JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS


Kods: 1319 14


Darba saturs:
Izglītības iestādes vadītājs nodrošina izglītības iestādes (piemēram, bērnudārza, skolas, augstskolas) veiksmīgu darbību, izmantojot savas vadīšanas un organizatoriskās prasmes, kas ietver arī politiskās (ar politiku jeb valsts vadīšanas mākslu saistītās), diplomātiskās (piemēram, sarunu vešanas iemaņas) un administratīvās (sabiedrisko attiecību regulēšana vadīšanas procesā) prasmes. Pastāv trīs veidu izglītības iestāžu vadītāji: vadītājs (piemēram, bērnudārzā), direktors (piemēram, skolā) un rektors (augstskolā).
Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādes izglītības mērķu noteikšanu un sasniegšanu (piemēram, izvēloties savai izglītības iestādei noteiktu pedagoģijas metodiku, piemēram, strādājot pēc Montesori, Šteinerta (Valdorfpedagoģija) metodikas). Viņš organizē darbu saskaņā ar valstī pastāvošo likumdošanu un noteiktajiem standartiem, kā arī atbild par augstas kvalitātes apmācību procesa nodrošināšanu, kam, piemēram, augstskolā kalpo akreditācija (izglītības procesa kvalitātes rādītājs) – izglītības iestādes vadītājs, šajā gadījumā rektors, vada izglītības iestādes sagatavošanu akreditācijas procesam.
Lai sasniegtu šos mērķus, viņš organizē, saskaņo, vada un izvērtē iestādes personāla darbu, pieņem darbā jaunus darbiniekus, nodrošina esošo darbinieku regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu, piedāvājot dažādus lekciju kursus, seminārus.
Viņš daudz laika pavada, strādājot ar cilvēkiem, piemēram, apspriežas ar darbiniekiem - konsultējas ar viņiem un konsultē viņus dažādos izglītības un pedagoģijas jautājumos; tiekas ar apmācāmajiem un viņu vecākiem (īpaši bērnudārzā un skolā), sabiedrības pārstāvjiem.
Tāpat izglītības iestādes vadītājs seko līdzi savas iestādes budžetam, atbilstošu finanšu līdzekļu pieprasīšanai un piešķiršanai no valsts budžeta, mācību maksas un tās iekasēšanas kārtības noteikšanai no privātpersonām, ja izglītības iestāde ir privātuzņēmums, finanšu piesaistīšanai no citiem avotiem, piemēram, sponsoriem vai, izīrējot izglītības iestādes telpas. Viņš arī kontrolē budžeta līdzekļu likumīgu sadalījumu un izlietojumu atbilstoši izglītības iestādes izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Izglītības iestādes vadītājs darbā izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtu. Viņš strādā ar dažādu veidu dokumentāciju.


Darba apstākļi:
Izglītības iestādes vadītājs daļu darba laika strādā savā kabinetā un citās izglītības iestādes darba telpās. Bet daļu darba laika viņš pavada ārpus paša vadītās izglītības iestādes, kārtojot ar tās darbību saistītus jautājumus, piemēram, pašvaldībā, izglītības pārvaldē, ministrijā. Izglītības iestādes vadītājs strādā astoņu stundu darba dienu, bet bieži – arī virsstundas, ja ir steidzami jārisina neatliekami jautājumi. Izglītības iestādes vadītājam ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks.


Darba iespējas:
Izglītības iestādes vadītājs var strādāt valsts, pašvaldības un privātās izglītības iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā. Mācību ilgums – 4 līdz 5 gadi. Izglītības iestādes vadītājam nepieciešama vairāku gadu pieredze pedagoģiskajā darbībā. Izglītības iestādes vadītājam vēlama izglītība menedžmentā jeb vadībā.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 900 LVL.
Atalgojums atkarīgs no izglītības iestādes veida, izglītības iestādes vadītāja kvalifikācijas un darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu ne tikai gribi kļūt par līderi (vadošu personu), bet tev tas arī padodas? Vai tu vēlies un spēj uzņemties atbildību? Vai tev ir pacietība soli pa soli virzīties no zemākiem mērķiem uz augstākiem mērķiem?
Lai vadītu, motivētu (spētu pārliecināt) un iedvesmotu darbiniekus un apmācāmos kopīgam darbam un attīstībai, papildus izglītībai un pieredzei pedagoģiskā darbā izglītības iestādes vadītājam ir nepieciešamas labas komunikācijas spējas, vadītāja un organizatora dotības, izteikta pienākuma apziņa un izlēmīgums spert izšķirīgus soļus. Vari sevi pārbaudīt, uzņemoties vadītāja pienākumus kādā skolas projektā.
Vadītājam būtisks ir taktiskums, kā arī spēja izturēt kritiku. Vari audzināt savu raksturu un attīstīt sevi kā personību, liekot uzsvaru uz minētajām izglītības iestādes vadītājam vajadzīgajām īpašībām.
Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dzimtā valoda, biznesa ekonomiskie pamati, loģika, psiholoģija, ētika, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

PROJEKTU VADĪTĀJS

VISPĀRĒJS VADĪTĀJS

UZŅĒMUMU UN IESTĀŽU VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedriskās dzīves norises un pasākumi vadošs darbs
dažādas pedagoģiskā darba pieejas, piemēram, Montesori, Valdorfa skola sava redzesloka, erudīcijas paplašināšana ar prāta spēlēm, no populārzinātniskiem raidījumiem, filmām, grāmatām
pedagoģija un psiholoģija sadarbība komandā
nevalstisku organizāciju, skolēnu pašpārvaldes darbs izglītības iestāžu darba organizācija

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums pārliecinātība izlēmība
izpalīdzīgums enerģiskums koordinēšana
godīgums iniciatīva valdonīgums
sabiedriskums zinātkāre vērība
laipnība disciplinētība apdomība
uzņēmība neatlaidība sistemātiskums *

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem organizēt izglītības programmu norisi
vadīt izglītības iestādi izstrādāt izglītības jomas projektus
saliedēt un koordinēt kolektīva darbu orientēties lielā informācijas daudzumā, ātri atrodot tajā būtiskāko
konstruktīvi risināt konfliktus brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv