JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SOCIĀLAIS DARBINIEKS


Kods: 2446 01


Darba saturs:
Sociālais darbinieks palīdz iedzīvotājiem (klientiem) risināt sociālās problēmas (pretrunas starp cilvēka dzīves vajadzībām un to apmierināšanas iespējām konkrētā sabiedriskā
sistēmā) dažādos to līmeņos: mikro līmenī, kas ir individuāls darbs ar cilvēku jeb sociālā gadījuma risināšana), mezo līmenī - pašvaldības līmenī, piemēram, pabalstu veidu un to apjomu noteikšana, sociālo pakalpojumu kvalitātes izvērtēšana un jaunu pakalpojumu izveidošana, kā arī makro līmenī - valsts līmenī, piemēram, jaunas likumdošanas veidošana, sociālās politikas ietekmēšana, sociālo problēmu prognozēšana.

Sociālais darbinieks pārzina sociālā darba metodes, kuras izmanto klienta sociālo problēmu izpētei un noteikšanai (piemēram, intervija, ģimenes kartes izveidošana), problēmu risināšanai (piemēram, sociālpsiholoģiskais treniņš saskarsmes iemaņu attīstīšanai, lomu spēles, pārrunas, dokumentu analīze).

Viņš novērtē klienta gan mutiski, gan ar uzvedību sniegto informāciju, iesaista klientu viņa problēmu risināšanā, sadarbojas ar citiem speciālistiem apzināto problēmu risināšanā, pilda starpnieka lomu starp konfliktējošām pusēm, atbalsta klientu (to nenosodot un nedraudot), kā arī nosaka, kad palīdzību nepieciešams pārtraukt.

Lai pilnībā noteiktu sociālās problēmas apjomu un cēloni, sociālais darbinieks kopā ar klientu izvērtē situāciju, nosaka palīdzības veidu un organizē palīdzību, piemēram, panāk, ka klients saņem noteiktus sociālos pakalpojumus, teiksim, cilvēku, kas nespēj par sevi parūpēties, turpmāk mājās apmeklē sociālais aprūpētājs, vai arī – noorganizē brīvprātīgos palīgus darbam ar smagi slimiem bērniem slimnīcā.

Sociālais darbinieks specializējas darbā ar dažādām sociālajām grupām, piemēram, darbā ar ģimenēm, kurās ir bērni; darbā ar veciem cilvēkiem; darbā ar īpašo vajadzību cilvēkiem; darbā ar cilvēku tirdzniecībā, citos vardarbības veidos cietušiem upuriem; darbā ar ieslodzītajiem un sodu izcietušām personām (probācijas dienestā). Viņa klienti ir arī, piemēram, dažādās atkarībās nonākuši cilvēki, viņu ģimenes locekļi, līdzatkarīgie; dažādu minoritāšu – tautības, reliģijas, ādas krāsas, seksuālās piederības – pārstāvji; bezpajumtnieki (ar viņiem strādā ielu sociālie darbinieki); HIV inficētie un AIDS slimnieki, viņu tuvinieki.

Sociālais darbinieks pārrauga pārējo sociālā darba speciālistu - sociālās palīdzības organizatoru, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju - darbību. Viņš veic supervīziju: sniedz profesionālu un rehabilitējošu atbalstu sociālā darba speciālistiem ar mazāku pieredzi vai ar zemāku kvalifikāciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sociālais darbinieks darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, kopētāju, projektoru, audio/video iekārtas un sakaru līdzekļus. Viņš izmanto arī slēdzamu skapi, kur tiek glabātas klientu sociālo gadījumu vēstures, piemēram, anketas, ģimenes kartes, klientu pašaprūpes spēju novērtējuma kartes, apsekojumu apraksti.


Darba apstākļi:
Sociālais darbinieks strādā atsevišķā telpā, lai nodrošinātu ar klientiem saistītās informācijas konfidencialitāti, kā arī mierīgu noskaņu sarunai. Sociālais darbinieks strādā astoņu stundu darba dienu. Viņa darba laiks sadalās: apmeklētāju pieņemšanai, klientu apsekošanai dzīvesvietā, informācijas analīzei un palīdzības programmu izstrādei, kontaktiem ar citu profesiju (piemēram, mediķi, psihologi, policisti, pedagogi) pārstāvjiem un amatpersonām, lai uzlabotu sociālā atbalsta procesu. Sociālā darbinieka ikdienas darbs saistīts ar paaugstinātu emocionālo spriedzi, stresu.


Darba iespējas:
Sociālais darbinieks var strādāt pašvaldības sociālās palīdzības dienestā, veselības aprūpes, rehabilitācijas vai izglītības iestādē, valsts vai pašvaldības sociālās aprūpes centrā (piemēram, bērnu namā, patversmē, pansionātā), nodarbinātības dienestā, probācijas dienestā, ministrijā, sabiedriskā organizācijā, sociālā darba augstākās izglītības studiju programmā par pasniedzēju. Iespējama arī sociālā darba privātprakse.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība sociālajā darbā. Mācību ilgums - 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
180 līdz 500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no sociālā darbinieka darba vietas, izglītības, pieredzes un ieņemamā amata.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu cilvēku uzskati par lielāko vērtību? Vai tu spēj glabāt uzticēto noslēpumu? Vai tu iejaucies, kad kādam nepieciešama palīdzība? Vai tu saglabā pašcieņu un humora izjūtu tev pašam un citiem smagās situācijās? Vai tu respektē dažādību cilvēkos?

Sociālajam darbiniekam būtiskas ļoti labas komunikācijas prasmes, spēja iejusties klientu situācijā, būt emocionāli atvērtam pret viņiem. Viņam jāsaklausa informācija dažādos valodas stilos (piemēram, jauniešu, vecu cilvēku, zemāko sociālo slāņu); paša vārdu krājums jāpiemēro atbilstoši klienta sociālajam statusam; jāprot ļoti precīzi izteikties – īpaši konsultējot, dodot padomu; jāmāk arī rakstiski skaidri noformulēt domu – sociālajam darbiniekam jāraksta atsauksmes, ziņojumi, ierosinājumi, kuriem bieži vien ir izšķirīga loma sociālo problēmu risināšanā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un literatūra, psiholoģija, ētika, politika un tiesības, kultūras vēsture un svešvalodas.


Interešu joma(s): Sociālā palīdzība, psiholoģija Veselības aprūpe un rehabilitācija,


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAS APRŪPES KARITATĪVAIS DARBINIEKS, DIAKONS

PSIHOTERAPEITS

PSIHOLOGS

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

politisko procesu ietekme uz valsts sociālekonomisko stāvokli, cilvēku dzīves kvalitāti filmas, grāmatas par dzīves krasiem pavērsieniem, sarežģītām attiecībām, emocionāli smagām izvēlēm
sociālais darbs, sociālā palīdzība un pakalpojumi sociālo problēmu cēloņi un veidi
sabiedriskās dzīves pasākumi, to organizēšana semināru, grupu nodarbības par sevis izzināšanu
labdarības, brīvprātīgā darba projekti praktiska palīdzība cilvēkiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums laipnība drosme
līdzjūtība pārliecinātība intuīcija *
taktiskums enerģiskums atklātība
sabiedriskums iniciatīva zinātkāre
izpalīdzīgums optimisms sistemātiskums **
sirsnība disciplinētība draudzīgums

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem orientēties sociālās palīdzības un pakalpojumu piedāvājumā
būt labam klausītājam veikt sociālo darbu ar indivīdu un ģimeni
konstruktīvi risināt konfliktus izstrādāt projektus
sadarboties ar dažādām valsts un pašvaldības institūcijām organizēt un vadīt sociālo darbu ar grupu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv