JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MĀCĪTĀJS


Kods: 2461 07


Darba saturs:
Mācītāji atbalsta, vada un izglīto savas reliģiskās kopienas locekļus. Mācītāja pienākumos ietilpst noturēt dievkalpojumus, sagatavot un lasīt sprediķus, runas vai veikt reliģiskas ceremonijas, sagatavot cilvēkus šīm ceremonijām. Atkarībā no konfesijas šajās ceremonijās ietilpst kristības, iesvētīšana, svētais vakarēdiens, kāzu vadīšana, bēres un mirušo izvadīšana.

Mācītāji lūdz Dievu un veicina garīguma izplatīšanos. Mācītāji izveido uz ticību balstītu kopienu un cenšas radīt un veicināt draudzīgas attiecības un sakarus šīs kopienas ietvaros. Bieži, it īpaši mazākās draudzēs, mācītāji apciemo savas draudzes locekļus mājās, slimnīcās un cietumos. Apciemojot vecus vai slimus cilvēkus, nepieciešamības gadījumā vēršas pie sociālās palīdzības dienestiem viņu vietā. Mācītāji var arī finansiāli pabalstīt savas draudzes locekļus. Mācītāji, tiekoties personīgi vai atbildot uz telefona zvaniem, uzklausa savas draudzes locekļus emocionāli grūtās situācijās, dažādos grūtos dzīves brīžos, piemēram, tuvu cilvēku nāves, krīzes, smagas slimības gadījumos. Sniedz emocionālu atbalstu vai, ja draudzes loceklis nonācis materiāli sarežģītā situācijā, organizē iespējamo palīdzību, izmantojot baznīcas finansiālos līdzekļus, iesaistot draudzes vai reliģiskās kopienas locekļus, sociālās palīdzības dienestus vai centrus.

Mācītājam ir jākoordinē draudzes saimniecisko jautājumu risināšana, jārūpējas par baznīcas vai draudzes ēkas tehniskās apkopes jautājumiem un remontiem.

Mācītāji reizumis lasa lekcijas augstākās izglītības iestādēs, piedalās televīzijas raidījumos vai citos informatīvos pasākumos, publicē rakstus periodiskajos preses izdevumos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mācītājs darbā lieto Svētos rakstus, altāri, dievgalda traukus, dažādus ceremoniālos priekšmetus, piemēram, krustu, kvēpināmo trauku, kā arī ceremoniālo apģērbu. Bieži informācijas iegūšanai un sakaru uzturēšanai izmanto datoru, kā arī saziņas līdzekļus, piemēram, internetu un tālruni. Ikdienas darbā mācītājs lieto arī biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri, projektoru.


Darba apstākļi:
Darbs norisinās gan iekštelpās (baznīcā), gan ārā (kāzas, bēres); ja darba pienākumi veicami ārā, jāstrādā jebkuros laika apstākļos. Liela daļa darba notiek gan mācītāja paša mājās (atbildot uz telefona zvaniem un sagatavojoties sprediķiem, lekcijām un runām), gan arī citu cilvēku mājās, piemēram, mājas vizīšu, konsultāciju vai psiholoģiskās palīdzības sniegšanas gadījumā. Mācītājam regulāri jānotur dievkalpojumi, kas notiek noteiktās nedēļas dienās, noteiktā laikā, parasti 2 – 3 reizes nedēļā. Lai gan katram mācītājam ir iepriekš noteikts pieņemšanas laiks baznīcas telpās vai kancelejā, kad draudzes locekļi un citi interesenti var doties pie viņa uz pārrunām vai konsultācijām, mācītāju darba specifikas dēļ viņam jābūt pieejamam visu diennakti, tādēļ būtībā mācītāja darba laiks ir neierobežots. Mācītāji bieži vien strādā brīvdienās, vakaros vai, ja nepieciešams, pat naktīs.


Darba iespējas:
Mācītāji kalpo noteiktas baznīcas draudzē, taču var paralēli strādāt kā mācībspēki universitātēs un augstskolās, strādāt skolās, slimnīcās un cietumos. Nereti mācītāji darbojas sociālās palīdzības dienestos, piemēram, bāreņu, veco, nespējīgo vai nabadzīgo ļaužu atbalstam izveidotās organizācijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība teoloģijā. Mācību ilgums ir 4 – 5 gadi. Mācītājam var būt vajadzīga speciāla izglītība, kas saistīta ar konfesiju, piemēram, luterāņu mācītājam tā ir Lutera akadēmijas izglītība. Specializāciju konkrētās konfesijās var iegūt teoloģijas institūtos, akadēmijās un garīgajos semināros. Mācītāja darbā lieti noder skolotāja vai psiholoģiskā konsultanta darba pieredze.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Būtiskākais mācītāja darbā ir garīgums, stipra ticība un vēlme kalpot Dievam.

Mācītājam svarīga ir māka uzklausīt, būt saprotošam un iejūtīgam jebkurā dzīves situācijā. Veicini sevī empātijas spējas (māku iejusties cita cilvēka situācijā), centies izprast citu cilvēku viedokļus, nostāju kādā jautājumā, redzēt jebkura risināmā jautājuma dažādās puses. Vai tu spēj vērīgi klausīties citā cilvēkā, to nepārtraucot ar saviem komentāriem? Māka klausīties un sadzirdēt otra sacīto ir ļoti vērtīgas īpašības mācītāja profesijā.

Šajā profesijā vērtīga prasme ir spēja runāt publikas priekšā. Trenē runas dikciju un māku izteikties, piedaloties dažādu sabiedrisku pasākumu vadīšanā vai, piemēram, esot savas klases vai kursa vecākajam – cilvēkam, kurš ir informatīvais starpnieks starp skolas vai augstskolas vadību un savu klasi vai kursu.

Piedalies savas vai kādas baznīcas draudzes ikdienas aktivitātēs. Aizej aprunāties par savu profesijas izvēli ar kādu tev simpatizējošu mācītāju!

No mācību priekšmetiem īpašu uzmanību pievērs reliģiju vēsturei, latviešu valodai, psiholoģijai, ētikai, vēsturei un kultūras vēsturei.


Interešu joma(s): Humanitārās zinātnes


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

PSIHOLOGS

TEOLOGS

KRĪZES KONSULTANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

jautājumi par dzīves jēgu, vērtībām, morāli dzīves ikdienišķo norišu dziļākā jēga
Svētie raksti, reliģiska literatūra psiholoģija, filozofija, ētika
baznīcas, sabiedriskās dzīves pasākumi, to organizēšana palīdzība, emocionāls atbalsts cilvēkiem
eseju, domrakstu rakstīšana ticības jautājumu apspriešana domubiedru grupā

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums augstsirdība uzņēmība
līdzjūtība laipnība spēja pielāgoties
taktiskums pārliecinātība sapratne
sabiedriskums enerģiskums intuīcija *
izpalīdzīgums iniciatīva atklātība
sirsnība optimisms izteiksmīgums

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem pārzināt cilvēku psiholoģiju
būt labam klausītājam uzstāties auditorijas priekšā, pārzināt retoriku
sniegt atbalstu cilvēkiem, risināt konfliktus orientēties reliģijas vēsturē, mūsdienu domātāju darbos
paust savas domas saistošā un literāri pareizā valodā vārdos un rakstos saglabāt mieru un paļāvību uz Dievu emocionāli smagās situācijās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv