JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS


Kods: 3479 02


Darba saturs:
Bibliotēku informācijas speciālisti izveido, uztur un papildina bibliotēkas datu bāzes, rūpējoties, lai informācija būtu sakārtota lietotāja maksimālai ērtībai.

Bibliotēkas informācijas speciālisti izvērtē interneta resursus un izvēlas bibliotēkas lietotājiem visnoderīgākos; tad izvēlētos rakstus, kopsavilkumus un interneta adreses ievada datu bāzēs un sagrupē datu bāzu informāciju sadaļās.

Bibliotēku informācijas speciālisti konsultē bibliotēkas apmeklētājus, kā pareizi lietot bibliotēkas rīcībā esošos resursus – datorizētās informācijas sistēmas, kartīšu katalogus, kā aizpildīt pieprasījuma kartītes. Viņi atbild uz specifiskiem apmeklētāju jautājumiem vai lūgumiem pēc informācijas, kā arī māca apmeklētājus, kā pēc iespējas efektīvāk sameklēt nepieciešamo informāciju.

Bibliotēku informācijas speciālisti rūpējas par grāmatu un periodikas apmaiņu ar citām bibliotēkām un šīs apmaiņas reģistrāciju. Viņi apkopo datus par bibliotēkas darbību un raksta ziņojumus, piemēram, par to, cik grāmatu mēnesī ir izņemts no bibliotēkas. Strādājot ar bibliotēkas krājumu, bibliotēku informācijas speciālisti aizpilda pasūtījuma veidlapas pēc jaunām grāmatām un periodiskajiem izdevumiem, piešķir jaunajām grāmatām un žurnāliem kodus un ievada šos kodus bibliotēkas uzskaites sistēmā. Tāpat viņi izdzēš kodus no uzskaites, kad grāmata tiek norakstīta. Ja kāda grāmata izrādās bojāta, bibliotēku informācijas speciālists to nosūta labošanai vai iesiešanai no jauna. Pienākumos ietilpst arī bibliotēkā nodoto grāmatu sakārtošana plauktos.

Lai veicinātu cilvēku interesi par bibliotēku resursu lietošanu, bibliotēku informācijas speciālisti veido plakātus un stendus, kas aicina lietot bibliotēku vai informē par jaunumiem bibliotēkas krājumā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Bibliotēku informācijas speciālisti darbā lieto datoru, informācijas uzglabāšanas līdzekļus, piemēram, kompaktdiskus, disketes, katalogus, kā arī biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri, kopēšanas tehniku.


Darba apstākļi:
Darbs gandrīz vienmēr tiek veikts iekštelpās. Bibliotēkas informācijas speciālisti parasti strādā astoņu stundu darba dienu pēc iepriekš saskaņota darba grafika. Darba diena var būt pārmaiņus sadalīta darbā ar apmeklētājiem un darbā ar bibliotēkas krājumu.


Darba iespējas:
Bibliotēku informācijas speciālists var strādāt publiskajās un specializētajās bibliotēkās, izglītības iestāžu bibliotēkās, informācijas aģentūrās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi. Zināšanas iespējams papildināt arī bibliotekāru profesionālās pilnveidošanās kursos. Bibliotēku informācijas speciālistiem īpaši nepieciešamas svešvalodu zināšanas.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 250 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Šajā profesijā būtiska ir precizitāte un akurātums, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus. Vai proti rīkoties sistēmiski un atšķirt svarīgo no nesvarīgā?

Labas komunikācijas spējas bibliotēku informācijas speciālistiem ir ļoti būtiskas; tās labi trenēsi, piedaloties dažādos interešu diskusiju klubos, rīkojot un vadot pasākumus, kur tev būtu jākontaktējas ar daudz un dažādiem cilvēkiem.

Gan strādājot ar datu bāzēm, gan atbildot uz klientu jautājumiem, nepieciešama pacietība. Šo īpašību vari veiksmīgi trenēt, darot precizitāti un rūpību prasošus darbus un vienmēr iesākto pabeidzot līdz galam.

No mācību priekšmetiem īpašu uzmanību pievērs vēsturei, kultūras vēsturei, mākslas vēsturei, svešvalodām, informātikai un ētikai.


Interešu joma(s): Humanitārās zinātnes


Radniecīgās profesijas:

BIBLIOGRĀFS

BIBLIOTEKĀRS

ARHĪVISTS

SISTĒMBIBLIOTEKĀRS

BIBLIOTEKĀRA ASISTENTS

DATU BĀZU REDAKTORS

KONSERVATORS (SPECIĀLISTS, KAS PĀRZINA TEHNOLOĢIJAS GRĀMATAS LIETOŠANAS ILGUMA PAILDZINĀŠANAI

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kultūras un mākslas dzīves norises grāmatu, ierakstu kolekciju, dokumentu sistematizēšana
jaunākā literatūra, grāmatu recenzijas grāmatu krājumu veidošana un papildināšana
redzesloka paplašināšana, lasot grāmatas, skatoties filmas u.tml. mūsdienu datu glabāšanas rīki un tehnoloģijas
bibliotēkas darba organizācija saskarsme

Man raksturīgas šādas īpašības:

sistemātiskums * laipnība racionalitāte***
atturīgums sadarbīgums apzinīgums
pacietība praktiskums izpalīdzība
uzmanība intelektualitāte ** taktiskums
precizitāte savaldība spēja pielāgoties
disciplīna atbildība uzņēmība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem strādāt ar mūsdienu IT tehnoloģijām, datu bāzēm
apkalpot klientus sistematizēt informāciju, kataloģizēt grāmatas
orientēties lielā informācijas daudzumā, atrodot tajā būtiskāko strādāt zinātniski pētniecisko darbu
paust savas domas saistošā un literāri pareizā valodā mutiski un rakstos veikt uzskaiti, izmantojot speciālas datorprogrammas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv