehnologs koordinē detaļu pasūtīšanu un pārbauda to atbilstību pēc piegādes, lai pārliecinātos, ka ievērotas pasūtījumā norādītās prasības.

Kuģu remontu tehnologs piedalās remontdarbu nodošanā, dažkārt dodas kuģa testa braucienos un sniedz konsultācijas kuģa mehāniķim. Viņš noformē ar remontdarbiem saistīto dokumentāciju, piemēram, tehniskos rasējumus, darbu pieņemšanas-nodošanas aktus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kuģu remontu tehnologa darbā lieto dažādu veidu speciālo uzziņu literatūru, piemēram, kuģa aprīkojuma un dažādu detaļu tehnisko dokumentāciju, lietošanas instrukcijas, standartus, kā arī mērinstrumentus, piemēram, bīdmēru. Nepieciešamo rasējumu (skiču) sagatavošanai viņš izmanto rasēšanas piederumus vai arī datoru un tehniskajai grafikai paredzētas datorprogrammas. Kuģu remontu tehnologs darbā lieto arī citu biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri.


Darba apstākļi:
Kuģu remontu tehnologs strādā biroja tipa telpās. Darba pienākumus nākas veikt arī rūpnīcas telpās – cehos paaugstināta trokšņa apstākļos. Dažkārt kuģu remontu tehnologs dodas jūrā, lai piedalītos kuģa testa braucienos. Kuģu remontu tehnologs strādā astoņu stundu darba dienu. Uzturoties rūpnīcas telpās, viņš izmanto individuālās aizsardzības līdzekļus – ķiveri, troksni slāpējošus ausu aizsargus.


Darba iespējas:
Kuģu remontu tehnologs var strādāt transporta būves un remonta uzņēmumos, kā arī cita veida uzņēmumos, kur nepieciešama tehnoloģiskā procesa plānošana un uzraudzība, piemēram, celtniecībā.


Nepieciešamā izglītība:
Kuģu remontu tehnologam nepieciešama augstākā izglītība kuģu būvē. Mācību ilgums 4 – 6 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no strādājošā kvalifikācijas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev piemīt tehniskā domāšana? Vai orientējies mehānisku iekārtu darbības principos, un vai tas tev liekas interesanti? Vai proti strādāt patstāvīgi?

Kuģu remonta tehnologa profesijā ļoti būtiska ir tehniskā domāšana un prasme lasīt dažādus rasējumus, tehniskās shēmas. Šīs prasmes var pilnveidot, iesaistoties kādā tehniskās modelēšanas pulciņā, kā arī zīmējot un rasējot, tas veicinās telpiskās domāšanas iemaņas, māku koncentrēties un precizitāti darba izpildē.

Plānojot un koordinējot kuģu remontu, kuģu remontu tehnologs ik dienas pieņem atbildīgus lēmumus, kā arī māk tos pamatot. Šīs iemaņas var attīstīt, iesaistoties, piemēram, skolas aktivitāšu plānošanā un organizēšanā, piedaloties dažādās diskusijās, izsakot un izskaidrojot savu viedokli, kā arī uzņemoties atbildīgu pienākumu veikšanu gan mājās, gan skolā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, mājsaimniecība un svešvalodas.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

KUĢU BŪVES INŽENIERIS

KUĢU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kuģu lietas, jūrniecība analītisks darbs ar praktiskā darba iemaņām
kuģa mašīnu, mehānismu un mehānisko sistēmu uzbūve un darbības principi kuģa elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu uzbūve un darbības principi
tehnikas remonta tehnoloģija kuģu uzbūve
tehnikas apkope un remonts matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte uzmanība
analītiskums zinātkāre kritiskums
izturība patstāvība pacietība
neatlaidība piesardzība rūpīgums
sistemātiskums* kārtīgums uzņēmība
disciplinētība racionalitāte** stabilitāte

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem izstrādāt defektācijas (remontējamo vietu) karti
konstruktīvi argumentēt savu viedokli sagatavot tehnoloģiskā procesa karti
strādāt ar tehniskā darbā izmantojamiem instrumentiem lasīt tehnisko dokumentāciju, detaļu tehniskās pases, lietošanas instrukcijas
skicēt un rasēt sagatavot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv