JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEŽZINIS


Kods: 1122 92


Darba saturs:
Mežziņa pamatpienākums ir uzraudzīt normatīvo aktu (galvenokārt Meža likuma un Medību likuma) ievērošanu Latvijas mežos. Mežzinis vada mežniecības kolektīvu, kas sastāv no 1 vai 2 mežziņa vietniekiem un 5 – 10 mežsargiem. Viņš pārliecinās par to, lai viņam pakļautais kolektīvs izpildītu katram uzdotās funkcijas. Mežzinis izsniedz ciršanas atļaujas, medību licences un citus ar meža resursu izlietošanu saistītus dokumentus. Viņš organizē seminārus mežu īpašniekiem, kuros sniedz konsultācijas par to, kā labāk kopt mežu un kā to izmantot. Mežzinis arī raksta administratīvos protokolus un uzliek administratīvos sodus par meža normatīvo aktu pārkāpumiem, piemēram, malumedniekiem, neatļautu ugunskuru kurinātājiem, meža piesārņotājiem. Mežziņa pienākums ir organizēt medījamo un aizsargājamo zvēru un putnu uzskaiti. Viņš organizē arī medības savas mežniecības ietvaros.

Sausā laikā mežzinis ir atbildīgs par to, lai tiktu uzraudzīts mežs un laikus pamanīti ugunsgrēki. Viņš arī vada un organizē ugunsgrēka dzēšanas darbus.

Mežzinis plāno meža atjaunošanu (koku stādīšanu vai sēšanu) savā mežniecībā, iegādājas koku stādus. Viņš atbild par to, lai būtu iezīmētas mežsargu apgaitu teritoriju robežas un izdzītas stigas. Mežzinis apkopo no mežsargiem ievākto informāciju par koku veselību un augšanas apstākļiem un plāno meža nākotni. Mežzinis izlemj, kurus meža apgabalus izcirst, kurus – attīrīt, piemēram, no bērziem un alkšņiem, lai vērtīgākajām koku sugām netrūktu saules gaismas, kādiem kokiem un augiem vajadzētu dominēt konkrētā sektorā, lai neizjauktu meža ekosistēmu.

Mežzinis arī iesniedz priekšlikumus meža normatīvo aktu projektiem un esošo normatīvo aktu izmaiņām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mežzinis darbā lieto dienesta automašīnu, datoru, koku un cirsmu uzmērīšanas instrumentus.


Darba apstākļi:
Mežzinis strādā gan mežniecības kantorī, gan mežā. Darba laiks ir astoņu stundu darba diena, taču ārkārtas situācijās (izceļoties ugunsgrēkam vai aizturot likumpārkāpēju) var nākties strādāt arī naktīs, brīvdienās. Šajos gadījumos iespējams arī nokļūt bīstamās situācijās.


Darba iespējas:
Darbinieks ar mežzinim nepieciešamo izglītību un darba pieredzi var strādāt dažādos amatos Valsts meža dienesta struktūrvienībās, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, valsts, pašvaldību un privāto mežu apsaimniekojošos uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Mežzinim nepieciešama augstākā izglītība mežzinātnē vai mežsaimniecībā. Mācību ilgums ir 4 gadi. Par mežzini iespējams kļūt arī ar augstāko izglītību jebkurā lauksaimniecības nozares specialitātē, kas papildināta ar profesionālajām zināšanām mežzinātnē vai mežsaimniecībā.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 300 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista dabas norises? Vai tev patīk pavadīt laiku brīvā dabā? Vai tev patīk plānot notikumus, organizēt savu darbu? Vai tu esi punktuāls un pacietīgs? Vai tu kolektīvā uzņemies līdera lomu?

Mežzinim nepieciešama spēja vadīt kolektīvu un saprotami izteikties. Kolektīva organizēšanas spējas vari censties attīstīt, grupu darbā uzņemoties līdera lomu, kā arī rīkojot dažādas ekskursijas un pasākumus. Lai attīstītu spējas, kas nepieciešamas, lai vadītu seminārus un mežsargu sapulces, centies pēc iespējas piedalīties diskusijās, debatēs, mācies argumentēti un mierīgi aizstāvēt savu viedokli. Palīdzi skolasbiedriem mācībās, mēģini izskaidrot viņiem nesaprotamo vielu – tas attīstīs tavu prasmi izteikties citiem saprotamā veidā.

Mežzinim jāprot domāt nākotnes kategorijās, jo mežs neizaug pāris gados un plānam, kas pieņemts šodien, sekas kļūst redzamas tikai daudz vēlāk. Centies attīstīt sevī pacietību un tiekšanos uz mērķi – to palīdzēs veidot jebkuras ilgtermiņa nodarbības tevi interesējošā sfērā. Pirms pieņem svarīgu lēmumu, izsver visus par un pret, centies iztēloties, kādas būs tava lēmuma sekas.

Īpaši pievērs uzmanību tādiem mācību priekšmetiem kā dabaszinības, ģeogrāfija, bioloģija, biznesa ekonomiskie pamati, latviešu valoda un literatūra, matemātika.


Interešu joma(s): Mežsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

MEŽA TEHNOLOGS

MEŽSARGS

MEŽSAIMNIECĪBAS INŽENIERIS

MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dabas zinības, ģeogrāfija, bioloģija biznesa ekonomiskie pamati, matemātika
daba, mežs medības, to organizēšana
Meža likums un Medību likums, to ievērošana meža resursu izmantošanas dokumentācija
ugunsgrēku dzēšanas iespējas un veidi meža darbu instrumenti

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* racionalitāte*** prasīgums
intelektualitāte** piesardzība praktiskums
neatlaidība savaldība vērīgums
patstāvība analītiskums uzstājība
saimnieciskums sabiedriskums apķērība
uzmanīgums centība pacietība

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

rīkoties efektīvi un rāmi arī bīstamās, augsta stresa situācijās vadīt sapulces, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, loģiski un saprotami pamatot lēmumu
konsultēt, iesniegt priekšlikumus apkopot un sistematizēt informāciju
plānot darbus, dot uzdevumus, sadalīt funkcijas, kontrolēt darbu izpildi kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses
vadīt automašīnu, lietot šaujamieročus lietot koku, cirsmu uzmērīšanas instrumentus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv