JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PASNIEDZĒJS


Kods: 2310 08


Darba saturs:
Pasniedzējs (docētājs) ir mācībspēks izglītības iestādēs, piemēram, universitātēs, akadēmijās, koledžu studiju programmās un vada, pasniedz mācību lekciju kursus vienā vai vairākās specializācijās, mācību priekšmetos.

Pasniedzējs izveido mācību kursu programmas atbilstoši augstākās izglītības normatīvu prasībām (noteikumi, kā šim mācību kursam jābūt veidotam, kā strukturētam, kādām tēmām apskatītām) un realizē to ikdienas mācību un prakses darbā: lasa lekcijas atbilstošajā specializācijā vai mācību priekšmetā, konsultē par piemērotākās mācību literatūras izvēli, uzdod studentiem patstāvīgos darbus, piemēram, esejas, referātus, izpētes darbus, kā arī vada un konsultē viņus mācību prakses, kursa darbu un projektu, diplomprojektu un zinātnisko pētījumu, darbu (piemēram, bakalaura, maģistra darbu) izpildes laikā.

Vadot šo darbu izstrādi, pasniedzēji pārspriež ar studentiem tēmas aktualitāti, iespējas veikt praktiskus pētījumus, konsultē pētniecības darbam ar literatūru – palīdz izprast apzināto informāciju un izzināt veidus, kā teoriju lietot praksē, kā arī diskutē ar studentu, pārrunājot viņa idejas un atklājumus praktiskajā pētniecības darbā. Viņi palīdz sagatavoties izstrādāto darbu un pētījumu aizstāvēšanai.

Pasniedzēji regulāri strādā ar daudzpusīgu un sarežģītu informāciju, aizvien pilnveido un apgūst jaunas intelektuālā un pētnieciskā darba metodes, rūpējas, lai šīs metodes apgūtu un praktiski lietotu arī viņu studenti, piemēram, lai profesora doktorantūras studenti, kuru zinātniskos darbus viņš vada, turpinātu viņa zinātnisko skolu.

Visbiežāk, pasniedzēji, kuri vada kādu lekciju kursu, šo tēmu pārvalda arī praktiskā darbībā, tas ir, ja viņš pasniedz pirmsskolas bērnu emocionālās attīstības kursu augstskolā, ikdienas darbā šis pasniedzējs nereti ir bērnu psihologs vai pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs. Lai dalītos savā pedagoģiskajā vai zinātniskajā pieredzē, pasniedzēji bieži piedalās starpvalstu pētnieciskos projektos, profesionālās diskusijās, semināros un konferencēs, kā arī publicē savu zinātnisko pētījumu rezultātus profesionālos izdevumos un masu informācijas līdzekļos, tāpat raksta mācību grāmatas.

Pasniedzējs var ieņemt dažādus akadēmiskos amatus, kas atkarīgs no viņa zinātniskā grāda (bakalaurs, maģistrs, doktors), sākot ar asistenta amatu (zemākais akadēmiskais amats) un beidzot ar rektora amatu (augstskolas vadītājs).


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pasniedzēji darbā lieto dažādus uzskates materiālus, profesionālo literatūru, aparatūru informācijas demonstrēšanai, piemēram, audio iekārtas, videoiekārtas, kodoskopus, kā arī biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtu. Viņi strādā ar daudzveidīgu dokumentāciju.


Darba apstākļi:
Pasniedzēji strādā mācību auditorijās. Individuālo darbu, piemēram, studiju materiālu sagatavošanu un publikāciju izstrādāšanu, viņi veic laboratorijās, bibliotēkās, lasītavās vai mājās. Pasniedzējs strādā astoņu stundu darba dienu, bet darba laiks ir atkarīgs no konkrēto izglītības iestāžu lekciju, semināru, laboratorijas darbu, ieskaišu un pārbaudes darbu, sesiju, kā arī mācību prakšu organizācijas plāna, kurš katru mācību semestri tiek mainīts. Nereti pasniedzēji strādā līgumdarbu un lasa tikai dažas mācību lekcijas nedēļā vai mēnesī.


Darba iespējas:
Pasniedzēji var strādāt gan valsts, gan privātās izglītības iestādēs, izglītības un interešu centros, valsts un pašvaldību iestādēs un ministrijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā, specializējoties kādā konkrētā zinātņu nozarē. Mācību ilgums 3 - 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
320 līdz 1000 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no zinātniskā grāda, pedagoģiskā titula un sasniegumiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk pedagoga darbs? Vai tev padodas ne tikai organizēt savu darbu, bet arī vadīt citu cilvēku darbu? Vai tevi īpaši interesē kāda zinātnes un profesionālā joma, kurā tu vēlētos izglītot arī citus? Vai proti pamatot un pierādīt savus uzskatus?

Pasniedzējam ir nepieciešamas labas komunikācijas prasmes, lai viņš būtu ne tikai izcils savas zinātniskās un profesionālās jomas speciālists, bet arī mācētu ieinteresēt studentus kļūt par labiem speciālistiem, pilnveidojot savu personību, uzskatu un vērtību sistēmu. Pasniedzējam svarīgi mācēt skaidri izklāstīt savas domas ne tikai mutiski, bet arī rakstiski, ko iespējams attīstīt rakstot esejas, projektus, domrakstus, vēstules, rakstus skolas avīzei. Vērtīgu pieredzi un izpratni par šīs profesijas specifiku var gūt, izmēģinot, ko nozīmē atrasties auditorijas priekšā, izdevības gadījumā aizstājot skolotāju jaunākajās klasēs – tā pārliecināsies, vai spēj noturēt klausītāju uzmanību, vai esi pietiekami pašpārliecināts un noteikts, lai auditorija respektētu (cienītu un ievērotu) tavas prasības.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dzimtā valoda un literatūra, studijām izraudzītā zinātņu jomā, psiholoģijai, informātikai un svešvalodām.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS

VIDĒJAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

pedagoģiskais darbs pētniecība un zinātne
sava redzesloka, erudīcijas paplašināšana ar populārzinātniskiem raidījumiem, filmām, grāmatām eseju, publikāciju rakstīšana presei, uzskatu paušana interneta vietnēs, blogos
sabiedriskās dzīves pasākumi un aktualitātes aktualitātes un sasniegumi mani interesējošā zinātnes nozarē
publiskās runas specifika darbs ar auditoriju

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums pārliecinātība izlēmība
izpalīdzīgums enerģiskums atraktivitāte
godīgums iniciatīva godkāre
sabiedriskums optimisms intelektualitāte *
laipnība disciplinētība kritiskums
uzņēmība neatlaidība zinātkāre

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem aizraut cilvēkus ar savām idejām
iedvesmot cilvēkus papildināt savas zināšanas mācīt cilvēkus
plānot savu laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā pārbaudīt cilvēku zināšanas
izteikties literāri pareizā un saistošā valodā mutiski un rakstveidā brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv