JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DABAS AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS


Kods: 2115 03


Darba saturs:
Dabas aizsardzības vecākais speciālists piedalās vides un dabas aizsardzības projektu izstrādē un ieviešanā, piemēram, vadlīniju izstrādāšanā par videi draudzīgu saimniekošanu, plāno un izpilda dabas aizsardzības programmās paredzētās darbības, piemēram, konkrēto teritoriju apsekošana, normu atbilstību vai pārkāpumu konstatēšana.

Dabas aizsardzības vecākais speciālists sniedz konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem, bioloģiskiem faktoriem apkārtējā vidē, uzrauga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanu, kontrolē sugu un biotopu (samērā viendabīgu platību, kas piemērota kādu konkrētu augu, dzīvnieku vai sēņu sugu pastāvēšanai) izmantošanu un aizsardzību. Tāpat viņš pārbauda dzīvnieku tirdzniecības vietas, skatās, vai netiek tirgotas retas un aizsargājamas dzīvnieku sugas saskaņā ar konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, pārbauda briežu dārzus un fermas, kurās audzē eksotiskus dzīvniekus.

Dabas aizsardzības vecākais speciālists izskata sūdzības par dabas aizsardzības pārkāpumiem un, ja nepieciešams, sauc vainīgās personas pie administratīvās atbildības (soda naudas uzlikšana), aprēķina videi nodarītos zaudējumus un sagatavo prasības pret vainīgajām personām par videi nodarītā zaudējuma atlīdzību. Ja dabas aizsardzības vecākais speciālists konstatē, ka kāds uzņēmums ar savu rīcību nodara vai var nodarīt kaitējumu dabai vai cilvēku veselībai, tad viņš iesniedz Valsts vides dienestam priekšlikumu šāda uzņēmuma darbības apturēšanai.

Dabas aizsardzības vecākais speciālists sniedz priekšlikumus par metodisko dokumentu (instrukciju, ieteikumu, metodiku) nepieciešamību vides valsts inspektoriem dabas aizsardzības kontroles nodrošināšanai.

Dabas aizsardzības vecākais speciālists informē un izglīto sabiedrību, sagatavo un lasa lekcijas, sagatavo izdales materiālus apmācību semināriem par dabas aizsardzības jautājumiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Dabas aizsardzības vecākais speciālists darbā lieto dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopēšanas tehniku. Veicot apskati uz lauka, viņš izmanto augu un dzīvnieku noteicējus (grāmatas, kurās aprakstītas visas Latvijā sastopamās augu un dzīvnieku sugas), dažādus mērinstrumentus, lai noteiktu, piemēram, koka resnumu vai ģeoloģiska objekta augstumu. Apskatot lielākus aizsargājamo sugu biotopus, izmanto GPS (globālās pozicionēšanas sistēmu) – koordināšu, virziena un ātruma noteikšanas ierīci, ar kuras palīdzību signāls no mākslīgā pavadoņa tiek attēlots kartē.


Darba apstākļi:
Dabas aizsardzības vecākā speciālista darbs tiek veikts gan biroja tipa telpās, gan lauka apstākļos – mežā, pļavā, pie ūdeņiem. Parasti dabas aizsardzības vecākais speciālists strādā astoņu stundu darba dienu, bet biežie izbraukumi un lauka apsekošana paildzina darba dienu.


Darba iespējas:
Dabas aizsardzības vecākais speciālists var strādāt vides aizsardzības iestādēs, aizsargājamo teritoriju pārvaldes organizācijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnē, bioloģijā vai ķīmijā. Mācību ilgums ir 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 500 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu izbaudi mirkli, kad esi mežā, pļavā, pie upes, lai smeltos spēku no dabas? Vai tevi uztrauc daudzu cilvēku nevērīgā izturēšanās pret apkārtējo vidi? Vai tev ir vēlme panākt, lai sabiedrība ciena un saudzē dabas bagātības?

Strādājot par dabas aizsardzības vecāko speciālistu, būtiski izprast dabā notiekošos procesus un likumsakarības un to, kā nodarītais kaitējums videi iedarbosies uz turpmākajiem procesiem dabā.

Pavaicā draugiem, vai tu spēj konfliktsituācijās saglabāt mieru un rast risinājumu, vai spēj būt atbildīgs par saviem vārdiem un darbiem, vai tevī ieklausās, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas, strādājot par dabas aizsardzības vecāko speciālistu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija un ģeogrāfija.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

BIOLOGS

VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTS

EKOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija dabas aizsardzības projektu izstrāde
cīņa ar dabas aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, sūdzību izskatīšana aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldība, izmantošana un aizsardzība
dabas aizsardzības teritorijas dabas procesi un likumsakarības
sabiedrības izglītošanas pasākumi dabas aizsardzības jomā videi draudzīga saimniekošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums kritiskums prasīgums
optimisms zinātkāre patiesums
uzņēmība analītiskums taupība
enerģiskums intelektualitāte* lietpratība
godkāre lietišķums racionalitāte**
pašapzinīgums rūpība materiālisms***

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

vadīt diskusiju izmantot globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērējus
noteikt galvenos uzdevumus mērķa sasniegšanai konstruktīvi risināt konflikta situācijas
izmantot augu un dzīvnieku noteicējus un mērinstrumentus uzmanīgi izturēties pret vidi un dabu un iecietīgi pret cilvēkiem
izstrādāt projektu analizēt faktus un formulēt problēmu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv