JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KERAMIKAS MEISTARS


Kods: 7321 05


Darba saturs:
Keramikas meistars ir speciālists, kurš strādā keramikas izstrādājumu ražotnē. Viņa pakļautībā ražotnē strādā ražošanas līniju darbinieki, nereti keramikas meistars vada arī ceha mehāniķu un tehnisko darbinieku darbu.

Viens no galvenajiem keramikas meistara darba pienākumiem ir sekot, lai keramiķi ievērotu noteiktas produkta ražošanas kvalitātes prasības un lai no ražošanas līnijas iznāktu ražošanas procesam atbilstošs produkts (produkta kvalitāte atbilst ražošanas tehnoloģiskajās kartēs noteiktajiem parametriem). Ja gadījumā keramikas meistars redz, ka kāds keramiķis izgatavo nekvalitatīvu produkciju, viņš veic keramiķa papildu apmācību.

Atbilstoši konkrētā pasūtījuma izpildes specifikai keramikas meistars vada keramikas ceha darbinieku darbu - sastāda darba laika grafikus, plāno veicamā darba apjomu sadalot laika posmos, organizē izejmateriālu piegādi un sadali strādniekiem, seko darba izpildei, veic padarītā darba un nostrādāto stundu uzskaiti. Ja ceha darbinieki strādā gabaldarbu (darba samaksa tiek rēķināta, vadoties pēc izgatavoto izstrādājumu skaita - padarītā apjoma), keramikas meistars arī aprēķina ceha darbiniekiem algas. Katrā uzņēmumā tas ir citādi, mazā individuālā uzņēmumā meistars var būt atbildīgs par visu ražošanas procesu, bet, piemēram, keramikas rūpnīcā tikai par konkrētu ražošanas ciklu, kuri noris katrs citā iecirknī: materiāla – māla sagatavošana dažādām ražošanas vajadzībām, formēšana, liešana, glazūru ražošana vai sagatavošana, glazēšana, dekorēšana, keramikas apdedzināšana, šķirošana un saiņošana.

Keramikas meistara pienākums ir pirmajam pamanīt nobīdes no ražošanas normām vai kādas iekārtas, piemēram, apdedzināšanas krāsns, tehniskos bojājumus. Par radušos problēmu viņš informē keramikas tehnologu un piedalās tās konstatēšanā un novēršanā. Lai nodrošinātu, ka ceha iekārtas ir teicamā tehniskā stāvoklī, keramikas meistars ir atbildīgs par ceha iekārtu tehnisko apkopju veikšanu, un seko, lai tehniķi ievērotu tehnisko apkopju grafiku.

Nereti keramikas meistars piedalās ražošanas ceha iekārtošanā. Piemēram, ja tiek novērtos, ka preču transportēšanā pa cehu no ražošanas līnijas līdz noliktavai, regulāri tiek sabojāts liels daudzums saražoto izstrādājumu, meistars kopā ar ceha vadītāju, nepieciešamības gadījumā arī ar keramikas tehnologu, izstrādā iespējami optimālāko ceha ražošanas plūsmas plānu, piemēram, iekārto to tā, lai saīsinātu ceļu no ceha ražošanas līnijas izejas punkta līdz noliktavai.

Keramikas meistars seko, lai darbinieki paredzētā darba veikšanai būtu apgādāti ar nepieciešamajiem instrumentiem un izejvielām.

Nereti keramikas meistars maiņas beigās arī pieņem saražoto produkciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Keramikas meistars darbā vadās pēc pasūtījuma dokumentācijas un ražošanas tehnoloģijai atbilstošiem standartiem vai normām. Darbā izmanto biroja tehniku un piederumus, piemēram, tālruni, faksu, datoru, printeri, kopēšanas iekārtu, kalkulatoru.


Darba apstākļi:
Keramikas meistars strādā keramikas iecirkņos (cehos) dažādās ražotnēs, uzraugot sev pakļautā ceha darbinieku darbu, kā arī biroja tipa telpās, plānojot darba režīmu un aprēķinot algas (ja darbinieki saņem algu par gabaldarbu). Keramikas meistars pārsvarā strādā maiņu darbu, jo ražošanas process ražotnēs pārsvarā norit nepārtraukti. Situācijās, kad rodas sarežģījumi ar ražošanas grafiku ievērošanu vai problēmas ar iekļaušanos termiņā, var nākties strādāt virsstundas.


Darba iespējas:
Keramikas meistari var strādāt dažādos keramikas izstrādājumu ražošanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība ķīmijas tehniķa specialitātē (mācību ilgums 4 gadi) vai augstākā izglītība ķīmijas tehnoloģijās (mācību ilgums 4 gadi) vai materiālzinātnēs (mācību ilgums 3 gadi). Vajadzīgās darba iemaņas var apgūt arī uzņēmumā uz vietas.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 400 LVL.
Alga keramikas meistara amatā ir 150 – 400 latu. Algas apmērs atkarīgs no darba pieredzes un profesionalitātes, kā arī no konkrētā uzņēmuma, kurā keramikas meistars strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dažādi keramikas izstrādājumi, vai esi pats kādreiz mēģinājis kaut ko izgatavot no māla? Vai esi domājis, ka keramikas izstrādājumus var izmantot ne tikai skaistuma un saimniecības priekšmetu izgatavošanai, bet tos plaši lieto daudz un dažādās nozarēs, piemēram, būvniecībā, rūpniecībā? Vai proti sadarboties ar dažādiem cilvēkiem un izskaidrot savas idejas? Vai tev patīk iesaistīties dažādu problēmu risināšanā un censties tikt ar tām galā?

Keramikas meistaram būtiska ir spēja darboties komandā, radoši un ar iniciatīvu organizēt veicamos darbus, kā arī novērtēt un risināt dažāda rakstura problēmas – gan ražošanas, gan psiholoģiska rakstura, jo viņa darbs ir ļoti cieši saistīts ar cilvēku vadību. Šīs prasmes vari izkopt, piemēram, iesaistoties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs vai jauniešu organizāciju darbībā.

Skolā pievērs īpašu uzmanību tādiem mācību priekšmetiem kā darbmācība, matemātika, ķīmija un fizika.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

KERAMIKAS TEHNOLOGS

KERAMIĶIS

STIKLA RAŽOŠANAS MEISTARS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

keramikas izstrādājumu pielietojuma daudzveidība keramikas rūpnieciskā ražošana
keramikas izgatavošanas tradīcijas organizatorisks un praktisks darbs
keramikas izgatavošanas tehniskais nodrošinājums keramikas izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
māla apstrādes tehnikas ķīmija, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums rūpīgums mērķtiecība
racionalitāte* veiklība uzņēmība
tiešums saimnieciskums atbildīgums
prasīgums disciplinētība pārliecinātība
izturība precizitāte izlēmīgums
neatlaidība sabiedriskums enerģiskums

*racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem mobilizēt sevi darbam paaugstinātas temperatūras un trokšņa apstākļos
konstruktīvi risināt konfliktus regulāri pārbaudīt un apkopt tehniku
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu strādāt ar keramikas izstrādājumu tapšanas procesā izmantojamām iekārtām un instrumentiem
ātri veikt matemātiskus aprēķinus kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv