JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.CEĻU BŪVTEHNIĶIS


Kods: 3112 16


Darba saturs:
Ceļu būvtehniķis izpilda uzdotos ceļu un satiksmes pārvadu būvniecības un remonta darbus, kā arī vada ceļu uzturēšanas darbus.

Ceļu būvtehniķis seko, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši projekta un būvnormatīvu prasībām, kā arī lai darbu izmaksas iekļautos apstiprinātajā būvdarbu tāmē. Viņš atbild par izmantoto būvmateriālu atbilstību apstiprinātajam būvniecības vai remonta projektam, seko būvmateriālu piegādes norisei un būvmateriālu kvalitātei, kā arī organizē to novietošanu un uzglabāšanu.

Lai nodrošinātu ceļu uzturēšanas darbus, ceļu būvtehniķis plāno gan ikdienas, gan ilgtermiņa darba uzdevumus ceļu strādniekiem, kā arī pārbauda darbu izpildes kvalitāti un uzskaita paveikto. Tāpat viņš uzrauga, lai strādniekiem būvobjektā tiktu nodrošināti atbilstoši sadzīves apstākļi, piemēram, būtu telpas, kur pārģērbties un atpūsties. Viņš vada nelielu, piemēram, piecu strādnieku, brigādi, un viņa pārziņā ir konkrēti ceļi.

Ceļu būvtehniķis aprēķina nepieciešamos materiālus, piemēram, smilts un sāls maisījuma daudzumu noteiktam ceļa posmam (kaisīšanai ziemā) vai to, cik ceļa zīmju nepieciešams atjaunot. Viņš izlemj, kāda tehnika, instrumenti, aprīkojums būs vajadzīgi konkrēta darba veikšanai. Piemēram, vienojas ar citu struktūrvienību, lai norīko greideri ceļa nomaļu planēšanai (nolīdzināšanai), divus strādniekus norīko apsekot konkrētu ceļa posmu – izskalojumu pēc spēcīgiem nokrišņiem, trīs strādniekus – noņemt un aizvietot ar pagaidu zīmēm bojātās ceļazīmes un pārkrāsot barjeras.

Ziemas periodā ceļu būvtehniķis pēc iepriekšējas vienošanās dežurē tā sauktajā ziemas dienestā, kad visu diennakti jāseko laika apstākļiem un ceļu un tiltu seguma stāvoklim. Ziemas dienesta dežurants ar datora starpniecību seko meteoroloģiskā dienesta ziņojumiem un ceļa seguma kontroles staciju rādījumiem. Ja uz seguma veidojas apledojums, viņš norīko smilts un sāls maisījuma kaisītāju nokaisīt ceļu un tiltus.

Ceļu būvtehniķis sagatavo būvatļaujas un tehniskos noteikumus darbiem valsts autoceļu zemes nodalījuma joslā, uzskaita satiksmes intensitāti, reģistrē vietējas nozīmes ceļu pieslēgumus pie valsts autoceļiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ceļu būvtehniķis darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopēšanas iekārtu, tālruni. Būvdarbos viņš lieto ruleti mērīšanai, nivelieri, latas, bloknotu, būvprojektu, sakaru līdzekļus, piemēram, rāciju, kā arī automašīnu.


Darba apstākļi:
Ceļu būvtehniķis strādā gan ārā, gan biroja tipa telpās, astoņu stundu darba dienu. Vasaras sezonā, kad virknei darbu ir labvēlīgāki laika apstākļi, piemēram, ceļu asfaltbetona segas ieklāšanai, ceļu būvtehniķis strādā ilgāk. Viņš var arī strādāt maiņu darbu pēc iepriekš saskaņota grafika, piemēram, ja ir īpašs būvdarbu grafiks, kā arī ziemas dienestā.


Darba iespējas:
Ceļu būvtehniķis var strādāt gan valsts, gan privātos ceļu un tiltu būvniecības, remonta un uzturēšanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecībā vai transportbūvē. Mācību ilgums -2 līdz 3 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 400 LVL.
Ceļu būvtehniķis var saņemt piemaksas, piemēram, par būvdarbu kvalitāti.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu vēlētos uzņemties atbildību par ceļu un ielu attīrīšanu no sniega un ledus, organizējot šos darbus? Vai tevi interesē, kāpēc jāuztur kārtībā ceļu caurtekas un grāvji? Vai esi ievērojis, ka vasarā regulāri tiek appļautas ceļu nomales un izcirsti krūmi? Vai zini, ka pēc noteikta laika pārbauda katra tilta konstrukciju nolietojumu un stiprību?

Ceļu būvtehniķim nepieciešamas organizatora dotības un labas komunikācijas prasmes, jo viņam jāorganizē ceļu būves, remonta un uzturēšanas darbi un jāvada strādnieku brigāde. Tāpat viņam vajadzīgas ātras, izlēmīgas rīcības spējas, jo bieži nākas pieņemt lēmumus nekavējoties.

Šajā profesijā būtiska arī prasme strādāt komandā, kā arī māka uzņemties iniciatīvu. Iesaistīšanās komandu sporta spēlēs, piemēram, volejbolā, futbolā, rokasbumbā, tautas bumbā, palīdzēs izkopt izpratni par komandas darbu, sadarbību vienotu mērķu sasniegšanā. Arī aktīva dalība skolas sabiedriskajā dzīvē palīdzēs attīstīt prasmi sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem.

Ceļu būvtehniķim jāpiemīt labām novērošanas spējām, kārtības izjūtai, lai spētu novērtēt ceļu, ceļu apmaļu, ceļa zīmju stāvokli. Var sākt ar rūpēšanos par savas vai radinieku dzīvesvietas apkārtni, piemēram, vasarā izpļaujot grāvmalas līdzās ceļam.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, informātika, svešvalodas un sports.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

MĒRNIEKS

BŪVTEHNIĶIS

HDROTEHNIKAS BŪVTEHNIĶIS

ARHITEKTŪRAS TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, informātika ģeodēzija, metroloģija
ceļu būvniecība, remonts, uzturēšana ceļu būves tehnika, instrumenti, aprīkojums
ceļu infrastruktūra tehniskā grafika
ceļu būvdarbu un ceļu uzturēšanas organizācija un vadība ceļu būvmateriālu veidi, īpašības, to piedāvājums

Man raksturīgas šādas īpašības:

materiālisms* sistemātiskums** komplicētība***
uzņēmība prasmīgums saprātīgums
praktiskums savaldība akurātība
stabilitāte valdonība racionalitāte****
lietišķums atbildīgums izlēmība
enerģiskums kārtīgums draudzīgums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izprast ceļu būvprojektus atbildīgi, ātri un izlēmīgi rīkoties
orientēties ceļu būvniecības tehnoloģiskajos procesos izvēlēties ceļu būvdarbu mašīnas, mehānismus un instrumentus
izvēlēties atbilstīgus ceļu būvdarbu speciālistus un organizēt viņu darbu saglabāt paškontroli un konstruktīvi rīkoties augsta stresa situācijās
veidot labu saskarsmi un sadarbību lietot biroja tehniku, vadīt automašīnu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv