JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEŽSAIMNIECĪBAS INŽENIERIS


Kods: 2149 58


Darba saturs:
Mežsaimniecības inženieris kontrolē un koordinē mežziņu darbu. Viņš pārzina un organizē darbus mežaudžu atjaunošanā, to aizsardzībā pret kaitēkļiem un slimībām, meža drošības pasākumos, medību jautājumos. Bieži vien mežsaimniecības inženieri specializējas kādā no šīm mežsaimniecības sfērām. Mežsaimniecības inženieris plāno, organizē un kontrolē meža atjaunošanas darbus. Viņš apkopo informāciju par meža stāvokli un lemj par jaunas mežaudzes ierīkošanu. Atkarībā no tā, kāda mežaudze jāstāda, viņš izvēlas piemērotāko augsnes sagatavošanas veidu un tehniku, izplāno nepieciešamo sēklu un stādāmā materiāla patēriņu. Mežsaimniecības inženieris kopā ar mežsargiem pārbauda atjaunotās meža platības, seko līdzi, vai iestādītā koka suga atbilst normatīvo aktu prasībām, augšanas apstākļiem dabā, vai ir pietiekams koku skaits, vai mežaudze ir vienmērīgi izveidota un tiek kopta. Lai nākotnē veidotos augstvērtīgas mežaudzes, mežsaimniecības inženieris pārbauda mežaudžu kopšanas kvalitāti, piemēram, to, vai ap kokiem ir likvidēti konkurējošie zālaugi, nevēlamie koki, kā arī to, vai mežā koki tiek cirsti atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. Viņš raugās, lai kailcirtēs nenocērt nepieaugušu mežaudzi un lai kopšanas cirtēs tiek izcirsti visi atpalikušie, slimību bojātie koki. Lai ievāktu kvalitatīvas sēklas jauno mežaudžu ieaudzēšanai, mežsaimniecības inženieris uzrauga, lai atbilstoši prasībām tiktu ierīkotas meža koku sēklu plantācijas. Viņš arī seko līdzi visām koka attīstības fāzēm – no sēklas ievākšanas līdz pat pieaugušam kokam. Mežsaimniecības inženieris uzrauga meža veselības stāvokli, lai paredzētu iespējamos meža kaitēkļu un slimību izraisītos bojājumus. Mežsaimniecības inženieris veic augsnes virskārtas mērījumus un uzstāda slazdus lidojošiem kaitēkļiem. Noteiktā laika posmā nolasot mērījumus, viņš analizē esošo situāciju un ziņo mežsargam par profilaktiskajiem pasākumiem, kādi jāveic, lai izvairītos no slimību un kaitēkļu izplatības. Nereti mežsaimniecības inženieris saņem informāciju no mežsargiem par kaitēkļu vai slimību skartām mežaudzēm. Viņš dodas uz mežaudzi un pēc dažādām pazīmēm nosaka koku slimības veidu vai kaitēkļus, kas koku bojā. Mežsaimniecības inženieris arī iesaka mežaudzes atveseļošanas metodi, piemēram, miglošanu, izciršanas aizliegumu noteiktā laika periodā. Mežsaimniecības inženieris kontrolē, kā mežsargi veikuši medījamo dzīvnieku uzskaiti. Viņš aprēķina, cik un kādas medību atļaujas drīkst izsniegt. Mežsaimniecības inženieris vada meža apsardzību – izstrādā ugunsdrošības plānus. Viņš plāno, kur ierīkot mineralizētās joslas – joslas, kuras tiek uzturētas uzartas, lai bremzētu uguns izplatību ugunsgrēka gadījumā. Viņš dod rīkojumus, kur izvietot uguns brīdinājuma plakātus un būvēt uguns novērošanas torņus. Ugunsgrēka gadījumā mežsaimniecības inženieris organizē un vada meža ugunsgrēka dzēšanas darbus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mežsaimniecības inženieris darbā lieto dažādus mērinstrumentus, piemēram, dastmēru, koku augstuma mēru, ierīces šķērslaukuma un leņķu mērīšanai, attāluma mērītājus, pieauguma svārpstu koku vecuma noteikšanai. Viņš izmanto arī dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, kas aprīkots ar speciālām datorprogrammām, skeneri, printeri, faksu.


Darba apstākļi:
Mežsaimniecības inženieris lielākoties strādā biroja tipa telpās, bet bieži dodas izbraukumos uz mežiem. Mežsaimniecības inženieris strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Mežsaimniecības inženieris var strādāt valsts un pašvaldības mežu pārvaldes institūcijās, mežizstrādes un mežu apsaimniekotāju firmās, mežniecībās. Mežsaimniecības inženieris var arī strādāt laboratorijās un institūtos pie zinātniskajiem pētījumiem mežsaimniecības nozarē.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība mežsaimniecībā, ko var apgūt 4 gadu laikā, un darba pieredze šajā nozarē, savukārt, lai strādātu valsts un pašvaldību iestādēs, nepieciešama augstākā izglītība mežsaimniecībā vai mežzinātnē. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 350 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē daba un tās norises, augu un dzīvnieku dzīve? Vai tevi satrauc jautājumi, kas saistīti ar dabas aizsardzības problēmām, vides piesārņošanu un apdraudētību? Vai esi komunikabls un proti argumentēt savu viedokli? Mežsaimniecības inženiera darbā ik dienu nākas pieņemt svarīgus lēmumus, no kuriem atkarīga notikumu virzība nākotnē. Lai izkoptu prasmi uzņemties iniciatīvu sarežģītās situācijās, pamatot un pierādīt sava viedokļa pareizību, pamēģini iesaistīties dažādu aktivitāšu organizēšanā skolā, piemēram, viktorīnu, sporta sacensību rīkošanā. Tas attīstīs tevī spēju vadīt, kā arī veicinās plānošanas un organizēšanas prasmes. Gan aizraujošs, gan izglītojošs piedzīvojums būtu iesaistīšanās kādā vides aktīvistu īstenotā projektā, turklāt tas arī palīdzētu izprast mežsaimniecības inženiera profesijas specifiku. Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, matemātika un informātika.


Interešu joma(s): Mežsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

MEŽZINIS

MEŽA TEHNOLOGS

MEŽSARGS

MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTS

MEŽA TAKSATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dabas zinības, bioloģija, ģeogrāfija matemātika, informātika
meža atjaunošana, ieaudzēšana, kopšana, apsardzība grupas darba vadīšana, organizēšana, koordinēšana, uzraudzība
mežsaimniecība informācijas apkopošana, aprēķini
medījamo dzīvnieku uzskaites kontrole meža nozares normatīvo aktu prasības

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums draudzīgums apzinīgums
piesardzība pacietība stabilitāte
komplicētība* apķērība praktiskums
patstāvība taktiskums izlēmība
sistemātiskums** atbildība kritiskums
racionalitāte*** savaldība prasīgums

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

plānot, organizēt, vadīt pasākumus novērtēt mežaudzes
saprasties ar cilvēkiem, pārliecināt, loģiski un argumentēti pamatot viedokli kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses
kompleksi risināt problēmu lietot speciālus mērinstrumentus
pārzināt darba aizsardzības noteikumus orientēties meža ekosistēmas veidošanas principos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv