JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.IZGLĪTĪBAS METODIĶIS


Kods: 3435 19


Darba saturs:
Izglītības metodiķis organizē studiju vai mācību procesu izglītības iestādē un nodrošina tā metodisko vadību. Viņa uzdevums ir rūpēties par mācību vides un procesa kvalitāti, izstrādāt veidu, kā motivēt skolēnus un skolotājus teicamam mācību procesam, novērtēt viņu darbu, gādāt skolas materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī organizēt dažādas mācību olimpiādes, konkursus un metodiskās komisijas.
Izglītības metodiķis dienu sāk ar saņemto e-pastu pārbaudi, atbild uz tiem vai arī pārsūta informāciju skolotājiem vai pasniedzējiem, kuriem šī informācija ir saistoša. Viņš regulāri organizē metodiskās komisijas, piemēram, latviešu valodas, dabaszinību komisijas, un vada to darbu – sniedz informāciju par jaunāko literatūru, pārmaiņām likumdošanā un izglītības standartos. Izglītības metodiķis piedalās metodisko materiālu izstrādē, apstiprina tos un ievieto metodisko komisiju mapēs. Semestra beigās apkopo komisiju sagatavotās atskaites, izvērtē paveikto un izvirza nākamā semestra prioritātes.
Izglītības metodiķis vērtē arī mācību procesu – izveido darba grupu un organizē tikšanās, kur izstrādā aptaujas anketas par mācību vidi, adaptāciju skolā, skolotāju vai pasniedzēju darbu, mācību kursu kvalitāti. Pēc tam sagatavo un pavairo novērtēšanas anketas, veic aptauju, apkopo un prezentē iegūtos rezultātus un sniedz savu redzējumu problēmu uzlabošanai. Ja anketu apkopošana notiek ar īpašu datorprogrammu palīdzību, tad izglītības metodiķis raksta nolikumu par anketu izpildi, nodod to Informācijas tehnoloģiju departamentam, kas anketas un apstrādes mehānismus izveido e-vidē.
Izglītības metodiķis atbild par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu un mācību olimpiāžu norisi – pārrauga darbu iesniegšanu, organizē zinātnisko darbu un olimpiāžu izvērtēšanu un sagatavo diplomus. Ja olimpiāžu darbi tiek saņemti elektroniski, tad metodiķis izkopē tos, ieliek aploksnēs, kodē darbus, nodod komisijai labošanai un apkopo iegūtos rezultātus. Ja skolēni ir saņēmuši tiesības piedalīties konkursa vai olimpiādes nākamajā kārtā, izglītības metodiķis apkopo ziņas par šiem skolēniem, veido skolēnu sarakstus, organizē transportu, meklē skolotājus, kuri kopā ar skolēniem dosies uz konkursa vai olimpiādes nākamo kārtu.
Izglītības metodiķis apkopo skolotāju vai pasniedzēju sniegto informāciju par materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī metodisko komisiju informāciju par metodisko literatūru nākamajam mācību gadam, izvērtē to un veic pasūtījumu vai organizē iepirkumu nepieciešamo lietu iegādei.
Izglītības metodiķis sniedz konsultācijas un palīdz risināt izglītības iestāžu personāla, citu metodiķu un skolēnu vai studentu problēmas mācību procesā, izskata skolēnu vai studentu sūdzības un mēģina rast situācijai piemērotāko risinājumu. Viņš arī seko līdzi, lai skolotājiem būtu vajadzīgā izglītība, un rosina viņus mācīties skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu piedāvājumā esošajos tālākizglītības kursos vai organizē tādus skolā. Kursiem beidzoties, nokopē skolotāju sertifikātus un pievieno tos viņu lietām. Tāpat izglītības metodiķis organizē skolotāju pieredzes apmaiņas braucienus un apkopo labāko pieredzi, sniedz ieteikumus darba procesa uzlabošanā, izstrādā metodiskos materiālus (rokasgrāmatas skolotājiem, klašu audzinātājiem) un organizē radošos konkursus skolotājiem, tādējādi pilnveidojot mācību procesu.
Atkarībā no izglītības metodiķa izglītības paralēli saviem tiešajiem pienākumiem viņš var mācīt kādu priekšmetu, labot skolēnu mājasdarbus un kontroldarbus. Var pārstāvēt savu institūciju dažādās iestādēs, piemēram, citās skolās vai augstskolās, tiesās, kā arī organizēt studentu praksi pieredzējušu skolotāju vadībā.
Izglītības metodiķa darba specifika var atšķirties atkarībā no izglītības iestādes un tās lieluma. Jo lielākā izglītības iestādē metodiķis strādā, jo iespējamāka ir varbūtība, ka viņa darbs būs koncentrēts vienā specifiskā virzienā, piemēram, studiju programmu akreditācijas procesa organizēšana, studiju kursu aprakstu kvalitātes kontrole, studentu jautājumu risināšana u.c. Ja izglītības iestāde ir neliela, tad izglītības metodiķis veic visus šīs iestādes darba uzdevumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Izglītības metodiķis izmanto datoru ar datorprogrammām Ms Word, Ms Excel, MS Power Point vai Ms Vizual, bet anketu apkopošanai – SPSS. Lieto arī tālruni, skeneri, printeri un faksa aparātu. Lai ievadītu datorā studentu vai skolēnu darba vērtējumus un informētu iestādes darbiniekus par jaunumiem tās normatīvajos aktos, izglītības metodiķis izmanto konkrētās iestādes vajadzībām izstrādāto iekšējo informācijas sistēmu.


Darba apstākļi:
Izglītības metodiķis strādā astoņu stundu darba dienu, taču, ja risināmi steidzami uzdevumi, darba laiks ir arī ilgāks. Darbs lielākoties noris izglītības iestādes telpās, taču viņš regulāri dodas arī uz pārējām skolām, Izglītības ministriju un citām iestādēm.


Darba iespējas:
Izglītības metodiķis var strādāt vispārizglītojošās skolās, profesionāli tehniskajās skolās, mācību centros, augstskolās un bērnudārzos, kā arī pašvaldību izglītības pārvaldēs un metodiskajos centros.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par izglītības metodiķi, nepieciešama augstākā izglītība, taču tās virzienu nosaka darba specifika – tā kā lielu daļu savu pienākumu viņš apgūst darba gaitā, tad metodiķim var būt augstākā izglītība pedagoģijā, psiholoģijā vai vadības zinībās. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi radošs un tev patīk meklēt jaunus risinājumus? Varbūt esi domājis, kā uzlabot mācību procesu, un spēj uz to paskatīties kritiski un analītiski? Ja esi sabiedrisks, atbildīgs, pacietīgs un nebaidies no daudzu lielāku un mazāku uzdevumu veikšanas vienlaikus, tad apdomā – varbūt šī ir tev piemērota profesija.
Ja esi skolnieks, tad izmēģini spēkus ieviest uzlabojumus savos ikdienas darbos – mācībās, ārpusskolas aktivitātēs, mājasdarbu veikšanā. Spēja paskatīties uz lietām no cita skatpunkta tev ļaus ieraudzīt nepilnības arī nākotnes darba vietā un rast jaunas iespējas esošo problēmu risināšanā. Lai attīstītu prezentēšanas, saziņas prasmes un spēju uzņemties atbildību, iesaisties skolas pasākumu organizēšanā. Skolā pievērs uzmanību valodu, ētikas, politikas un tiesību apguvei.
Ja esi students, tad strādā praksi kādā no izglītības iestādēm un pievērs uzmanību izglītības metodiķa darbam. Interesējies par jaunumiem likumdošanā un attīsti savas organizatoriskās prasmes, kas izglītības metodiķa darbā ir ārkārtīgi svarīgas.
Ja vēlies pārkvalificēties un iepriekšējā izglītība tev ir pedagoģijā, psiholoģijā vai vadības zinībās, tad droši piesakies darbā par izglītības metodiķi un gatavojies ātri apgūt lielu daudzumu informācijas. Ja šādas izglītības nav, tad stājies augstskolā un mērķtiecīgi apgūsti visas mācības, uzsvaru liekot uz tām zināšanām, kādas būs nepieciešamas izglītības metodiķa darbā.
Ja vēlies papildināt zināšanas, tad izvērtē savas vājākās un stiprākās puses un mācies vajadzīgajos kursos, piemēram, projektu vadībā, lietvedībā, likumdošanā, informācijas tehnoloģijās, runas mākslā vai lietišķajā etiķetē. Tāpat vari turpināt izglītību maģistrantūras līmeņa studiju programmā.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

VIDĒJAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS

PSIHOLOGS

PASNIEDZĒJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

pedagoģija un psiholoģija mācību process un tā kvalitāte
ētika, politika un tiesības lietvedība un mācību materiāli
skolēnu un studentu ikdiena plānošana un projektu izstrāde
likumdošana un dokumentu izstrāde izglītības procesa metodiskie jautājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība ekstraversija* laipnība
enerģiskums pārliecinātība empātija**
sabiedriskums pacietība disciplinētība
uzstājība atbildīgums savaldība
stabilitāte taktiskums rūpība
sapratne neatlaidība strādīgums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**empātija – spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties likumdošanā izstrādāt un apkopot mācību metodiskos materiālus
plānot savu un cilvēku darbu skaidri paust savu viedokli un prezentēt to
pārzināt lietvedību un projektu rakstīšanu analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus
sadarboties un risināt konfliktsituācijas konsultēt mācību metodiskajos jautājumos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv