JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.INŽENIERIS


Kods: 3115 29


Darba saturs:
Inženieris izstrādā, ievieš un vada apstrādes tehnoloģiskos procesus ražošanā. Viņš rada kāda produkta (piemēram, iekārtas) izstrādes pamatideju, sadala to pa izstrādes posmiem un organizē pašu izstrādi. Lai spētu realizēt savas idejas dzīvē, viņš ļoti cieši sadarbojas ar tehnologiem.

Inženieris pārrauga visu ražošanas procesu kopumā un aprēķina ražojamās iekārtas/detaļu būtiskākos un galvenos parametrus, piemēram, to, cik ātri griezīsies ieejas vārpsta, kāds būs dzinēja tilpums, jauda un griezes moments. Viņš arī izstrādā konkrētās detaļas/iekārtas ražošanas tehnoloģisko karti – norādījumus, kuros iekļauta visa informācija par produkta ražošanas posmiem, to secību, materiāliem, specifiskiem rādītājiem (piemēram, laiku, temperatūru, spiedienu, ātrumu), pēc kuriem vadoties tiek ražota jaunā detaļa/iekārta. Inženieris ir atbildīgs arī par ražošanas normu (izejmateriālu patēriņa) aprēķināšanu.

Inženieris apvieno atsevišķu konstruktoru radītās detaļas un mezglus un ar datoru veido detaļu un kopsalikuma rasējumus. Bieži vien viņš arī vada konstruktoru biroju un organizē konstruktoru darbu. Inženieris datorā veic mezglu darbības simulācijas (ar speciālu programmu palīdzību datorā skatās, kā konkrētā detaļa darbojas dažādās noslodzes situācijās), analizē, kā detaļas savstarpēji funkcionē, kā veidojas, piemēram, mašīnas plūdlīnija, un ar speciālu datorprogrammu palīdzību pārbauda detaļas stiprību.

Inženieris organizē eksperimentus, lai pārbaudītu izstrādātās ierīces vai mašīnas darbību. Ja kaut kas nestrādā, inženieris mēģina saprast, kāpēc un ko nepieciešams mainīt un uzlabot.

Inženieris arī plāno ražošanas plūsmu un ražošanas iekārtu izvietojumu uzņēmuma cehos. Viņš pēta, piemēram, kā iekārtots montētāja darbgalds, vai tas ir ergonomiski pareizi veidots, vai montētājam nav jāveic daudzas liekas kustības, lai īstenotu darba operāciju, un cik daudz laika šī operācija viņam aizņem. Vadoties pēc iegūtās informācijas, inženieris optimizē (uzlabo) šo ražošanas procesu, piemēram, pārkārto darbgaldu vai, ja nepieciešams, pārvieto to citā vietā. Nepieciešamības gadījumā inženieris ievieš jaunas ražošanas tehnoloģijas un metodes.

Inženieris regulāri seko līdzi tirgus situācijai savā darbības jomā, jauniem produktiem un jaunākajām ražošanas tehnoloģijām, kā arī sasniegumiem zinātnē.

Inženieris sadarbojas ar dažādām laboratorijām, lai veiktu dažādus mērījumus un pārbaudes. Viņš sadarbojas, piemēram, ar metroloģijas laboratoriju, ķīmisko laboratoriju, mehānisko laboratoriju, kas pārbauda detaļu stiprību. Pēc pārbaužu rezultātu saņemšanas viņš dod attiecīgus darba uzdevumus tehnologiem – piemēram, veikt nepieciešamos uzlabojumus.

Inženieris izstrādā vai piedalās tehnisko rokasgrāmatu (iekārtu tehnisko aprakstu, kas iekļauj sevī to lietošanas pamācību un uzturēšanas nosacījumus) izstrādē.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Inženieris darbā lieto datoru un izmanto speciālas datorprogrammas, kā arī speciālas drukāšanas iekārtas – ploterus. Viņš lieto arī profesionālo literatūru un tehniskās rokasgrāmatas.


Darba apstākļi:
Inženieris strādā biroja tipa telpās, kā arī laboratorijās, izmēģināšanas laboratorijās un ražošanas cehos. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Inženieris var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, konstruktoru birojos un arī kā pašnodarbinātais, strādājot līgumdarbus.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība inženierzinātnēs. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
350 līdz 750 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dažādu veidu tehnika un modernās tehnoloģijas? Vai tevi saista konstruēšana un dažādu izmēģinājumu veikšana?

Inženierim svarīgi būt rūpīgam, atbildīgam, mācēt plānot un paredzēt darbību galarezultātu (to, kāds produkts tiks saražots, izmantojot noteiktus materiālus un metodes). Dalība dažādos pulciņos un interešu grupās, kas saistīti ar tehniku vai automehānismiem, (piemēram, kartingā, kvadriciklu braukšanā, motosportā) sniegs labas praktiskās iemaņas, tehniskās zināšanas un priekšstatu par šīs sfēras specifiku. Savukārt rasēšanas un zīmēšanas spēju izkopšana veicinās telpiskās uztveres un abstraktās domāšanas iemaņas, kas ir svarīgas inženiera profesijā.

Būtiska ir interese par jaunumiem tehnoloģiju attīstībā, ko var veicināt, lasot un skatoties specializētus žurnālus un raidījumus par zinātni.

Inženiera profesijā noderēs līdera dotības un spēja organizēt cilvēkus, kā arī pieredze projektu vadīšanā. Tādēļ jau skolā var izdomāt un īstenot pasākumus, kas prasa uzņēmību, mērķtiecību un atbildību. Būtiski attīstīt māku sadarboties ar cilvēkiem, diskutēt, rast kompromisus.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, ķīmija, matemātika, tehniskā grafika, vizuālā māksla un svešvalodas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS

MEHATRONIKAS INŽENIERIS

MEHĀNIKAS INŽENIERIS

INŽENIERIS TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, ķīmija, matemātika tehniskā grafika, vizuālā māksla
jaunas ražošanas metodes un tehnoloģijas automātika, mikroprocesoru tehnika
mašīnbūve, ražošanas iekārtu veidi, uzbūve, darbības principi tehnoloģiskie procesi ražošanā, to normu aprēķināšana
darba grupas vadīšana, koordinēšana elektrotehnika, mehānika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums racionalitāte**** vērīgums
komplicētība* patstāvība apzinīgums
kritiskums precizitāte akurātums
zinātkāre uzņēmība oriģinalitāte
intelektualitāte** stabilitāte radošums
sistemātiskums*** izlēmība enerģiskums

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

vadīt un koordinēt cilvēku darbu aprēķināt iekārtas ražošanai nepieciešamo izejmateriālu daudzumu
skicēt, izstrādāt iekārtas tehnisko projektu veikt iekārtas mezglu darbības simulācijas ar speciālām datorprogrammām
izstrādāt iekārtas ražošanas tehnoloģiju patstāvīgi pieņemt svarīgus lēmumus
izvirzīt mērķus, noteikt prioritātes, plānot, organizēt un pārraudzīt darba procesu pievērst uzmanību procesa detaļām, pildīt uzdevumu precīzi un korekti

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv