JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LIELA UZŅĒMUMA/IESTĀDES VADĪTĀJS


Kods: 121


Darba saturs:
Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs pārrauga uzņēmuma vai iestādes darbu, plāno tā attīstību, nosaka īstermiņa un ilgtermiņa mērķus. Viņš arī dod uzdevumus uzņēmuma struktūrvienību vadītājiem, veido sadarbību ar citiem uzņēmumiem un seko līdzi tirgus situācijai, lai vajadzības gadījumā ieviestu stratēģiskas izmaiņas uzņēmuma tālākajā darbībā.

Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs pārvalda uzņēmuma darbu kopumā un veido uzņēmuma iekšējo vidi (uzņēmuma kultūru) – motivē darbiniekus, koordinē pienākumu sadali. Bieži vien viņš pats neiesaistās ikdienas darbu veikšanas procesā (piemēram, līgumu slēgšanā, darbinieku pieņemšanā un atlaišanā, reklāmas kampaņu īstenošanā), bet gan nodarbojas ar stratēģisku lēmumu pieņemšanu, uzņēmuma nākotnes vīzijas (uzņēmuma nākotnes redzējuma) radīšanu un attīstības noteikšanu. Viņš plāno un formulē uzņēmuma attīstības stratēģiju un misiju. Balstoties uz tām, viņš nosaka konkrētus uzņēmuma darbības mērķus, kas atbilst uzņēmuma īpašnieku, sabiedrības un citu ieinteresēto pušu (darbinieki, sadarbības partneri, piegādatāji) interesēm. Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs plāno un prognozē uzņēmuma darbību atbilstoši noteiktajiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, sastāda un apstiprina uzņēmuma darbības plānus, plāno nepieciešamos resursus mērķu sasniegšanai (piemēram, naudas līdzekļus, uzņēmuma darbiniekus). Viņš seko līdzi tirgus situācijai un ekonomiskajai videi, nepieciešamības gadījumā mainot izvirzītos mērķus un koriģējot sastādītos plānus.

Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs rūpējas par to, lai uzņēmums darbotos racionāli (piemēram, lai netiktu uzturēts pārāk liels servisa darbinieku skaits, ja uzņēmuma sniegto pakalpojumu daudzums ticis ierobežots vai, lai nestāvētu tukšas ražošanas telpas, tās izīrēt, kamēr pašam uzņēmumam nav nepieciešamas). To viņš veic, pārzinot, kontrolējot un pārraugot uzņēmuma darbības sfēras (ražošanas/pakalpojumu organizēšanu, personālvadību, finanšu vadību, IT vadību, loģistiku), kā arī analizējot un novērtējot uzņēmuma sasniegtos rezultātus un nosprausto mērķu izpildi. Viņš dod darba uzdevumus vidējā līmeņa (struktūrvienību, nodaļu) vadītājiem un seko līdzi tam, kā viņi uzdoto darbu veikuši. Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs arī rūpējas par jaunu vadošo darbinieku piesaistīšanu.

Liela uzņēmuma/iestādes vadītāja pārziņā ir nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaiste, uzņēmuma vārdā ņemot bankas vai citu uzņēmumu aizdevumus. Viņš arī kontrolē, vai uzņēmumam ir pietiekami apgrozāmo naudas līdzekļu un kā tiek izlietotas investīcijas. Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs pieņem lēmumus par jaunu preču ražošanas vai pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs pārstāv uzņēmumu stratēģiskos - plānotos, uz nākotni vērstos darījumos ar citiem uzņēmumiem un iestādēm, kā arī nepieciešamības gadījumā – kontaktos ar masu saziņas līdzekļiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku (datoru, printeri, kopēšanas aparātu), kā arī dažādus komunikācijas līdzekļus.


Darba apstākļi:
Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs strādā biroja tipa telpās, taču nereti dodas darba komandējumos. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs var strādāt jebkurā valsts vai privātajā uzņēmumā.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība attiecīgajā nozarē, kurā liela uzņēmuma/iestādes vadītājs strādā (mācību ilgums atkarīgs no specialitātes), kā arī praktiskā darba pieredze vadošā amatā.


Iespējamais atalgojums:
1000 līdz 3500 LVL.
Alga atkarīga no strādājošā pieredzes un profesionalitātes, kā arī no nozares, kurā darbojas uzņēmums.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē pienākumi, kas saistīti ar dažādu pasākumu organizēšanu? Vai esi kādā skolas pasākumā pārstāvējis savu klasi? Varbūt esi, piemēram, klases vecākais vai skolēnu padomes loceklis? Vai esi atbildīgs? Vai proti plānot savu laiku un veicamos pienākumus?

Liela uzņēmuma/iestādes vadītāja profesijā būtiska ir spēja būt par ideju radītāju, organizatoru un pārraudzītāju vienlaikus. Svarīgi ir mācēt sadalīt darba uzdevumus – uzticēt tos arī citiem – un izvēlēties tiem atbilstošus cilvēkus. Šīs iemaņas un arī māku risināt problēmsituācijas var trenēt, iesaistoties dažādu pasākumu organizēšanā skolā un jauniešu organizācijās.

Liela uzņēmuma/iestādes vadītājam būtiskas ir līdera dotības, prasme skaidri izteikt savas domas, dot precīzus un nepārprotamus darba uzdevumus, argumentēt savu viedokli un motivēt sev pakļautos darbiniekus. Šīs prasmes iespējams izkopt debašu un diskusiju grupās.

Lai noturētu savu profesionalitāti nepieciešamajā līmenī, liela uzņēmuma/iestādes vadītājs pastāvīgi apgūst jaunas zināšanas un iemaņas, daudz lasa presi un ir lietas kursā par dažāda rakstura notikumiem valstī un pasaulē. Šādu attieksmi var izkopt jau tagad!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā matemātika, biznesa ekonomiskie pamati, ētika, psiholoģija, loģika, politika un tiesības, informātika, latviešu valoda un svešvalodas.Radniecīgās profesijas:

PROJEKTU VADĪTĀJS

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS

MAZA UZŅĒMUMA VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika valsts un pasaules ekonomikas un finanšu ziņas
mārketings uzņēmumu veiksmes stāsti un problēmu analīze
lietišķā komunikācija ražošanas vai pakalpojumu organizēšana
personāla vadība sekmīgu uzņēmēju dzīvesstāsti un uzskati

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums neatkarība prasīgums
izlēmība ekstraversija * apzinīgums
enerģiskums optimisms precizitāte
iniciatīva dominēšana patstāvība
stabilitāte godkāre disciplinētība
materiālisms* uzņēmība praktiskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem, vadīt viņu darbu izstrādāt un noteikt iestādes vai uzņēmējdarbības mērķus
veidot komandu mērķa sasniegšanai strādāt paaugstināta stresa apstākļos, kontrolēt savas emocijas
konstruktīvi risināt konfliktus pieņemt stratēģiskus lēmumus
pārzināt uzņēmējdarbības modeļus, uzņēmuma vai iestādes procesus kontrolēt lēmumu izpildi

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv