JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KARJERAS KONSULTANTS


Kods: 2423 10


Darba saturs:
Mācības un darbs ir svarīgas cilvēka dzīves sastāvdaļas. Bieži jauniešiem grūtības sagādā nākotnes profesijas un piemērotas mācību iestādes izvēle, bet pieaugušajiem, kuri zaudējuši darbu un kuru profesija vairs nav pieprasīta, ir grūti izvēlēties, kādā jomā pārkvalificēties. Karjeras konsultants palīdz cilvēkiem risināt šīs un citas ar karjeru saistītas problēmas (karjeras plānošana, profesionālās piemērotības noteikšana, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguve).
Karjeras konsultanta uzdevums ir uzklausīt klientu, noskaidrot viņa situāciju un vajadzības, kādas problēmas risināšanā ir nepieciešama palīdzība. Tā kā dažkārt klienti ir satraukti par nespēju atrast sev piemērotu darbu vai pārdzīvo iekšēju konfliktu, tad karjeras konsultants sniedz arī psiholoģisku atbalstu un uzmundrinājumu. Viņš organizē klienta sevis izpētes procesu – palīdz noskaidrot intereses, spējas, apzina esošās prasmes, izvērtē iepriekšējo pieredzi, lai cilvēks pats varētu noteikt piemērotāko profesionālās darbības jomu, kādas profesijas varētu viņu interesēt un kuras būtu viņam piemērotas. Šos uzdevumus īstenot konsultantam palīdz dažādas metodikas, piemēram, intervijas, testi, lomu spēles u.c. Ar šo metožu palīdzību karjeras konsultants uzzina no cilvēka informāciju, kas palīdz pašam klientam spriest par savu dzīvi, pieņemt lēmumu par tālākiem karjeras plānošanas soļiem.
Karjeras konsultants informē klientu par profesijām, tām raksturīgiem darba uzdevumiem, darba vidi, izglītības prasībām u.c., raksturo profesiju pieprasījumu darba tirgū, tā tendences, darba devēju prasību un atalgojuma līmeņa pārmaiņas. Izstāsta par izglītības iestādēm, kurās vēlamo profesiju var apgūt, palīdz izvēlēties atbilstīgu studiju programmu, izskaidro pieteikšanās kārtību. Palīdz arī klientam pašam apgūt darba meklēšanas prasmes – konsultē, kā izveidot savu portfolio – CV (īsu dzīves aprakstu), motivācijas vēstuli, kur un kā meklēt informāciju par brīvajām darba vietām, ko par sevi pastāstīt un kā sevi prezentēt darba intervijā, kā atbildēt uz darba devēja jautājumiem u.c.
Karjeras konsultants motivē klientu mācīties, pārkvalificēties, turpināt izglītību, izskaidrojot mūžizglītības nozīmi mūsdienās, pašam izstrādāt turpmākās rīcības plānu atbilstīgi savām vajadzībām un interesēm, dzīves situācijas nosacījumiem. Mudina arī klientu izmantot iespējas attīstīt savu radošo potenciālu, tehniskās, sociālās un citas prasmes, veltīt laiku personības izaugsmei, kas palielina iespējas konkurēt darba tirgū, un veidot savām interesēm atbilstīgu dzīves stilu.
Nereti karjeras konsultants darbojas e-vidē, konsultējot klientus virtuāli ar e-pasta starpniecību vai citām komunikācijas programmām, kā arī izmantojot testus interneta vidē. Viņš var konsultēt klientus arī grupā, kas paver iespējas organizēt diskusiju, dalīties pieredzē un atbalstīt citam citu.
Konsultants vada arī seminārus un lasa lekcijas par jautājumiem, kas saistīti ar karjeras izvēli, plānošanu un organizēšanu, par iespējām mazināt ar darbu saistīto stresu, darba likumā noteiktajām darbinieku tiesībām un citiem jautājumiem.
Darbs karjeras konsultantam ir saistīts ar dažāda vecuma klientiem, tāpēc katram jāizvēlas atbilstīga pieeja. Piemēram, skolēniem jāpalīdz apzināt savas intereses un spējas, dzīves mērķus, jākonsultē par profesijas un izglītības iestādes izvēli. Jauniešiem, kuri nespēj atrast darbu, jāizskaidro arī valsts atbalsta programmu piedāvātās iespējas – mācīties pie darba devēja, iegūt darba vietu uz laiku, iesaistīties brīvprātīgā darbā, tā lietderīgi pavadot laiku un apgūstot jaunas darba prasmes, iepazīstot cilvēkus. Cilvēkiem ar veselības problēmām karjeras konsultants palīdz izvērtēt, kādu darbu un kādos apstākļos atbilstīgi savām spējām viņi var veikt, kādā profesijā varētu sevi izpaust, apgūstot atbilstīgu mācību programmu, vai varbūt nepieciešams pielāgot darba vidi esošajai profesijai. Konsultants cenšas motivēt šādus cilvēkus saglabāt aktīvu dzīves pozīciju, lai tā sniegtu piepildījumu. Arī šai mērķa grupai, īpaši personām, kurām noteikta invaliditāte, ir pieejamas valsts atbalsta programmas izglītības ieguvei, pārkvalifikācijai, darba vietas pielāgošanai, atbalsta saņemšanai darba vietā u.c. Karjeras konsultants informē dažādu mērķa grupu bezdarbniekus (pirmspensijas vecumā, ilgstošos bezdarbniekus un citus) par tiesībām un iespējām izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus u.c. jautājumiem.
Visu informāciju par profesijām, izglītības iespējām, aktuālo situāciju darba tirgū un tās attīstības tendencēm, atbalsta programmām bezdarbniekiem un darba meklētājiem karjeras konsultants regulāri apkopo savā datu bāzē.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Karjeras konsultants darbā lieto tālruni un datoru ar nepieciešamajām programmām, ko izmanto darbam ar klientu, informācijas iegūšanai vai prezentācijām, lieto arī citu biroja tehniku.


Darba apstākļi:
Karjeras konsultants strādā pārsvarā birojā vai speciālās telpās, kas paredzētas konsultācijām, lai nodrošinātu klienta sniegtās informācijas konfidencialitāti. Grupu nodarbības un lekcijas notiek tām speciāli iekārtotās telpās, bet dažkārt arī izbraukumos skolās un citur. Darba laiks ir atkarīgs no tā, kādu to nosaka darba devējs un kādi ir konsultanta pienākumi.


Darba iespējas:
Karjeras konsultants var strādāt izglītības iestādēs (piemēram, augstskolu karjeras centros), Nodarbinātības valsts aģentūrā, arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar personāla atlasi, vai psiholoģiskās palīdzības centros. Viņš var būt arī pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Šai darbā nepieciešama augstākā izglītība, vēlams psiholoģijā vai pedagoģijā, pastāv iespēja studēt maģistra līmeņa studiju programmā karjeras konsultēšanā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu vēlies palīdzēt cilvēkiem, spēj viņus uzklausīt un tev patīk meklēt risinājumus problēmām? Vai spēj ar pozitīvu attieksmi un cieņu izturēties pret ikvienu cilvēku? Karjeras konsultantam jābūt erudītam, sabiedriski aktīvam, ar vēlmi izglītoties. Jābūt zināšanām svešvalodās, lai varētu lietot profesionālo un zinātnisko literatūru. Šai darbā jābūt atvērtam, draudzīgam, izpalīdzīgam, ar spēju atrast individuālu pieeju katram cilvēkam, lai varētu iedziļināties viņa problēmās, jābūt zinātkāram, uzņēmīgam, jāspēj domāt radoši. Perfekti jāattīsta savas saskarsmes prasmes, jāprot rast pareizo psiholoģisko pieeju katrai vecuma grupai. Tāpat šai darbā svarīgi ir spēt nodalīt savu dzīvi no darba jautājumiem un ļaut cilvēkiem savas problēmas risināt pašiem. Ļoti bieži klientu dzīves situācijas nav vieglas, ir saistītas ar psiholoģiskām problēmām, smagiem pārdzīvojumiem, darba zaudējumiem. Ja konsultants nespēs no tā visa abstrahēties, tad viņam var rasties emocionāls nogurums no šā darba jeb tā sauktā profesionālā izdegšana.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē karjeras konsultāciju, uzzini par sev piemērotām profesijām un vienlaikus novēro karjeras konsultanta darbu. Lasi un interesējies par psiholoģiju un karjeras jautājumiem, kā citi cilvēki ir veidojuši savu karjeru. Attīsti prasmi uzklausīt, uzdot jautājumus, radīt pozitīvu sarunas gaisotni un vadīt sarunu. Lūdz draugus un ģimenes locekļus novērtēt šīs prasmes un ieteikt, kas vēl būtu pilnveidojams. Skolā pievērs pastiprinātu uzmanību psiholoģijas, informātikas, svešvalodu apguvei.
Ja esi students, tad pētnieciskos darbus izstrādā par karjeras izvēles, veidošanas un konsultēšanas jautājumiem, tā padziļinot savas zināšanas šajos jautājumos. Interesējies par iestādēm un uzņēmumiem, kas piedāvā darbu karjeras konsultantiem, uzzini par prakses vai brīvprātīgā darba iespējām pieredzes iegūšanai, kā arī par amata pretendentiem izvirzītajām prasībām. Izvērtē savu interesi un iespējas turpināt studijas maģistrantūrā karjeras konsultēšanā.
Ja vēlies apgūt šo profesiju papildus jau esošajai, tad lasi par profesijas izvēles, karjeras plānošanas un veidošanas jautājumiem šai tēmai veltītās grāmatās un internetā, iepazīsties ar atbalsta sistēmu (organizācijas, iestādes, projekti) karjeras veidošanā. Pilnveido svešvalodu zināšanas un par klientu konsultēšanai nepieciešamajām saskarsmes prasmēm uzzini no praktiskas ievirzes psiholoģijas izdevumiem vai piedalies semināros.
Uzzini vairāk par dažādām profesijām Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv, publikācijās plašsaziņas līdzekļos pievērs uzmanību informācijai par pieprasītākajām un jaunākajām profesijām darba tirgū, arī citu cilvēku profesionālajai dzīvei.
Ja vēlies padziļināt savu kompetenci un tev ir labas svešvalodu zināšanas, tad daudz vari paveikt, izzinot ārvalstu pieredzi no publikācijām internetā. Apmeklē seminārus un konferences un, ja nav iegūts maģistra grāds karjeras konsultēšanā, apsver šādu studiju iespējas.
Iepazīsties ar karjeras konsultantu ētikas kodeksu Karjeras attīstības atbalsta asociācijas mājaslapā www.lkaaa.lv. Arī tas palīdzēs gūt ieskatu par karjeras konsultanta darbu, atbildību un sadarbību ar klientiem.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

PSIHOLOGS

KLIENTU KONSULTANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

profesiju veidi un to raksturojums, profesionālās darbības virzieni informācijas iegūšana, sistematizēšana, analīze
konsultēšanas process un metodes karjeras izvēles un veidošanas jautājumi
psiholoģija, pedagoģija radošs darbs
karjeras plānošanas jautājumi darbs ar cilvēkiem, palīdzība problēmu risināšanā

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums empātija* apzinīgums
pacietība radošums vērīgums
atbildība elastība apdomība
taktiskums uzņēmība analītiskums
izpalīdzība enerģiskums zinātkāre
līdzjūtība emocionāla stabilitāte sistemātiskums**

*empātija – spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lietot datoru, darboties ar datu bāzēm un internetu novērtēt profesionālo piemērotību
vadīt konsultācijas izmantot karjeras plānošanas metodes
iegūt un strādāt ar lielu informācijas apjomu lasīt un sazināties svešvalodās
pētīt cilvēku intereses, vērtības, prasmes, spējas, motivāciju prezentēt informāciju mutvārdos un rakstveidā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv