JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.FILOLOGS


Kods: 2444 07


Darba saturs:
Filologi pēta kādas tautas valodu, folkloru un literatūru. Filologi, kas specializējušies valodniecībā, pēta valodu attīstību, apraksta un analizē valodas struktūru, dokumentē izzūdošas valodas, kopj literāro valodu. Filologi, kas specializējušies literatūrzinātnē, pēta literāros procesus, literatūras vēsturi, salīdzina, analizē un interpretē daiļdarbu tekstus. Tie, kas par pamatvirzienu izvēlējušies folkloristiku, pēta tautas mutvārdu daiļradi, senus rakstus (zīmes) un mūziku, vāc un analizē folkloras tekstus (piemēram, tautasdziesmas, teikas, anekdotes).

Valodnieki jeb lingvisti parasti specializējas kādā konkrētā disciplīnā un pēta vai nu valodas vēsturi (piemēram, valodas izcelšanos, vēsturiskās skaņas un formas, dialektus), vai arī mūsdienu valodā notiekošos procesus (piemēram, leksikologi skata vārdu krājumu un tā attīstību, sintaksisti – teikumu struktūru). Kompjūterlingvistikas speciālisti pēta, kā datori apstrādā dažādu tautu valodas, piedalās kompjuterizētu valodas labošanas programmu izstrādē. Valodnieki, kas specializējušies, piemēram, dialektoloģijā (dialektu mācībā) vai toponīmikā (vietvārdu mācībā), lai varētu izstrādāt savus pētījumus, studē senus rakstus un kartes un dodas ekspedīcijās, kurās intervē cilvēkus vai nu lai ierakstītu viņu runas veidu (izloksni), vai ievāktu pēc iespējas vairāk ziņu par konkrēto apdzīvoto vietu. Pēc tam ieraksti tiek atšifrēti un rūpīgi pierakstīti, lietojot fonētisko transkripciju. Valodnieki, kas specializējušies terminoloģijā, izstrādā un piedāvā jaunus terminus. Ja speciālisti un sabiedrība tos akceptē, jaunie vārdi tiek arī oficiāli apstiprināti. Valodnieki leksikogrāfi izstrādā vārdnīcu veidošanas teoriju, kā arī, vācot un sistematizējot valodas materiālu, veido dažādu nozaru vārdnīcas (piemēram, skaidrojošās, tulkojošās, sinonīmu, dialektu, slenga vārdnīcas).

Literatūrzinātnieki strādā ar tekstiem (rakstnieku daiļradi), pēta, kā literatūra funkcionē, izstrādā literatūras (dzejas, prozas, drāmas) teoriju. Balstoties uz tās, viņi nosaka žanru robežas, piemēram, definē, ar ko atšķiras stāsts no romāna. Literatūrzinātnieki, kas specializējušies literatūras vēsturē, pēta senos tekstus (piemēram, reliģiskos tekstus, atdzejojumus, pirmos oriģināldarbus) un to sacerētāju personības kontekstā ar citu tautu tā laika literatūru, kā arī risina autorības problēmu – ar praktisku eksperimentu palīdzību cenšas noteikt autoru kādam darbam. Zinātnieki, kas pēta mūsdienu literatūru, specializējušies literatūrkritikā. Viņi analizē un interpretē pašreizējos literatūras procesus, ietekmes, autorus, nosaka darbu māksliniecisko kvalitāti, kā arī raksta recenzijas par izdotajiem darbiem.

Filologi, kas specializējušies folklorā, dodas ekspedīcijās un vāc folkloras materiālus – ieraksta, pēc tam atšifrē un noglabā arhīvā, piemēram, dažādu cilvēku dzīvesstāstus, konkrētu apdzīvoto vietu nostāstus, teikas. Folkloristi pievēršas arī mūsdienu folkloras pētīšanai, vācot un analizējot, piemēram, studentu, skolēnu vidū izplatītas anekdotes, dziesmas. Folkloristi tāpat pēta tradīcijas, rituālus, paražas un to piemērošanos mūsdienām, kā arī analizē senos tekstus (tautasdziesmas), prot atšķirt viltoto folkloru.

Filologi savus pētījumus prezentē konferencēs, lasa referātus, iesniedz zinātniskus vai populārzinātniskus rakstus publicēšanai, raksta monogrāfijas un piedalās mācību grāmatu, enciklopēdiju izstrādē.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Filologi darbā lieto rakstāmpiederumus, datoru, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtas, arī magnetofonus, projektorus. Valodas izpētes darbā, kā arī vācot folkloras materiālus filologi lieto mikrofonu, austiņas, diktofonu; sarežģītākām procedūrām var būt vajadzīgs speciāls aprīkojums vai programmatūra, piemēram, skaņas spektrogrāfs.


Darba apstākļi:
Filologu parastā darba vide ir iekštelpas, taču nereti, lai varētu veikt pētījumus, jādodas ekspedīcijās vai darba komandējumos. Daži filologi strādā noteiktas darba stundas – astoņas darba stundas dienā, bet pētniecībā nodarbinātie mēdz strādāt neregulāri, arī brīvdienās. Docētāji visbiežāk strādā regulāri noteiktās nedēļas dienās, bet ne pilnu darba dienu.


Darba iespējas:
Visbiežāk filologi strādā augstskolās, skolās un zinātniskajos institūtos. Daži strādā valdības organizācijās, preses un grāmatu izdevniecībās, reklāmas aģentūrās, kā arī privātuzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība filoloģijā ar specializāciju kādā konkrētā valodā, piemēram, latviešu, krievu, angļu, franču. Latvijā, ja ir vēlme studēt latviešu filoloģiju, filologi specializējas kādā no trim nozarēm – valodniecībā, literatūrzinātnē vai folkloristikā. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi. Lai kļūtu par lektoru universitātē, nepieciešams maģistra vai doktora grāds filoloģijā. Par asistentu universitātē var kļūt arī ar bakalaura grādu. Filologam labi jāprot vismaz divas valodas.


Iespējamais atalgojums:
220 līdz 440 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no iestādes, kurā filologs strādā, no filologa specializācijas, kā arī no viņa profesionalitātes. Pētniekiem var maksāt atsevišķus honorārus par pētījumiem, kuru apjoms atkarīgs no pētījumu finansējošās organizācijas budžeta.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk literatūra, un tu labprāt lasi grāmatas? Tevi interesē savas tautas pagātne un kultūra? Vai tev liekas saistošs dažādu valodu skanējums, un vai tev ir vēlme izzināt valodas izcelsmi un funkcijas?

Filologam būtiska ir spēja iedziļināties pētāmajā materiālā, kā arī pacietība, meklējot informāciju bibliotēkās un arhīvos un intervējot cilvēkus. Svarīgas ir arī labas komunikācijas iemaņas un spēja loģiski argumentēt, tāpēc iesaisties sabiedrisko pasākumos, grupu diskusijās, kurās izkopsi publiskās runas spējas. Filologam svarīga arī prasme labi rakstīt – šo iemaņu vislabāk attīstīsi, rakstot domrakstus un esejas. Lai tev veidotos laba valodas izjūta, lasi daiļliteratūru un folkloras tekstus.

Skolā īpašu uzmanību pievērs dzimtajai valodai, literatūrai un svešvalodām. Lai attīstītu analītiskās spējas, arī loģika un matemātika būs noderīga.


Interešu joma(s): Humanitārās zinātnes


Radniecīgās profesijas:

ANTROPOLOGS

TULKS

TULKOTĀJS

LITERĀRAIS REDAKTORS

REDAKTORS

PASNIEDZĒJS

KOREKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

mūsdienu literatūra valodas pārmaiņas un attīstība
subkultūru leksika, žargons, jaunvārdi valodā dienasgrāmatas, eseju un rakstu rakstīšana
redzesloka paplašināšana, lasot grāmatas, skatoties filmas u.tml. informācijas meklēšana dažādos resursos (internetā, bibliotēkā)
dzimtā valoda un svešvalodas kultūras un mākslas pasākumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

komplicētība * sistemātiskums *** radošums
analītiskums atturīgums neatkarība
kritiskums pacietība bagāta iztēle
zinātkāre uzmanība taktiskums
iedziļināšanās spēja precizitāte sabiedriskums
intelektualitāte ** disciplinētība atbildība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

patstāvīgi izstrādāt zinātniskos darbus, veikt pētījumus pārvaldīt svešvalodas, tās salīdzināt
būt labam klausītājam loģiski paust savu viedokli
orientēties lielā informācijas daudzumā, atrodot tajā būtiskāko pētīt valodas nozīmi sabiedrībā un kultūrā
paust savas domas saistošā un literāri pareizā valodā vārdos un rakstos rakstīt recenzijas un rakstus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv